Ponuka programov inovačného vzdelávania a odborných podujatí v nadväznosti na kurikulárne zmeny

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) pripravil pre učiteľov a učiteľky novú ponuku programov inovačného vzdelávania. Ponuka reflektuje víziu a ciele pripravovanej kurikulárnej reformy, ktorá prinesie do základných škôl nový obsah a formy vzdelávania zohľadňujúce potreby 21. storočia. Inovačné vzdelávanie poskytuje učiteľom a učiteľkám na základných a stredných školách inšpiráciu, ako učiť moderne s ohľadom na každé dieťa a jeho potreby. 

Rozvoj učiteľov a ich príprava na nové obsahy a formy výučby je jedným z opatrení Plánu obnovy a odolnosti (POO) pre skvalitnenie vzdelávania na základných školách. Spoluprácou na tomto opatrení bol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu poverený NIVAM. Nová ponuka vzdelávaní a odborných podujatí pre pedagógov a pedagogičky, ktorú aktuálne NIVAM predstavil, je preto financovaná z POO. 

Programy inovačného vzdelávania zostavili učitelia a učiteľky profesijného rozvoja na krajských pracoviskách NIVAM. Garantmi jednotlivých vzdelávaní a odborných podujatí sú Mária Rosinská, Jana Tomášková, Štefánia Kudlíková, Darina Gogolová, Slávka Ropeková, Martina Chalachánová. 

Cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií pedagogických či odborných zamestnancov. Takéto vzdelávanie môže byť zamerané aj na aplikáciu najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní. 

Celú ponuku programov v rámci POO nájdete tu: Ponuka programov vzdelávania a odborných podujatí v nadväznosti na kurikulárne zmeny v základnom vzdelávaní

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku