Odborná komisia pre edukačné publikácie

Národný inštitút vzdelávania a mládeže vymenoval Odbornú komisiu pre edukačné publikácie. Vydavateľstvá, ktoré mali záujem byť informované a spolupodieľať sa na zlepšovaní procesov týkajúcich sa tvorby edukačných publikácií, sa za prizvaných členov mohli hlásiť od 4. do 18. októbra 2023. Aktualizácia členskej základne komisie vychádzala z nového štatútu komisie, ktorý rozširuje možnosti participácie pre vydavateľstvá.

Komisia je poradným orgánom generálneho riaditeľa Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a je zriadená ako súčasť procesov kurikulárnej reformy v rámci Komponentu 7 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. 

Úlohou komisie je:

a) priebežne informovať vydavateľstvá o pripravovaných zmenách súvisiacich s novým kurikulom pre základné školy,
b) oboznamovať vydavateľstvá s procesom posudzovania edukačných publikácií (ďalej len „EP“),
c) pripomienkovať návrhy na zlepšenie procesov tvorby a posudzovania EP,
d) konzultovať sprievodné, metodické materiály a vzdelávacie programy smerujúce k podpore tvorby EP.

Prizvaní členovia sa budú môcť zúčastňovať na zasadnutí komisie a budú informovaní o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom agendy na zasadnutí komisie. Členstvo v komisii je čestné a nezakladá nárok na odmenu.

Štatút Odbornej komisie pre edukačné publikácie

Zoznam stálych členov

RNDr. Gabriela Markusová predseda
Mgr. Natália Priškinová, PhD. tajomník
PaedDr. Roman Baranovič
Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.
Mgr. Tatiana Priesolová

Zoznam prizvaných členov

Meno a priezviskoOrganizácia
PhDr. Marcela Bednárová, PhD. Vydavateľstvo IKAR, a.s.
Jaroslav Verlík Digital Media
Ing. Eva Brezinová Indícia, s.r.o.
Ing. Rastislav Sitár Vydavateľstvo Don Bosco
Katarína Brňáková TOP1 knihy, s.r.o.
Ing. Peter Šulej Drewo a srd
Ing. Monika Sobeková Majková PhD. Cesta k sebe, s.r.o.
Ing. Jaroslav Oster OZ Preventista, združenie pre bezpečnosť a prevenciu
Ing. Peter Zima Wintrend, s.r.o.
Ing. Ján Trubač AGEMSOFT, a.s.
PhDr. Kristína Homolová Akčné rodiny, o.z.
Mgr. Veronika Tarábková Pedagogické vydavateľstvo Didaktis,, s.r.o.
Ing. Miroslav Tokarčík TAKTIK vydavteľstvo, s.r.o.
Mgr. Andrea Toroková SPN Mladé letá, s.r.o.
Mgr. Michal Tkáčik Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
PaedDr. Danica Gondová, PhD. Oxford Universitz Press, o.z.
PhDr. Ivana Gregorová, PhD. EDUAWEN EUROPE, s.r.o.
Mgr. Lukáš Zajac Vinte
Matilda Blahová FLP
Ing. Dávid Vrtaňa, PhD. MP Academy
Mgr. Marta Varsányiová VARIA PRINTOS, s.r.o.
Ing. Viera Pamulová Space Spirit Soul
Mgr. Jana Šillerová Vzdelávanie, ktoré baví
Ing. Gréta Korpádiová Macmillan Education Ltd.
Ing. Radovan Benkovský E- GO, s.r.o.
PaedDr. Monika Reiterová, PhD. Expol Pedagogika, s.r.o.
doc. RNDr. Peter Bero, PhD. Libera Terra, s.r.o.
Mgr. Miroslava Bianchi Schrimpelová Dr. Josef Raabe
PhDr. Anna Oslancová Albion Books, s.r.o.
PhDr. Barnabás Ambrus MMPUBLICATIONS - Elt Slovakia
Mgr. Ľubomír Lábaj Orbis Pictus Istropolitana
Mgr. Janka Mišendová Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
Mgr. Milina Muzikárová, PhD. Klett nakladatelství
RNDr. Anton Magula MAPA Slovakia Plus, s.r.o.
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD. ABCedu, a.s.
Mgr. Walter Hirschner AITEC, s.r.o.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku