Od dnešného dňa sa môžu rodičia a odborníci zapojiť do diskusie o reforme obsahu vzdelávania

Rozvoj digitálnych zručností, kritického myslenia žiakov aj nové stratégie učenia sa, ktoré budú viesť žiakov k používaniu poznatkov v bežných situáciách. To je cieľom pripravovanej reformy obsahu vzdelávania, na ktorej pracovalo viac než 300 odborníkov z praxe. O jej podobe môžu od dnes diskutovať rodičia, učitelia ale aj odborníci z oblasti školstva prostredníctvom 9 online podujatí. 

Ďalší krok k zmene obsahu a foriem vzdelávania. Štátny pedagogický ústav začal sériu odborných diskusií k pripravovanej reforme Vzdelávanie pre 21. storočie.

„Východiská zmien, ktoré v týchto dňoch predkladáme na konzultáciu odbornej verejnosti, predstavujú v procese tvorby nového štátneho vzdelávacieho programu významný míľnik,“ priblížila Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu.

Prezentácie sú rozdelené podľa vzdelávacích oblastí. Dnešná prvá verejná diskusia je venovaná oblasti Umenie a kultúra. Ďalšia sa uskutoční vo štvrtok 24. januára na tému Človek a spoločnosť, posledná so zameraním na Jazyk a komunikáciu je plánovaná na 7. február. Pre záujemcov je potrebná registrácia a následne im bude deň pred konaním podujatia odoslaný link na prihlásenie. Kompletný zoznam a časový harmonogram prezentácií je zverejnený na webovej stránke  vzdelavanie21.sk.

Štátny pedagogický ústav prizval ku konzultáciám za okrúhlym stolom aj zástupcov zriaďovateľov základných škôl, zamestnávateľov, zástupcov materských, stredných škôl a vysokých škôl, ktoré pripravujú budúcich učiteľov a taktiež zástupcov mimovládnych organizácií. Diskusie sú realizované aj s predstaviteľmi školských odborov a Združenia základných škôl Slovenska.

„Cieľom tejto reformy je pripraviť žiakov na život v 21. storočí. Teší ma, že táto reforma je iná než tie doterajšie. Po prvýkrát je tvorená zdola, ľuďmi z praxe, učiteľmi a riaditeľmi. Po prvýkrát je otvorená na diskusiu a pripomienkovanie odborníkom, pedagógom, ale aj verejnosti a rodičom. A po prvýkrát pri jej zavádzaní nebudú školy samy, ale budú im pomáhať skúsení učitelia a riaditelia z praxe ako mentori,“ zdôraznil minister školstva Branislav Gröhling.

Úvodné dokumenty pre zmeny vo vzdelávaní s názvami Východiská zmien v kurikule základného vzdelania a Východiská zmien vo vzdelávacích oblastiach sú dostupné na www.vzdelavanie21.sk. Prihlásiť sa na online prezentáciu ku zmenám vo vzdelávaní môže verejnosť na webovej stránke www.vzdelanie21.sk, prostredníctvom linku https://vzdelavanie21.sk/aktuality/verejne-konzultacie/.

Pripravovaná reforma obsahu a foriem vzdelávania sa po prvýkrát realizuje zdola. Na vypracovaní kľúčových  východiskových dokumentov pracovalo viac ako 300 expertov. Medzi nimi sú aj učitelia zo škôl s deťmi zo  znevýhodneného prostredia, aj učitelia zo škôl pre nadané deti. Cieľom zmeny Vzdelávanie pre 21. storočie, ktorú ministerstvo školstva v januári predstavilo, je pripraviť dieťa do života tak, aby bolo nielen vzdelané, ale najmä úspešné a schopné uspieť na trhu práce.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku