Minimálny učebný výstup, ktorý je súčasťou nového štátneho vzdelávacieho programu, pomôže učiteľom pri hodnotení žiakov

Dodatok o minimálnom učebnom výstupe (MUV) k vzdelávacím štandardom, ktorým sa mení a dopĺňa Štátny vzdelávací program pre základné vzdelávanie, bol na jeseň 2023 schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ). Ide o nový prvok v slovenskom štátnom vzdelávacom programe, rezort preto publikoval aj grafickú verziu dokumentu, ktorá učiteľom lepšie približuje MUV a uľahčuje prehľad. Na tvorbe MUV spolupracovali odborné tímy Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) a MŠVVaŠ. Minimálny učebný výstup bol otvorený konzultácii odbornou verejnosťou od 31. mája do 14. júna prostredníctvom stránky verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk.  

„Pomenovaním minimálneho učebného výstupu sme sa snažili nastaviť hranicu, ktorá určuje, aká je maximálna možná miera odklonu od vzdelávacieho štandardu sledovaná v procese hodnotenia. Učiteľom, ako aj zákonným zástupcom dieťaťa pomáha zorientovať sa v tom, čo je ešte vzdelávací výstup žiaka, ktorý postačuje na jeho ďalšie vzdelávanie aj v stredných školách,” uvádza Arnold Kiss.   

Minimálny učebný výstup predstavuje takú kvalitatívnu úroveň dosahovaných vedomostí, zručností a postojov žiakov, ktorá im umožňuje získať stupeň vzdelania a uchádzať sa o pokračovanie vo vzdelávaní na strednej škole a zároveň určuje dolnú hranicu pri hodnotení, ktorá tomuto zodpovedá.  

Minimálny učebný výstup jednotlivých vzdelávacích oblastí, rovnako ako vzdelávacie štandardy, je súčasťou nového Štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie. Dodatok, ktorý obsahuje MUV a upravuje vybrané časti ŠVP, je dostupný na webstránke: MŠVVaŠ: https://www.minedu.sk/35807-sk/dodatok-c-1/  

Upravená grafická verzia MUV je zverejnená tu: https://www.minedu.sk/data/att/28035.pdf

Podrobné štatistiky o výsledkoch verejnej konzultácie MUV sú zverejnené na webstránke vzdelavanie21.sk. Online konzultáciu počas jej trvania navštívilo 1436 ľudí, rezort obdržal celkom 92 podnetov k dokumentu. Najviac návrhov bolo k vzdelávacím oblastiam Matematika a informatika a Človek a príroda. Aj na základe verejnej konzultácie bola v ŠVP navrhnutá zmena textácie, ktorá upresnila vymedzenie MUV ako  východiská pre hodnotenie žiakov v súvislosti s prechodom do vyššieho cyklu alebo na vyšší stupeň vzdelávania.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku