J. Horecký: Vyhodnocujeme verejnú konzultáciu vzdelávacích štandardov a súčasne vyberáme školy do pilotného overovania. Pre učiteľov sme pripravili celoslovenskú informačnú kampaň

Verejná konzultácia vzdelávacích štandardov základného vzdelávania sa stretla s veľkým záujmom a aktívnym zapojením odborníkov, pedagógov, rodičov a širokej verejnosti. Počas prvých dvoch februárových týždňov, kedy bola konzultácia otvorená, ju navštívilo viac ako 16 tisíc ľudí. Nový štátny vzdelávací program, ktorého prílohou sú aj aktuálne konzultované štandardy, bude schválený ministerstvom školstva na konci marca 2023.

Slovensko získalo vďaka Plánu obnovy a odolnosti SR jedinečnú možnosť posunúť školstvo na medzinárodnú úroveň. Zlepšenia v oblasti vzdelávania žiakov na základných školách sú súčasťou kurikulárnej reformy, ktorá sa zameriava na naplnenie potrieb vzdelávania pre 21. storočie. Hlavným cieľom zmien je zlepšenie gramotností a zručností žiakov potrebných pre 21. storočie (kritické myslenie, digitálne a mäkké zručnosti).

„Cieľom je rozvíjať kritické myslenie a mäkké zručnosti žiakov ako schopnosť riešiť problémy, spracovávať informácie a skúmať ich zdroje, pracovať v tíme, argumentovať a klásť otázky, preberať iniciatívu a zodpovednosť, tvoriť a realizovať osobné projekty,“ hovorí Ján Horecký, minister školstva.

Záujem verejnosti aj odborníkov na pripravované zmeny potvrdzuje ich samotnú dôležitosť a významnosť. Rezort školstva sa pri príprave reforiem riadi hlavnými princípmi: odbornosť a participatívnosť. Na vypracovaní kľúčových dokumentov pracovali stovky expertov, medzi nimi aj samotní učitelia, aj zo škôl s deťmi zo znevýhodneného prostredia, ako aj učitelia zo škôl pre nadané deti. Počas prípravy kurikulárnej reformy realizovalo ministerstvo tri veľké verejné konzultácie, okrúhle stoly, či bilaterálne stretnutia. Ich cieľom bolo zapojiť do diskusie o budúcnosti vzdelávania tých, komu sú novinky určené.

Rezort školstva poskytol učiteľom, rodičom a širokej verejnosti možnosť spolupodieľať sa na tvorbe nového obsahu vzdelávania v termíne od 6. do 20. februára formou verejnej konzultácie vzdelávacích štandardov.

Stránku verejnej konzultácie navštívilo viac ako 16 000 ľudí. Celkovo sa v online nástroji verejnej konzultácie zaregistrovalo 958 ľudí a recenzných kolektívov. Po registrácii mohli návštevníci pridať vlastný komentár alebo hlasovať za už uverejnenú pripomienku. Najväčšiu skupinu registrovaných, až 54 %, tvorili učitelia. Najviac komentárov prišlo k oblasti Jazyk a komunikácia, po nej nasledovala vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť, Človek a príroda a Matematika a informatika. Najmenej komentárov bolo zaznamenaných v oblasti Zdravie a pohyb.

Prijali sme mnoho užitočných a konštruktívnych podnetov, aktuálne ich do návrhu štandardov zapracúvajú expertné tímy Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Sfinalizovaný návrh štátneho vzdelávacie programu predložíme na schválenie ministerstvu školstva v najbližších dňoch,“ uvádza Ivan Pavlov, generálny riaditeľ Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM).

Viaceré podnety budú zapracované v sprievodných dokumentoch a metodických materiáloch, ktoré vzniknú aj v súčinnosti so základnými školami zapojenými v postupnom zavádzaní.

30 škôl bude učiť po novom od septembra 2023

Na to, aby bola reforma úspešná, je potrebné postupné zavádzanie zmien do škôl a ich spätné vyhodnocovanie. Rezort školstva poskytol školám možnosť participovať na overovaní zmien. Na stránke www.vzdelavanie21.sk bol zverejnený elektronický formulár a podmienky registrácie. Od 20. februára do 3. marca bolo otvorené prvé kolo prihlasovania pre základné školy, ktoré majú záujem učiť podľa nového štátneho vzdelávacieho programu už od 1. septembra 2023. Celkovo sa zaregistrovalo 98 škôl z celého Slovenska. Medzi nimi sú školy plnoorganizované aj neplnoorganizivané, verejné, súkromné aj cirkevné.

Cieľom rezortu je v tomto kole vybrať prvú skupinu 30 základných škôl, ktorá začne
na dobrovoľnej báze s postupným zavádzaním nového štátneho vzdelávacieho programu
od 1. ročníka v školskom roku 2023/2024. Celoplošné zavedenie zmien povinné pre všetky bude v školskom roku 2026/2027. Dovtedy budú štátny vzdelávací program a vzdelávacie štandardy kontinuálne analyzované a podľa potreby revidované, k čomu bude systematicky a periodicky dochádzať vždy po ukončení jednotlivých cyklov aj po septembri 2026.

„Teší nás vysoký záujem, je to dobrý signál, že tu máme školy, ktoré chcú učiť moderne a proaktívne vyhľadávajú možnosti ako to dosiahnuť. Z prihlásených škôl budeme vyberať tak, aby sme vytvorili reprezentatívnu skupinu, kde budú zastúpené všetky kraje, tiež aj neplnoorganizované školy a školy s rôznou veľkosťou žiackej populácie,“ upresňuje Ján Horecký, minister školstva.

Školy neostanú na implementáciu zmien samé. Budú môcť využiť úzku spoluprácu s tímom odborníkov z NIVaM a Regionálnych centier podpory učiteľov. Získajú metodické a didaktické usmernenie pri tvorbe svojich školských vzdelávacích programov, mentoring a ďalšie vzdelávania pre pedagogických zamestnancov a manažment školy. Rezort školstva bude priebežne monitorovať, či je nový štátny vzdelávací program nastavený dobre a podporuje plánované ciele zmien. V prípade potreby, ktorú ukáže prax z prvých škôl a zo spätnej väzby od učiteľov, sa do nastavenia kurikula zapracujú úpravy.

Informačná kampaň pre učiteľov

Od apríla do júna bude rezort školstva pre učiteľov a riaditeľov realizovať webináre a infosemináre, na ktorých sa dozvedia všetky detaily a potrebné informácie o zavádzaných zmenách. Po schválení nového štátneho vzdelávacieho programu pripraví NIVaM sériu online prezentácií, na ktorých budú členovia pracovných tímov bližšie predstavovať zmeny v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a podoblastiach. Tieto online prezentácie budú prebiehať v polovici apríla a viac informácií o nich učitelia nájdu v priebehu nasledujúcich týždňov na stránke www.vzdelavanie21.sk.

NIVaM ďalej pripravuje aj infosemináre, ktoré sa uskutočnia v každom okrese. Na týchto prezenčných podujatiach budú mať riaditelia, učitelia a zástupcovia žiackej samosprávy možnosť dozvedieť sa viac o cieľoch kurikulárnych zmien, novom štátnom vzdelávacom programe a tiež implementačnom pláne a podpore, ktorú školy v procese dostanú.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku