Registrácia základných škôl, ktoré sa zapoja do postupného zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu od šk. roka 2023/2024

Základné údaje:

> Plán obnovy a odolnosti SR – Komponent 7:  Vzdelávanie pre 21. storočie

> Reforma/investícia: Reforma 1:  Reforma obsahu a formy vzdelávania – kurikulárna a učebnicová reforma                                  

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) otvára registráciu pre základné školy v SR za účelom evidencie záujmu o zapojenie do postupného zavádzania Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) v roku 2023.

Hlavným cieľom kurikulárnej reformy je poskytnúť žiakom vzdelávanie prispôsobené potrebám súčasnej spoločnosti so zámerom zvýšiť  gramotnosť žiakov a zručnosti potrebné pre život v globálnej a nízkouhlíkovej digitálnej ekonomike a spoločnosti s dôrazom na rozvoj kritického myslenia, digitálnych a mäkkých zručností.

Nový obsah vzdelávania štruktúrovaný do troch viacročných cyklov vymedzí základné vzdelávacie ciele. Prvý cyklus zahŕňa 1.-3. ročník (uvádzanie do gramotností), druhý cyklus tvorí 4. a 5. ročník (zvládnutie základov gramotností) a tretí cyklus je tvorený 6.-9. ročníkom (rozvinutá gramotnosť).

Zavádzanie nového štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) na dobrovoľnej báze sa začne v školskom roku 2023/2024 pričom celoplošné zavádzanie bude povinné pre základné školy v školskom roku 2026/2027.

 

Ciele tejto registrácie: 

1. Osloviť školy ochotné participovať na postupnom zavádzaní nového ŠVP za účelom identifikovania rizík a nastavenia procesov pri plošnom zavádzaní nového ŠVP v SR.

2. Vybrať prvú skupinu škôl (30 základných škôl), ktorá začne s postupným zavádzaním  nového ŠVP od 1. ročníka v školskom roku 2023/2024.

3. Zostaviť zoznam náhradných základných škôl, ktoré vstúpia do postupného zavádzania v roku 2023 v prípade, že sa niektorá z vybraných 30-tich škôl rozhodne vstup do postupného zavádzania odložiť.

 

Ktoré školy sa môžu zapojiť:

> Prihlásiť sa môžu všetky základné školy v SR bez ohľadu na ich zriaďovateľa, t. j. štátne, cirkevné aj súkromné školy.

> Registrácia je otvorená pre plnoorganizované aj neplnoorganizované základné školy.

 

Kto môže školu prihlásiť:

⇒ Školu do postupného zavádzania nového ŠVP prihlasuje riaditeľ školy.

⇒ Elektronická prihláška bude zverejnená na webstránke vzdelavanie21.sk od 20. februára 2023 do 3. marca 2023.

⇒ Prvá skupina škôl vstupuje do postupného zavádzania nového ŠVP od 1. ročníka v školskom roku 2023/2024.

⇒ Ďalšia registrácia základných škôl, ktorá bude mapovať záujem o vstup do postupného zavádzania ŠVP v roku 2024, prebehne na jeseň v roku 2023.

 

Výber škôl:

> NIVaM v súčinnosti s MŠVVaŠ si vyhradzuje právo na výber škôl, ktoré vstupujú do postupného zavádzania v roku 2023, pričom sa zaväzujú pri výbere postupovať tak, aby boli zastúpené všetky kraje, školy s rôznou veľkosťou žiackej populácie, rôznym zriaďovateľom a tiež aj neplnoorganizované školy.

> Zoznam prvej skupiny škôl bude zverejnený na webstránke vzdelavanie21.sk v polovici marca.

> Okrem vybraných škôl bude NIVaM evidovať aj zoznam náhradných škôl pre prípad, ak by sa niektorá z pôvodne vybratých škôl rozhodla do procesu vstúpiť až neskôr.

> S vybranými školami bude uzavretá dohoda o vzájomnej spolupráci.  

 

Spolupráca:

> Prvej skupine škôl bude pri zavádzaní zmien ponúknutá úzka spoluprácu s tímom odborníkov najmä z úrovne NIVaM a RCPU.

> Odborníci z NIVaM a RCPU poskytnú vybraným školám metodické a didaktické usmernenie pri tvorbe ŠkVP, mentoring a ďalšie vzdelávania pre pedagogických zamestnancov a manažment školy.

> Od participujúcich škôl budeme očakávať súčinnosť pri zbere dát a tvorbe sprievodných materiálov nevyhnutných pre proces implementácie na národnej úrovni (vrátane poskytnutia ukážok revidovaných školských dokumentov ako napr. ŠkVP).

 

V prípade otázok sa môžete obrátiť na komunikacia@nivam.sk

Prihlasovací formulár pre základné školy

Prvé kolo prihlasovania bolo uzavreté. Ďakujeme za záujem všetkým školám, ktoré sa prihlásili. V nasledujúcich dňoch vyhodnotíme registračné formuláre a budeme informovať o prvej skupine škôl, ktorá vstúpi do zavádzania nového ŠVP od septembra 2023.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku