Od dnešného dňa sa môžu rodičia a odborníci zapojiť do diskusie o reforme obsahu vzdelávania

Diskusie o reforme obsahu vzdelávania

Zdieľajte článok

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Rozvoj digitálnych zručností, kritického myslenia žiakov aj nové stratégie učenia sa, ktoré budú viesť žiakov k používaniu poznatkov v bežných situáciách. To je cieľom pripravovanej reformy obsahu vzdelávania, na ktorej pracovalo viac než 300 odborníkov z praxe. O jej podobe môžu od dnes diskutovať rodičia, učitelia ale aj odborníci z oblasti školstva prostredníctvom 9 online podujatí. 

Ďalší krok k zmene obsahu a foriem vzdelávania. Štátny pedagogický ústav začal sériu odborných diskusií k pripravovanej reforme Vzdelávanie pre 21. storočie.

„Východiská zmien, ktoré v týchto dňoch predkladáme na konzultáciu odbornej verejnosti, predstavujú v procese tvorby nového štátneho vzdelávacieho programu významný míľnik,“ priblížila Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu.

Prezentácie sú rozdelené podľa vzdelávacích oblastí. Dnešná prvá verejná diskusia je venovaná oblasti Umenie a kultúra. Ďalšia sa uskutoční vo štvrtok 24. januára na tému Človek a spoločnosť, posledná so zameraním na Jazyk a komunikáciu je plánovaná na 7. február. Pre záujemcov je potrebná registrácia a následne im bude deň pred konaním podujatia odoslaný link na prihlásenie. Kompletný zoznam a časový harmonogram prezentácií je zverejnený na webovej stránke  vzdelavanie21.sk.

Štátny pedagogický ústav prizval ku konzultáciám za okrúhlym stolom aj zástupcov zriaďovateľov základných škôl, zamestnávateľov, zástupcov materských, stredných škôl a vysokých škôl, ktoré pripravujú budúcich učiteľov a taktiež zástupcov mimovládnych organizácií. Diskusie sú realizované aj s predstaviteľmi školských odborov a Združenia základných škôl Slovenska.

„Cieľom tejto reformy je pripraviť žiakov na život v 21. storočí. Teší ma, že táto reforma je iná než tie doterajšie. Po prvýkrát je tvorená zdola, ľuďmi z praxe, učiteľmi a riaditeľmi. Po prvýkrát je otvorená na diskusiu a pripomienkovanie odborníkom, pedagógom, ale aj verejnosti a rodičom. A po prvýkrát pri jej zavádzaní nebudú školy samy, ale budú im pomáhať skúsení učitelia a riaditelia z praxe ako mentori,“ zdôraznil minister školstva Branislav Gröhling.

Úvodné dokumenty pre zmeny vo vzdelávaní s názvami Východiská zmien v kurikule základného vzdelania a Východiská zmien vo vzdelávacích oblastiach sú dostupné na www.vzdelavanie21.sk. Prihlásiť sa na online prezentáciu ku zmenám vo vzdelávaní môže verejnosť na webovej stránke www.vzdelanie21.sk, prostredníctvom linku https://vzdelavanie21.sk/aktuality/verejne-konzultacie/.

Pripravovaná reforma obsahu a foriem vzdelávania sa po prvýkrát realizuje zdola. Na vypracovaní kľúčových  východiskových dokumentov pracovalo viac ako 300 expertov. Medzi nimi sú aj učitelia zo škôl s deťmi zo  znevýhodneného prostredia, aj učitelia zo škôl pre nadané deti. Cieľom zmeny Vzdelávanie pre 21. storočie, ktorú ministerstvo školstva v januári predstavilo, je pripraviť dieťa do života tak, aby bolo nielen vzdelané, ale najmä úspešné a schopné uspieť na trhu práce.

Prečítajte si ďalšie

Newsletter

Prihláste sa na odber informácií a noviniek z procesu tvorby štátneho vzdelávacieho programu. Obsah newslettra pripravujeme.

Plán obnovy

Zmeny pre lepšie vzdelanie prebiehajú
v súlade so schváleným Plánom obnovy a odolnosti