Vyhodnotenie podnetov z verejnej konzultácie vzdelávacích štandardov

Zdravie a pohyb

Časť dokumentuPripomienkaBola pripomienka zapracovaná?Dôvod
nezapracovania/Komentár
07.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb pre 3. cyklus Výber je podľa podmienok školy a plávanie povinné. Čo ak škola nemá podmienky? Povinné plavecký kurz za ten krátky čas naplnia štandard? Pochybujem? Navrhujem doplniť podľa podmienok školy.nĎakujeme za pripomienku, domnievame sa, že podpora plaveckej gramotnosti na školách je nevyhnutná najmä z pohľadu záchrany života a bezpečnosti vo vodnom prostredí.
07.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb pre 3. cyklusK okruhu činnosti: "monitorovacie zariadenia ako napríklad multifunkčné hodinky alebo športtestre, prípadne mobilné aplikácie v smartfónoch pre zaznamenávanie a analýzu údajov o telesnej zdatnosti, možnosti tvorby (plánovania) individuálnych pohybových programov na základe získaných a vyhodnotených údajov" dávam do pozornosti článok o rizikách spojených s používaním multifunkčných hodiniek:

https://www.techbox.sk/su-inteligentne-hodinky-pre-deti-bezpecne-a-rozumne-riesenie/

K téme by sa mali bezpodmienečne vyjadriť nielen odborníci z oblasti psychológie, ale aj rodičia vzhľadom na obrovské riziká, ktoré sú spojené s týmito sledovacími zariadeniami. Škola má byť pre deti bezpečným miestom a nemá deťom vnucovať zbytočné a často škodlivé prostriedky, ktoré sa tvária, že ich vedú k "sebazdokonaľovaniu".
nĎakujeme za pripomienku, rovnako ako pri používaní iných IT napr. v informatike budú žiai upozorňovaní aj na negatívne javy v súvislosti s týmito technológiami.
07.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb pre 2. cyklus"základné povely, postoje, obraty – pozor, pohov, vyrovnať, rozchod, vpravo vbok, vľavo vbok, čelom vzad..." Nie je toto už prežitok? Pripadá mi to ako armádny nácvik, event. na Spartakiádu...vo svete športu kde sú tieto povely využívané okrem hodín TV?aĎakujeme za pripomienku
07.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb pre 1. cyklusV celku súhlasím. Pripomínam, že v Komponente C: Pohybové kompetencie - Obsahový štandard - Okruhy činností: sezónne pohybové aktivity – cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa s vodným prostredím (splývanie, dýchanie a orientácia vo vode, skoky do vody z rôznych polôh, nácvik techniky plaveckých spôsobov kraul, znak a prsia), je potrebné aby obsah mohli žiaci splniť, vytvoriť podobne ako pri lyžiarskych kurzoch, finančnú dotáciu (prísúevok) na žiaka! Vyrovnať tak dotáciu aj na letný šport !!! Pričom naučiť žiaka plávať je násobne dôležitejšie, ako lyžovať!!!aĎakujeme za pripomienku, budeme iniciovať aj dotácie na plavecké výcviky.
07.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb pre 3. cyklus"- vysvetliť dôležitosť starostlivosti o svoje zdravie po všetkých jeho stránkach (telesnej, duševnej, sociálnej),

- vytvoriť zdraviu prospešný jedálniček pre udržanie primeranej telesnej hmotnosti, "V 2.a 3. cykle chýba prevencia porúch príjmu potravy. Je to skôr práca pre psychológov ako pre telocvikárov, ale ak je v kurikule téma "jedálnička" a "primeranej telesnej hmotnosti", tak to v tejto vekovej skupine musí byť veľmi citlivo komunikované.
nĎakujeme za pripomienku. Žiaľ, už pri témach jedálnička a telesnej hmotnosti je to problematické, PPP neboli odporúčané
07.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb pre 2. cyklusModerná škola 21.storočia by mala mať na zreteli nové postupy, metódy a zásady práce. Na telesnej výchove by mali mať žiaci hlavne radosť z pohybu, aby si ju preniesli aj do voľnočasových aktivt. Organizované aktivity samozrejme, ale tiež nerozumiem poradovej príprave. Príprava na čo?aĎakujeme za pripomienku
07.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb pre 2. cyklusNavrhujem vynechať "preplávať jedným plaveckým spôsobom 25 m" možnosť navštevovať plaváreň pravidelne navrhujem presunúť do činností ktoré si je možné vybrať (tak ako si je možné zvoliť hry podľa možností školy) nie povinne.nĎakujeme za pripomienku, domnievame sa, že podpora plaveckej gramotnosti na školách je nevyhnutná najmä z pohľadu záchrany života a bezpečnosti vo vodnom prostredí.
07.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb pre 2. cyklusPreplávať jedným plaveckým spôsobom 25 m je super a veľmi potrebná aktivita, ak štát vytvorí podmienky na splnenie týchto cieľov a štandardov, napr. dotáciu na plavecký výcvik a podporu školských bazénov (aj pre žiakov zo škôl kde bazén nieje, aby si platili iba dopravu). Plne to podporujem!!! Je smutné, že dotácia je určená iba na lyžiarsky výcvik. Preto navrhujem, aby kompetentní podporili aj plávanie, ktoré je pre život dôležitejšie, ako lyžovanie a tak vytvorili podmienky na realizáciu a splnenie vytýčeného štandardu.aĎakujeme za pripomienku
07.01 Charakteristika oblastiV charakteristike oblasti absentujú environmentálne témy, súvislosť ľudského zdravia s kvalitou životného prostredia. Chýba aj dôraz na pobyt a učenie v prírode.nĎakujeme za pripomienku, téma je rozpracovaná v komponente Ochrana a bezpečnosť života a zdravia obyvateľstva napr. v týchto štandardoch: absolvovať súvislý pochod s prekonávaním terénnych prekážok, v prírode sa správať podľa zásad ochrany životného prostredia,
dodržiavať zásady bezpečného správania sa pri vode a na horách v rôznych poveternostných podmienkach (ročných obdobiach),
07.02 Ciele vzdelávacej oblastiStanovené ciele VO nie celkom korešpondujú s predchádzajúcim textom Charakteristika VO. Ciele sú silne orientované na "pohybový" aspekt zdravia. Absentuje v tejto kapitole dôraz na zdravý životný štýl vrátanie zdravého stravovania či pobytu v prírode, duševné zdravie (nielen prínos pohybu na duševné zdravie).nĎakujeme za pripomienku. V cieľoch je uvedené aj duševné zdravie
07.01 Charakteristika oblastiNa ďalších stránkach je to vyšpecifikované ako sociálne zručnosti - stále to však vzťahovú stránku obsiahne len čiastočne - asi by som to vyšpecifikovala aj tu, lebo sociálna stránka žiaka je pojem, ktorý môže byť mylne interpretovaný.nĎakujeme za pripomienku, z recenzných posudkov vyplynulo, že by to takto malo byť dostačujúce.
07.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb pre 1. cyklusKomponent B - obsahový štandard:

poznatky o vonkajších prejavoch únavy pri telesnom zaťažení, potenie, dýchanie, farba, pokožky, koordinácia pohybov, zvýšená pulzová frekvencia,Prakticky to isté je v 2.cykle - je tam pridané meranie pulzovej frekvencie. Zvýšenú pulzovú frekvenciu ale bez schopnosti zmerať pulzovú frekvenciu nezistíme. V prvom cykle by som to možno limitovala na potenie, dýchanie a farbu pokožky - pulzová frekvencia a narušenie koordinácie pohybov sú koncepty, ktoré môžu pre drobcov byť príliš náročné.
aĎakujeme za pripomienku
07.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb pre 3. cyklusČlánok je písaný veľmi subjektívne a používa ako zdroj len jednu - i keď rozsiahlu štúdiu. Typ hodiniek, ktorý bol v štúdii analyzovaný funguje skôr ako bezpečnostné zariadenie a nie ako športové hodinky - sú tam rozdiely vo funkciách a konektivite.

Aby bola potreba vyjadrenia psychológov bezpodmienečná, odporúčam uviesť viacero zdrojov, ktoré problematiku rozoberajú z rôznych uhlov pohľadu.
nĎakujeme za pripomienku, asi je to komentár ku komentáru vyššie.
07.01 Charakteristika oblastiSúčasne by žiaci mali mať predstavu o svojich vlastných pohybových možnostiach, mali by v rámci telesnej a športovej výchovy dostať príležitosť spoznávať zákonitosti fungovania ľudského tela a jeho pohybových možností. Tie je možné odhaľovať pravidelným monitorovaním telesnej zdatnosti a všeobecnej pohybovej výkonnosti, ktoré poskytne žiakom príležitosť získať informácie o vlastných pohybových možnostiach.Tá istá informácia je zopakovaná tri krát. Použitá nezavedená terminológia.Alternatíva:

Súčasne by žiaci mali mať predstavu o svojich vlastných pohybových kompetenciách a mali by v rámci telesnej a športovej výchovy dostať príležitosť spoznávať zákonitosti fungovania ľudského tela. Tie je možné odhaľovať pravidelným monitorovaním telesnej zdatnosti a všeobecnej pohybovej výkonnosti.
aĎakujeme za pripomienku
07.01 Charakteristika oblasti...každodennými povinnými pohybovými aktivitami,...Aké sú to povinné pohybové aktivity? Princíp povinnosti, ak nie je veľmi citlivo nastavený môže mať negatívny efekt na vytváranie vzťahu k športu a nesúhlasí s:Pri realizovaní obsahu vzdelávacej oblasti je dôležité rešpektovať individuálne dispozície žiakov v súlade so základnými princípmi inklúzie. - nie všetci môžu robiť všetko, tak čo bude povinné?
aĎakujeme za pripomienku
07.01 Charakteristika oblasti...pri akceptovaní vlastných pohybových možností a ich limitov.Pohybové možnosti - definícia tohto pojmu nie je zavedená. Nebolo by lepšie použiť výraz pohybové kompetencie? Je tam priame prepojenie na komponenty a tento výraz vystihuje to, čo chceme povedať pohybovými možnosťami.Formulácia celej tejto časti vety nastavuje len "spodnú latku" a naznačuje, že jediné o čo nám ide je akceptovať to, že nám niečo nejde. Odporúčam preformulovať tak, aby bolo jasné, že okrem "spoznávania aktuálneho stavu vlastných pohybových kompetencií" vieme aj na týchto kompetenciách pracovať a posúvať ich na vyššiu úroveň.
aĎakujeme za pripomienku
07.01 Charakteristika oblastiVzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb rozvíja sociálnu, emočnú, intelektuálnu ako i etickú stránku žiaka.Odporúčam pridať ešte vzťahovú stránku - hlavne tímové športy a hry majú veľký potenciál na rozvoj medziľudských vzťahov - spolupráca, tímová dynamika, riešenie konfliktov atď.V sociálnej stránke to obsiahnuté nie je.sociálny príd.m.1. spoločenský (význ. 1): s. pokrok, poriadok, s. román, s. útlak;s-e prostredie;s-e napätie;s-e rozdiely2. týkajúci sa zaistenia zmeny spoloč. pomerov: s. pohyb, s-e boje, s-a revolúcia, reforma3. týkajúci sa všestranného zaistenia jednotlivca v spoločnosti: s-a istota, starostlivosť;s-a politika štátu;s-e zabezpečenie;s-e poistenie;s. prípad, s. pracovník;záchranná s-a sieť súbor prostriedkov na hmotné zabezpečenie ľudí, ktorých príjmy nedosahujú životné minimum;s-a odkázanosť;(https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/kratky-slovnik/?q=sociálny)Na základe tejto definície sa zdá byť otázne, či tam slovo "sociálnu" vôbec má byť?
nkonzultované so sociológom
07.01 Charakteristika oblastiZdravotná gramotnosť znamená dosiahnutie úrovne vedomostí, osobných zručností a sebadôvery pri prijímaní opatrení na zlepšenie osobného a komunitného zdravia zmenou osobného životného štýlu a životných podmienok.Prvá a druhá časť vety sa z významového hľadiska zdá byť neprepojená. Alternatíva: ...dosiahnutie dostatočnej úrovne vedomostí, osobných zručností a sebadôvery na prijatie opatrení...Definícia životných podmienok: fyzikálne, chemické a biologické faktory životného prostredia vo vzťahu k verejnému zdraviu, podmienky bývania, odpočinku, telesnej kultúry, rekreácie, kultúry a iných záujmových činností, dopravy, poskytovania zdravotnej starostlivosti a poskytovania ďalších služieb, výživy a spôsobu stravovania, stavu a spôsobu používania predmetov prichádzajúcich do styku s požívatinami a predmetov bežného používania, podmienky na zdravý vývoj, výchovu, psychický a fyzický rozvoj detí, mládeže a dospelých. - https://www.lewik.org/term/854/zivotne-podmienky-verejne-zdravie/

Na základe tejto definície nie jasné, nakoľko žiak vie v kontexte zdravotnej gramotnosti zmeniť svoje životné podmienky.
nText je citáciou zdravotnej gramotnosti
07.02 Ciele vzdelávacej oblastiporozumieť významu vplyvu pohybu na telesné a duševné zdravie,slovo význam v tomto kontexte sa zdá byť navyše - odporúčam odstrániť, význam vety bude zachovaný a jasnejší
a
07.02 Ciele vzdelávacej oblastivnímať pohybovú aktivitu ako možnosť trávenia voľného času,Pre deti a mládež sú vzťahy veľmi podstatná súčasť ich života - k možnosti trávenia voľného času pridať aj upevňovanie a nadväzovanie vzťahov?
n
07.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb pre 1. cyklusKomponent C: Pohybové kompetencie

Výkonový štandard

Žiak vie/dokáže: • správne pomenovať a vykonať základné polohy tela, jeho častí a poznajú základné povely, (štylisticky nesprávne... nahradiť ...a pozná základné povely,)

Obsahový štandard

Okruhy činností:

• sezónne pohybové aktivity – cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa s vodným prostredím...

upraviť na

• sezónne pohybové aktivity (výber aktivít rešpektujúci podmienky školy, žiaka) – cvičenia a hry...
a
07.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb pre 3. cyklusupresnenie: Navrhujem vynechať "preplávať technicky správne 50 m s príslušným štartom a obrátkou vybraným plaveckým spôsobom," prípadne zmeniť na voliteľnú časť.a/nBude prediskutované

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku