Hľadáme expertov a expertky pre kľúčové oblasti kurikulárnych zmien

Národný inštitút vzdelávania a mládeže plánuje prípravu podporných materiálov (sprievodcov a metodických materiálov) k novému štátnemu vzdelávaciemu programu. Tieto materiály umožnia prenos kurikulárnych zmien v kľúčových oblastiach priamo do vyučovania a života školy.

Pri poskytnutí podpory by sme radi spolupracovali s odborníčkami a odborníkmi z praxe, ktorí nám pomôžu vytvoriť živé virtuálne komunity pre učiteľov základných škôl. Tie budú obsahovať rôzne podporné materiály, príklady dobre fungujúcej praxe zo škôl, inšpirácie a praktické zdroje pre učiteľky a učiteľov.

Hľadáme expertov a expertky k týmto tematickým oblastiam:

Hodnotenie žiakov

Komunita sa zameria na inovatívne formy hodnotenia a ich využitie v praxi, hodnotenie komplexných spôsobilostí v dlhších obdobiach – cykloch, konkrétne príklady a inšpirácie pri hodnotení výkonových štandardov vo vzdelávacích oblastiach a podobne.

Didaktické inovácie vo vzdelávacích oblastiach

Komunita poskytne praktické inšpirácie (odborové didaktiky, metodické materiály, príklady dobre fungujúcej praxe zo škôl…) k jednotlivým vzdelávacím oblastiam a predmetom.

Kultúra a étos školy

Komunita bude poskytovať zdroje a návody k tomu, aby sa škola stala učiacou organizáciou, zameriame sa na príklady dobre fungujúcej praxe školy ako komunity (rešpektujúca, demokratická, otvorená a udržateľná škola) a príklady pre utváranie pozitívnej klímy školy.

Integrácia prierezových gramotností v kurikule

Inšpirácie a materiály, ktoré pomôžu rozvíjať obsahy prierezových gramotností (emocionálna a sociálna, čitateľská a jazyková, environmentálna, občianska – vrátane obsahov mediálnej, interkultúrnej a regionálnej výchovy, finančná a digitálna) v rámci vzdelávacích oblastí a tematických dní v škole.

Prispôsobenie vzdelávacích štandardov rozmanitým potrebám žiakov (inkluzívne prístupy vo vyučovaní)

Komunita ponúkne inkluzívne postupy a stratégie pre prispôsobenie vzdelávacích štandardov rozmanitým potrebám žiakov a žiačok. Bude tiež mapovať inšpirácie a príklady dobre fungujúcej praxe zo škôl.

Pracovná náplň

  • odborné vedenie webovej komunity pre jednu z kľúčových tematických oblastí

  • sieťovanie rôznych aktérov v danej tematickej oblasti (školy, autori metodických materiálov, odborníci a pod.)

  • monitorovanie a posudzovanie dostupných metodických materiálov v danej tematickej oblasti

  • úzka spolupráca s autormi sprievodcov a metodických materiálov

  • identifikovanie potrieb škôl v danej tematickej oblasti a návrhy na podporné materiály

 

Koho hľadáme

  • expert/ka v danej oblasti so skúsenosťou z praxe minimálne 5 rokov (učiteľská, metodická, lektorská a/alebo iná skúsenosť)

  • prehľad v domácich aj zahraničných trendoch v danej oblasti

  • odborné portfólio v danej oblasti (publikačná a/alebo lektorská činnosť, zapojenie v inováciách a projektoch v danej téme)

  • prehľad v slovenskom vzdelávacom prostredí (poznanie hlavných aktérov, poznanie príkladov dobre fungujúcej praxe v danej oblasti)

  • digitálne zručnosti (orientácia v sociálnych sieťach, aplikáciách, práca s digitálnymi súbormi a pod.)

 

V prípade záujmu prosíme o vyplnenie online formulára najneskôr do 15. augusta. Vybraných kandidátov a kandidátky pozveme na osobné stretnutie (online alebo offline) po uvedenom termíne.

Pre viac informácií môžete kontaktovať projektového špecialistu pre tvorbu podporných materiálov na adrese: andrej.navojsky@nivam.sk

 

Doplňujúce informácie

Termín nástupu

15.9. 2023

Zmluvný vzťah

Dohoda o pracovnej činnosti, max. 10 hodín/týždenne 

Odmena

20 EUR/hod

Registrácia sa uzavrela

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku