Vyhodnotenie podnetov z verejnej konzultácie vzdelávacích štandardov

Človek a príroda

Časť dokumentuPripomienkaBola pripomienka zapracovaná?Dôvod
nezapracovania/Komentár
03.01 Charakteristika oblasti V ročníkoch 5. - 9. musia vzdelávaciu oblasť tvoriť 4 samostatné predmety: biológia, fyzika, chémia, geografia (nedávať možnosť výberu integrovanej verzie alebo samostatných predmetov, základné školstvo musí byť jednotné v celej republike).nmožnosť integrácie je podstatou reformy kurikula
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklus Treba mať na pamäti, že PRAX BEZ TEÓRIE JE SLEPÁ a TEÓRIA BEZ PRAXE JE NEMÁ. Podľa môjho názoru sa neúmerne veľa času bude venovať činnostiam - zážitkovému učeniu (pozorovaniu, analyzovaniu, porovnávaniu, skúmaniu, mapovaniu, rozlišovaniu, modelovaniu, zobrazovaniu, posudzovaniu, plánovaniu...) a nie upevňovaniu a preverovaniu vedomostí. Aké výsledky budú mať potom naši žiaci v medzinárodnom testovaní je veľmi otázne.
Príprava učiteľa na činnosti si bude vyžadovať neúmerne veľa času, preto treba okamžite znížiť základný úväzok učiteľom prírodovedných predmetov z 23 hodín týždenne na max. 18 hodín týždenne. Treba mať aj na pamäti, že učiteľ má podľa KZVS 7,5 hodinový pracovný deň a nie 10 - 12 hodinový, pričom v súčasnosti pracuje nielen od pondelka do piatka, ale aj cez víkendy, aby všetko stihol pripraviť tak, ako sa vyžaduje.
Čo sa týka chémie, chýba mi téma Chemické výpočty (hmotnostný zlomok, molárna hmotnosť, koncentrácia látkového množstva), vyžaduje sa to aj v chemickej olympiáde.
Kedy budú k dispozícii nové učebnice?
nZníženie úväzku učiteľom prírodovedných predmetov/zmena RUP nie je v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov.Chemické výpočty môžu byť v prípade záujmu súčasťou ŠkVP školy. Chemická olympiáda je pre žiakov so zvýšeným záujmom o chémiu, nie pre bežného žiaka ZŠ.
03.02 Ciele vzdelávacej oblasti Znížiť základné úväzky (23 hodín týždenne) učiteľom na 2. stupni, ktorí učia predmety biológia, chémia, fyzika a geografia (samozrejme bez zníženia platu). Ak má učiteľ so žiakmi vedecky pracovať, na tieto hodiny sa musí aj riadne včas pripraviť (napríklad laboratórne pomôcky, chemikálie, demonštrovanie pokusov...) a po skončení vyučovacej hodiny (laboratórne práce, praktické aktivity) tieto pomôcky následne aj upratať a okrem toho aj vyhodnotiť protokoly z LP a PA. Na vyučovanie predmetov BIO, CHE, FYZ, GEG vyhláškou upraviť povinné delenie triedy na skupiny na každej vyučovacej hodine, ak je v nej počet žiakov vyšší ako 20 (dôvod: dodržiavanie bezpečnosti pri práci, nedostatok pomôcok počas LP a PA...). Učitelia prírodovedných predmetov sú preťažení inými činnosťami (dozory v čase prestávok, suplovanie chýbajúcich kolegov...).nZníženie úväzku, ako ani tvorba vyhlášky k povinnému deleniu triedy nie je v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov.
03.01 Charakteristika oblasti Znížiť základné úväzky (23 hodín týždenne) učiteľom na 2. stupni, ktorí učia predmety biológia, chémia, fyzika a geografia (samozrejme bez zníženia platu). Ak má učiteľ so žiakmi vedecky pracovať, na tieto hodiny sa musí aj riadne včas pripraviť (napríklad laboratórne pomôcky, chemikálie, demonštrovanie pokusov...) a po skončení vyučovacej hodiny (laboratórne práce, praktické aktivity) tieto pomôcky následne aj upratať a okrem toho aj vyhodnotiť protokoly z LP a PA. Na vyučovanie predmetov BIO, CHE, FYZ, GEG vyhláškou upraviť povinné delenie triedy na skupiny na každej vyučovacej hodine, ak je v nej počet žiakov vyšší ako 20 (dôvod: dodržiavanie bezpečnosti pri práci, nedostatok pomôcok počas LP a PA...). Učitelia prírodovedných predmetov sú preťažení inými činnosťami (dozory v čase prestávok, suplovanie chýbajúcich kolegov...).nZníženie úväzku, ako ani tvorba vyhlášky k povinnému deleniu triedy nie je v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklus1- učivo sa mi zdá domiešané, zo všetkého je niečo v druhom aj treťom cykle
2- dedičnosť a činnosti?, majú školy na to vybavenie? a je to primerané veku žiakov?
3- ako budú pripravené učebnice, keď si školy môžu vyberať, čo budú kedy učiť?
4- súhlasím s predchádzajúcimi pripomienkami o znížení počtu žiakov v skupinách a tiež úväzkov učiteľov (čo predpokladám, že nebude)
5- nehnevajte sa, ale už sme mali toľko reforiem, ale priniesli len viac práce pre učiteľov (tvorba plánov, rôzne vzdelávania) a žiaci? väčšia časť (česť výnimkám) nemá motiváciu k učeniu (na školy ich zoberú a nakoniec zarobia viac ako ich učitelia)
n1-možnosť integrácie je podstatou reformy kurikula VO Človek a príroda
2-je to primerané veku
3-proces prípravy edukačných publikácií bude konzultovaný s vydavateľstvami v priebehu druhej polovice roka 2023
4-pripomienka presahuje kompetencie autorského tímu, ktorý o RUP nerozhodoval; aktuálne nemáme dostatok dát ktoré by umožňovali zmenu RUP v prospech ktorejkoľvek VO
5-pripomienka presahuje kompetencie autorského tímu ČaP
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklus- Vzhľadom na činnostné zameranie, konštruktívny spôsob získavania vedomostí, rozvoj spôsobilostí vedeckej práce a kritického myslenia je skutočne nevyhnutné v treťom cykle deliť žiakov do skupín (max. 15) - len vtedy bude vynaložená námaha dávať zmysel a bude efektívna.
- Kladne hodnotím aj hore uvedený komentár s návrhom zníženia týždenného úväzku učiteľov - príprava na tento spôsob vyučovania zaberá podstatne viac času, ako príprava na frontálne vyučovanie bez zapájania činnosti žiakov. Hovorím z vlastnej skúsenosti.
- Vo fyzike pribudli témy o zvuku a vesmíre. Verím, že reforma ráta tým pádom aj s navýšením počtu hodín!!! Mať fyziku alebo chémiu raz do týždňa je menej ako majú žiaci napr. telesnú výchovu! Jednohodinovú dotáciu považujem za výsmech prírodným vedám - práve prírodné vedy sú hlavným motorom rozvoja logického myslenia, učia vyhodnocovať údaje, situácie na základe získaných dát, na základe pozorovania, skúmania. Vedú žiakov k zvedavosti, učia ich klásť správne otázky, hľadať metódy ich overovania, vytvárať závery na pevnom základe dôkazov!
nZníženie úväzku učiteľom prírodovedných predmetov nie je v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov. Delenie žiakov do skupín je v kompetencii jednotlivých škôl.
03.01 Charakteristika oblastiPreco musia? Preco by nemohol niekto dostat moznost to robit integrovane? Mne sa bezne stava ze z fyziky prejdem do chemie, biologie aj geografie aby to detom dalo zmysel a nie ze nebudu chapat ze v chemii aj vo fyzike sa ucia o tom istom atomenpripomienka presahuje kompetencie autorského tímu VO ČaP - diskusia
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusVašu pripomienku by som rozšíril a doplnil, že je potrebné všeobecné zníženie týždenného úväzku pre učiteľov, nakoľko aj ostatní kolegovia musia venovať viac času svojej príprave, čo je tiež nad rámec ,,štandardnej pracovnej doby."
Okrem tohto argumentu by som doplnil, že v praxi by bolo problematické určiť, kto je učiteľ prírodovedných predmetov, ak by sme mali kolegu/kolegyňu s aprobáciou matematika - fyzika, biológia - geografia .... totiž nastalo by spojenie jedného prírodovedného predmetu (vzdelávacia oblasť človek a príroda) a iného predmetu (iná vzdelávacia oblasť). A čo situácia, ak by niekto učil nejaký prírodovedný predmet (vzdelávacia oblasť človek a príroda) neodborne ?
ZÁVER: rozhodne zaviesť plošné zníženie týždenných úväzkov učiteľov, vzhľadom na vyššie nároky na prípravu hodín (používanie inovatívnych metód je časovo náročnejšie z pohľadu učiteľov a ich dlhodobej a krátkodobej prípravy na konkrétne triedy).
Ďakujem za pochopenie.
npripomienka presahuje kompetencie autorského tímu VO ČaP - diskusia
03.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 2. cyklus"V čase dospievania sa objavujú znaky pohlavnej zrelosti. Pohlavne zrelý muž a pohlavne zrelá žena môžu splodiť dieťa. Dieťa sa v tele matky vyvíja 9 mesiacov."
Táto formulácia navodzuje ilúziu že iba dospelí jedinci môžu splodiť dieťa čo samozrejme vieme, že nie je pravda. Znaky pohlavnej zrelosti síce získavajú adolescenti od cca 12 roku veku a už v tomto veku vedia splodiť dieťa ale určite ich nemôžeme označiť pojmom muž a žena. Navrhujem preformulovať aby bola informácia podaná jednoznačne a nenavodzovala dojem, že sa rozmnožovať môžu/vedia len dospeli.
nuvedená formulácia je odborne správna
03.01 Charakteristika oblastiOceňujem, že školy môžu biológiu, chémiu a fyziku učiť integrovane aj v treťom cykle pokiaľ si to takto vyberú.npripomienka presahuje VO ČaP - konštatovanie
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusplánovaný RUP je takýto: https://verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk/clanok/01-08-01-ramcovy-ucebny-plan-pre-zakladne-skoly-s-vyucovacim-jazykom-slovenskym/ - je to bezo zmeny prekopený doterajší RUP: https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/rup_zs_pre-z-s-vyu_ovac_m-jazykom-slovensk_m.pdfnpripomienka presahuje kompetencie autorského tímu VO ČaP - diskusia
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusAká bude časová dotácia pre túto VO?nOdpoveď nájdete v Štátnom vzdelávacom programe zverejnenom na webe www.vzdelavanie21.sk
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusSúhlasím s názorom kolegov, že v 3.cykle je nutné, aby jednotlivé predmety učili kvalifikovaní učitelia s aprobáciou F,CH,B kvôli veľmi špecifickému obsahu učiva jednotlivých predmetov. Plánované kurikulum je postavené na bádaní, čo je súčastný aktuálny trend aj vo svete, naše školy ale zväčša nemajú pre túto vekovú kategóriu k dispozícii odborné učebne či laboratóriá, o potrebnom prístrojovom a materiálovom vybavení ani nehovorím. Rovnako súhlasím s názorom kolegov, že je potrebné, aby učitelia prírodovedných predmtov mali znížené úväzky pri plnom plate, aby si mali čas chystať pomôcky na takto zamerané hodiny. Rovnako bádanie vyžaduje menšie skupiny žiakov (takisto kapacita laboratórií nebýva 30 žiakov) - všetky tieto úpravy by mohli prispieť k očakávanému zvýšeniu úrovne vedomostí žiakov. Pri súčastnom stave školstva jeto ale pravdepodobne utópia a zbožné želanie.
Pri momentálnej hodinovej dotácii 1 hod.chémie v 9ročníku je rozsah učiva príliš ambiciózny, prebrať všetky deriváty uhľovodíkov je nereálne aj kvôli Testovaniu 9, dňom otvorených dverí na stredných školách, prijímačkám a pod.)
nZníženie úväzku učiteľom prírodovedných predmetov, ako ani skvalitnenie materiálno-technického zabezpečenia škôl nie je v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov.
Rozsah učiva sa snaží reflektovať deriváty uhľovodíkov v bežnom živote, najmä tie, s ktorými môže mať žiak skúsenosť, preto vzdelávací štandard nevnímame ako príliš ambiciózny.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusDobrý deň, na začiatok poviem že som odporcom integrácie predmetov BIO, FYZ a CHE do jedného predmetu. Na začiatku síce uvádzate, že je integrácia predmetov v tomto cykle dobrovoľná, avšak myslím si že by to nemalo byť ani ponúkané. V 1. a 2. cykle je integrácia pomerne logická, tak ako tomu bolo doposiaľ v predmete prírodoveda, kde boli témy z FYZ, CHE a BIO, ale v 3. cykle by už tieto predmety mali vyučovať kvalifikovaní učitelia. Uvedomiť si musíte, že súčasní učitelia majú rôzne predmetové kombinácie. Napr. učiteľka MAT a FYZ (čo je častá kombinácia) môže učiť zrazu okrem FYZ aj CHE a BIO, čo je z môjho pohľadu veľká nekvalifikovanosť. Táto učiteľka by asi nemala vďaka fyzike veľký problém doučiť sa chémiu, avšak pri biológii už nastáva väčší problém. Táto učiteľka učí MAT a FYZ, evidentne je teda dobrá v počítaní, ale v biológii sa s tým nestretne. V BIO sa bude musieť doučiť celú biológiu človeka, čo je pomerne ťažká téma ak ju to v minulosti nebavilo, ale tiež zoológiu, botaniku a geológiu, teda vedy ktoré nie sú veľmi podobné s MAT a FYZ. Keby teda táto učiteľka učila integrovaný predmet Človek a príroda, ktorú oblasť by viac uprednostňovala? Pravdepodobne oblasť SILY (fyzika), ktorú by odučila kvalitnejšie ako oblasť ORGANIZMUS (biológia). Žiak nie je hlúpy, všimne si že jeho učiteľka rada učí fyziku, ale nie biológiu, možno si aj všimne, že ju to nebaví a myslím si že všetci veľmi dobre vieme čo sa stane ak učiteľ učí niečo čo ho nebaví - nebude to baviť ani žiaka.nMožnosť integrácie je podstatou reformy kurikula
03.01 Charakteristika oblastiVzhľadom na to, že táto oblasť má mať činnostný charakter uvítala by som aby bola zakomponovaná do štátneho vzdelávacieho programu povinnosť (nie možnosť) deliť triedu na skupiny aspoň jednu hodinu do týždňa z každého predmetu (minimálne fyzika a chémia) v 3. cykle. Bežne sú na školách triedy s 28 - 30 žiakmi. Pri takýchto počtoch nie je možné napĺňať štátny vzdelávací program bádaním a skúmaním. Je to dôležité i z hľadiska bezpečnosti pri práci. Experimentovanie majú deti zo všetkého najradšej, ale častokrát je tam strach učiteľa, že niečo neustriehne a žiak si ublíži.nZapracovanie danej pripomienky je v kompetencii vedenia školy, nie ministerstva školstva/NIVaM.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklus1-Navrhoval by som teda buď geológiu osamostatniť alebo vložiť oblasť ZEM (gr. geo) do geografie. Geológia spolu s geografiou viac súvisia ako geológia s biológiou. Dôkazom je už ich predpona geo - znamenajúca Zem, zatiaľ čo bio - znamenajúce život. Čo som sa väčšinou dozvedel, samotných učiteľov biológie geológia veľmi nezaujíma, čo je pomerne logické.
2-Ďalej navrhujem premiestiť oblasť VESMÍR do predmetu geografia, tak ako to bolo doposiaľ. Ani učiteľ FYZ, ani CHE a ani BIO neabsolvoval s veľkou pravdepodobnosťou astronómiu, kozmológiu alebo planetárnu geografiu ako predmet na univerzite. Je teda na vyučovanie o vesmíre nekvalifikovaný, zatiaľ čo učiteľ geografie áno. Uvedomujem si prečo sa táto zmena udiala. V zahraničí sa vesmír bežne učí v predmete veda alebo fyzika, ale u nás sa vždy vyučoval v GEO, čo je veľmi logické, pretože geografia učí už podľa názvu o Zemi a Zem je čo? Planéta. Áno, ak žiak chce ísť na VŠ študovať astronómiu, tak je lepšia pre neho fyzika ako geografia, pretože bude v rámci vesmíru hlavne počítať, avšak na ZŠ sa pri vesmíre neučíme počítať len OPISUJEME planéty, objekty, Slnko, atď. Grécky je opis - GRAFIA. Vesmír sa navyše učí 2-3 hodiny čo nie je veľa, ale v geografii sa aj tak z časti učiť musí, keďže geografia učí o našej planéte, o jej pohyboch, ktoré ovplyvňujú všetko. Viacero učiteľov s tým, aby vesmír zrazu patril do fyziky nesúhlasí. Fyzik totiž poníma vesmír trochu inak ako geograf a z vlastnej skúsenosti viem že vesmír deti na GEO baví.
n1- pripomienka presahuje kompetencie autorského tímu VO ČaP
2 - komponenty boli konzultované s VO, autorskými tímami ČaS, ČaP a na túto pripomienku už reagoval autorský tím Človek a spoločnosť.
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusVesmír, Zem, Látky-všetky tieto oblasti odporúčam presunúť do 2.cyklu. Sú to pre deti v 1. cykle ešte abstraktné veci-nevedia ich postihnúť svojimi zmyslami. Je veľmi potrebné, aby sa deti o prírode učili hlavne v prírode, pozorovaním, aby prírodu poznali a mali potrebu ju chrániť. Jednoducho potrebujeme v 1.cykle viac času na to, aby sa neučili o rastlinách tak, že im ukážeme listnaté stromy v prezentácii, ale aby strom okúsili všetkými zmyslami. Niektoré deti vôbec nechodia do lesa a veľa z nich nevie zaradiť stromy medzi ihličnaté, listnaté. Nevedia ako vypestovať rastlinku, starať sa o zvieratá. Áno možno poznajú cudzokrajné zvieratá, ktoré vidia v encyklopédii, ale nevedia, že včela je tak užitočná a prečo je užitočná...Preto v 1.cykle potrebujeme čas na to, aby sme mohli s deťmi pestovať, byť v záhrade, ísť do lesa... pri takom veľkom množstve učiva, ktoré je tu nastavené a je aj teraz na 1. stupni, je to nemožné.nv 1. cykle sú zaradené len obsahy, ktoré žiak zvládne a vďalších cykloch sa rozvíjajú
03.01 Charakteristika oblastiTeším sa na možnosť spájať predmety v rámci danej témy. Predstavujem si, že podľa novej reformy bude vyhradených viac ako jedna vyučovacia hodina počas dňa pre oblasť Človek a príroda aj v 3. cykle. Konečne bude priestor skúmať, pozorovať, komplexne sa venovať danej problematike - bádať.nZmena RUP nie je v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusdobrý den, témy z fyziky sa logicky nenadväzujú na seba v 2,3 cyklu.nnadväznoť "tém" je zabezpečená prostredníctvom obsahových komponentov v 1., 2. a 3. cykle
03.02 Ciele vzdelávacej oblastiPre lepšiu čitateľnosť: ,,matematický aparát" nahradiť inými pojmami alebo dovysvetliť v zátvorke.nuvedený pojem je bežne používaný
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusDobrý deň, myslím si že niektoré oblasti a témy určené pre 1. cyklus sú pre žiaka 1., 2. a 3. ročníka ťažké a začína sa s nimi už trochu skôr ako by sa malo. Napríklad pri oblasti ZEM je téma minerály a horniny. Žiak by mal vedieť ich vlastnosti ako tvrdosť, farba, lesk, atď. Je to však téma, ktorá sa v súčasnosti preberá na biológii v rámci geológie až v 9. ročníku. Nehovorím že je zlé, aby žiaci 1. cyklu vedeli minerály a horniny, iste sa v tomto cykle o tejto téme naučia len základy, ale príde mi to trochu zbytočné. To isté platí aj pre oblasť VESMÍR. V súčasnosti v prvých ročníkoch existuje predmet prvouka, ktorý žiaka oboznamuje so skutočnými základmi vhodnými pre jeho vek a osnovy k tomuto predmetu by mali ostať také ako doposiaľ. Podľa môjho názoru by mal byť 1. cyklus predovšetkým o tom, aby sa žiak naučil správne písať, čítať a počítať. Predmety ako prírodoveda a vlastiveda zväčša začínajú až v 3.-4. ročníku. 1. cyklus by teda mal byť zameraný hlavne na osvojenie si slovenčiny a matematiky a nie na oblasti ako Človek a príroda a Človek a spoločnosť, to by bolo vhodné ponechať až na ďalšie cykly.ntémy a oblasti sú veku primerané, v 1. cykle ide o predispozíciu uvedených pojmov
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusĎalej by som sa chcel vyjadriť k tomu, že píšete: obsahové štandardy je možné dosahovať prostredníctvom jedného integrovaného predmetu (integrujúceho biologické, fyzikálne, chemické a GEOLOGICKÉ koncepty) alebo prostredníctvom štandardných predmetov biológia, fyzika a chémia. Z jednej strany píšete geologické koncepty, ale z druhej strany neuvádzate štandardný predmet geológia, len BIO, FYZ a CHE. Bolo by namieste, aby vznikol nový predmet geológia. Veľa odborníkov na tento problém už upozorňovalo. Zatiaľ čo v zahraničí je tento predmet bežný, u nás sa vyučuje len v BIO a učiteľ častokrát cez neho len tak prejde. Stále máme zopár učiteľov, ktorí vyštudovali učiteľstvo geológie. Myslím, že nemusím hovoriť aký je tento predmet dôležitý pre našu spoločnosť a hlavne v súčasnosti, kedy je nedostatok po odborníkov v geológii. Je pomerne zvláštne vyučovať ho v BIO, ktorá sa teraz skladá z biológie človeka, botaniky, zoológie a geológie. Práve geológia mi tam nesedí. Keď sa žiak učí rozmnožovanie, príjem potravy, dýchanie, stavbu organizmu človeka, tak svoje poznatky aplikuje aj pri zvieratách a rastlinách, keďže aj oni majú rozmnožovanie, príjem, dýchanie, stavbu, atď., dokonca sa učí aj živočíšna a rastlinná bunka. Teda biológia človeka, zoológia a botanika na seba navezujú, ale čo geológia? Tam sa neučí o rozm., príjme, dýchaní, stavbe ani o bunke. Žiakove znalosti z bio človeka, zoológie ani botaniky mu vôbec nepomôžu. Naopak pomôžu mu viac znalosti z geografie.nZmena RUP nie je v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov.
03.02 Ciele vzdelávacej oblastiSúhlasím, že príprava hodín bude náročnejšia. Mala by existovať možnosť viesť hodiny napríklad vo dvojici - dvaja učitelia, ktorých sa téma najviac týka, by spoločne pripravili, navrhli tému, aktivity, pomôcky a aj boli na hodinách prítomní (prípadne sa prestriedali, no zaujímavejšie by bolo robiť to tandemovo). Tomu je potrebné prispôsobiť úväzok, rozvrh, dať dostatok času na prípravu a finančne vhodne ohodnotiť.nZmena RUP nie je v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklus1/1
Dobrý deň,
ako učiteľka biológie a chémie na osemročnom gymnáziu sa viem vyjadriť predovšetkým k týmto predmetom.
Oceňujem nasledujúce:
- možnosť vyučovať predmety B,CH,F integrovane, dodám ale, že za podmienky, že škola vie pokryť tento predmet plne kvalifikovaným vyučujúcim/vyučujúcimi; inak je tu stále možnosť vyučovať samostatné predmety
- zo štandardov je jasné, že rozvíjajú všetky zložky prírodovednej gramotnosti, teší ma dôraz na spôsobilosti vedeckej práce

Mám ale obavy:
- či všetky pedagogické fakulty pripravujú učiteľov prírodovedných predmetov tak, aby boli schopní vyučovať v duchu tejto reformy
- či súčasní učitelia zvládnu túto zmenu bez adekvátnej metodickej podpory, vhodne zostavených učebníc či iných materiálov (sama viem, že to nie je také jednoduché; rozumiem aj úlohe RCPU pri zavádzaní zmien – tu je ale spolupráca zo strany učiteľa len dobrovoľná)
- keďže je kurikulum pre prírodovedné predmety stavané s dôrazom na činnosť žiakov, vyžaduje si to zakúpenie pomôcok či chemikálií, prácu s tými pomôckami (učiteľ ich musí pripraviť, po hodine umyť, odložiť a pod.). Je to pomerne veľká záťaž aj pri laboratórnych cvičeniach, ktoré mala doteraz trieda napr. raz za mesiac, nie to ešte na pravidelnej báze. Otázne je, či môžu učitelia rátať s nižším počtom hodín pre plný úväzok, ktorý by kompenzoval náročnejšiu prípravu na vyučovanie (tu by ale kolegovia s inou aprobáciou určite nesúhlasili).
nZmena RUP nie je v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusDobrý deň,
Ako VŠ učiteľ si dovolím zaslať niekoľko špecifických pripomienok a návrhov k niektorým cieľom 3. cyklu Človek a príroda. Ako učiteľ budúcich učiteľov vnímam, že nejaká zmena potrebná je, ak VŠ študenti argumentujú že „oni chcú učiť iba na ZŠ a nechcú byť vedci“ a oceňujem, že sa aj učivo ZŠ (asi) chce posunúť bádateľským smerom. Má to však niekoľko ALE:
- podľa návrhov okruhov sa zdá, že učitelia na ZŠ majú byť naozaj vedci: je záruka, že sa reforma aj dokončí? Kto učiteľov na tieto zásadné zmeny pripraví? Pokiaľ viem, žiadny VŠ program „Človek a príroda“ neexistuje (a bude trvať 5 rokov vyprodukovať takýchto absolventov). Tiež je potrebné učiteľov motivovať, nielen im pridávať prácu a dúfať, že to nejak zvládnu a neodídu zo školstva (a učivo by malo byť jasne definované po ročníkoch),
- geológia sa neustále objavuje ako prílepok bio/chémie, podobne ako ekologické okruhy v tomto cykle. Aj na vysokých školách toto niekedy učia neodborníci na geológiu/ekológiu/environmentalistiku, čo vzhľadom na široké ciele v tejto oblasti považujem za problém,
n- nepochopenie cieľa - činnostného vyučovania
- pripomienka presahuje kompetencie autorského tímu VO ČaP a týka sa prípravy pedagógov
- geológia je súčasťou ČaP - komponenty sme konzultovali so VO Človek a spoločnosť
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklus- kto pripraví učebnice? Ako odborník na botaniku/fyziológiu rastlín mám niekedy výhrady k tomu, čo sa v učebniciach píše. Zároveň zisťujem aj medzi VŠ študentmi nechuť k rastlinám a trvá mi rok-dva aspoň v časti budúcich učiteľov podnietiť pozitívny postoj. Učebnice majú písať vedci, pretože tí vedia aj zložité procesy vysvetliť jednoducho a až následne ich majú konzultovať didaktici. Prepisovať texty z učebníc do učebníc vedie k chybám a miskoncepciám a kolegovia didaktici mi snáď odpustia túto konštruktívne myslenú poznámku (napr. botanika nie je len fyziológia ale aj biochémia a pripraviť pútavé hodiny pre žiakov vyžaduje vklad odborníkov do prípravy učebníc a medzi-predmetové presahy spolu s precízne zvolenou odbornou terminológiou: bez teórie prax byť nemôže),
- niekoľko rokov si kladiem otázku keď vidím ráno žiakov cestou do práce, kedy prestanú chodiť do škôl s /- 10 kg taškami a snáď táto reforma je šanca prejsť viac do online priestoru,
- najzásadnejšia otázka je, ako pri pravdepodobne veľmi slabom technickom vybavení majú ZŠ realizovať „bádateľské“ vyučovanie, ak aj gymnáziá majú problém napr. s analytickými váhami. Bez tohto sa obávam, že celá „reforma“ skončí len ako chaos veľmi početných cieľov, schém, teórie a možno nejakej skúmavkovej reakcie.
nTvorba učebníc a ich papierová/digitálna podoba, ako ani skvalitnenie materiálno-technického zabezpečenia škôl nie je v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusBiológia, chémia
1. v obsahových štandardoch chýbajú niektoré tematické celky
2. výučba je zameraná na poznávanie prírodných javov prostredníctvom experimentovania, čo predstavuje časovo, materiálovo aj personálne náročný proces: vyššia časová dotácia na výučbu predmetu, materiálové vybavenie učební s dostatočným množstvom kvalitných učebných pomôcok, delené skupiny žiakov a pod.
3. charakteristika je veľmi stručná, s nejasný obsahom, príliš všeobecná
4. nejasná časová dotácia – koľko hodín v týždni sa má daný vyučovací predmet vyučovať
5. preberané učivo nie je rozdelené do jednotlivých ročníkov
6. tematické celky nie sú navrhnuté pre jednotlivé ročníky, čo môže mať za následok nezvládnutie náročnejšieho učiva v nižších ročníkoch
7. chýbajú medzipredmetové vzťahy v jednotlivých ročníkoch, ktoré hrajú dôležitú úlohu pri pochopení preberaného učiva – napr. chémia – matematika: percentá a zloženie roztokov
Tünde Kissová, učiteľka ZŠ Buzica
n1 - nevieme, ktoré tematické celky má pripomienkujúci na mysli
2 - pripomienka presahuje VO ČaP - Zmena RUP, materiálno-technické zabezpečenie, ako ani príprava učebníc nie je v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov.
3 - nekonkrétna pripomienka
4 - pripomienka presahuje VO ČaP - Zmena RUP nie je v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov.
5 - nepochopená podstata reformy
6 - nepochopená podstata reformy
7 - sú implicitne prítomné, konzultované medzi vzdelávacími oblasťami
03.01 Charakteristika oblastiNesúhlasím. Integrácia týchto predmetov je pre vnímanie žiakov prirodzenejšia - javy vnímame v celku, nie oddelene. Keď sa niečo pýtame, nerozdeľujeme si v mysli - aha, tak toto je otázka chemická a toto fyzikálna. Prosto sa pýtame, lebo sme zvedaví. Osobne sa mi veľmi páči, že je tu takáto možnosť prepájania. Je to tiež v súlade s poznatkami o tom, ako funguje ľudský mozog a ako sa "nabaľuje" nové poznanie - cez prepájanie toho, čo už vieme.npripomienka presahuje VO ČaP - konštatovanie
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusPripomienky – chémia:
• vzhľadom k tomu, že výučba ja zameraná na poznávanie látok, prírodných javov prostredníctvom experimentov a bádania, predstavuje z hľadiska času, materiálneho a personálneho vybavenia, náročný proces, mnohé školy nemajú odborné učebne, kde by vyučovanie mohlo prebiehať,
• ak má vyučovanie prebiehať formou experimentov a bádateľskými metódami, učitelia budú musieť viacej času venovať svojej príprave, aj nad rámec pracovného času, preto by bolo vhodné plošné zníženie týždenných úväzkov učiteľov,
• vzhľadom na činnostné zameranie, rozvoj spôsobilostí vedeckej práce a kritického myslenia je nevyhnutné v treťom cykle deliť žiakov do skupín, vtedy môžeme hovoriť o efektivite,
• za zváženie stojí aj to, či chceme mať zo všetkých žiakov vedcov, dôležité je, aby žiaci vedeli využiť nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, teda v bežnom živote,
• pri tomto nastavení obsahového štandardu je dôležitá časová dotácia, v 9.r. určite nepostačuje 1 hodinová týždenná dotácia ako je to teraz,
• učivo nie je rozdelené do ročníkov, to znamená, že škola si sama môže rozvrhnúť rozdelenie učiva do ročníkov, čo môže spôsobiť problémy pri prestupe žiaka na inú školu,
• sú v súčasnosti budúci učitelia pripravení resp. pripravujú sa na svoje budúce povolanie v zmysle tejto reformy?
• ako budú vyzerať učebnice, bude jedna učebnica pre 3.cyklus? keďže si školy rozhodnú kedy a čo budú vyučovať,
• niektoré pojmy sú pre žiaka základnej školy zbytočné.
npripomienka presahuje VO ČaP
- materiálne a personálne vybavenie školy
- úväzky učiteľov
- delenie žiakov do skupín
- RUP
- príprava učiteľov
- tvorba nových učebníc

pojmy, ktoré sú pokladané za zbytočné, nie sú konkretizované
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusUčiteľ biológie a učiteľ geológie sa na živú a neživú prírodu pozerajú inak. Navyše aké prepájanie geológie s biológiou? Biológia človeka, zoológia ani botanika žiakovi vôbec nepomôžu porozumieť geologickému učivu. Geológia sa môže ako predmet osamostatniť, ale tiež predsa navrhujem, aby sa premiestnila do geografie, čo by bolo aj logickejšie, keďže obidve skúmajú neživú prírodu a témy sú rovnaké (sopky, zemetrasenia, lit. dosky, vznik pohorí, geomorfológia,...)nosobná konzultácia s autormi VO ČaS
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusUvažovanie o význame krvi v tele človeka v súvislosti s príjmom potravy a dýchaním.
- Činnosť nie je primerane definovaná k veku žiaka. Ako by to mohol učiteľ uchopiť? Žiak 1. cyklu nemá ešte dostatočné informácie na to, aby mohol o tom uvažovať.
nObsah bol konzultovaný s učiteľmi prvého stupňa ZŠ, uvažovanie o význame krvi je len v zmysle rozvíjaných predispozičných predstáv. Ak pomocou tráviacej sústave príjme telo živiny a pomocou dýchacej kyslík, krvou sú tieto látky rozvádzané po tele. Princípom reformy je snaha vytvárať v poznaní súvislosti.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklus3/3
Obsahová stránka – biológia:
1 - oceňujem priestor venovaný ekologickým a environmentálnym témam
2- dedičnosť a premenlivosť – v porovnaní s aktuálnym iŠVP je táto téma rozsiahla a niektoré činnosti podľa môjho názoru presahujú možnosti školy (napr. pozorovanie a zaznamenanie tvaru chromozómov pod mikroskopom počas delenia bunky); taktiež sa tu vyskytujú pojmy a činnosti, ktoré súvisia s molekulárnou biológiou a vyžadujú poznatky o nukleových kyselinách a ich stavbe, inak riskujeme nesprávne predstavy žiakov, ktoré sa potom na gymnáziu budú ťažko naprávať (napr. replikácia DNA)
3 - nakoľko sa žiaci iba zoznamujú s genetikou, jej obsah považujem za náročný pre daný stupeň štúdia (napr. posúdiť vplyv rôznych typov mutagénov na vznik mutácií a ich vplyv na organizmy – aký výstup sa tu očakáva?)
4 - nie je mi jasné, ako mapovať výskyt GMO (evokuje to predstavu, že sa vyskytujú voľne);
5 - celé kurikulum je „prekopané“ a vytvorenie konkrétnejších „osnov“ pre učiteľov bude náročné; verím, že učebnice a metodické materiály, ako aj materiály na podrobnejšie štúdium nových tém (epigenetika, niektoré aspekty evolúcie) budú dostupné v predstihu
3 - a
4 - a
1- konštatovanie
2 - je možné pozorovať trvalé preparáty, v súčasnom ŠVP sa tieto pojmy nachádzajú tiež:
genetika
dedičnosť, premenlivosť, potomstvo
genetická informácia
jadro, chromozóm, nukleová kyselina, DNA, dvojzávitnica
gén, znak, vlastnosť
kópia DNA
alela dominantná, recesívna
bunka telová, pohlavná, oplodnená
kríženie, schéma kríženia
premenlivosť nededičná, dedičná
šľachtenie, odroda, plemeno
dedičná choroba
genetické poradenstvo
3 - upravené
4 - upravené
5 - konštatovanie
03.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 2. cyklusNie sú spomenuté konkrétne druhy živočíchov a rastlín, ktoré by mal žiak poznať, tak ako to bolo spomenuté v súčasnom štandarde. Budú sa tieto konkrétne príklady rastlín a živočíchov dopĺňať? ĎakujemnImplicitne, možnosť konkretizácie v regionálnom kontexte (pre každý región sú typické iné druhy) na základe vlastného uváženia
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklus3. Význam dedičnosti a premenlivosti pre život organizmov
Činnosti:
Modelovanie priebehu vzniku mutácie použitím analógie. B
Mapovanie možných dôsledkov vzniku mutácií (pozitívne, negatívne, neutrálne). B
Posudzovanie vplyvu rôznych typov mutagénov na vznik mutácií a ich vplyv na organizmy. B
Náročnosť nie je primeraná veku, pri danej časovej dotácii nie je priestor pre dôkladné prebratie a pochopenie danej problematiky.
aČinnosti sme čiastočne upravili
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusNa základe skúsenosti z praxe viem, že pochopiť taxonómiu živých organizmov, rozlíšiť pojmy rod a druh majú problém žiaci na druhom stupni. Pre deti v prvom cykle je toto podľa mňa absolútne zbytočné a zaťažujúce.nPodľa navrhovaných štandardov nie je cieľom v prvom cykle, aby žiak rozlíšil pojmy rod a druh. Len skúma podobnosti a odlišnosti organizmov rovnakého druhu a rôznych druhov, čo je rozdiel.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusSkúmanie dýchania rastlín.
1. PRIPOMIENKA: toto je zbytočne konkrétny cieľ. Žiaci si musia uvedomiť, že dýchanie je fyziologický (pľúca) i biochemický proces (bunkové dýchanie) a preto navrhujem všeobecnejší cieľ „Analyzovanie významu dýchania rastlín a živočíchov“, kde žiaci dospejú k záveru, že bez rastlín by živočíchy dýchať nemohli (dať do protikladu fotosyntézu a dýchanie).

2 - Porovnávanie spôsobu výživy a dýchania rastlín a živočíchov.
PRIPOMIENKA: heterotrofný spôsob výživy má množstvo variácií a preto by bolo vhodnejšie analyzovať tu iba „spôsob výživy a dýchania rastlín a živočíchov“

3 - Porovnávanie transportu látok u rastlín a živočíchov.
PRIPOMIENKA: toto je veľmi široké a všeobecné, transport látok prebieha aj na bunkovej úrovni. Treba mať na mysli, že xylém v rastlinách (až na výnimky) netransportuje organické látky a zjednodušenie na „cievy rastlín a živočíchov“ môže viesť k miskoncepciám.

4 - Skúmanie dráždivosti a pohybu rastlín a živočíchov.
PRIPOMIENKA: vychádzajúc z definície dráždivosti, je potrebné naučiť tu žiakov, že existujú rastlinné hormóny, pretože bez nich by vitálne pohyby rastlín neboli (a tieto hormóny sa bežne používajú v pestovateľskej praxi).
1 - a
2 - a
3 - a
4 - a
1 - zapracované
2 - zapracované
3 - transport látok na bunkovej úrovni sa nachádza v inej časti komponentu
4 - zapracované
03.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 2. cyklusMyslíte si, že je možné uskutočniť celý obsahový štandard v rámci 2.cyklu? Niektoré témy sa pridali aj z vyšších ročníkov a na iné sú potrebné výskumné aktivity, ktoré si vyžadujú pripravenosť, priestor a čas. ĎakujemnRozsah učiva v cykloch bol konzultovaný s učiteľmi, ktorí pracujú so žiakmi daných cyklov.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusEšte z pohľadu koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu: v biológii človeka je táto problematika redukovaná na jednu vetu: Porovnanie primárnych a sekundárnych pohlavných znakov dievčat a chlapcov a zdôvodnenie ich významu. Prekvapilo ma, že nikde nie je spomenutá sexualita, intímne vzťahy, plánované rodičovstvo a pod. Nakoniec som našla tieto veci v oblasti Človek a spoločnosť. Nemyslím si, že je vhodné tieto témy na biológii obchádzať a nechať ich iba v kompetencii kolegov vyučujúcich spoločenskovedné predmety.aUvedené pojmy sa imlicitne nachádzajú v rámci pojmu sexuálne a reprodukčné zdravie
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusObsahový štandard
2. Akustické javy
Pojmy, vzťahy, fakty:
šírenie zvuku prostrediami, rýchlosť zvuku F, fyzikálne veličiny (frekvencia, perióda, hladina intenzity zvuku) F, zvuk hudobných nástrojov, výška tónu F, hluk a jeho vplyv na ľudský organizmus F, B, ultrazvuk a jeho využitie F, B, spôsoby ochrany pred hlukom F, B
Činnosti:
Skúmanie zdrojov zvuku ako kmitajúcich telies. F
Vyhľadávanie informácií o ultrazvuku a jeho využití. F, B
Posúdenie vplyvu hluku na ľudský organizmus. F, B
Navrhovanie spôsobov ochrany pred hlukom vo svojom okolí. F, B

Pridanie ďalšieho tematického celku nie je možné realizovať pri súčasnej časovej dotácii.
nJe pravda, že tento obsahový štandard bol pridaný. Ale napr. magnetizmus bol preradený do nižšieho cyklu. Tým sa uvoľnil časový priestor.
prediskutované na zasadnutí ÚKK
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusZEM
1. Závislosť organizmov od neživej prírody a ich vplyv na neživú prírodu
Skúmanie vplyvu znečistenia vulkanickou činnosťou na organizmy a klímu. B, CH
PRIPOMIENKA: ako sa toto dá „skúmať“ v podmienkach SR? Jednoznačne sa tu dá elegantne dokázať, že rastliny bez neživej prírody (minerálnych prvkov) neprežijú a tým sa splní cieľ „Závislosť organizmov od neživej prírody“

3. História Zeme
Skúmanie vplyvu vývoja života na zloženie atmosféry Zeme. B
PRIPOMIENKA: ako sa toto dá „skúmať“? Dá sa predpokladať, dedukovať. Jednoznačne by tu mala byť zmienka o úlohe siníc a odvodených rias pri zmenách obsahu kyslíka v atmosfére a pri tzv. „hrdzavení Zeme“ (prepojenie na mineralógiu).

ORGANIZMUS
2. Stavba a funkcie štruktúr, orgánov a orgánových sústav organizmov
Pozorovanie orgánov rastlín a húb.
PRIPOMIENKA: navrhujem znenie „Pozorovanie stavby tela rias, rastlín, húb a lišajníkov.“, pretože v cieľoch absentuje zmienka o evolúcii a systematike rastlín.
1 - a
2 - a
3 - a
1 - zapracované
2 - zapracované
3 - zapracované
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusSúhlasím s presunutím celkov Vesmír, Zem do 2. cyklu. Prírodoveda je krásny predmet a pre deti veľmi zaujímavý, ale len vtedy, keď majú možnosť vyjadriť sa, opýtať sa, vyskúšať si, chytiť si, navštíviť, .....ak tam bude takéto množstvo učiva s jednohodinovou týždennou časovou dotáciou budeme naháňať učivo... opäť povrchné, nezáživné, demotivujúce.nZmena RUP nie je v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov.
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusPojem „cievna sústava“ navrhujem nahradiť pojmom „obehová sústava“.

Pri časti „Pojmy, vzťahy, fakty“ navrhujem skrátiť text tým, že sa pri sústavách uvedie napr „ Oporná a pohybová sústava – názvy a funkcia hlavných orgánov“. Teraz sú pri niektorých pojmoch uvedené prílišné detaily napr. k funkcii, čím sa text veľmi predlžuje. Naopak navrhujem doplniť k opornej a pohybovej sústave činnosť „Skúmať, ako sa človek hýbe – úloha kostí, svalov, kĺbov“.

Navrhujem zahrnúť obehovú a dýchaciu sústavu do 2. cyklu a namiesto toho v 1.cykle vytvoriť väčší priestor zdravému spôsobu života – hygienické návyky, zodpovednosť za starostlivosť o seba, zdravá/nezdravá strava, skupiny potravín nevyhnutné pre rovnováhu tela, zaradenie potravín do skupín a pod. Taktiež viac priestoru pre orgány tela, ktoré zabezpečujú zmyslové vnímanie.

Dedičnosť a premenlivosť navrhujem presunúť do vyšších cyklov – v 1.cykle navrhujem ponechať to „odpozorovateľné“ – „Zo semena určitej rastliny vyrastie vždy len rastlina rovnakého druhu. Mláďatá určitých druhov živočíchov sa na svojich rodičov podobajú viac ako na iné jedince rovnakého druhu“ avšak nie je zatiaľ potrebné uvádzať pojem dedičnosť. A veľmi dôležité „Identifikácia prirodzenej rôznorodosti ľudí (v rámci rodiny i mimo nej)“ – venovať priestor diskusii k tejto téme (pre rozvoj rešpektu a tolerancie).
a/nCievna sústava zmenená na obehovú. Nie je uvedený dôvod presunu obehovej a dýchacej sústavy do 2. cyklu, kde by sa obsah presýtil a narušilo by sa špirálovité rozvíjanie predstavy o orgánových sústavách a ich vzájomnom prepojení, čo sa najmä rieši v druhom a treťom cykle.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklus2/2
K predmetom:
- škoda, že ste nezverejnili aj nejaké vzorové „osnovy“ pre konkrétny predmet a ročník, prípadne ukážky učebných materiálov, aby mali učitelia predstavu, čo ich čaká
- ak ostane hodinová dotácia pre BIO a CHE rovnaká ako doteraz, vzhľadom na charakter vyučovacích hodín a aj navýšenie obsahu niektorých tematických celkov (najmä v BIO – výrazne sa posilnila genetika, pribudli nové témy z evolučnej biológie), to bude pre učiteľa náročné a je otázne, či žiaci dostanú dostatočný priestor na vlastné skúmanie
- nová koncepcia vyučovania, nové metódy, dôraz na činnosť žiakov si vyžaduje aj nové formy hodnotenia – sú na to učitelia pripravení?

Obsahová stránka – chémia:
- nemám pripomienky, ako kľúčové tu vidím prepojenie s fyzikou (čas ukáže, ako to bude fungovať)
nZmena RUP nie je v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov. Koncepcia hodnotenia a merania výsledkov žiakov, ako aj príprava budúcich pedagógov je súčasťou postupného zavádzania zmien v štátnom vzdelávacom programe.
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusPodľa miery ich vzájomnej príbuznosti triedime živočíchy do skupín: bezstavovce, ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce.

- Ak sa chceme rozprávať o skupine bezstavovcov, mali by sme žiakom jednoducho zadefinovať aj skupinu stavovce. A až následne rozdeliť stavovce.
nIde o poznatky rozvíjané v prvom cykle, nejde o snahu deliť organizmy podľa (ne)prítomnosti vnútornej kostry, len o snahu všímať si rôznorodosť živočíchov a to, že niektoré sa na seba podobajú viac a iné menej.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusStotožňujem sa s pripomienkami kolegov - menej hodín pre učiteľov prírodovedných predmetov, delenie tried na skupiny, aby si mohli vyskúšať pokusy, atď. Bohužiaľ nie všade na školách majú vhodné odborné učebne. Zarábanie roztokov a percentá dosť súvisí s praxou, takže prečo by jednoduché chemické výpočty nemohli byť? Budúca zdravotná sestra či kuchár to predsa využije. Naozaj si pri všetkej úcte ku kolegom neviem predstaviť, ako by biológ učil fyziku a opačne. V reálnom živote a na hodine musíte často riešiť aj problémy, ktoré s vedou nesúvisia, trebárs, že žiaka alebo žiačku bolí bruško alebo prečo to dnes tomu šikovnému človiečikovi nejde tak ako inokedy - lebo sa pohádali s kamarátkou a pod. - takže ten našponovaný čas na učivo potrebuje aj časovú zálohu.

Celá táto reforma mi príde "uspěchaná" - ako reforma pre reformu, umenie pre umenie. Pri poslednej reforme z roku 2007 niekoľko rokov trvalo, kým prišli nové učebnice, ale učiť po novom sa muselo. A to všetko bolo na pleciach pedagógov, práca navyše. Nebolo by lepšie najprv pripraviť učebnice, školské priestory, pripraviť pedagógov, nechať ich dôkladne oboznámiť sa s novými vecami a až potom ju spustiť? Už len ten fakt, že sa tu zatiaľ ozvalo okolo 20 kolegov svedčí o tom, že to nie je dobre spropagované.
nOdpovede na pripomienku sú súčasťou informácií z informačných seminárov, ktoré prebiehajú v máji-júni 2023 v každom okrese na Slovensku.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusNapriek tvrdeniu, že sa má zmenšovať množstvo učiva, v chémii pribudlo dosť stredoškolských pojmov. Nemyslím, že žiak základnej školy potrebuje Avogadrov zákon či Arrhéniovu teóriu. Takisto preberať izoméry na základnej škole mi príde prehnané. A prečo by sa mali žiaci učiť krátku formu PSP, keď polodlhá, ktorá sa učí celé desaťročia je oveľa prehľadnejšia a mnoho informácií sa z nej dá vydedukovať.akompromisné zapracovanie,
diskusia autorov.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklus1 - 6. Životné procesy rastlín a živočíchov
PRIPOMIENKA: v činnostiach tohto okruhu chýba zmienka o význame rastlín/rias ako primárnych producentov. Navrhujem cieľ „Analyzovanie významu rastlinných metabolitov pre rastliny samotné a pre človeka/živočíchy“. Až potom má zmysel realizovať činnosť „Dokazovanie, že rastliny ukladajú zásobnú látku škrob do zásobných orgánov.“, pri tom však žiaci prehliadnu fakt, že máme aj olejnaté rastliny a rastliny ukladajúce proteíny. Nehovoriac o liečivých rastlinách, krmovinách či fixácii N2 bôbovitými.

2 - Skúmanie vplyvu svetla, oxidu uhličitého a asimilačných farbív na priebeh fotosyntézy.
PRIPOMIENKA: toto sa mi zdá náročné pre žiakov ZŠ, čo sa potom budú učiť na SŠ? Na ZŠ by si mali uvedomiť význam a základ mechanizmu fotosyntézy vo vzťahu k zmenám atmosféry a evolúcie živočíchov (kyslík ako vedľajší produkt, rastliny predsa nefotosyntetizujú preto, aby sme mali čo dýchať ...).

3 - Skúmanie príjmu vody a v nej rozpustených látok prostredníctvom koreňa rastlín.
PRIPOMIENKA: a čo s rastlinami, ktoré korene nemajú a vodu prijímajú inak? Cieľ „životné formy rastlín a adaptácie na príjem živín“ by bol vhodnejší.
1 - a
2 - n
3 - a
1 - zapracované
2 - konštatovanie
3 - nachádza sa implicitne v inom komponente
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklus3. Elektrické javy
Činnosti:
Zapájanie elektrických obvodov podľa schémy a ich zakresľovanie schematickými značkami. F
Praktické činnosti nemôžu vykonávať všetci žiaci z dôvodu materiálno-technického vybavenia školy a/alebo aj z dôvodu nedostatočných priestorových kapacít.

4. Geologické procesy a ich dôsledky
Činnosti:
Realizovanie dlhodobých meteorologických pozorovaní. F
Vzhľadom na materiálno-technické vybavenie niektorých škôl a socioekonomickú situáciu v rodinách niektorých žiakov, nie je možné realizovať dlhodobo bez prerušenia počas voľných dní.
nMateriálne vybavenie škôl nie je v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusDedičnosť a premenlivosť
Činnosti:
Určovanie vybraných znakov organizmu na základe dominancie a recesivity alel. B
Posúdenie vzniku pozorovaného znaku u potomstva po krížení jedincov s konkrétnymi alelami v pozorovanom znaku. B
Monitorovanie a schematické znázornenie prenosu vybraného dedične podmieneného znaku v rodine. B
Určovanie znakov, ktoré sú determinované viac ako jedným génom a posúdenie vplyvu prostredia na vznik týchto znakov. B
Náročnosť nie je primeraná veku, pri danej časovej dotácii nie je priestor pre dôkladné prebratie a pochopenie danej tematiky.
nuvedené činnosti nevyžaduýjú zvýšenú hodinovú dotáciu, sú to jednoduché činnosti primerané veku
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusEKOSYSTÉM
2. Kolobeh látok v ekosystéme
Pozorovanie rastu a rozmnožovania organizmov v hnojenej a nehnojenej pôde.
PRIPOMIENKA: hnojenie okrem rastu ovplyvňuje aj obsahové látky/prvky v rastlinách, čo má vplyv na potenciálnu škodlivosť pre človeka (dusičnany, ťažké kovy) a zároveň ovplyvňuje vodné toky a spodné vody i atmosféru (premnoženie siníc a rias, emisie oxidu dusného ako skleníkového plynu). Navrhol by som doplniť o cieľ, ktoré prvky a prečo sú dôležité pre rast rastlín a porovnať minerálne a kompostové hnojenie.

3. Dôsledky narušenia biotickej a/alebo abiotickej zložky ekosystému
Monitorovanie, zaznamenanie a hodnotenie znečistenia ovzdušia, vody, pôdy. Porovnanie výsledkov medzi regiónmi/krajinami.
PRIPOMIENKA: toto je dobrý cieľ, ale v celej tejto kapitole chýba zásadný aspekt, že rastliny môžu slúžiť na hodnotenie znečistenia prostredia a najmä na jeho „čistenie“ – fytoremediácia (čo živočíchy takmer nerobia a niektoré mikroorganizmy zriedka).

EVOLÚCIA
1. Variabilita organizmov
Pozorovanie funkčnej a tvarovej rozmanitosti živých organizmov.
PRIPOMIENKA: v cieľoch absentuje zmienka o evolúcii (systematike), navrhujem doplniť o „Pozorovanie funkčnej a tvarovej rozmanitosti živých organizmov: porovnanie evolúcie rastlín a živočíchov a význam systematiky pre klasifikáciu organizmov“
2 - n
3 - a
1 - a
2 - návrh je nad rámec ZŠ
3 - pripomienka - implicitne sa nachádza v inej činnosti
1 - pripomienka - implicitne sa nachádza v inej činnosti
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusS teplotou 36,8 stupňa Celzia sa kadý žiak stretol. Hrať sa s teplomerom (digitálnym i analógovým) pokladám za úplne v poriadku; ak sa neskôr chceme venovať jednotkám veličín, káke príklady už musia mať zažité (kilogram, meter, stupeň Celzia ... ).nkonštatovanie, odpoveď na predchádzajúci komentár
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusZem
Pojmy, vzťahy, fakty: (náročné pre žiakov z nepodnetného prostredia, SZP, MRK)
Rozvoj predispozície k pojmom voda (hydrosféra), vzduch (atmosféra), pôda, horniny, minerály (litosféra):
• Pod vrstvou pôdy sa nachádzajú horniny.
• Horniny a minerály sa od seba odlišujú rôznymi vlastnosťami.

Činnosti: (náročné pre žiakov z nepodnetného prostredia, SZP, MRK)
Porovnávanie vlastností rôznych druhov pôd a hornín.
Skúmanie vlastností, ktorými sa rôzne minerály a horniny od seba odlišujú (tvrdosť, farba, lesk, vryp, pórovitosť, reakcia s octom).
nŽiaci môžu disponovať uvedeným poznaním na rôznej úrovni, slabší žiaci napr. len naučeným poznatkom na základe vysvetlenia učiteľa. Jednou z požiadaviek reformy obsahu bolo precíznejšie rozvíjanie poznatkov o neživej prírode. Ide ale o jednoduché činnosti, pri ktorých si majú všímať najmä pozorovateľné podobnosti a odlišnosti.
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusVýkonový štandard
1. cieľ vzdelávania pre 1. cyklus: Prostredníctvom jednoduchších foriem skúmania – pozorovaním, usudzovaním, triedením a meraním rozvíjať svoje aktuálne poznanie.

Žiak vie/dokáže:
• formulovať predpoklad a zdôvodniť ho skúsenosťou = (náročné pre žiakov z nepodnetného prostredia, SZP, MRK)

2. cieľ vzdelávania pre 1. cyklus: Vyjadrovať a diskutovať o svojich prírodovedných predstavách.
Žiak vie/dokáže:
• zdôvodniť tvrdenie predchádzajúcou skúsenosťou a/alebo získanými údajmi zo skúmania na podnet učiteľa,
• formulovať predpoklad a zdôvodniť ho skúsenosťou = (náročné pre žiakov z nepodnetného prostredia, SZP, MRK)
nVýkonové štaandardy majú žiaci zvládať na konci vzdelávacieho cyklu a práve pre tieto špecifické skupiny poskytuje cyklus časový priestor, aby postupne dospeli k požadovanej úrovni.

03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusObsahový štandard
Látky
Činnosti: navrhujeme presunúť do 2.cyklu:
Porovnávanie hmotnosti objektov, ktoré majú rovnaký objem a porovnávanie objemu objektov, ktoré majú rovnakú hmotnosť.
Identifikácia teploty topenia a varu vody.
Dokazovanie prítomnosti rozpustených látok vo vode.
Skúmanie urýchlenia rozpúšťania materiálov/látok vo vode.
Identifikácia zložiek zmesí, ktoré je možné oddeliť filtráciou.
Porovnávanie výsledku filtrácie pri použití rôznych filtrov/sitiek.
nUvedené činnosti vytvárajú predispozičný základ pre rozvoj v druhom cykle. Činnosti boli konzultované s učiteľmi v praxi a sú vnímané ako realizovateľné v rámci danej vekovej kategórie žiakov.
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusInterakcie
Pojmy, vzťahy, fakty: navrhujeme presunúť do 2.cyklu
Rozvoj predispozície k pojmom magnetizmus, svetlo, vlastnosti látok:
• Magnety sa vzájomne odlišujú svojimi magnetickými vlastnosťami.
• Podľa toho, koľko svetla objekt prepúšťa, môžu vznikať rôzne tmavé a rôzne farebné tiene.

Činnosti: navrhujeme presunúť do 2.cyklu
Porovnávanie magnetických vlastností rôznych magnetov.
nIde o veľmi jednoduché činnosti, pri ktorých žiak objaví, v čom sa magnety na seba podobajú a v čom sa odlišujú, či aké sú princípy tvorby tieňa. Zároveň tieto obsahy nadväzujú na to, čo v rovnakých témach riešia deti v rámci povinného predprimárneho vzdelávania. Ide o javy, s ktorými majú žiaci veľa skúseností. Prediskutované na zasadnutí ÚKK.
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusCiele sú zadefinované tak, že vychádzajú z činnostného charakteru vzdelávacej oblasti. Preto bude dôležité, aby učitelia dostali kvalitný metodický materiál, aby sa nepreklopili len na napĺňanie obsahového štandardu. Preto odporúčam:

1. Vydavateľstvám zadať tvorbu nie učebníc, ale pracovných učebníc. Zabezpečiť, aby boli pracovné učebnice nárokovateľné z dotácie pre školu každý rok pre každý ročník.

2. Vydvateľstvám zadať, aby k pracovným učebniciam boli poskytované metodické príručky, metodický materiál a elektronická verzia zdarma nad určitý limit objednávok aj v prípade, že sú pracovné učebnice hradené z dotácie. (niektorí vydavatelia neposkytovali metodické príručky k učebniciam a pracovným učebniciam, ak boli hradené z dotácií).

3. Súčasťou metodických materiálov je potrebné, aby boli vytvorené evalvačné materiály, v ktorých sa odrážajú výkonové aj obsahové štandardy.

Návrhy platia pre všetky tri cykly.
Tvorba učebníc a komunikácia s vydavateľmi nie je v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov, daná pripomienka tiež nie je pripomienkou ku vzdelávacím štandardom.
03.01 Charakteristika oblastiÚplne súhlasím s delením triedy na hodinách chémie a fyziky aspoň na jednej hodine do týždňa. Učiteľ má veľmi ťažkú úlohu sledovať všetkých žiakov, najmä pri triedach s vyšším počtom žiakov a to nehovorím o dodržiavaní bezpečnostných predpisov. Žiaci rady vykonávajú pokusy a tým, že by bola trieda rozdelená na skupiny by si učiteľ mohol dovoliť viacej experimentovať na hodinách, komunikovať so žiakmi o pokusoch. Úplne súhlasím s názorom, že delenie týchto predmetov by malo byť zakomponované do vyhlášky.Delenie žiakov na hodinách je v kompetencii školy, nie v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov.
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusZEM

Pod vrstvou pôdy sa nachádzajú horniny.

- Pri obsahovom štandarde prosíme špecifikovať činnosti s prihliadnutím na primeranosť veku.
nNavrhované činnosti boli konzultované s učiteľmi v praxi a predstavujú jednoduché pozorovanie a porovnávanie prírodnín.
03.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 2. cyklusV prvom rade, učiva je v tomto cykle dosť veľa, keďže sú to len dva ročníky. Pojem anorexia by som u tejto vekovej kategórie vynechala, môže byť traumatizujúci. Skôr by som ho nahradila všeobecnejším popisom prehnanej túžby po štíhlosti a nezdravými diétami.

V celku ekosystém zamieňate pojmy ekosystém a spoločenstvo, nie sú jasne definované. Dedičnosť a premenlivosť by som presunula do 3. cyklu.
nAnorexia je významné ochorenie, ktoré súvisí s témami, ktoré sa v druhom cykle preberajú a majú viesť nielen k biologickému poznaniu, ale aj k ochrane zdravia a rozvoju zdravého životného štýlu.
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusSubjektívne (pocitové) a objektívne (s použitím teplomera) posudzovanie teploty objektov.
- Má žiak 1.cyklu vedieť merať teplotu objektov teplomerov a poznať jednotku teploty °C? Jednotky sú spomenuté až v 2.cykle. A na druhej strane, pri meraní teploty sa vyskytujú aj desatinné čísla, s ktorými sa žiak 1. cyklu ešte nestretol. Je to adekvátne k veku žiaka 1. cyklu? Ďakujem
nV prvom cykle ešte nevyjadruje teplotu v °C, používa analógový teplomer, pomocou ktorého vie porovnať, kde je vyššia a kde nižšia teplota, prípadne, či sa teplota zvýšila alebo nie a to podľa stúpania indikačnej látky v teplomere. S desatinnými číslami nie je potrebné pracovať.
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusSkúmanie vlastností, ktorými sa rôzne minerály a horniny od seba odlišujú (tvrdosť, farba, lesk, vryp, pórovitosť, reakcia s octom).
- Práca s octom nie je adekvátna pre žiaka 1. cyklu. Chcem upozorniť aj na škodlivosť octu. Aj slabší než 5% roztok tejto látky môže dráždiť či svrbieť pokožku.
nUčiteľ môže ocot nahradiť citrónovou vodou, či roztokom kyseliny citrónovej a pod. Ale ide o bežnú potravinársku látku, preto je s ňou možné pracovať.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusSeparáciu odpadov, resp. širší aktuálny koncept 5r: refuse-reuse-reduce-repurpose-recycle je potrebné zahrnúť do všetkých cyklov, nakoľko práve tu je priestor na reálne činnosti v prospech životného prostredia a kvality života a práve v tejto oblasti naša spoločnosť potrebuje zvýšiť osvetu v súvislosti s aktuálnymi výzvami v životnom prostredí. Taktiež mnohé školy majú negatívnu skúsenosť s prístupom žiakov k separácii - ak si na ňu nezvyknú od 1.cyklu, ťažko ich to prakticky budeme učiť v 3.cykle. Ak už svet učí recyklovať (tj vrátane separácie) až na piatom mieste, je potrebné to reflektovať v novom kurikulu.nNavrhované obsahy spadajú pod vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť a Človek a svet práce.
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusNebojme sa pojmu interakcia. Patrí vo všetkých oblastiach medzi základné pojmy a určite sa dá zaviesť veľmi hravo.

Sú tu pohyb Zeme okolo Slnka, aj pohybový aparát človeka, ale chýba ten najlapidárnejší, fyzikálny POHYB, na ktorý je možné veľmi prirodzene viazať pojmy TELESO, PRIESTOR, ČAS, ZMENA POHYBOVÉHO STAVU, SILOVÉ PôSOBENIE (namiesto toho sa priestor a čas zavádza v matematike!). Ak máme pojmy pohyb a teleso, potom nie je pre deti problém objaviť ZMENU POHYBU dôsledkom INTERAKCIE (priamej - dotykom/zrážkou dvoch guliek, poskakovaním lopty po podlahe a pod., aj nepriamej - na diaľku (interakcia dvoch magnetov, interakcia kovového telesa s magnetom). Deti určite poznajú diaľkové ovládače (zapínanie/vypínanie elektrických obvodov), prípadne riadenie robotickej hračky podľa podľa farebných kódov a pod. Pojem interakcia sa veľmi prirodzene rozvíja tiež cez priame a nepriame osobné interakcie (dotyk, pretláčanie, napodobňovanie, priame reakcie na isté podnety pod.).

Cez interakciu môžu potom deti hravo pochytiť aj pojem SILA. Pri pojme sila si ale treba dať pozor, aby si deti nevytvárali mylné spojenie "sila vyvoláva pohyb telesa", ale aby si od začiatku vytvárali spojenie SILA vyvoláva ZMENU POHYBOVÉHO STAVU telesa (zrýchlenie, spomalenie).
nNie je zrejmé, či autori pripomienky myslia potrebu zaradiť tézu Sily aj do prvého cyklu. Časť z obsahu, ktorý opisujú je v téze Interakcie. Vzhľadom na rozsah vzdelávania v prvom cykle bude priraďovanie nových obsahov náročné.
03.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 2. cyklus7. cieľ vzdelávania pre 2. cyklus: „podieľať sa na aktivitách školy smerujúcich k ochrane a zlepšeniu životného prostredia širšieho okolia školy a obce/mesta.“ – tento cieľ nie je reflektovaný v štandardoch, preto je potrebné ho doplniť. Napr. v tomto zmysle navrhujeme nahradiť text „Monitorovanie činností organizácií venujúcich sa ochrane a záchrane ohrozených druhov organizmov na Slovensku.“ textom „Zapojenie sa do činnosti na ochranu a/alebo záchranu ohrozených častí prírody.“ Taktiež by už v 2.cykle malo byť samozrejmosťou napr. praktické triedenie odpadu, opätovné využívanie starých vecí, burzy kníh a pod. jednotne sa to v štandardoch môže nazvať napr. „Dlhodobá a systematická realizácia environmentálnych aktivít.“zapracované
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusBude zabezpečená integrita s inými vzdelávacími oblasťami - hlavne matematika a informatika?nmedzipredmetové vzťahy implicitne prítomné, konzultované medzi vzdelávacími oblasťami a prediskutované na zasadnutí ÚKK
03.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 2. cyklus1. Navrhujem nahradiť „Ľudské sídla sú špecifickým spoločenstvom.“ textom „Ľudské sídla sú špecifickým ekosystémom.“ – nakoľko sú definované z významnej časti ich neživou zložkou, tj už nejde iba o spoločenstvo.

2. Navrhujem z tvrdenia „Pestovanie rastlín a chov živočíchov v ľudských sídlach má pre človeka veľký význam“ vynechať časť „v ľudských sídlach“, aby sme neopomenuli veľký význam pestovania aj chovu mimo ľudských sídiel.
a1. prediskutované s autormi EnV - formulácia odstránená
2. akceptované
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusDokončenie.
S vyššie uvedenými pojmami je ďalej hravo možné skúmať POHYBOVÝ ÚČINOK interakcie a zaviesť pojem ENERGIE...
Na druhej strane, porovnávanie magnetických vlastností rôznych magnetov je tu asi zbytočné. Podobne je predčasné hovoriť o zdanlivom pohybe Slnka po oblohe.
nPredpokladá sa, že učiteľ bude aj v prvom, či druhom cykle narábať s pojmom energia, nie je však cieľom zavádzať tento pojem, lebo ho nevieme na úrovni žiakov primerane definovať. Na druhej strane nerozumiem, prečo má byť porovnávanie vlastností rôznych magnetov zbytočné, vytvára priestor pre rozvoj predstavy o magnetickom pôsobení rôznych magnetov a tiež pre rozvoj spôsobilostí vedeckej práce. O zdanlivom pohybe slnka po oblohe sa hovorí preto, lebo nejde o skutočný pohyb, ale žiak nemusí vedieť, že ide len o zdanlivý pohyb.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusEvolúcia – činnosti: Navrhujem nahradiť „Skúmanie vzťahu medzi diverzitou prostredia a degradáciou ekosystémov. “ textom „Skúmanie príčin a dôsledkov znižovania biodiverzity a degradácie ekosystémov, ako aj vhodných opatrení na nápravu.“azapracované
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusNavrhujeme posilniť tému zmeny klímy, možnosti adaptačných a mitigačných opatrení, resp. priame zapojenie žiakov do ich realizácie na miestnej úrovni.akompromisne zapracované
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusNavrhujem pridať Posudzovanie energetickej spotreby a skúmanie možnosti energetických úspor pri bežných aktivitách.aakceptované
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusNavrhujem doplniť skúmanie rôznychh druhov udržateľnej energie a zisťovanie ich hlavného využiitia.nimplicitne súčasťou obsahov VO
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusVesmír
1. Vesmírne telesá Slnečnej sústavy
Pojmy, vzťahy, fakty:
Slnečná sústava, fyzikálna veličina astronomická jednotka F, model Slnečnej sústavy F, vzájomné pohyby Slnka, Zeme a Mesiaca a ich vzťah s dĺžkou roka, mesiaca a dňa F, hviezdy, planéty a mesiace F
Činnosti:
Návrh modelu Slnečnej sústavy. F
Skúmanie periodických dejov súvisiacich s pojmami rok, mesiac a deň. F

2. Skúmanie zmien na oblohe počas dňa a roka
Pojmy, vzťahy, fakty:
pohyb Mesiaca a jeho fázy F, východ a západ Slnka v rôznych obdobiach roka F, striedanie ročných období F, hviezdna obloha počas dňa a počas roka F
Činnosti:
Pozorovanie a vysvetlenie fáz Mesiaca. F
Porovnanie charakteristík hviezd, planét a mesiacov. F
Pozorovanie a vysvetlenie zmeny vzhľadu nočnej oblohy počas dňa a počas roka. F

Pridanie ďalšieho tematického celku nie je možné realizovať pri súčasnej časovej dotácii.
nTéma Magnetizmus bola presunutá do nižších cyklov, stavbu atómu aj Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách do chémie, tým sa uvoľnil časový priestor.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusAk sa škola rozhodne pokračovať integrovanou verziou predmetu Človek a príroda v celku, môžu učiť aj v blokoch? Napríklad ak štvrť/pol roka by bola chémia, potom štvrť/pol roka fyzika – komplexnejšie by sa dalo sústrediť na oblasti a aj rozvrh učiteľa by sa dal rozumne naplánovať. Následnosť jednotlivých uvedených tém bude pevná?nVoľba formy vyučovania je kompletne v kompetencii vedenia školy - odporúčame sa s danou otázkou obrátiť na vedenie školy, ktoré to môže umožniť.
03.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 2. cyklusV časti 5. cieľ vzdelávania pre 2. cyklus

Navrhujem pridať text: „zhodnotiť dôsledky správania človeka na životné prostredie“

Navrhujem doplniť časti: „reflektovať svoje každodenné návyky vzhľadom na poznatky o zdravom a udržateľnom životnom štýle“ a „uvedomiť si mieru zodpovednosti za svoje zdravie a životné prostredie“,
nneprimerané veku
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusCieľ: ,,Vyhýbať sa chybám pri práci s údajmi" je ťažko merateľný. Doplnila by som ho nasledovným: ,, Identifikovať svoju chybu pri práci s údajmi a opraviť ju."

Prípadne zmenila celé na: ,,Využívať stratégie na zamedzenie chýb pri práci s údajmi."
nNejde presne o identifikovanie chyby pri práci, ale o precíznosť pri získavaní údajov. Je merateľný, aj keď ťažšie, podobne ako všetky zámery, ktoré zasahujú do postojovej oblasti rozvoja žiaka. Nie je to však dôvod vzdať sa rozvoja ťažšie merateľných postojov.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusPripomienky ZŠ Bošany
03.03.02
1 - Z predmetu fyzika a z predmetu geografia sa téma Astronómia dostala do druhého cyklu oblasti, čo považujeme za vhodné a primerané.

03.03.03
2 - Do oblasti sa vrátila téma Akustika, ktorá už dlhšie nie je obsahom vzdelávania na základných školách, je zbytočné navyšovať tak rozsiahlu oblasť o túto tému, navyše, keď sa v rámci toho majú riešiť aj kyvadlá a kmitanie. Je to dosť náročná téma, mala by zostať len na stredných školách.
3 - V téme „Zem“ je do činností zaradené: mapovanie výskytu rôznych typov hornín a opísanie hornín blízkeho okolia podľa geologickej mapy- to je neprijateľné pre žiakov základných škôl, takéto činnosti sa robia na vysokých školách, je to vysoko špecializovaná činnosť, zbytočne nad rámec základnej školy.
Podobne v tejto téme je ďalšia činnosť: vytvorenie zbierky minerálov a hornín- kto má tú zbierku robiť? V akom rozsahu? Za akým účelom? Akú časovú dotáciu na to škola má? Tiež je to nad rámec základnej školy.
4 - V téme „Organizmu“ sú činnosti ako napr.: demonštrácia filtrácie krvi v obličkách, alebo pozorovanie chromozómov pred, počas a po bunkovom delení- na to nemajú školy materiálno technické vybavenie, ako aj mnoho učiteľov (roky v praxi) by sa muselo dovzdelávať (kedy a kým?) v oblasti experimentov a demonštračných pokusov, navyše sú takéto činnosti obsahovo nad rámec základnej školy.
1 - n
2 - n
3 - n
4 - n
1 - konštatovanie
2 - Magnetizmus bol presunutý do nižšieho cyklu, atóm riešia na chémii aj vedenie elektirckého prúdu v kvapalinách. Tým sa uvoľnil časový priestor.
3 - uvedená činnosť je primeraná a bežne realizovaná v ZŠ
4 - uvedené činnosti sú primerané a bežne realizované v ZŠ, nevyžadujú si žiadne špeciálne vybavenie
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusBiológia, chémia: Z môjho pohľadu, oceňujem konštruktivizmus a kooperatívne vyučovanie. Je možné viesť takéto hodiny aj s plnou triedou, len si učiteľ musí zvyknúť na zvýšený hluk. Mne z tohto celého vystáva niekoľko otázok:
1 - Ako na takto nastavené štandardy bude reagovať učivo stredných škôl a gymnázií? Ako na to budú reagovať vysoké školy?
2 - Aká by bola časová dotácia predmetu? Osobne si myslím, že množstvo tém je nad rámec vyučovania ZŠ a pochopenia dnešných žiakov. Nemyslím si, že žiak potrebuje si zo základnej školy odniesť, čo je to Arrheniova teória kyselín a zásad. Taktiež je nad rámec dnešného rozsahu učiva vzťah väzby a vlastnosti látok, elektrochemický rad napätia kovov, izoméry, názvoslovie derivátov uhľovodíkov, zákon zachovania energie pri vzniku a zániku väzby. V prostredí základnej školy mi príde nemožné (klobúk dole, kde sa to dá) pozorovanie chromozómov počas delenia bunky, celá táto téma je veľmi rozsiahla na žiaka ZŠ, taktiež modelovanie geologických činiteľov a skamenelín.
3 - Niektoré témy úplne vypadli - chemické výpočty, okrem hmotnostného zlomku. Niektoré témy sa zase opakujú a nie sú homogénne nastavené napr. zloženie potravín a ich energetická hodnota - opakujú sa pri životných procesoch v ľudskom organizme a taktiež pri premene energie.
4 - Celky sú dosť značne izolované a miestami na seba logicky nenadväzujú. Celkovo si myslím, že najskôr by mali byť k takejto reforme vedení mladí učitelia na VŠ až potom by sa mala zaviesť v praxi.
1 - n
2 - n, a
3 - a
4 - n
1 - Zabezpečenie materiálneho vybavenia škôl, úprava RUP, ani príprava budúcich učiteľov nie je v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov.
2 - poukázanie tém nad rámec, čiastočne prehodnotené, akceptované
3 - obsahy zladené, aby sa neopakovali
4 - presahuje VO ČaP - príprava budúcich učiteľov, vzdelávanie na VŠ
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusObsahový štandard
Látky
Pojmy, vzťahy, fakty: navrhujeme presunúť do 2. cyklu:
Rozvoj predispozície k pojmom hmotnosť, objem, hustota, skupenstvá látok, skupenské zmeny látok, rozpúšťanie a filtrácia:
• Objekty s rovnakým objemom nemusia mať rovnakú hmotnosť a objekty s rovnakou hmotnosťou nemusia mať rovnaký objem.
• Proces rozpúšťania látok vo vode (rozpúšťadle) je možné urýchliť.
• Nie všetky zložky zmesí je možné oddeliť filtráciou.
• Výsledok filtrácie závisí od toho, aký hustý filter použijeme.
nNie je uvedený dôvod, pre ktorý sa má obsah presunúť vyššie, čím by sa narušilo špirálovité rozvíjanie konceptov, na ktorom sú štandardy vystavané. Ide o aktivity bežne realizované v školách, adekvátne vekovým osobitostiam a nadväzujú na obsahy prebrané v rámci povinného predprimárneho vzdelávania.
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusInterakcie
Pojmy, vzťahy, fakty: navrhujeme presunúť do 2.cyklu
Rozvoj predispozície k pojmom magnetizmus, svetlo, vlastnosti látok:
• Magnety sa vzájomne odlišujú svojimi magnetickými vlastnosťami.
• Podľa toho, koľko svetla objekt prepúšťa, môžu vznikať rôzne tmavé a rôzne farebné tiene.
nOpäť nie je uvedený dôvod presúvania obsahu, vzdelávacie zámery sú prispôsobené vekovým osobitostiam detí a v rozvoji konceptov sa následne pokračuje aj v druhom cykle.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusNa biológii je vhodné riešiť biologické otázky. Etické aspekty spadajú do inej kategórie.nkonštatovanie
03.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 2. cyklusZhotovenie a porovnanie odtlačkov a odliatkov organizmov a ich stôp, uvažovanie o vzniku života na Zemi.
- Ako súvisí táto činnosť s pojmami, vzťahmi a faktami, ktoré sú spomínané v téme evolúcia? Buď zhotovujem odtlačok alebo uvažujem o vzniku života. Nerozumiem ako mám vnímať túto požiadavku. Prosíme o vysvetlenie. Ďakujem
azapracované
03.01 Charakteristika oblastiOdporúčaní pre jednotlivé ročníky bude iste viac a škola si z nich vyberie rovnako, ako si vyberie z ponuky učebníc. Prínosom je možnosť daná autorom učebníc a školských vzdelávacích programov vytvoriť zmysluplný sled tém a rozvoja spôsobilostí, nie "učivo poprehadzovať"nodpoveď na komentár
03.01 Charakteristika oblastiŠtruktúra obsahu je pravdepodobne najoptimálnejším a možných variantov aplikovateľných na slovenské podmienky; zjednocujúca koncepcia je záležitosťou autorov série učebníc - rozvoj univerzálnych konceptov je, samozrejme, dôležitý.nodpoveď na komentár
03.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 2. cyklusDEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ
Porovnávanie vlastností rôznych odrôd a plemien.
- V súčasnosti je to učivo vyššieho ročníka, zdá sa mi to náročné pre žiaka 2.cyklu. Navrhujem presunúť do 3.cyklu. Prípadne oblasť upraviť a podať tak, aby mohla byť žiakom prezentovaná veku primerane. Bližšie špecifikovať, na čo konkrétne sa v danej téme zamerať. Pojem dedičnosť ako taký je ťažko uchopiteľný.
aPorovnávanie vlastností odrôd a plemien bolo presunuté do 3.cyklu. V komponente dedicnost a premenlivost sa v 2. cykle riesia len pojmy znak a vlastnost.
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusNavrhujem doplniť vylučovaciu sústavu do 1. cyklu a do štandardov vôbec, pretože nefiguruje v žiadnom cykle.aDoplnené do druhého cyklu.
03.01 Charakteristika oblastiBolo by vhodné rozdeliť učivo podľa jednotlivých ročníkoch, alebo určite poskytnúť aspoň odporúčanie pre jednotlivé ročníky. Ak si každá škola môže prehadzovať učivá medzi ročníkmi ako jej to vyhovuje, nie je to veľmi prínosné. Počas troch rokov 1. cyklu môžu u žiakov vzniknúť značné rozdiely v prebratí učiva, nehovoriac o tom, ak žiak zmení školu, na ktorej sa preberá iné učivo, ako mal doteraz.nV priebehu školského roka 2023/2024 budú vypracované metodiky pre jednotlivé VO. Delenie učiva podľa jednotlivých ročníkov je ponechané na rozhodnutí pedagogických kolektívov a predmetových komisií.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusDobrý deň, pozitívne hodnotím presunúť vzdelávanie v oblasti Človek a príroda bádateľským smerom. Nejasná je však časová dotácia, pokiaľ sa bude výučba uberať formou experimentov, bude potrebná oveľa väčšia časová dotácia, rovnako sa zvýšia aj nároky na materiálne vybavenie školy. Vhodné by bolo, aby bol obsah vzdelávania pevne určený štátom , aby sa eliminovali prípadné nedostatky vzniknuté pri prestupe na inú školu. Oceňujem "znovu zavedenie" učív z chémie Eletrochemický rad napätia kov,Ggalvanický článok a Elektrolýza, aby žiaci mali komplexnejší systém z tejto oblasti.Delenie žiakov na hodinách je v kompetencii školy, nie v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov.
03.01 Charakteristika oblastisúhlasím s delením tried - a to nie len pre témy, pri ktorých sa to vyžaduje, ale na celý predmet- ak chceme u žiakov rozvíjať spôsobilosti vedeckej práce, musia byt na to vytvorené vhodné podmienky.Delenie žiakov na hodinách je v kompetencii školy, nie v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov.
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusToto vysvetlenie účinku sily - ako zmeny rýchlosti (presnejšie zrýchlenie) - sa, žiaľ, nespomína ani v ďalších cykloch. Žiaci tak prejdú celú ZŠ bez toho, aby pochopili ten najzákladnejší koncept klasickej fyziky: silu (čo aj logicky, intuitívne a aj historicky stálo na začiatku klasickej fyziky: Galileo a Newton). A až aplikovanie sily je práca, čo je energia, pričom až určitá forma energie je teplom.

Teplo a teplota je až úplným vrcholom klasickej fyziky - boli aj historicky pochopené až kinetickou teóriou, ktorá bola objavená až v posledných obdobiach klasickej fyziky.

Chápem, že koncept teploty je bežný a tak sa tu objavuje. Ale ešte bežnejší je pohyb, rýchlosť, interakcia atď. - a to si žiaci môžu lepšie predstaviť a porozumieť tomu. - Narozdiel od pojmov tepla a teploty, o ktorých nevedia, čo si majú pod tým predstaviť. Pocity či teplomer ich môže skôr zvádzať k mylnej predstave, že pod nulou už je ZIMA - ako nejaký protiklad tepla... Až predstava tepla ako pohybovej energie molekúl plynu dokáže budovať PREDSTAVU a intuitívne VYSVETLIŤ spomínané pojmy a pozorovania.

Žiaci by mohli spoznávať kinetický charakter tepla cez trenie rúk (čím sa rozhýbu molekuly a tak vznikne teplo), ďalej môžu pozorovať, že keď zohrejú fľašu vzduchu na ktorej je upevnený balón (napr. tú flašu dajú do horúcej vody), tak balón sa nafúkne - teda teplejší vzduch zväčšil objem - čo sa dá chápať, keď si vzduch predstavíme ako guličky, ktoré do seba narážajú atď.
nV rámci prvého cyklu nás často v zaradení určitých obsahov obmedzuje nedostatočné uchopenie písanej formy jazyka a stále sa rozvíjajúce matematické myslenie, narábanie s číslami. Na druehej strane je ešte oveľa viac tém, ktoré sa dajú rozoberať so žiakmi v prvom cykle, cieľom je však špecifikovať to, čo je kľúčové a dobre uchopiteľné aj bez rozvinutého abstraktného myslenia.
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusTvrdenie: "Medzi najznámejšie súhvezdia pozorovateľné v našich zemepisných šírkach patria: Veľký voz (Veľká medvedica), Labuť, Kasiopea, Orión." - dovolím si tvrdiť, že málokto pozná súhvezdie Labuť a Kasiopeu (a Orion ľudia poznajú zväčša len v súvislosti so značkou čokolády)... Myslím, že známejší - a určite praktickejší - je malý voz (malá medvedica), pretože jeho súčasťou je Polárka.
Ak majú žiaci identifikovať Polárku, tak nech sa sústredia hlavne len na dve súhvezdia: veľký a malý voz (pričom ten veľký je vhodné si spomenúť aj preto, aby si ho nezmýlili s malým, ale aj preto, že ho ľahšie nájdu na oblohe a predĺžením jeho prednej časti vedia tiež nájsť Polárku).
Z iných súhvezdí možno okrajovo spomenúť labuť, keďže tomu slovu aspoň každý rozumie a aj sa to trochu podobá. Naproti tomu napr. Kasiopea má už aj komplikovaný názov, aj nevyzerá tak intuitívne.
nMalý voz je síce známym súhvezdím, ale pre bežné pozorovanie v mestách takmer nepozorovateľný. Je možné toto súhvezdie pridať do štandardu, ale cieľom bolo vybrať tie, ktoré majú pre pozorovanie na oblohe špecifický význam a sú dobre rozpoznateľné. Tiež nie je cieľom zúžiť pozorovane súhvezdí na tie, podľa ktorých sa určuje Polárka.
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusPri Zemi, Mesiaci a Slnku treba upozorniť na to, že ľudia mávajú úplne chybné predstavy o pomeroch ich veľkostí a vzdialeností, keďže bežné obrázky z učebníc kreslia všetko blízko seba a v podobných veľkostiach. Vhodnou aktivitou by preto bolo použitie fyzických modelov so správnymi proporciami - čo by bolo možné. Žiaci by tak mohli získať realistickejšiu predstavu o veľkostiach a proporciách. - A dalo by sa to rozvíjať aj ďalej: že Slnko je približne 100-krát väčšie ako Zem, zatiaľ čo ich vzdialenosť je približne ako 100 Sĺnk (priemerov Slnka - presnejší údaj by bol 109 v oboch prípadoch).

Vo všeobecnosti je vhodné budovať predstavy o veľkostných škálach. Najmä keď je to tak jednoduché:
- malá obec: veľkosť 1 kilometer = 1000 metrov
- najväčšie štáty Európy (Francúzsko, Nemecko, Britské ostrovy, Taliansko, Ukrajina) majú aj na výšku aj šírku cca. 1000 km
- proporcie Zeme (obvod, objem) si viem zhruba predstaviť/zapamätať tak, že ak Zem nahradím kockou s rovnakým obvodom, tak jej strana bude ako 10 takých štátov, teda 10 000 km (čiže obvod bude 40 000 km - čo je pomerne presný údaj, keďže podľa toho bol kedysi definovaný meter).
- a Slnko by malo stranu zhruba ako 1000 takých štátov (Slnko je veľké ako 100 Zemí)
Sú to pomerne pekné okrúhle čísla.
nNie je zrejmé, čo je zámerom uvedenej pripomienky vzhľadom na prvý cyklus. V prvom cykle sa žiaci sústreďujú skôr na to, čo je pre ne pozorovateľné - zdanlivý pohyb slnka po oblohe, fázy Mesiaca. Až v druhom cykle sa rozvíjajú elementárne poznatky o Slnečnej sústave, ale nie je v našich silách rozvinúť predstavu do dokonalosti. Vzhľadom na časovú dotáciu je možné vybrať len určité cieľové poznatky. V 3. cykle je činnosť "Návrh modelu Slnečnej sústavy." Tu by si žiaci mali uvedomiť rozmery telies vo vesmíre a ich vzdialenosť. Používanie relevantných rozmerových modelov je vecou konkrétnych vzdelávacích postupov.
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusPodobne to, že svetlo prejde za sekundu 300 takých "štátov" (veľkých 1000 km) je ľahšie zapamätateľné a predstaviteľné ako údaj 300 000 km, čo je veľké číslo a ešte je tam aj jednotka, čo sú iba zdroje zmätku. - Ale 300 takých "štátov" - najmä v porovnaní s tým, že obvod Zeme je ako 40 takých "štátov" - už naznačuje, že svetlo by za sekundu urobilo niekoľko obehov okolo Zeme, resp. že jeden obeh okolo Zeme trvá zlomok sekundy (len niečo cez desatinu sekundy), vďaka čomu je možné komunikovať cez videohovor medzi Slovenskom a USA bez väčšieho zdržania spôsobeného prenosom signálu (a podobne pri komunikovaní so servermi sídliacimi v USA nemusí byť veľké čakanie). - To sú PREDSTAVY, aké sa dajú postupne budovať (a dalo by sa s nimi voľne začať aj v prvom cykle a neskôr si ich opakovať a prehlbovať)nIde pravdepodobne o pripomienku k tretiemu cyklu, lebo nižšie nepracujeme s rýchlosťou svetla. Poznámka však evokuje skôr pripomienku k vzdelávacím postupom, akými sa ku korektnému poznaniu dopracovať, nie poznámku k formulácii vzdelávacích štandardov.
03.01 Charakteristika oblastiPomerne pozorne som prešla celú oblasť Človek a Príroda a stále mi v texte niečo chýbalo a mám za to, že som to našla. V procesuálnom rámci chýba ľudský rozmer bádania. Chýba esencia vedy, radosť z poznávania. Chýba nasledovné.

Očakávame, že deti/žiaci budú zvedaví na "to a to". Že sa dopracujú ku "týmto kľúčovým otázkam", na ktoré potom očakávame odpoveď. Že potom sa pustia do bádania a veľmi pravdepodobne zistia (aj) "toto". A potom (možno sami, možno s našou pomocou) objavia a sformulujú tieto "learning objectives".
nUvedené je súčasťou rozvoja predstavy o povahe vedy a vedeckého skúmania. Je potrebné formulovať zámery merateľným spôsobom, preto je možné, že autori komentáru nevnímali tak výrazne zastúpený "postojový rámec".
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklus"Vplyv jednotlivca a spoločnosti na meniacu sa klímu" (pojmy, vzťahy, fakty); "Modelovanie úlohy oceánov v procese klimatickej zmeny." (činnosti)

Trochu ma prekvapuje, že to modelovanie úlohy oceánov má byť záležitosťou chémie, ale to nie je také podstatné. Podstatnejšie sú iné otázky: Je potrebné venovať sa klimatickej zmene na úrovni II. stupňa ZŠ? (Áno, je to nevyhnutné.) Je táto téma v kompetencii vzdelávacej oblasti Človek a príroda? (Jednoznačne áno.) Mali by sa jej venovať aj predmety vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť? (Jednoznačne áno, geografia má na to asi najlepšie predpoklady.) Koordinovali sa v tejto záležitosti uvedené dve vzdelávacie oblasti? (Nie, koordinácia sa týkala skôr okrajových prvkov, ale takejto ťažiskovej témy nie.)

Ide o všeobecnejšiu výhradu k doterajšej realizácii reformy. Koordinácia medzi vzdelávacími oblasťami je napriek zámerom nedostatočná a ak sa to nezmení, reforma ostane na polceste.
akoordinácia VO ČaP a ČaS - áno , realizovali sme niekoľko aj osobných pracovných stretnutí v súvislosti s koordináciou
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusŠkola by sa mala snažiť vyvracať chybné predstavy/miskoncepcie, ktoré sú bežné u žiakov a trpela nimi aj staroveká fyzika.
Galileove hlavné zistenia boli revolučné, nečakané, ale po chvíľke zamyslenia sú VEĽMI LOGICKÉ a dajú sa aj intuitívne pochopiť:
- sila rozbehne vozík, ktorý sa následne pohybuje, aj keď ho už nepoháňam (teda sila iba menila rýchlosť, nie je potrebná ha pohyb - a to, že vozík by časom zastavil, možno opäť pripísať silám - odporovým. Ak by žiadne odporové sily nebrzdili vozík, tak by nezastavil nikdy).
- ak pustím ťažšiu aj ľahšiu guľu, tak padajú rovnako (najmä ak zanedbám odpor vzduchu, tak by to bolo úplne rovnako), čo je tiež logické, pretože sila pôsobí na každú časť (napr. každý atóm) SAMOSTATNE, a samostatne to aj urýchľuje (to, či tie časti spojím, už na tom nič nemení, lebo keď samostatne padajú rovnako, tak to spojenie by bolo irrelevantné).

Dá sa to chápať, ale zároveň platí aj to, že trvá dlho, kým sa taká predstava u žiakov udomácni. Ale práve preto s tým možno POMALY a nenásilne začínať už čím skôr - hoci aj hneď od 1. cyklu - aby mali žiaci dostatok času to absorbovať
Je vhodné si pritom vysvetliť rozdiel medzi silou a zrýchlením, keďže sila popisuje to PôSOBENIE, a teda keď rovnaké zrýchlenie chcem vytvoriť u viacerých objektov, tak musím sčitovať jednotlivé sily, a teda sila bude úmerná hmotnosti (narozdiel od gravitačného zrýchlenia, ktoré nezávisí od hmotnosti padajúceho objektu).
nÚlohou školy je rozhodne rozvíjať prekoncepty, nie je však v jej silách rozvinúť predstavy do dokonalosti. Preto je potrebné odlíšiť nedokonalú predstavu a mylnú predstavu. Štandardy sú formulované tak, aby sa obsah poznania postupne nabaľoval a aby žiak čoraz viac používal rozvíjajúce sa myslenie. V obsahu sa nenachádzajú štandardy navádzajúce na mylné predstavy, rozhodne však v nižších vekových kategóriách neočakávame hneď dokonalé rozvinutie predstavy.
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusVšetko to znie logicky, keď sa nad tým takto uvažuje. - Naproti tomu ak sa žiakom diktuje vzorec, kde sa hovorí o gravitačnom zrýchlení, ktoré sa ale prezentuje iba ako konštanta úmernosti na výpočet sily, ale nijako sa nevysvetlí, aký to má vzťah k rýchlosti (t.j. že to číslo 10 znamená, že aktuálna rýchlosť meraná v metroch za sekundu by sa v priebehu jednej sekundy zvýšila o hodnotu 10), tak potom žiakom nedáva logiku ani len ten názov "zrýchlenie". Zrýchlenie sa logicky musí vysvetľovať primárne v súvislosti so zmenou rýchlosti pri voľnom páde, lebo inak to nedáva zmysel. A toto sú predstavy, ktoré žiakom môžu dať niečo, čomu budú môcť aspoň plne rozumieť a bude to aj trochu nečakané a tým zaujímavé, ale pritom úplne logické.nNie je zrejmé, aký je zámer tejto pripomienky vzhľadom na prvý cyklus, lebo presne takto je štandard formulovaný - žiak je vedený k zamýšľaniu sa nad tým, čo pozoruje a to tak, aby sa ich predstavy obohacovali, nie aby boli vedení k chybnému chápaniu. Napr. súvislosť hmotnosti a pádu predmetov zámerne neskúmajú, lebo vieme, že to môže viesť k laickému uchopeniu a následne k mylnej predstave.
03.01 Charakteristika oblastiSúhlasím s integráciou predmetov a prirodzeným učením (sa). Myšlienka integrácie korešponduje so súčasným vedeckým poznaním. Ale neviem si predstaviť reformu bez používania nových univerzálnych kľúčových konceptov súčasnej prírodovedy (a vôbec celej vedy), ktoré spolu s uplatňovaním enaktívneho učenia (sa) prirodzene evokujú zmenu myslenia.

Predstavených 10 obsahových komponentov zďaleka nezodpovedá nosným myšlienkam súčasnej vedy. Chýba skutočne jednotiaci prístup, obsahové a procedurálne piliere nového spoločného predmetu. Uvedené koncepty nekorešpondujú s dynamikou prírody, s jej súčasným vnímaním a vedeckým poznaním. Chýba zjednocujúca koncepcia, ktorá je predpokladom pre prirodzený rozvoj vedeckého (komplexného, tvorivého a kritického) myslenia. Pokiaľ nepredradíme pred koncepty jednotlivých prírodovedných oblastí univerzálne koncepty, ktoré približujú komplexné dynamické systémy, sme so školským učením prakticky tam, kde sme boli. Pritom sa nejedná o nič nemožné, ale o pojmy, ktoré je možné približovať veľmi názorne, naratívne a neustále a zavádzať ich postupne, keď sa už žiakom prirodzene „vynoria“, keď si ich už sami definujú, keď už pociťujú ich potrebu a užitočnosť.

Zmenou by malo byť pro-vedecké smerovanie, komplexný a dynamický pohľad, ktorý je navyše sám o sebe pre žiakov aj učiteľov atraktívny a z hľadiska učenia (sa) oslobodzujúci. (Rozvíjanie pre-vedeckej dispozície.)
nDidaktická transformácia obsahu, proces poznávania ako objektívny a imitujúci poznávanie vo vede. Nie je cieľom sprostredkovať aktuálny výskum (dominantne súčasnú vedu), ale naučiť žiaka poznávať. 10 tém je integrujúcich konceptov (viď Harlen).
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusPokračovanie:
Dôležité pre pochopenie predpísaných učív ZŠ je ale aj kvantovenie tejto energie silového poľa - bez toho sa nedá chápať prečo je napr. UV žiarenie škodlivé (a to aj pri pomerne malej intenzite - v porovnaní s bežnou neškodnou intenzitou napr. červeného svetla).
A od takého nutného chápania kvantovania svetla je už len krok ku kvantovej teórii elektrónov (kde je to dosť podobné ako pri fotónoch) a je to - aspoň v rovine tých najjednoduchších predstáv - rovnako NUTNÉ k tomu, aby predpísané učivá dávali logiku, napr. vlastnosti atómov, chemické väzby atď.
Napr. kovalentná väzba by nemala žiadnu logiku pri planetárnom modeli atómu. Preto rozhodne je nevhodné v kurikule predpisovať "Thomsonov a Ruthefordov model atómu", keďže sú zastaralé. Jediný model, ktorý je nielen správny, ale ktorý dáva LOGIKU chemickým väzbám, je KVANTOVÝ (orbitálový) model.
A to si vyžaduje aspoň základné PREDSTAVY o kvantovej teórii - nie sú potrebné vzorce, ale aspoň kvalitatívna predstava toho, o čo tam ide.
Napr. dvojštrbinový experiment je možné urobiť aj v škole so svetlom. Interferencia vĺn sa dá ilustrovať aj na vlnách na vode. Stačí potom prejsť ku kvantovej myšlienke, že ak by šiel iba jeden fotón, tak to, čo by sme klasicky pripisovali rozdeleniu energie, to v skutočnosti predstavuje rozdelenie pravdepodobnosti. - A veľmi podobne to potom funguje aj pri elektróne. (Moderné interpretácie tých pravdepodobností cez "mnoho svetov" sú ešte logickejšie).
nArgument - vhodnosť (nevhodnosť) pre žiakov vzhľadom na abstraktnosť pojmu, modelu. Formulácia bola v štandarde upravená - modely atómu vrátane ich historického vývoja CH, F.
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusDobrý deň,
navrhujem presunúť do 2. cyklu témy, ktoré sú pre žiakov 1. - 3. ročníka (6 až 9 rokov) veľmi náročné:
- Interakcie,
- Zem,
- Vesmír,
- Dedičnosť a premenlivosť.
nAsi sú myslené tézy, nie témy. Všetky tézy sa rozvíjajú od prvého po tretí cyklus špirálovite, aby žiak aktívne so svojim prírodovedným poznaním pracoval. V prvom cykle sú preto uvedené len štandardy prispôsobené vekovým osobitostiam žiaka. Napr. vesmír sa predsa dá začať skúmať pozorovaním zo Zeme (Slnko, Mesiac) a pokračovať tak v tom, ako sa začala téma rozoberať v rámci povinného predprimárneho vzdelávania.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusPokračovanie:
Z logického hľadiska je pre pochopenie existencie atómov nutné vedieť aj o existencii jadrových/nukleárnych síl/interakcií. Pretože inak by sme očakávali, že protóny sa budú navzájom odpudzovať, keďže majú rovnaký elektrický náboj. A oni by skutočne spolu stabilne nevydržali, keby jadro s viacerými protónmi nemalo aspoň taký istý počet aj neutrónov, ktoré sa priťahujú s protónmi jadrovými silami, ale neodpudzujú sa elektrickými silami, keďže neutrón je elektricky neutrálny. - Preto všetky stabilné atómy majú aspoň taký istý počet neutrónov ako protónov, s výnimkou vodíka, ktorý nepotrebuje neutrón, keďže má iba 1 protón. - Takáto logika úplne stačí pre žiaka ZŠ. Ale bez znalosti o existencii jadrových síl by existencia zložitejších atómov bola absurdná.
nArgument - vhodnosť (nevhodnosť) pre žiakov vzhľadom na abstraktnosť pojmu, modelu. Formulácia bola v štandarde upravená - modely atómu vrátane ich historického vývoja CH, F.
03.02 Ciele vzdelávacej oblastik bodu
8. Porozumieť významu výsledkov vedeckého skúmania pre každodenný život a zároveň identifikovať niektoré etické, sociálne, ekologické, ekonomické a politické dôsledky vedeckého výskumu.
navrhujem namiesto slova "ekologické" použiť slovo "environmentálne", ktoré má v tejto súvislosti logickejšie opodstatnenie.
aAkceptované.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusK odvodeniu vzorca pre hydrostatický tlak nie je nutné "Analyzovanie grafu závislosti hydrostatického tlaku od hĺbky ponoru a hustoty kvapaliny", pretože vzorec na hydrostatický tak sa dá LOGICKY vydedukovať z predošle známych vzťahov a definícií. Podobne ako sa dajú logicky dedukovať aj iné vzťahy. Z empirického hľadiska by k zdôvodneniu fyziky stačilo už aj len veľmi jednoduché - a logicky znejúce - minimum. Čím nechcem odrádzať od experimentov, tie sú vhodné. Ale ak sa niečo dá aj logicky dedukovať zo známych vzťahov, tak prečo sa tomu tak vyhýbať? Aj z pohľadu potreby rozvíjania kritického a logického myslenia je vhodné, aby vysvetľovalo a racionalizovalo to, čo sa dá.nPodľa Piagetovej teórie vývinu väčšina žiakov na 3. stupni nedosahuje štádium formálnych operácii, ktoré je k teoretickému zavádzaniu poznatkov (o ktorom autor pripomienky píše) nevyhnutné. Preto sme považovali za vhodnejšie zvoliť empirické zavedenie vzťahu pre hydrostatický tlak.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusprinajmenšom zavádzajúce je tvrdenie "vzájomné premeny pohybovej a polohovej energie telesa" - najmä vo vzťahu k zákonu zachovania energie - pretože "polohová energia telesa" je pojem, ktorý slúži na popis síl, ale ak by sme mali uvažovať zákon zachovania energie všeobecne - pri sústave telies - tak by to už nevychádzalo ani v klasickej mechanike:
- tam by sa polohová energia musela brať cez páry telies, ktoré spolu zdieľajú "potenciálnu energiu", napr. hmotnosti "M, m" vzdialené R majú gravitačnú potenciálnu energiu: -G.m.M/R, ale majú ju SPOLOČNE, nemôžeme ju pripísať každému samostatne, lebo by sme ju tak do celkovej energie započítali dvakrát, takže to by už nesedelo.
- ešte všeobecnejší koncept je ale energia silového poľa (ten platí nielen v klasickej mechanike, ale aj v relativistickej a kvantovej): hustota takej energie je úmerná druhej mocnine vektora intenzity silového poľa. Tento koncept je dôležitý na pochopenie energie elektromagnetického žiarenia, ktorý sa aj tu v izolovanej podobe spomína (premena svetelnej energie na tepelnú).
Pričom tá "potenciálna energia sústavy 2 telies" je len rozdiel v energii spôsobený vzájomným prekryvom ich silových polí. (Toto sa, žiaľ, aj na gymnáziách zvykne učiť chybne: takže málokto mimo teoretických fyzikov - u ktorých je to známe - vie o tomto, pritom je to nutné už pre pochopenie spomínaných učív ZŠ).
nv rámci propedeutiky spomínaných pojmov považujeme rozsah za primeraný pre 3. cyklus
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusS tým súhlasím, ale tieto otázky majú predsa aj biologickú podstatu a tu o nich nie je ani zmienka.nodpoveď na iný komentár
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusKeby skutočne a striktne platilo uvedené tvrdenie:
- "Zo semena určitej rastliny vyrastie vždy len rastlina rovnakého druhu",
tak potom by žiadna evolúcia druhov nebola možná...
Väčšinou to tak samozrejme je, ale objavujú sa aj mutácie, ktoré postupne odkláňajú vlastnosti potomkov až sa z nich môžu stať rôzne druhy.

Navrhujem teda odstrániť to striktné slovo "vždy" a ešte za to pridať aj upresnenie o výnimkách, resp. mutuciách, napr.:
- "Zo semena určitej rastliny vyrastie rastlina rovnakého druhu (ale môžu sa v nej objaviť aj určité zmeny a pri hromadení zmien môže výnimočne vzniknúť aj nový druh)".

Problémom je ale aj tvrdenie:
"Mláďatá určitých druhov živočíchov sa na svojich rodičov podobajú viac ako na iné jedince rovnakého druhu, čo je spôsobené dedičnosťou."
Keďže napr. hnedookí rodičia s recesívnymi génmi pre modré oči môžu mať modrookého potomka (so šancou 1/4)

Radšej deťom vysvetľujme, že dedia časť vlastností od matky a časť od otca, pričom sa nemusia obe vlastnosti prejaviť, napr. ak sa od jedného zdedila vlastnosť pre modré oči, od druhého pre hnedé, tak sa to navonok prejaví hnedými očami.
Ale ak potomok ľudí s takými zmiešanými génmi zdedí od oboch rovnaký znak, tak to sa už prejaví, a teda ich potomok môže mať modré oči.

Takto nejako jednoduchou rečou BEZ odborných slov (ako recesívny, dominantný, chromozóm, alela, atď.) sa to dá priblížiť aj deťom.
nPripomienka akceptovaná vylúčením slova "vždy", avšak v prvom cykle rozvíjame predstavu len do určitej úrovne, pokračovať budú na vyššom cykle. Nikdy nie je cieľom rozvíjať predstavu do dokonalosti hneď, ako sa s ňou žiak prvýkrát počas vzdelávania stretne. Vo zvyšku pripomienky sa uvažuje opäť skôr v zmysle toho, aby sme hneď riešili aj všetky špecifické prípady. Ak by sme takto mali postupovať, v podstate by sme nemohli žiakov v prvom cykle takmer nič učiť. Ide zatiaľ o postrehnutie podobností a odlišností, na ktorých je prenos informácií z generácie na generáciu postavený.
03.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 2. cyklusRešpektovať bezpečnosť a zásady ochrany zdravia pri práci.

- Čo si pod týmto prestaviť? Ochrana zdravia bola spomenutá aj v Prvouke 1. ročníka. Myslí sa tým ochrana zdravia dospelého človeka pri práci alebo ochrana zdravia žiaka na vyučovaní počas výskumných aktivít?
nV tomto prípade ide o špecifickú prácu pri skúmaní a tá vyžaduje uvedomenie si určitých pravidiel, ktoré zabezpečia ochranu zdravia.
03.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 2. cyklusUvádza sa tu téma: "Frekvencia kmitania kyvadla závisí od dĺžky závesu závažia a nezávisí od hmotnosti závažia." - Čo je pomerne náročný jav.

Ale pritom v celom kurikule chýba oveľa jednoduchší, logicky ľahko vysvetliteľný a pre fyziku úplne základný zákon, ktorý stál na počiatku modernej vedy (Galileo):
- rýchlosť (presnejšie zrýchlenie) VOĽNÉHO PÁDU nezávisí od hmotnosti
(samozrejme ak to má byť presné, tak - rovnako ako pri tých kyvadlách - neuvažujeme odporové sily)

Čo má svoj logický dôvod:
- sila pôsobí na každú časť (napr. každý atóm) SAMOSTATNE, a samostatne to aj urýchľuje (to, či tie časti spojím, už na tom nič nemení, lebo keď samostatne padajú rovnako, tak to spojenie by bolo irrelevantné).

A obdobne je to aj pri kyvadle. (Môžem mať viacero rovnakých kyvadiel vedľa seba. A všetky budú kmitať rovnako. A tým, že ich len spojím do jedného s väčšou hmotnosťou, sa mi na tých rýchlostiach nič nezmení, a teda na hmotnosti nezáleží).
Navrhujem sa ale PRIMÁRNE zaoberať prípadom voľného pádu, keďže to je NAJJEDNODUCHŠÍ príklad zrýchleného pohybu (ROVNOMERNE zrýchlený).
A môžeme si na tom vysvetliť ten kľúčový rozdiel medzi zrýchlením a silou (ktorá sa prejavuje zrýchlením) a to je vzťah s hmotnosťou.

Sila popisuje to PôSOBENIE, a teda keď rovnaké zrýchlenie chcem vytvoriť u viacerých objektov, tak musím sčitovať jednotlivé sily, a teda výsledná sila bude úmerná hmotnosti (narozdiel od gravitačného zrýchlenia, ktoré nezávisí od hmotnosti padajúceho objektu).
nV pripomienke nie je uvedený dôvod, prečo nezaradiť kyvadlo, ide o obsah, ktorý je v rámci špecifikovaného zámeru zvládnuteľný. Naopak, zrýchlenie a jeho odlíšenie od rýchlosti by už robilo štvrtákom/piatakom problém.
03.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 2. cyklusNejde tu pritom o vzorce, ale o formovanie INTUÍCIE a PREDSTÁV - s čím by bolo možné začať hoc aj v 1. cykle, ale bez väčších očakávaní od žiakov, pretože potrebujú na to čas. Takéto základné zákonitosti sú ale podstatnejšie ako názvoslovia atď., akými sa skôr len zbytočne stráca čas, zatiaľ čo sa reálne základy a predstavy nebudujú...nV zmysle opisovaných princípov ale štandard už je vytvorený, ide len o to, že môžeme uvažovať nad tým, ktorý obsah zvoliť, lebo nie všetko sa do obsahu vymedzeného časovou dotáciou zmestí.
03.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 2. cyklusV Obsahovom štandarde, konkrétne v časti Ekosystém by bolo potrebné doplniť problematiku výskytu inváznych druhov rastlín aj živočíchov.azapracované v 2. aj 3. cykle
03.02 Ciele vzdelávacej oblastiV konkrétnych obsahoch je koncept zdôvodňovania veľmi slabý až absentujúci, napr. vzorec pre hydrostatický tlak sa nezdôvodňuje z predošlých poznatkov, hoci z nich triviálne logicky vyplýva (a podobne je to pri skoro každej téme fyziky).

A budovanie predstáv je v obsahoch tiež dosť slabé, keďže chýbajú ZÁKLADNÉ predstavy o účinkoch sily (v podobe zrýchlenia), chýba aj koncept energie silových polí a svetlo ako elektromagnetické vlnenie (teda šíriace sa výkyvy silového poľa, ktoré ale potom logicky nesú aj energiu), kvantovanie, ktoré je nutné nielen pre pochopenie škodlivosti UV lúčov, ale všeobecnejšia predstava kvantovej teórie (aspoň v rovine základných predstáv) je nutná k celej chémii: ku vlastnostiam atómov a najmä chemických väzieb (zastaralé planetárne modely nemajú logiku pri koncepte kovalentnej väzby, nehovoriac o tom, že žiaci v takomto kurikule nerozumejú ani len tomu, prečo by sa vlastne mali planéty pohybovať okolo Slnka - tým je planetárny model atómov ešte nevhodnejší, keďže ani nie je pravdivý, ani žiakom nedáva logiku).

Absentujú aj témy týkajúce sa logicky kľúčových podmienok pre možnosť vzniku života (od rozpínania vesmíru, bez ktorého by nevychladol, aby v ňom mohol vzniknúť život, cez magnetické pole Zeme, ktoré nás chráni pred vesmírnym žiarením, podobne ako ozón pohlcujúci UV atď).

Chýba tiež detailnejší pohľad na problémy ľudstva z pohľadu prírodných vied, najmä evolúcie, atď.
nspomínaný obsah nepovažujeme za adekvátny pre 3. cyklus základnej školy
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklus1) Akú podporu dostanú učitelia?
2) Kto bude učiť v týchto cykloch? Budú učitelia preškolení? Akú odbornosť budú musieť mať učitelia, ak by mali prepájať jednotlivé predmety, na ktoré nemajú aprobáciu?
3)Ako budú žiaci pripravení na olympiády a prijímačky na SŠ /napr. zdravotná/, ktoré doteraz vyžadujú encyklopedické vedomosti? Kedy máme žiakov na olympiády pripravovať?
4) Bude nadväznosť na SŠ, ktoré si stále idú svoje???
5) Ako bude reforma otestovaná?
6) Budú aj nejaké metodiky, učebnice?
7) Čo bude pri prechode z 1 školy na inú? /prišiel mi napr. do 9.ročníka žiak, ktorý ešte nemal chémiu/
8) Bude pri konštruktivistickom vyučovaní a praktickej práci v Ch, F, B menej žiakov v skupinách?
nOdpovede na všetky tieto otázky budú súčasťou odporúčaní, ktoré vzniknú na základe experimentálneho overovania postupného zavádzania nového ŠVP v školskom roku 2023/2024.
03.01 Charakteristika oblastiV rámci školy rozdiely nevzniknú, keďže škola si stanoví v svojom ŠkVP. Čiastočné riziko je pri fluktuácií žiakov medzi školaminTáto situácia je riešená rovnako, ako keď žiak prichádza zo školy z inej krajiny, príp. zo školy kde sa reálne učivo preberalo v inom tempe, než na prijímajúcej škole - vysielajúca a prijímajúca škola sa potrebujú navzájom informovať a prijímajúca škola potrebuje zhodnotiť úroveň vedomostí a zručností žiaka, identifikovať nedostatky a postarať sa o doučenie v prospech žiaka.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklus...V inovovanom ŠVP už je v štandardoch uvedené - orientovať sa v periodickej tabuľke prvkov (ďalej len PTP), vyvodiť možné vlastnosti prvkov a ich zlúčenín podľa ich umiestnenia v PTP, uplatniť základné pravidlá názvoslovia s využitím PTP. Obsahový štandard obsahuje konkrétne prvky a zlúčeniny, ktoré sú vytvorené z týchto prvkov. Pre učiteľa to znamená, že pri uplatňovaní pravidiel názvoslovia žiak používa PTP (predpokladá sa teda najmä práca s PTP prvkov, nie učenie sa spamäti).

V obsahových štandardoch nového (práve pripomienkovaného) kurikula nie sú definované konkrétne prvky, zlúčeniny a v činnostiach nikde nefiguruje práca s PTP a jej prepojenie s (ne)ovládaním prvkov naspamäť, prípadne do akej miery majú žiaci ovládať tvorbu vzorcov a názvov zlúčenín. Tento príklad je ilustračný, má vyjadriť potrebu presných definícií výstupov žiaka, ktoré budú hodnotené.

Jednoznačné štandardy pomôžu zachovať minimálny štandard žiakov na všetkých ZŠ. Tiež pomôžu zachovať spravodlivé hodnotenie, kedy budú učitelia pri hodnotení skúmať naplnenie štandardu. Každý učiteľ si vyberie formy a metódy, akými sa so žiakmi dostane k štandardu a tento budú následne aj hodnotiť.

Rada by som sa iba uistila, že konkrétnejšie a jednoznačné štandardy budú uvedené v spomínanom minimálnom učebnom výstupe. Prípadne, či budú presnejšie štandardy súčasťou ukážkových školských vzdelávacích programov NIVAM, na ktorých sa aktuálne pracuje. Alebo budú ukážkové ŠvP obsahovať iba rozloženie učiva do ročníkov?
n- požiadavkou, cieľom bola redukcia obsahu vo VO ČaP
- požiadavka bola aj na voľnosť - ponúknuť učiteľom voľnosť na čom budú vybraný obsah (trend) žiakom ozrejmovať
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusDobrý deň, oceňujem bádateľský prístup k vyučovaniu prírodovedných predmetov, aj možnosť vytvorenia integrovaného predmetu.

Keďže je pre každú školu dôležité, aby vedeli učitelia čo majú učiť a najmä, do akej hĺbky ísť s danými témami, záleží na dobre zadefinovaných štandardoch. V dokumente vyššie sú štandardy zatiaľ všeobecnejšie.

Nie každý riaditeľ má kapacitu a kompetencie definovať a upravovať vo svojom ŠkVP za každý predmet hĺbku vedomostí a zručností, ktoré majú žiaci vedieť.

Je nevyhnutné vedieť do akej hĺbky v učive sa majú učitelia so žiakmi dostať a najmä, ako budú dané vedomosti a zručnosti hodnotiť. Toto všetko by mal poskytnúť ŠVP.

Napr. v chémii, v staršom ŠVP bolo definované: poznať slovenské názvy a značky konkrétnych chemických prvkov. Vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov oxidov, kyselín a hydroxidov. Vedieť názvy a vzorce konkrétnych zlúčenín. Toto na väčšine škôl znamenalo, že sa deti naučili naspamäť 25 prvkov a tiež systém tvorby názvov a vzorcov pomocou týchto prvkov (bez periodickej tabuľky prvkov)....pokračovanie nižšie....
Práca s PTP je súčasťou štandardov: Činnosti:

Skúmanie (pozorovanie, vyhľadávanie) vlastností chemických prvkov, skupín prvkov periodickej sústavy prvkov a ich zlúčenín. CH

Triedenie prvkov a ich zlúčenín s podobnými vlastnosťami do skupín. CH
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklus"Skúmanie vplyvu rozloženia kontinentov na prúdenie v oceánoch." Keď hodnotím tento prvok činnosti, veľmi ťažko nájdem v pojmoch a faktoch niečo, čo tomu zodpovedá. Rovnako je veľmi ťažké nájsť prepojenie prvkov obsahového štandardu (viacerých, nielen tohto) na výkonové štandardy. Podľa mňa by takéto prepojenia mali byť oveľa zrejmejšie. Výkonový štandard je v tejto vzdelávacej oblasti orientovaný takmer výlučne na skúmanie, experimentovanie, objavovanie. To sú samozrejme veľmi potrebné prvky (aj) vo vzdelávaní, ale vedomosti ako jednu zo základných podmienok realizácie takýchto činností si treba domýšľať.nobsahový štandard je súčasťou pojmov, faktov, vzťahov a činností. Komunikované s dr. Likavským.
03.01 Charakteristika oblastiDobrý deň, v oblasti Človek a príroda môže škola obsah vzdelávania vzdelávacej oblasti v 3. cykle realizovať ako integrovaný vyučovací predmet alebo ako samostatné vyučovacie predmety biológia, fyzika, chémia. Čiže v 2. cykle sa realizuje iba jeden predmet Človek a príroda, hoci sa obsahovom štandarde prelínajú aj témy z biológie, fyziky a chémie? Ďakujemnv 1. a 2. cykle je predmet integrovaný, v 3. cykle je možnosť voľby integrácie, čiastočnej integrácie a samostatných predmetov
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusOBSAHOVÝ ŠTANDARD
Pojmy uvedené v štandarde majú byť v prvom cykle žiakmi zvládnuté na úrovni predispozičnej predstavy. Miera rozvoja predispozičnej predstavy je charakterizovaná prostredníctvom faktov a vzťahov, ktorými má žiak disponovať.

-navrhujem presne určiť, ktoré pojmy sú na úrovni predispozičnej predstavy a ktoré sú na úrovni osvojenia si pojmu, ktorý si má žiak osvojiť. Prínosné aj pre učiteľa.
nŽiadne z pojmov v rámci prvého cyklu nemusí žiak ovládať na úrovni ich komplexného osvojenia. Všetky sa rozvíjajú predispozične.
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusLÁTKY
Činnosti
Identifikácia teploty topenia a varu vody
- Navrhujem upresniť - identifikovať teplotu meraním alebo pozorovaním.
nNie je cieľom štandardu určovať, ako sa má k poznaniu žiak dopracovať. Môže ísť o pozorovanie, meranie, ale napr. aj prácu s dôveryhodnými zdrojmi informácií, tabuľkami...
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusINTERAKCIE
Podľa toho, koľko svetla objekt prepúšťa, môžu vznikať rôzne tmavé a rôzne farebné tiene.
- Čo sa myslí pod slovným pomenovaním farebné tiene? Na aký jav sa zamerať?
nMyslí sa použitie farebných filtrov.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusEvolúcia - časť 3 - Činnosti: Navrhujem nahradiť text "Posúdenie vplyvu klimatických zmien na adaptácie organizmov." textom "Posúdenie vplyvu zmeny klímy na adaptácie organizmov.", nakoľko pojem "klimatické zmeny" je nepresný, pokiaľ tu myslíme kontext prebiehajúcej zmeny klímy.azapracované
03.01 Charakteristika oblastiMyslím si že vzdelávacia oblasť Človek a príroda je ideálna pre vzdelávanie formou integrovaného predmetu v treťom cyklenkonštatovanie
03.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 2. cyklusŽiaci majú pracovať s pojmami PROCES a EVOlÚCIA, uplatňuje sa pojem ZMENA, ale chýba kľúčový pojem charakterizujúci proces - pojem VÝVOJ...nzapracované
03.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 2. cyklus"Okolo Zeme obieha Mesiac – prirodzená družica Zeme. Mesiac obehne okolo Zeme za jeden mesiac." Nižšie, v činnostiach, je uvedené, že je to približne 28 dní (v skutočnosti 27 dní a 8 hodín). Ten jeden mesiac ako doba obehu Mesiaca okolo Zeme by som na tejto úrovni korigoval na necelý jeden mesiac. Ako "približne jeden mesiac" by bolo pre túto úroveň vhodné charakterizovať čas, za ktorý sa vystriedajú všetky 4 mesačné fázy.aakceptované
03.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 2. cyklus"Vzduch sa na určitých miestach Zeme zahrieva viac, na iných menej. Tým, že teplý vzduch stúpa hore a studený klesá dolu, vzniká vietor."

To druhé konštatovanie je síce správne, ale vysvetľuje iba vertikálne prúdenie vzduchu, nie horizontálne. Pritom vietor je vnímaný práve ako horizontálne prúdenie vzduchu. Vznik vetra by bolo oveľa vhodnejšie vysvetliť tým prvým konštatovaním, ktoré však vyznieva trochu neurčito. Bolo by veľmi odvážne vysvetliť rozdielne zohrievanie zemského povrchu tvarom Zeme?
nJe potrebné si uvedomiť, že sa nám nepodarí rozvinúť u žiakov dokonalé poznatky a najmä v nižších cykloch ide o rozvoj predispozičných predstáv, takže sa často musíme zmieriť s určitou nedokonalosťou, či nekomplexnosťou rozvíjanej predstavy, lebo na jej komplexný rozvoj nie je vo vzdelávaní vyhradený dostatočný čas.
03.02 Ciele vzdelávacej oblastiBod 8. rozšíriť o vzťah vedy a techniky

Pridať cieľ: osvojovať si učenie (sa) ako proces, ktorého nedeliteľnou súčasťou je vlastná reflexia: spätné uvedomovanie si jednotlivých krokov a významu a hodnôt dosahovaných zmien.
nsebareflexia je implicitne súčasťou vzdelávacích štandardov
03.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 2. cyklusNavrhujem zaviesť pojem „ekosystém“ už v 2.cykle, nakoľko hovoríme o potravových vzťahoch/reťazcoch, kde platí „Organizmy sú závislé aj od neživých zložiek prostredia“, kde už pojem „spoločenstvo“ nie je dostatočný, nakoľko zahŕňa iba živé zložky prírody.nMáme snahu rozvíjať len také vzťahy medzi poznatkami, na ktoré sme vytvorili predispozičné poznanie, preto sme v tomto opatrní. Žiaci sa v prvom cykle zaoberajú zložením potravy rôznych druhov organizmov a tak to vieme využiť pri naznačovaní vzájomných vzťahov.
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusPorovnávanie a špecifikácia pitnej a nepitnej vody, (ne)identifikovateľnosť prítomnosti rôznych materiálov/látok/objektov vo vode.

- Čo si pod týmto predstaviť a akou aktivitou pomôcť žiakovi zistiť tento cieľ? Nepitná voda nemusí byť vizuálne identifikovateľná.
nPresne tak je to myslené, v súvislosti s rozvojom poznatku, že pitie vody z neoverených zdrojov môže byť pre zdravie a život človeka nebezpečné. Zároveň žiaci využívajú nadobudnuté poznanie o rozpúšťaní látok vo vode, či o filtrácii.
03.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 2. cyklusPozorovanie rozloženia krvných ciev v tele človeka s využitím poznatkov o funkcii krvi v tele človeka.
- Čo je tým myslené? Môžete mi to prosím vysvetliť? Ďakujem
nNapríklad intenzívnejšie prekrvenie tráviacej sústavy, či pľúc, keďže pomocou týchto orgánov získava telo rôzne látky z prostredia a následne ich rozvádza po tele. A pod.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklus"východ a západ Slnka v rôznych obdobiach roka" Čo sa tým myslí? Čas východu a západu slnka (má byť s malým "s", ak ide o slnko na oblohe), miesto východu a západu slnka? Nebolo by zaujímavé všímať si aj výšku slnka nad obzorom? V činnostiach sa to nijako nešpecifikuje. V konečnom dôsledku je to do značnej miery záležitosť geografie, hoci aj z fyzikálneho hľadiska ide o zaujímavé javy.aakceptované, zapracované
03.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 2. cyklusŠtandardy sa nám zdajú v tomto cykle preplnené, je tu uvedených neúmerne veľa tém, čo bude učiteľov nútiť prebrať mnohé témy iba teoreticky, nebude možné vytvoriť priestor pre pochopenie na základe vlastnej skúsenosti žiakov. Nie je jasný dôvod presunu napr. dedičnosti, porovnávania odrôd a plemien či Rozlišovanie vonkajších a vnútorných parazitov do tohto cyklu (pôvodne súčasť učiva 6.ročníka). navrhujeme túto tému presunúť do 3.cyklu, aby sa v 2.cykle vytvorilo viac priestoru pre bádanie, výskumnú činnosť a priame skúsenosti žiakov.n/aRozlišovanie parazitov v 2. cykle súvisí s chovom živočíchov a dalsími cinnostami a pojmami v komponente ekosystém. Porovnávanie odrôd a plemien bolo presunuté do 3. cyklu.
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusA čo sa má takýmto cieľom dosiahnuť u dieťaťa? Chyba je prirodzená súčasť života, na chybách sa najlepšie učí, chybám pri učení sa netreba vyhýbať ani ich zamedzovať.nodpoveď na iný komentár (1306)
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusOceňujem, že vo výkonovom štandarde sa prihliada aj na spoluprácu a kooperáciu. Tento cieľ však chýba v druhom cykle, odporúčam jeho doplnenie.nciele z 1. cyklu sú predispozíciou pre rozvoj v 2. a 3. cykle, samozrejme, že sú prítomné vo vyšších cykloch.
03.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 2. cyklusPredchádzajúca poznámka iste nebola o tom, že čas určený na prírodovedné predmety delíme na čas venovaný učivu a čas venovaný bádaniu - aj keď tak to mohlo vyznieť.nodpoveď na komentár
03.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 2. cyklusVzájomné predbiehanie čohosi čímsi iným je v diskusii už niekoľko desaťročí a nikam nevedie, najmä ak sa debatuje nie na primeranom poznaní fungovania mysle detí. Matematika má o poznanie iné ciele než prírodovedné predmety. VO Človek a príroda je o poznávaní prírody a základom pravdivosti tvrdení je bezospornosť s empirickými dátami. Matematika je o systematickom štúdiu štruktúr a vzťahov medzi veličinami, číslami a objektami v priestore vyjadrené symbolicky vo forme číslic a tvarov, základom pravdivosti je bezospornosť logická. Číslo 36,8, s písmenami stupeň Celzia, má na fyzike o dosť iný zmysel, než dávame desatinným číslam a jednotkám na matematike. Samozrejme, koordinácia je nutná, rozvíjame žiaka ktorý má mať rozvinuté myslenie prírodovedné i matematické, avšak pri meraní teploty 36,8 stupňa Celzia hovoriť, že k tomu potrebujeme poznať štruktúru desatinných čísel z matematiky ne cesta vedúca nikam, je v rozpore s prirodzeným rozvojom detí. Je úplne nutné, aby niektoré pojmy vznikali na fyzike (prírodovede) a iné ma matematike, a aby sa väčšina pojmov používala naprieč všetkými vzdelávacími oblasťami, pokojne aj na cudzom jazyku alebo v dejepise (napr. grafy, desatinné čísla, priama úmera a podobne).nodpoveď na komentár
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusDobrý deň prajem, pozitívne hodnotím tímovú spoluprácu a prácu s vyjadrovacími zručnosťami. Veľké množstvo odborných pojmov žiaci v 1. cykle nie sú schopné zvládnuť. Žiaci učivu nerozumejú ak sa jedná o abstraktné pojmy. Aj ja sa prikláňam k názoru, presunúť učivo o Zemi a vesmíre do 2. cyklu. Taktiež si myslím, že žiak v 1. cykle nemá dostatočné informácie a nemá schopnosť uvažovať o význame krvi v tele v súvislosti s príjmom potravy a dýchaním. Pri činnosti identifikácia teploty topenia a varu vody nie je definované či žiaci majú zistiť teplotu len pozorovaním alebo aj ju zmerať. To treba taktiež upresniť, aby učiteľ vedel, ako so žiakmi pracovať.nPodľa navrhovaných štandardov ale nejde o zvládanie odborných pojmov žiakmi v prvom cykle, ale o rozvoj predstáv o uvedených prírodných javoch a nadviazať tak na to, čím sa zaoberali v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Čo sa týka vesmíru a neživej prírody, do obsahov sú zaradené len veľmi jednoduché činnosti, adekvátne spôsobu poznávania žiaka tohto veku. Za určenými obsahmi nie je potrebné vidieť viac ako to, čo priamo určuje.
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusMyslím, že je veľmi prospešné, že v obsahovom štandarde sa uvádzajú aj konkrétne činnosti k jeho napĺňaniu.nkonštatovanie
03.02 Ciele vzdelávacej oblastiSúhlasím s Vami. Skúšali sme týmto spôsobom vyučovať napr. tému VODA na BIO, FYZ a CHEM. Spoločne sme si to pripravovali 3 učitelia, žiakom sa to veľmi páčilo, ale bolo to veľmi náročné čo sa týka úpravy rozvrhu, času spoločnej prípravy učiteľov. Dvojica učiteľov napr. CHEm a FYZ by bola ideálna, aj prítomnosť oboch učiteľov na spoločných hodinách.nkonštatovanie - presahuje VO ČaP, závislé na možnostiach školy
03.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 2. cyklusNutné je, aby učivo prírodných vied nepredbiehalo učivo matematiky. Prepájať prírodné vedy s matematikou (naor meranie teplôt, objemov, obsahov)nVO ČaP diskutovala obsahy s VO MaI
03.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 2. cyklusObsahový štandard pre 2. cyklus je veľmi obsiahly na to, že cyklus trvá len 2 roky. Nehovoriac o tom, že výskumná činnosť zaberie ďalšie množstvo času. A kvôli časovému stresu sa potom v konečnom dôsledku mnohé témy preberú povrchne. Téma Látky – je presunutá z 3. ročníka do 2. cyklu. Myslím si že mohla zostať v 1. cykle, lebo žiaci učivo zvládali bez väčších problémov. Menším množstvom učiva dávame viac priestoru k prírodovednému bádaniu.nCyklus síce trvá len dva roky, ale má v RUP 4 hodiny na dva roky. Rozsah bol konzultovaný s učiteľmi z praxe. Nie je zrejmé, čo sa myslí presunutím "témy Látky" z 3. ročníka do 2. cyklu. Ak ide o tézu Látky, tak tou sa na adekvátnej úrovni (špirálovým princípom) zaoberá štandard vo všetkých troch cykloch, podobne ako v prípade všetkých ostatných téz.
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusUž v 1.cykle je potrebné vytvoriť priestor, aby žiaci zistili, že recyklovateľné materiály (napr. sklo, papier, plast) sa používajú na výrobu nových produktov, aby sa oboznámili s princípmi a školským/miestnym systémom triedenia odpadu – čo v praxi podporí triedenie odpadu na školách a v domácnostiach.

Ekosystém – činnosti: navrhujem zaradiť aj potravové vzťahy, nielen konkurentov.
nRecyklovateľnými materiálmi sa zaoberá vzdelávacia oblasť Človek a svet práce. Čo sa týka potravových vzťahov, tieto súvislosti sa rozvíjajú v druhom cykle, v prvom cykle dávame dôraz na vybudovanie poznania, na základe ktorého potom môžu žiaci pochopiť samotné potravové vzťahy.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusSúhlasím. Geológia by vzhľadom na jej obrovskú dôležitosť pre ľudstvo nemala byť prílepkom bio/che. V kurikule sa aj jasne píše: biologické, fyzikálne, chemické a geologické koncepty, avšak geológiu ako predmet neuvádzajú.nkonštatovanie
geológia ako samostatný vyučovaný predmet nie je, je súčasťou biologických obsahov VO ČaP, avšak ak má škola ambíciu, môže vyučovať samostatný predmet geológia
03.01 Charakteristika oblastiVo veľkej miere súhlasím s uvedeným komentárom. Tiež považujem za dôležité obmedziť počet žiakov v skupine na max. 16, no nielen na jednu hodinu týždenne, ale na celú časovú dotáciu predmetov. K vykonaným aktivitám je žiaduce rozvinúť aj diskusiu o výsledkoch aktivity, ktorá pri počte 30 žiakov nemá požadovaný efekt.
Povinnosť delenia tried na skupiny by bolo vhodné nariadiť vyhláškou, podobne ako je v súčasnosti nariadenie delenie tried v predmetoch napr. informatika, technika, cudzí jazyk,...
npresahuje VO ČaP - legislatíva, delenie tried na skupiny
03.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 2. cyklusDo 3. cyklu navrhujeme presunúť:
Biológia
• vytvárať úsudky na základe poskytnutých informácií, vrátane informácií v tabuľkách, schémach a diagramoch,
• pri tvorbe záveru brať do úvahy všetky relevantné údaje bez tendencie vyberať len tie, ktoré potvrdzujú jeho aktuálne predstavy,
• vytvárať zdôvodnené úsudky o príčinách a dôsledkoch zmien objektov, javov a situácií v priestore a čase.
• navrhnúť postup merania objektov, javov a situácií, ktorý zabezpečí získanie dôveryhodných výsledkov,
• identifikovať na základe inštrukcie chybné meranie a vylúčiť ho pri tvorbe záveru,
• prenášať údaje z tabuľky do jednoduchého diagramu,
• vytvoriť štruktúrovaný záznam zo skúmania určitého objektu alebo javu a na základe záznamu opísať pozorované zmeny,
nVšetky uvedené výkonové štandardy sú adekvátne vekovým osobitostiam žiakov daného cyklu a boli konzultované s učiteľmi v praxi. Žiaci pracujú s jednoduchými údajmi, ktoré získajú vlastným pozorovaním a meraním, vtedy je možné tieto výkonové štandardy dosiahnuť.
03.02 Ciele vzdelávacej oblastiNie je tu jasne uvedený alebo konkretizovaný štandard kritického myslenia, aký treba budovať:
- v prírodných vedách by to mala byť kombinácia aj empirických pozorovaní, aj teoretických zdôvodnení.

Napr. súčasná teoretická fyzika už dokáže takmer všetko zdôvodniť z veľmi jednoduchých, veľmi prirodzene, rozumne až intuitívne znejúcich predpokladov, ktoré navyše veľmi dobre zodpovedajú aj experimentom. (To ďaleko presvedčivejšie ako keď sa len čosi v škole povie alebo sa spraví nejaký nepresný experiment, ktorým sa to ilustruje). Preto je vhodné od vzdelávacích materiálov požadovať, aby pokiaľ možno uvádzali aj také intuitívne zdôvodnenia (alebo aspoň odkazy na tých, ktorí to robia), ale aj odkazy na čo najlepšie empirické testy a výskumy.
nKritické myslenie je implicitne rozvíjané prostredníctvom rozvoja spôsobilostí vedeckej práce a zároveň prostredníctvom rozvoja predstavy o povahe vedy a vedeckého skúmania.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklus6. cieľ vzdelávania pre 3. cyklus: Reflektovať poznávací proces a prehodnocovať svoje doterajšie poznanie vo svetle nových informácií.

Žiak vie/dokáže:
• analyzovať chyby výskumnej činnosti, určiť chybu merania danú použitým meradlom,
• má tendenciu overiť svoje zistenia vo viacerých zdrojoch,
• zvažovať dôveryhodnosť informácií,
• zdôvodňovať a prehodnocovať svoje spotrebiteľské správanie,
• vyhodnocovať mieru vlastnej spoluzodpovednosti na lokálne a globálne prostredie,
• angažovať sa pri riešení lokálnych a globálnych environmentálnych problémov.
Nie všetky školy disponuje vhodným materiálno-technickým a priestorovým vybavením pre realizovanie výskumnej činnosti s použitím meradiel alebo individuálnym vyhľadávaním informácií. Takáto socioekonomická situácia v rodinách žiakov sťažuje, prípadne úplne vylučuje prístup k rôznym informačným zdrojom a rozvíjaniu kritického myslenia a následnej aplikácii poznatkov do svojho života, preto navrhujeme uvedené znenie preformulovať.
nZabezpečenie materiálneho vybavenia škôl nie je v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklus4. cieľ vzdelávania pre 3. cyklus: Divergentne uvažovať a argumentovať, zvažovať efektívnosť štandardných a alternatívnych riešení v lokálnych a globálnych kontextoch.

Žiak vie/dokáže:
• zvažovať rôzne pozitívne a negatívne sociálne, ekonomické a legislatívne (politické) aspekty vedy, techniky a ich inovácií,
• kriticky posudzovať využitie výsledkov (vedeckého) výskumu pre človeka a spoločnosť,
• hodnotiť a navrhovať scenáre udržateľného rozvoja.

Je možné realizovať len ako skupinovú prácu, nakoľko socioekonomické pomery v rodinách niektorých žiakov sťažujú/znemožňujú prístup k informáciám mimo vyučovacieho procesu a školy.
nkonštatovanie, odvolanie sa na sociálno-ekonomické pomery žiakov
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusBiológia, Fyzika, Chémia
Výkonový štandard
1. cieľ vzdelávania pre 3. cyklus: Experimentovať v zmysle identifikovania a kontroly premenných, ako aj plánovania a realizácie postupov objektívneho poznávania.
Žiak vie/dokáže:
• navrhnúť a používať vhodné nástroje (meradlá, technologické postupy) na získanie presných údajov,
• realizovať experiment podľa navrhovaného postupu,
Vzhľadom na materiálno-technické vybavenie niektorých škôl nie je možné realizovať experimentálnu časť v plnej miere, praktickú časť experimentov je nutné nahrádzať primeraným spôsobom (video, animácia a pod.), preto navrhujeme preformuláciu cieľov
nZabezpečenie materiálneho vybavenia škôl nie je v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov.
03.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 2. cyklusBiológia
• charakteristika je veľmi stručná, s nejasný obsahom, príliš všeobecná
• nejasná časová dotácia – koľko hodín v týždni sa má daný vyučovací predmet vyučovať
• náročné učivo pre danú vekovú skupinu žiakov, v súčasnosti je vyučované vo vyšších ročníkoch / v 3 cykle/ – napr. dedičnosť a premenlivosť
Tünde Kissová, učiteľka ZŠ Buzica
nDedičnosť a premenlivosť je téza, ktorá sa podobne ako ostatných 9 rozvíja v každom cykle, takže v nižších cykloch vytvárame len predispozičné predstavy.
03.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 1. cyklusOrganizmus
- doplniť vylučovaciu sústavu
aDoplnené.
03.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre 3. cyklusVeľká vďaka za to, ako ste celé kurikulum premysleli. Ako celok vnímam obrovský prínos v tom, že sa zameriava viac na činnosti a nie len na vedomosti resp. nižšie priečky Bloomovej taxonómie. Veď predsa neučíme žiakov kvôli testovaniam a olympiádam, ale aby sme posilnili ich prirodzenú zvedavosť a pomohli im porozumieť a žiť vo svete. Z tohto hľadiska oceňujem to, že nie sú súčasťou napr. chemické výpočty. Ak sú potrebné na olympiáde, čo je aktivita nad rámec kurikula, dieťa sa s nimi môže oboznámiť mimo vyučovacích hodín.nkonštatovanie

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku