Otvorila sa verejná konzultácia minimálneho učebného výstupu

Minimálny učebný výstup predstavuje základnú úroveň toho, čo má vedieť žiak či žiačka na konci vzdelávacieho cyklu. Dokument sa otvorí verejnej konzultácii od 31. mája do 14. júna prostredníctvom stránky verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk.

Minimálny učebný výstup bude súčasťou vzdelávacích štandardov nového Štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie. Učiteľom a učiteľkám v rámci jednotlivých cyklov a vzdelávacích oblastí pomôže stanoviť základnú úroveň vedomostí a zručností, ktoré sú nevyhnutné pre postup žiaka či žiačky do ďalšieho vzdelávacieho cyklu alebo stupňa vzdelávania. 

Táto úroveň bude jednotná pre všetkých žiakov bez rozdielu a umožňuje žiačkam a žiakom získať nižšie stredné vzdelanie a pokračovať na strednej škole.

Odborná verejnosť bude môcť návrh minimálneho učebného výstupu pre jednotlivé cykly a vzdelávacie oblasti pripomienkovať od 31. mája do 14. júna. Podnety bude možné zaslať rezortu školstva prostredníctvom stránky verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk.

 

Participácia odbornej verejnosti ako pilier tvorby kurikulárnych zmien

Proces tvorby nového kurikula sa deje zdola a so širokou  participáciou odbornej verejnosti. Učitelia, učiteľky, riaditelia, riaditeľky aj akademici a akademičky sú členmi a členkami kurikulárnych komisií a tiež Hlavnej koordinačnej skupiny. Kľúčové dokumenty prechádzajú otvorenou verejnou konzultáciou, do ktorej sa zapája učiteľská aj rodičovská verejnosť.

Nový štátny vzdelávací program otvára príležitosti pre školy učiť moderne a s ohľadom na potreby každého žiaka a každej žiačky.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku