Práce na nových výkonových a obsahových štandardoch pokračujú

Užšie pracovné tímy Ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie sa stretli v Banskej Bystrici, aby spoločne vyhodnotili aktuálny stav tvorby vzdelávacích štandardov za jednotlivé vzdelávacie oblasti a prierezové témy.

Prvýkrát sa stretnutia zúčastnili aj zástupcovia odborných skupín, ktoré sa venujú prierezovým témam. Jedným z bodov programu bolo preto aj predstavenie systému zapracovania medzipredmetovej koordinácie a prierezových tém do vzdelávacích štandardov.

Sme radi, že sme sa mohli opäť stretnúť v takejto veľkej skupine aj osobne a vytvoriť priestor konzultáciám medzi jednotlivými vzdelávacími oblasťami a členmi odborných skupín.

Viac informácií o príprave nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy nájdete na stránke https://vzdelavanie21.sk/

Fotky zo stretnutia pracovných skupín. Autor: Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku