Podpora v procese implementácie nového kurikula pre školský rok 2024/2025 

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky so zástupcami Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) a Regionálnych centier podpory učiteľov (RCPU) zadefinovalo smerovanie spolupráce so školami, ktoré sa prihlásili o podporu pri zavádzaní nového kurikula od septembra 2024. Nový mechanizmus podpory počíta so skupinovými formátmi, pri ich vývoji využije rezort skúsenosti zo spolupráce s prvými 39 školami. V týchto dňoch prebiehajú prvé stretnutia s riaditeľmi a riaditeľkami nových škôl. 

Najadresnejšiu podporu garantoval rezort školstva prvým školám, ktoré učia podľa nového štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) od minulého roka. Táto podpora mala napríklad formu pravidelných osobných konzultácií, mentoringu a krátkych workshopov od RCPU a programu inovačného vzdelávania v rozsahu 100 hodín, do ktorého mohli riaditelia zapojiť všetkých učiteľov, alebo len niekoľkých zástupcov. Nie všetky školy túto ponuku využili v plnom rozsahu, boli dokonca aj také, ktoré avizovali, že nepotrebujú od NIVaM a RCPU žiadnu podporu, prípadne očakávajú skôr materiálno-technické dovybavenie a finančné stimuly. 

Počet škôl, ktoré sa rozhodli pri implementácii nového kurikula od ďalšieho školského roka využiť podporu rezortu školstva, predčil pôvodné odhady. Je to silný signál, že školy sú zmenám otvorené. Z intenzívnej pomoci, ktorá tento rok zahŕňala aj časté osobné návštevy na školách, bude rezort pri ich podpore prechádzať  na formy zamerané na väčšie skupiny. Aj na základe spätnej väzby prvých škôl sa upraví systém podpory do ďalších rokov tak, aby pri prechode na menej adresné formy pomoc bola stále čo najefektívnejšia.  

Súčasti mechanizmu podpory: 

• Hlavné sprievodné materiály, napríklad k témam: hodnotenie žiakov, individualizácia/diferenciácia/inklúzia vo vzdelávaní, kultúra školy, prierezové gramotnosti.

• Virtuálne komunity k hlavným témam zmien: diskusné fóra, zoznamy existujúcich materiálov ku kľúčovým témam zmien, webináre, metodiky, tutoriály.

• Videozáznamy prednášok a diskusií.

• Webináre k tvorbe učebných osnov s autormi vzdelávacích štandardov.

• Ponuka programov inovačného vzdelávania zameraných na kľúčové zmeny, tvorbu školských vzdelávacích programov (ŠkVP), kultúru školy a odborové didaktiky.

• Ponuka programov rozširujúceho kvalifikačného vzdelávania zameraného na integrovanú výučbu v rámci vzdelávacích oblastí.

• Ukážky piatich školských vzdelávacích programov, ktoré môžu učiteľom slúžiť na inšpiráciu.

• Podujatie EDUKAFEST NIVaM s praktickými ukážkami nových foriem vzdelávania.

• Financovanie pozície supervízora, ktorý by mal zastávať na škole aktuálne funkciu koordinátora tvorby ŠkVP.

• Podpora riaditeľov v lepšom porozumení kľúčovým zmenám a v schopnosti „naštartovať zmeny“ vo vlastnej škole.

• Ponuka zo strany RCPU predstavuje najmä facilitácie, prednášky, diskusie, mentoring a workshopy podľa potrieb konkrétnej školy. Ide najmä o podporu v rámci nasledovných tém: tvorba ŠkVP, kultúra školy/sociálna klíma v triede, hodnotenie žiakov, digitalizácia, inklúzia/personalizácia.

NIVaM sa bude naďalej v podpore škôl špecializovať na vzdelávania, ktoré obsahovo korešpondujú s predmetmi, vzdelávacími oblasťami a odborovými didaktikami. Špecializácia RCPU pokračuje primárne v poskytovaní mentoringu, či niekoľkohodinových vzdelávaní, ktoré sú prispôsobené potrebám škôl – napríklad kultúra školy a iné témy. Mentori RCPU sa budú sústrediť tiež na sieťovanie ďalších partnerov v regiónoch – zameraných na zvyšovanie kvality vzdelávania. 

Koordinácia na úrovni krajov 

Pri veľkom množstve škôl sa sústredenie podpory presúva na kraje, v ktorých budú spolupracovať zástupcovia NIVaM a RCPU a pripravia spoločne stratégiu spolupráce a  spoločnú ponuku konkrétnych podujatí a školení.  

V každom kraji pripravia Krajské pracoviská NIVaM a príslušné RCPU prvé stretnutie s prihlásenými školami najneskôr do polovice marca 2024. Na stretnutia budú pozvaní okrem riaditeľov aj ďalší zástupcovia škôl – učiteľ 1. ročníka, prípadne supervízor, ktorý je zodpovedný za  koordináciu tvorby ŠkVP.

Zoznam škôl

Zoznam nových škôl, ktoré prejavili záujem zavádzať nové kurikulum v registrácii na konci minulého roka, bude zverejnený po spomínaných úvodných stretnutiach na stránke www.vzdelavanie21.sk.

Rodičia, ktorí už dnes uvažujú o zápise svojich detí do prvých ročníkov, ktoré sa budú učiť podľa nového ŠVP, sa do toho času môžu informovať priamo v danej škole, ktorú si vybrali. 

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku