Pedagogické rozhľady 5: Škola ako učiaca sa organizácia – príklad základnej školy

Piate minuloročné číslo odborného časopisu Pedagogické rozhľady sa zameriava na tému kurikulárnych zmien. Prečítajte si príbeh jednej školy od Romana Baranoviča, riaditeľa Združenia škôl CSLewisa, v ktorom zachytil premenu školy na učiacu sa komunitu. 

Prečítajte si text o koncepte “školy ako učiacej sa organizácii” a o jeho aplikácii na Cirkevnej základnej škole (CZŠ) Narnia v Bratislave. Roman Baranovič vo svojom texte popisuje, ako na CZŠ Narnia tento koncept implementovali, vrátane zmeny hierarchického vedenia, vytvorenia tímov a tím lídrov, spolupráce s rodičmi a iných aspektov podporujúcich trvalý profesijný rozvoj.

Celkovo text poskytuje pohľad na to, ako môže škola prejsť transformáciou na učiacu sa organizáciu a aké kroky môžu byť podniknuté na dosiahnutie tohto cieľa. Zdôrazňuje tiež dôležitosť spolupráce a komunikácie medzi všetkými zainteresovanými stranami v škole. 

Úryvok z textu:

Úvod

Jeden zo základných konceptov projektu zmien v obsahu a forme vzdelávania na základných školách, ktorý tiež voláme „kurikulárna reforma“, je aj predstava transformácie školy na tzv. učiacu sa organizáciu. Čo presne tento pojem znamená a čo by to malo znamenať pre naše školy? Je to pre naše školy novinka alebo už mnohé školy takto fungujú? Čoho presne sa takáto „transformácia“ školy dotýka? Na úvod by sa dalo napísať, že budeme hovoriť o kultúre fungovania našich škôl, procesoch v nich a cieľoch,
ktoré si v školách kladieme. Pokúsime sa tiež vysvetliť základné myšlienky tohto konceptu a ich konkrétnu aplikáciu v Cirkevnej základnej škole (ďalej len CZŠ) Narnia.

V čom spočíva koncept „škola ako učiaca sa organizácia“?

Koncept školy ako učiacej sa organizácie je prístup, ktorý zdôrazňuje zlepšovanie školských systémov, štruktúr a procesov s cieľom podporiť trvalý profesijný rozvoj učiteľov a dosiahnuť lepšie výsledky žiakov. V rámci tohto konceptu je kladený dôraz na systematické a kontinuálne zlepšovanie vzdelávacieho prostredia a vzťahov medzi všetkými zainteresovanými stranami. Niektoré kľúčové prvky školy ako učiacej sa organizácie zahŕňajú nasledovné aspekty. 

1. Podporu riadenia a vedenia: školské vedenie podporuje učiteľov v ich profesijnom rozvoji, poskytuje im potrebnú podporu a zdroje na zlepšovanie vyučovania a riadenia školy ako celku.

2. Vytváranie profesijného spoločenstva: učitelia pracujú spolu ako tímy, zdieľajú svoje poznatky, skúsenosti a najlepšie postupy. Navzájom sa podporujú, aby zlepšili svoje vyučovacie metódy a prispôsobili sa meniacim sa potrebám žiakov.

3. Učenie sa a reflexiu: učitelia sa aktívne angažujú v procese trvalého vzdelávania a samoreflexie. Sledujú výsledky svojich študentov, vyhodnocujú svoje vyučovacie techniky a hľadajú spôsoby, ako ich zlepšiť. 

4. Zameranie na individuálny rast žiakov: škola sa snaží identifikovať potreby a záujmy jednotlivých žiakov a prispôsobiť svoje vzdelávacie programy, aby im poskytla relevantné a zmysluplné vzdelávanie.

5. Zapojenie rodín a komunity: škola spolupracuje s rodinami a miestnou komunitou na dosiahnutí spoločných cieľov a vytváraní prostredia, ktoré podporuje učenie a rozvoj žiakov. 

Ako vidíme, škola ako učiaca sa organizácia je založená na princípoch vzdelávania a výskumu a prispieva k neustálemu zlepšovaniu kvality vzdelávania a dosahovaniu lepších výsledkov pre všetkých zúčastnených.

Vízia, misia a hodnoty našej školy

Škola CZŠ Narnia Bratislava je súčasťou siete škôl zriadenej zriaďovateľom Združením škôl C.S. Lewisa, ktoré je cirkevnou organizáciou a je teda cirkevnou základnou školou. Všetky školy v tejto sieti sa riadia spoločným textom misie organizácie: Každého žiaka vzdelávame a vychovávame k tvorivému a kritickému mysleniu, k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu a k schopnosti tvoriť komunity v duchu kresťanských biblických hodnôt. Takto sformulovaný text misie priamo nabáda k fungovaniu školy ako
učiacej sa organizácie. Pripomína napríklad potrebu individuálneho rastu každého žiaka. Najdôležitejším aspektom v texte misie je ale snaha o vedenie k schopnosti tvoriť komunity. Komunita v škole, ako ju chápeme my, je tak praktickou realizáciou profesijného spoločenstva, ako ho pomenovávajú princípy konceptu školy ako učiacej sa organizácie. V neposlednom rade aj spôsob vzniku misie organizácie bol participatívny. Na jej formulácii či pripomienkovaní sa podieľali aj učitelia.

Celý text a ďalšie články môžete nájsť v monotematickom čísle Pedagogických rozhľadov TU.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku