Usmernenie k tvorbe školského vzdelávacieho programu podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie

Usmernenie pre základné školy o postupe pri príprave školského vzdelávacieho programu podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie z 5. marca 2024.

Príprava školského vzdelávacieho programu v prvom školskom roku implementácie 

Škola pripraví do 31. augusta kalendárneho roku, kedy začína s implementáciou Štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie schváleného 31. 3. 2023 (ďalej len „ŠVP ZV“), učebné osnovy a učebný plán pre 1. ročník. Tieto zaradí do nového školského vzdelávacieho programu (ďalej len „nový ŠkVP“) podľa ŠVP ZV. Doplní doň aj poznámku, že ostatné časti platia podľa pôvodného ŠkVP (ak sa škola nerozhodne inak).

Vydanie školského vzdelávacieho programu po prvom roku implementácie

Najneskôr do konca školského roka, v ktorom škola s implementáciou ŠVP ZV začala, doplní a vydá nový ŠkVP podľa ŠVP ZV v rozsahu podľa § 7 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Učebné osnovy

Nový ŠkVP bude obsahovať učebné osnovy pre tie cykly, v ktorých sa vzdelávajú žiaci v škole, to znamená:

• pre prvý cyklus v prvom roku implementácie (teda keď sú prví žiaci v postupnom zavádzaní nového ŠkVP v prvom ročníku),
• pre druhý cyklus v treťom roku implementácie (teda keď sú prví žiaci v postupnom zavádzaní nového ŠkVP v treťom ročníku),
• pre tretí cyklus v piatom roku implementácie (teda keď sú prví žiaci v postupnom zavádzaní nového ŠkVP v piatom ročníku).

Súbeh školských vzdelávacích programov

Pôvodný školský vzdelávací program, ktorý bol vypracovaný podľa ŠVP z roku 2015 vrátane učebných osnov, bude naďalej platný až do ukončenia implementácie na škole, t. z. do konca školského roku kedy sa budú podľa neho vzdelávať žiaci deviateho ročníka. Zmeny a poznámky, ktoré je v ňom potrebné uviesť, vykonáva škola rovnako ako doteraz.

Príklad harmonogramu úloh školy, ktorá sa rozhodla začať s implementáciou od školského roku 2024/2025

✓ Do 31. augusta 2024 pripraviť nový ŠkVP, ktorý bude obsahovať učebný plán a učebné osnovy pre prvý ročník. Pre druhý až deviaty ročník platí pôvodný ŠkVP.
✓ Do 31. augusta 2025 doplniť nový ŠkVP o chýbajúce časti. V ŠkVP bude vypracovaný učebný plán pre všetky vzdelávacie cykly a učebné osnovy pre prvý vzdelávací cyklus.
✓ Do 31. augusta 2027 doplniť nový ŠkVP o učebné osnovy pre druhý vzdelávací cyklus.
✓ Do 31. augusta 2029 doplniť nový ŠkVP o učebné osnovy pre tretí vzdelávací cyklus.
 Pôvodný ŠkVP bude platiť súbežne novým ŠkVP na tejto škole až do 31. augusta 2033.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku