Vyhodnotenie podnetov z verejnej konzultácie vzdelávacích štandardov

Jazyk a komunikácia - Cudzie jazyky

Časť dokumentuPripomienkaBola pripomienka zapracovaná?Dôvod nezapracovania/Komentár
01.04.02 Ciele vzdelávacej podoblasti cudzie jazykyCiele sú jasné a zrozumiteľné. Bude však potrebné ich dobre odkomunikovať učiteľom, ktorí ich ešte stále berú dosť formálne, neriadia sa cieľmi, ale skôr obsahom učebnice a kladú príliš veľký dôraz na jazykové prostriedky vytrhnuté z kontextu. Určite by sa zišla nejaká kampaň/ marketing / vzdelávanie / osveta, aby učitelia tieto ciele prijali za svoje a naozaj na nich pracovali.pozitívna spätná väzba k štandardomnebolo potrebné nič zapracovať
01.04.03 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 1. cyklusZdá sa, že takto postavený obsah bude realizovateľný aj pri dotácii 2 hod. týždenne (na 2. cudzí jazyk ) od 7. ročníka. Záleží na tom, aký bude stanovený rozsah slovnej zásoby.pozitívna spätná väzba k štandardompozitívna spätná väzba, hoci štandard pre 2. cudzí jazyk je totožný so štandardom 2. cyklu, nie prvého.
01.04.03 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 1. cyklusOceňujem vytvorený materiál.pozitívna spätná väzba k štandardomnebolo potrebné nič zapracovať
01.04.03 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 1. cyklusMáte úplnú pravdu v tom, že preberanie akéhokoľvek času je v prvom cykle nevhodné. Vhodné je napríklad počúvanie krátkeho, ilustrovaného príbehu, dialógu, a pod. Následné opakovanie použitých jednoduchých viet v zmysluplných kontextoch a zahranie si samotného dialógu priamo v triede. V tomto prípade sa netreba obávať ani prítomného priebehového času.komentár - vysvetlenie z autorského tímuodpoveď k pripomienke "Je nezládnuteľné preberať prítomný priebehový čas v 1. cykle."
01.04.03 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 1. cyklusPrítomný priebehový čas odporúčame zaviesť až v 2. cykle.ánopresunuté do 2. cyklu
01.04.03 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 1. cyklusTreba hlavne klásť dôraz na to, aby učivo cudzieho jazyka nepredbiehalo učivo materinského jazyka. Nenútiť deti čokoľvek si písať, ak ešte písanie nemajú zvládnuté v materinskom jazyku.
Osobne som za to, aby vyučovanie cudzieho jazyka v 1. a 2. cykle nebolo vôbec povinné. Deti majú dosť čo robiť, aby zvládli materinský jazyk. Treba, aby sa najprv naučili komunikovať, písať a čítať s porozumením v rodnom jazyku. Až potom je možné na týchto schopnostiach stavať a rozvíjať ich v cudzom jazyku.
komentár prispievateľaučenie sa cudzieho jazyka nie je postavené na znalosti štruktúry materinského jazyka; je nevyhnutné, aby si žiaci osvojovali cudzí jazyk prirodzene; deti zvládnu toľko jazykov, koľkým sú vystavené (existuje na to dostatok dôkazov v posledných viac ako 50 rokoch), dôležité je, akým spôsobom sú tomu to jazyk vystavené a aby sa predčasne nezačalo so zbytočnou orientáciou na uvedomelý učebný proces tradinčne orientovaný na štruktúry jazyka. Ak sa budú aplikovať princípy osvojovanie si cudzieho jazyka, môžu spokojne začínať od prvého ročníka.
01.04.03 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 1. cyklusChýba mi - abeceda- spelling
Doplniť kompletne všetky osoby slovesa byť, teda aj- we are, they are
Doplniť - there is, there are
Nesúhlasím s návrhom niektorých kolegov - doplniť zámená - these a those- zaviedla by som ich až v 2. cykle
Privlastňovacie zámená - doplnila by som aj- its, keďže často budú rozprávať o veciach a zvieratách
Prítomný priebehový čas- vypustiť z 3. ročníka a presunúť ho do 2. cyklu/ ponechať ho naozaj iba v textoch na počúvanie ako rozširujúce učivo /
Prítomný čas jednoduchý základných plnovýznamových slovies - 3. osoba - tvorenie otázok, kde majú vlastne iba prevrátiť slovosled zvládajú samostatne iba šikovní žiaci. Nie je presne stanovené, či to majú vedieť žiaci na základe reprodukovania alebo samostatne, ústnou alebo aj písomnou formou ?
čiastočnewe, they - nie je nutné, deti v tomto období sa sústreďujú výhradne na seba (ja a moje okolie) až neskôr vnímajú svet okolo nich. Abeceda nechýba, je uvedená jednotne pre všetky cudzie jazyky v druhom cykle. Prítomný priebehový čas sa presunul do druhého cyklu; s uvádzaním spelovania/hláskovania môžeme začať už v treťom ročníku tak, že sa žiaci oboznamujú s hláskovaním, ale je to natoľko náročné vzhľadom na úroveň abstraktného myslenia, že nie je vhodné to dávať ako požadovaný výstup, úplne to stačí dať do druhého cyklu, kde sa to aktuálne nachádza. To isté platí pre "there is/are", ak to bude učiteľ dostatočne často používať v rámci osvojovania si to žiaci budú uvedomovať, ale zamerať na to pozornosť a dať to ako výstup stačí pre druhý cyklus. Pre prvý cyklus sa jednoznačne presadzuje pri všetkých uvedených štruktúrach len ich osvojovanie si a nie ich vedomé ovládanie, pri ktorom žiaci vedome so štruktúrami pracujú. Majú im rozumieť a používať ich podľa príkladov, ktoré okolo seba vidia a počujú. Samostatná produkcia jazyka nastupuje až koncom druhého cyklu aj to ju nazývame skorou a nepovažujeme ju za očakávaný štandard.
01.04.03 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 1. cyklusPrítomný čas jednoduchý základných plnovýznamových slovies - v singulári aj pluráli? Časovanie v PST nezvládajú ani vo 4. , mnohí aj v 5. ročníku vnímajú ako problém.
Na akej kognitívnej úrovni majú zvládať PST v 3. ročníku, ak je to zároveň 1. rok vyučovania CJ ? Rovnako chýba aj štandard, čo má žiak vedieť v PST. Len reprodukovať, alebo aj tvoriť. Tvoriť otázku? Zápor?
Počúvať , hovoriť, čítať, či aj písať...? Rovnako pre prítomný priebehový čas....! - nepatrí do 3. ročníka.
komentár prispievateľa Vyučovanie cudzích jazykov je činnostne zamerané, žiaci sa učia jazyk, nie o jazyku a jeho štruktúrach. V 1. cykle rozhodne nehovoríme o zvládaní gramatických javov - žiaci sa s nimi oboznamujú v kontexte zmysluplných aktivít, najmä prostredníctvom recepcie cudzieho jazyka - počúvaním (učiteľ vytvára v triede "prirodzené jazykové prostredie", žiaci počúvajú krátke dialógy, audio nahrávky, sledujú krátke videá a pod. - aktivity na počúvanie slúžia ako jazykový vzor (výslovnosť) a zdroj jazykových prostriedkov) + prostredníctvom hovorenia (produkcia) - žiaci v prvom rade reprodukujú modelové vety, prostredníctvom nich si osvojujú jazykové prostriedky a teda aj gramatické javy, automatizujú si ich a následne používajú v personalizovaných kontextoch v rámci tematických okruhov. Výkonový štandard uvádza, čo žiak dokáže v rámci počúvania, čítania, hovorenia a písania.
01.04.03 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 1. cyklusOsobne by som časy nechávala až v druhom cykle - prípadne začala iba s prítomným jednoduchým časom. V prvom cykle - čiže pre menšie deti - by som sa zameriavala skôr na učenie formou rôznych ilustrácii - obrázky im môžu slúžiť svojím spôsobom aj ako mnemotechnická pomôcka, ľahšie si učivo môžu zapamätať. Obrázky by som využívala aj ako formu skúšania - napr. ukázala by som druh oblečenia alebo nejaké zviera a dieťa by ho pomenovalo. Hlavne sa u detí zamerať na jednoduché slová a vety, nekomplikovať.komentár prispievateľasúhlasíme, že v prvom cykle je nevyhnutné, aby osvojovanie jazyka bolo podporené rôznymi vizuálnymi podnetmi; gramatické javy uvedené pri každom cykle slúžia len na orientáciu v tom, aké komunikačné situácie je potrebné vytvárať, aby si žiaci osvojovali jazyk prirodzene v rôznych kontextoch
01.04.03 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 1. cyklusSme za to, aby sa v 1. cykle doplnili aj osobné zámená WE a THEY a zámeno THESE.niewe, they - nie je to nutné - zo psychologického hľadiska deti v tomto období sa sústreďujú výhradne na seba (ja a moje okolie) až neskôr vnímajú svet okolo nich. Zámená uvedené v prvom cykle sú postačujúce.
01.04.03 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 1. cyklusPrakticky to bude znamenať, že keď je to raz dané, že sa to má preberať, budú na to aj písomky a musí sa zmeniť učebnica. ( Alebo sa idú písomky zrušiť?) V tých doterajších učebniciach 3.ročníka sa to nepreberá, až vo 4.ročníku. Slabší žiaci to nezvládajú ani tam. To, čo sa MÔŽE len hravou formou preberať, by nemalo byť dané od štátu. (Všetci sa snažia učiť hravou formou, no v písomnej podobe už to tak hravo nejde. Mimochodom, pokiaľ sa budú dávať známky len za písomky - verte, že niekde to tak je, a nič iné, nikde sa neposunieme. Možno by bolo dobré mať odporúčanie, čo sa známkuje, a čo nie. Takže si treba dobre rozmyslieť, či ten čas bude už v 3. ročníku.komentár prispievateľaVýber učebníc pre anglický jazyk je obrovský, každý učiteľ si môže vybrať takú, ktorá vyhovuje konkrétnej skupine žiakov v konkrétnej škole. Spôsob hodnotenia v prvom cykle by určite nemal byť postavený na písomkách. Hodnotenie bude určite spracované v iných dokumentoch, nemôže byť súčasťou tohto dokumentu, ale vo všobecnosti platí, že hodnotenie v primárnom vzdelávaní musí byť v provm rade motivačné a komplexné, zohľadňujúce individuálny vývoja žiakov. Je preto veľmi ťažké dať žiakom "písomnku" a očakávať, že mi ponúkne spoľahlivý dôkaz o tom, čo žiak ovláda. Písomky (aj keď nie je jasné, čo sa pod týmto termínom v komentári myslí, či test, ktorý sa vyskytuje v učebnici alebo samostatne vytvorený test učiteľom, ktorý môže a často aj je nevhodným spôsobom overovania zvlánutia učiva, ako napríklad fenomenálne päťminútovky na preklad slovíčok) majú mať najmä orientačný význam pre učiteľa, aby bolo jasné, ako žiaci postupujú a kde je potrebné vytvoriť väčší priestor na nácvik.
01.04.03 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 1. cyklussom za doplnenie osobných zámen - WE, YOU - plural, THEY a zámeno THESE
k otázkam - how a how much
prítomný priebehový čas - iba recepcia: počúvanie a čítanie s porozumením
čiastočnewe, they - deti v tomto období sa sústreďujú výhradne na seba (ja a moje okolie) až neskôr vnímajú svet okolo nich. Zámená uvedené v prvom cykle sú postačujúce.
01.04.03 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 1. cyklusJe nezládnuteľné preberať prítomný priebehový čas v 1. cykle.ánoVzdelávací štandard nepožaduje "preberanie" časov. Napriek tomu bola pripomienka akceptovaná a zapracovaná.
01.04.03 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 1. cyklusVzdelávací a obsahový štandard bol oveľa lepšie, prehľadnejšie a navyše primeranejšie spracovaný v Isced 1 pre oblasť anglického jazyka.komentár prispievateľavyjadrenie názoru, neobsahuje konkrétnu pripomienku k novým štandardom
01.04.03 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 1. cyklusAnglický jazyk: navrhujeme vynechať gramatické javy, aké by žiak mal používať v konkrétnych komunikačných situáciách:
Základné privlastňovacie zámená: my, your, his, her a Prítomný čas priebehový
ánoprítomný priebehový čas sa presunul do druhého cyklu
01.04.03 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 1. cyklusUkazovacie zámeno this - doplniť ,,these".
Chýba väzba: There is/ there are.
nieJe to uvedené v druhom cykle, čo považujeme za postačujúce.
01.04.03 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 1. cyklusNEMECKÝ JAZYK - navrhujem:
- aby sa v prvom cykle preberali aj ostatné modálne slovesá (wollen, sollen, wissen, mőgen, mőchten) a nielen tie, čo sú uvedené (müssen, dürfen, kőnnen)
- vyučovanie čísloviek nielen 0 - 20, ale 0 - 100
niepre prvý cyklus je pre žiakov náročné, aby preberali všetky modálne slovesá. Uvedené modálne slovesá (müssen, dürfen, können) sú tie, ktoré súvisia s činnosťami, ktoré preberajú.
a pre žiakov je postačujúce v prvom cykle ovládať číslovky do 20. Radšej nech sa naučia ich ja používať, potom v 2. cykle ľahšie vedia odvodiť číslovky do 100.
01.04.03 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 1. cyklusSloveso to be v prítomnom čase jednoduchom - len v singulári, alebo aj pluráli.... ? Potom chýbajú osobné zámená: WE, THEY.
Platí rovnako aj pre ,,can" .
komentár prispievateľawe, they - nie sú nutné pre tento cyklus, deti v tomto období sa sústreďujú výhradne na seba (ja a moje okolie) až neskôr vnímajú svet okolo nich. Zámená uvedené v prvom cykle sú postačujúce.
01.04.03 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 1. cyklusZámeno ,,those" nikto nespomína, samozrejme zaradiť neskôr. This / these- nevyhnutné vzhľadom na SIng. a plurál podstatných mien a tvorbe viet. Napr. These are shorts. ... apod.komentár prispievateľaje v 2. cykle ako "ukazovacie zámená"
01.04.03 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 1. cyklusVzdelávací a obsahový Å¡tandard bol oveľa lepÅ¡ie, prehľadnejÅ¡ie a navyÅ¡e primeranejÅ¡ie spracovaný v Isced 1 pre oblasÅ¥ anglického jazyka.komentár prispievateľavyjadrenie názoru, neobsahuje konkrétnu pripomienku k novým štandardom
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusNáročnosť osvojovania si časov v anglickom jazyku, vzhľadom na vek je neprimerané. 4 časy za 2 ročníky, pričom sa 1. cudzí jazyk učí od 3. ročníka, aj v prípade , že je vyučovanie CJ od 1. ročníka. MInulý čas v 5. ročníku je absolútne zbytočný, taktiež blízka budúcnosť pomocou ,, going to" , vzhľadom na to , že v tomto veku nie sú. schopní poňať 4 rôzne časy. Problematika tvorby jednoduchého prítomného času, najmä 3. osoba singuláru, kde majú žiaci najväčší problém. Gramatické pravidlá opäť predbiehajú gramatické učivo SJL. Nedostatočný čas na pochopenie jednoduchého času a následné čas ako prítomný jednoduchý čas, a spomínané minulý čas. Neovládajú present simple, a už majú aplikovať present continous, následne past simple.... going to.... V 3. aj 4. ročníku sa predbieha učivo slovenského jazyka, najmä pri časovaní slovies : To be, to have got, aj keď sa s tvarmi oboznamujú už od začiatku výučby, pri aplikovaní v tvorbe viet žiaci nevedia aplikovať ani vo 4. ročníku. Odporúčame vynechať časy v 2.cykle : past simple, blízka budúcnosť.
Problematika členov: a/ an, the - ktoré sú značne náročné na pochopenie vo veku žiakov 5. ročníka. Množstvo gramatických javov počas 2 rokov je neprimerané.
čiastočneosvojovanie si cudzieho jazyka nie je založené na porovnávaní štruktúr slovenského jazyka; vysvetľovanie gramatických pravidiel je nežiaduce, pri osvojovaní si lexiky i gramatiky je dôležitý kontext. Osvojovanie si cudzieho jazyka neprebieha lineárne, ale je komplexné a naviazané na aktuálnu potrebu pri vyjadrení zámeru, funkcie. Na tomto princípe je stavaný aj tento dokument, ktorý zdôrazňuje, že v prvom cykle je dôraz na procedurálne vedomosti, teda také, aby žiaci jazyk dokázali jazyk používať aj s minimálnou lingvistickou kompetenciou. To znamená, že v prvých rokoch si "osvoja" používanie slovesa byť, mať z konextov, ktoré im ponúkneme a systematické uvedomenie si slovies (to, čo nazývame časovanie) môže byť využité až vtedy, keď žiaci majú dostatočnú úroveň abstraktného myslenia a dokážu pochopiť jazyk ako systém. Preto môžeme využívať aj minulý čas (napríklad v príbehoch) ak je to nutné a z kontextu pochopiteľné aj skôr, ako upriamime pozornosť žiakov na to, ako sa minulý čas tvorí. Jeho zaradenie do druhého cyklu sa viaže na úroveň A1, pre ktorú sa tento čas odporúča východiskovými dokumentami. Avšak to neznamená, že žiaci majú ovládať všetky pravidlá tvorby minulého času v pravidelných alebo nepravidelných slovesách. Učiteľ si môže vybrať tie, ktoré sa pre jeho kontext hodia a zaradiť ich do činností, ktoré sa v triede odohrávajú. Môže to pomôcť už aj pri jednoduchej autentickej komunikácii so žiakmi pri otázkach ako napr. čo robili cez víkend. Vôbec to však neznamená, že to má byť predmetom hodnotenia, testovania, ale má to slúžiť účelu, ktorý pomôže funkčne využívať jazyk na komunikáciu. Vyjadrenie blízkej budúcnosti bolo presunúté do tretieho cyklu, takže v druhom cykle sa venuje pozornosť upevňovaniu vyjadrovania prítomnosti a úvodu do minulosti (najmä cez príbehy, zážitky). Problematika členov v AJ je postavená v tomto dokumente na rovnakých princípoch: začíname osvojovaním - teda učiteľ ich používa od začiatku výučby, aby si ich žiaci mohli všimnúť a imitovať vo svojich výpovediach; pozornosť na nich upriamime, keď sú žiaci pripravení na kognitívnej úrovni, teda v druhom cykle a po zvyšok vzdelávania tomu budeme venovať pozornosť už na vedomej úrovni, aj keď k úplnemu zvládnutiu ich používania veľmi pravdepodobne nedôjde ani na konci vzdelávania, keďže je to pre slovenských používateľov AJ zásadný odlišnosť oproti ich materinskému jazyku.
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusOdporúčame znížiť náročnosť na množstvo, zamerať sa na rozširovanie aktívnej slovnej zásoby, na podporu a rozvoj komunikačných zručností ako sú : počúvanie a rozprávanie, ako východiskové pri učení sa CJ. Nie zahltiť žiaka množstvom javov a časov, pričom nedokážu opísať jednoduchý obrázok, pretože nemajú dostatočnú slovnú zásobu, aj keď ju majú, nevedia ju v komunikátoch použiť.komentár prispievateľaSúhlasíme s komentárom, vzdelávací štandard kladie dôraz práve na komunikačné jazykové činnosti a stretégie. "Zahltenie žiakov množštvom časov" nie je cieľom vyučovania cudzích jazykov.
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusskúste čítať dokument ako celok aj s charakteristikou vzdelávacej oblasti+ úvodné pasáže k jednotlivým častiam obsahového štandardu a zistíte, že cieľom vyučovania cudzích jazykov nie sú gramatické pravidlá, ktoré uvádzate v tejto pripomienke.komentár - vysvetlenie z autorského tímureakcia/odpoveď na komentár
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusNižšie uvedený zoznam slúži na orientáciu v tom, aké gramatické javy žiak používa v konkrétnych komunikačných situáciách:
Anglický jazyk
Jednotné a množné číslo podstatných mien...
Prítomný čas jednoduchý plnovýznamových slovies
Prítomný čas priebehový
Vyjadrenie budúceho deja pomocou to be going to
Minulý čas jednoduchý základných plnovýznamových slovies (aj cca 5 – 8 nepravidelných slovies)
Oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie vety ......
Ak niečomu nerozumiem, nedokážem to ani aplikovať správne, a už vôbec nie v komunikácii a interakcii s iným....
Ako žiak utvorí otázku v minulom čase , keď nemá šajnu ako sa tvorí veta v minulom čase...?
Skúste to vysvetliť, prosím tak pragmaticky.... bez gramatického pravidla....
Čas vymedzený na vyučovanie CJ nie je na úrovni biligválnej jazykovej školy ...
komentár prispievateľakomentár: " Ak niečomu nerozumiem, nedokážem to ani aplikovať správne, a už vôbec nie v komunikácii a interakcii s iným.... " Dá sa s tým súhlasiť na úrovni dospelého používateľa cudzieho jazyka, avšak nie u žiakov mladšieho školského veku. Títo často používajú jazyk bez toho, aby mu rozumeli na systémovej úrovni. Majú totiž vysokú toleranciu nejednoznačosti a nízku úroveň strachu, čo je u dospelých úplne naopak. Práve na tomto princípe funguje osvojovací proces, takto si osvojujeme materinský jazyk a tento základ je potrebné ponúknuť aj v cudzojazyčnom vzdelávaní. Druhý cyklus je obdobie doťahovania vývinových procesov v mozgu, kedy sa štartuje abstraktné myslenie a mnohé deti sú schopné pochopiť jednoduché princípy a všimnúť si ako jazyk funguje. Napriek tomu je tu ešte vysoká miera reprodukcie a preto ak dostanú príklad, tak vedia jazyk použiť. Tu sa ešte neočakáva samostatná jazyková produkcia (to znamená bez predchádzajúceho príkladu), takže by sme nemali očakávať, že žiak samostatne "utvorí otázku v minulom čase". Na tejto úrovni to nie je potrebné ani požadované, je dôležité, aby si dokázali uvedomiť pojem času (minulosť) a všimnúť si čo potrebujú na to, aby sa vyjadrili (a tu opäť budú potrebovať dostatok príkladov). S gramatickými pravidlami v druhom cykle samozrejme môžete pracovať, avšak iba na tej úrovni, na akej sú vaši žiaci pripravení.
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusV úvode v časti Jazykové prostriedky sú opísané činnosti súvisiace s osvojovaním si jazykových prostriedkov: “JP predstavujú repertoár slov, slovných spojení a gramatických javov, s ktorými sa žiak oboznamuje v rámci odporúčaných tematických okruhov a funkcií jazyka prostredníctvom: 1. osvojovania si novej slovnej zásoby spolu s korektnou výslovnosťou a správnou písomnou podobou prostredníctvom recepcie cieľového jazyka, 2. opakovaného používania a aktívneho precvičovania slovných spojení a jednoduchých viet v konkrétnych, zmysluplných situáciách v rámci stanovených tematických okruhov.”komentár - vysvetlenie z autorského tímureakcia na komentár
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusGramatické javy uvedené pre jednotlivé jazyky sú v súlade s referenčnými rámcami pre komunikačnú úroveň A1. Tieto gramatické javy slúžia aj na to, aby učiteľ/ka vedel/a s ohľadom na tému/funkcie jazyka, aké komunikačné situácie vytvárať. Neočakáva sa, že žiaci uvedené gramatické javy/štruktúry ovládajú bezchybne. Cieľom je, aby žiaci boli v čo najväčšej miere vystavovaní cudziemu jazyku a aby si tieto gramatické javy osvojovali opakovaným používaním slovných spojení alebo jednoduchých viet spájaných s konkrétnymi situáciami (to znamená, aby sa gramatické javy učili ako lexikálne jednotky v zmysluplných kontextoch – najprv si nové gramatické javy precvičia napr. v hrových aktivitách alebo cvičeniach s využitím vizuálnych podnetov, následne si tieto javy automatizujú ich zmysluplným opakovaním a používaním v rôznych personalizovaných kontextoch). Teoretické vysvetľovanie gramatických pravidiel nie je vhodné, pretože pre žiakov tohto veku je neúčinné.
Vzdelávací štandard pre cudzie jazyky je nastavený presne tak, ako popisujte vo vašom ďalšom komentári.
komentár - vysvetlenie z autorského tímureakcia na komentár "kolektív učiteľov" č. 513 a 486
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusNepredpokladáme, že sa tejto pripomienke vyhovie. Chceme len zdôrazniť úroveň, na ktorej žiaci v 5. ročníku reálnu sú a na záver 5. ročníka dosiahnu, a nie papierové úrovne. Pričom prechod jednotlivých úrovní A1, A2, B1.... C2, predchádza tzv. jemné členenie A.1.1 , po ktorej nasleduje A.1.2 , až následne A.1. Na tejto úrovni sa môžeme reálne v praxi stretnúť v 6. - 7. ročníku. Odporúčali by sme nastaviť úroveň A1.2 v CJ na konci 5. ročníka.komentár prispievateľareakcia na komentár; chybná interpretácia úrovní podľa SERR
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusPre bližšiu klasifikáciu SERR pre isced 1 bola doteraz vymedzená úroveň dosiahnutia na A 1.1 , ako výstupná úroveň ovládania CJ. Ak tento vzdelávací štandard pre oblasť vyučovania CJ definuje 2. cyklus ako ukončenie primárneho vzdelávania, nemala by povinná úroveň presahovať spomínané A1.1 . Roky pred zavedením SERR pre vyučovanie CJ sme zaznamenali unáhlenosť v niektorých oblastiach, ktoré si žiaci neosvojili, a nemalo to požadovaný efekt, na ktorý narážate. Didaktika a metodika vyučovania Cj je nám známa, pričom dlhoročná prax nám ukazuje tieto zistenia.
Taktiež mnohé školy učia CJ až od 3. ročníka.
komentár prispievateľaA1.1 bola pre štvrtý ročník, A1 pre 5. ročník - ktorým končí 2. cyklus
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusPodľa aktuálne platného ŠVP výučba anglického jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne A1.1 podľa SERR na konci 4. ročníka ZŠ. Kompletnú komunikačnú úroveň A1 žiaci dosiahnu na konci 5. ročníka ZŠ. Podľa návrhu nového ŠVP druhý cyklus zahŕňa 4. a 5. ročník. Úroveň A1 ostáva pre 5. ročník zachovaná, nedochádza k zvyšovaniu úrovne v porovnaní so súčasným stavom. komentár - vysvetlenie z autorského tímureakcia na komentár vyššie č. 783
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusMyslím, že väzba "I'd like to" nie je najvhodnejšia pre druhý cyklus. Takisto minulý čas (hlavne pri nepravidelných slovesách) a budúci čas vyjadrený pomocou "going to" je v piatom ročníku ešte problémom. Pre žiakov v tomto veku je to zbytočne mätúce.ánouvedené gramatické javy korešpondujú s komunikačnou úrovňou A1; blízka budúcnosť bola presunutá do 3. cyklu; k minulému času viď. riadok 22 (komentár 485)
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusAle memorovanie sa fráz vám komunikačné schopnosti moc nerozvinie, lebo vaša slovná zásoba bude obmedzená len na naučené frázy. Je potrebné mať nejakú slovnú zásobu a ovládať základnú gramatiku, aby ste ich kombináciou vedeli tvoriť čo najviac viet. Present simple a present continuous pre 5takov a 6takov úplne stačia, so šikovnejšími deťmi prípadne aj past simple pravidelný. Hlavne súhlasím s tým, že gramatika aj obsah by mali nadväzovať na učivo rodného jazyka a nepredbiehať ho, ako aj ostatných predmetov. A nečakať od 4tákov čítať napr hodiny, keď to nevedia ani po slovensky.komentár prispievateľaPožiadavka, aby sa žiaci stretávali až do 6. ročníka iba s prítomným časom je neprimeraná. Na konci šiesteho ročníka majú žiaci za sebou minimálne 396 hodín anglického jazyka, takže majú skutočne dostatočný priestor aj na oboznámenie sa aj s časom minulým. To, či "gramatika a obsah nadväzuje na učivo rodného jazyka" vôbec nie je podmienkou úspešného osvojovania si cudzieho jazyka. Posledná veta naznačuje, že predložený dokument očakáva od štvrtákov, aby hodiny čítali, keď to nevedia ani po slovensky. K tomuto je potrebné podotknúť, že je na škodu, ak na slovenskom jazyku deti nečítajú, avšak v cudzom jazyku je potrebné začať s nácvikom čítania už v treťom ročníku. Primerane schopnostiam žiakov, teda začať so slovom a obrázkom, vetou a obrázkom, ktoré sú ideálne zoskupené do krátkych kníh (napr. len 10 strán) a tieto systematicky a často ponúkať deťom na čítanie. Ak s rozvojom čítania uačneme takto už v treťom ročníku a pokračujeme vo vyšších ročníkoch s primeranýcm stupňovaním náročnosti (vybrané knihy by mali byť schopní žiaci čítať len s minimálnou potrebou používať slovník), vytvoríme u žiakov návyk na čítanie a čítanie bude pre nich samozrejmosťou. Takýmto spôsobom dokážeme predchádzať mentálnym bariéram a zábranám čítať knihy v cudzom jazyku. Žiaci sa iba používaním učebnicových textov nestanú zdatnými používateľmi cudzieho jazyka vo vyšších ročníkoch. K tomu potrebujú čítať - je na to dostatok dôkazov výskumov z oblasti psycholingvistiky, aplikovanej lingvistiky, ale aj neurovied.
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusSúhlasím s pripomienkami svojich kolegov o vynechaní vyjadrenia budúcnosti pomocou going to, minulého jednoduchého času a myslím, že aj používanie členov je pre deti v tomto veku náročné na pochopenie. Zvládnu maximálne a/an, určite nie určitý člen. Treba posilniť prítomné časy, aby ich používanie bolo pre nich prirodzené. Možno was/ were je prijateľné, ale plnovýznamové slovesá v minulom čase by stačilo zaradiť v 3. cykle. Aj keď sa nemá klásť dôraz na gramatické pravidlá, predsa len potrebujú chápať základné princípy tvorenia napr. minulého času, takže bez vysvetlenia gramat. pravidiel sa to nezaobíde.čiastočneKeďže nebude platiť ročníkový model vzdelávacích štandardov, posunutie minulého času do 3. cyklu by znamenalo, že sa s ním stretnú žiaci napr. v 8. ročníku. Takýto stav by sme považovali za nevhodný, pretože by bránil napĺňaiu samotných vzdelávacích štnadardov. Ak si žiaci osvojujú gramatiku a lexiku v kontexte, osvojujú si ich prirodzene bez potreby porozumenia štruktúre alebo pravidlám. Osvojovanie si cudzieho jazyka neprebieha lineárne, ale je komplexné a naviazané na aktuálnu potrebu pri vyjadrení zámeru, funkcie. Na tomto princípe je stavaný aj tento dokument, ktorý zdôrazňuje, že v prvom cykle je dôraz na procedurálne vedomosti, teda také, aby žiaci jazyk dokázali jazyk používať aj s minimálnou lingvistickou kompetenciou. To znamená, že v prvých rokoch si "osvoja" používanie slovesa byť, mať z konextov, ktoré im ponúkneme a systematické uvedomenie si slovies (to, čo nazývame časovanie) môže byť využité až vtedy, keď žiaci majú dostatočnú úroveň abstraktného myslenia a dokážu pochopiť jazyk ako systém. Preto môžeme využívať aj minulý čas (napríklad v príbehoch) ak je to nutné a z kontextu pochopiteľné aj skôr, ako upriamime pozornosť žiakov na to, ako sa minulý čas tvorí. Jeho zaradenie do druhého cyklu sa viaže na úroveň A1, pre ktorú sa tento čas odporúča východiskovými dokumentami. Avšak to neznamená, že žiaci majú ovládať všetky pravidlá tvorby minulého času v pravidelných alebo nepravidelných slovesách. Učiteľ si môže vybrať tie, ktoré sa pre jeho kontext hodia a zaradiť ich do činností, ktoré sa v triede odohrávajú. Môže to pomôcť už aj pri jednoduchej autentickej komunikácii so žiakmi pri otázkach ako napr. čo robili cez víkend. Vôbec to však neznamená, že to má byť predmetom hodnotenia, testovania, ale má to slúžiť účelu, ktorý pomôže funkčne využívať jazyk na komunikáciu. Vyjadrenie blízkej budúcnosti bolo presunúté do tretieho cyklu, takže v druhom cykle sa venuje pozornosť upevňovaniu vyjadrovania prítomnosti a úvodu do minulosti (najmä cez príbehy, zážitky). Problematika členov v AJ je postavená v tomto dokumente na rovnakých princípoch: začíname osvojovaním - teda učiteľ ich používa od začiatku výučby, aby si ich žiaci mohli všimnúť a imitovať vo svojich výpovediach; pozornosť na nich upriamime, keď sú žiaci pripravení na kognitívnej úrovni, teda v druhom cykle a po zvyšok vzdelávania tomu budeme venovať pozornosť už na vedomej úrovni, aj keď k úplnemu zvládnutiu ich používania veľmi pravdepodobne nedôjde ani na konci vzdelávania, keďže je to pre slovenských používateľov AJ zásadný odlišnosť oproti ich materinskému jazyku.
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusChápem vašim obavám, že je toho veľa. Zároveň rozmýšľam, ako sa nám bude učiť jazyk, keď celé prvé 3 roky dieťa vôbec nevystavíme minulému času? Budeme rozprávať všetko v prítomnom čase? Ja učím deti (škôlkarov v slovenskej škôlke) veľa cez príbehy, a áno, dajú sa prerozprávať aj v prezente, ale akonáhle deti pochytajú viac fráz, minulý čas im začína chýbať.
Going to = idem (robiť, čítať,...) - doslovný preklad do slovenčiny sedí. Prečo je to problém? Nemusím im predsa z toho dať hneď písomku, ani im vysvetľovať akú ma "going to" morfosyntax. Cieľom je, aby dieťa rozoznalo v texte "going to" ako "idem" a vedelo ho použiť, zaspievať, ukázať v pantomíme, a pod.
Celá táto debata vychádza z prístupu, že žiakov mám všetko "naučiť" (language learning) , kdežto vo vekovej skupine 1. a 2. cyklu používame aj mechanizmy prirodzeného osvojovania (language acquisition), ako to prirodzene robia deti v senzitívnom období. Na acquisition ich ale potrebujem vystaviť všetkým vyššie popísaným jaz.prostriedkom.
Učebnice zahraničných vydavateľov v tomto veľmi pomáhajú. V Teachers Book majú veľmi dobre spracovanú metodiku. Človeku trvá asi rok, kým sa prešteluje na ich spôsob učenia, ale fakt to funguje. A deti to viac baví.
komentár prispievateľa reakcia/vysvetľujúci komentár k pripomienkam týkajúcim sa redukcie gramatických javov v 2. cykle, ktorý presne vystihuje koncepčný rámec nastavených VŠ a vyučovanie CJ. Vyjadrujeme súhlas s komentárom.
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusDobrý deň, podľa mňa, zbytočne veľa gramatiky v jednom cykle ANJ spôsobí u žiakov zmätok. Radšej menej gramatických pravidiel a upevňovať ich v rôznych komunikačných situáciách a témach. Predimenzovanie učiva gramatickými javmi nevedie k naplneniu hlavného cieľa predmetu a ani vytvoreniu pozitívneho vzťahu a prežívania radosti z objavovania cudzieho jazyka.komentár prispievateľa nejde o predimenzovanosť gramatických javov - okrem iného, princípom je aj cyklické opakovanie, neočakáva sa zvládnutie všetkých gram. javov bez chyby, ale ich používanie v komunikácii tak, aby sa žiak dohovoril a porozumel. Gramatické javy nie sú cieľom, ale prostriedkom pri učení sa akéhokoľvek jazyka.
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusAk máte na mysli teoretické vysvetľovanie gramatických pravidiel a štruktúry viet, tak to naozaj nie je vhodné, a žiaci vzhľadom na ich vek tomu nemusia porozumieť. Avšak, ak sa žiaci oboznamujú s jednotlivými gramatickými javmi najmä prostredníctvom receptívnych činností a následne si tieto gramatické javy ale aj slovnú zásobu precvičujú v kontexte ako celé slovné spojenia alebo jednoduché vety (napr. prostredníctvom simulovaných dialógov a nie zoznamom novej slovnej zásoby s prekladom do materinského jazyka a pravidlami tvorenia napr. spomínaného minulého času) neobávam sa, že by to nezvládli. Naozaj sa neočakáva, že žiaci budú všetky gramatické javy ovládať bezchybne už v druhom cykle, pretože všetky javy sa cyklicky opakujú a rozvíjajú vzhľadom na komunikačnú úroveň.komentár - vysvetlenie z autorského tímuvysvetľujúci komentár
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusNa základe akých štúdií považujete tzv. gramaticko- prekladovú metódu za nefunkčnú? Existujú nejaké štúdie o ovládaní CJ, konkrétne ANJ u žiakov 4. ročníka/ 9. ročníka SR, oproti krajinám OECD? Ak by ste disponovali s niečím podobným, budeme radi, ak nás oboznámite. Veľmi radi sa niečo nové naučíme. Stále sú v procese žiaci, ktorým takáto metóda vyhovuje, a naďalej ostane súčasťou CJ vzdelávania, pretože plní určitú funkciu. Okrem aplikácie aktivizujúcich metód, či TPR, TPRS, didaktických hier, storytelling-u atď... ktoré aplikujeme už roky rokúce, ostane gramaticko - prekladová metóda súčasťou vyučovania CJ, najmä od 4. ročníka vyššie.komentár prispievateľareakcia na komentár; komentár neobsahuje poznámku k dokumentu, ale užitočný odkaz môže byť: https://transformingfsl.ca/wp-content/uploads/2015/12/TAGGED_DOCUMENT_CSC605_Research_Guide_English_01.pdf
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusKeďže učenie (sa) cudzích jazykov je o rozvíjaní komunikačnej kompetencie a východisková pozícia ovládania materinského jazyka je úplne iná, nie je nutný súlad s učivom materinského jazyka. Žiaci v materinskom jazyku pri príchode na ZŠ dokážu predsa plynule komunikovať, zatiaľ čo cudzí jazyk sa musia učiť od základov (ako dieťa v prvých rokoch života - tiež mu nevysvetľujete štruktúru vety ani gramatické pravidlá).komentár - vysvetlenie z autorského tímuvysvetľujúci komentár
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusDobrý deň, navrhujem znížiť náročnosť 1. a 2. cyklu. Obsahujú príliš veľa gramatiky, žiaci majú problémy osvojiť si a používať prítomný čas. Taktiež navrhujem prítomný priebehový čas presunúť do 2. cyklu a minulý čas, budúci čas - "going to", väzbu I’d like to sloveso presunúť do 3. cyklu. Menej je niekedy viac, vyučovanie ANJ v 1. cykle by malo byť viac zamerané na rozvoj slovnej zásoby.Taktiež by gramatiku mali zvládnuť najprv v SJ, až potom v ANJ. Nie je to prepojené, s čím máme problémy aj v súčasnosti. áno To, či "gramatika a obsah nadväzuje na učivo rodného jazyka" vôbec nie je podmienkou úspešného osvojovania si cudzieho jazyka.
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusSúhlasím s kolegami vyššie- minulý čas pre 2.cyklus je náročný! a nemyslím si, že sa to bude len "hravou formou" vyskytovať v nejakých dialógoch-ako sa tu niektorí snažíte tvrdiť. Keď už to bude dané ako cieľ pre 2.cyklus-tak sa to bude určite kontrolovať a dodržiavať- takže súhlasím so všetkým spomenutým-členy, going to, would like-presunúť na 3.cyklus.ánoJe ťažké si predstaviť, že by sa napr. členy či minulý čas presunuli až do 3. cyklu. Cudzí jazyk má pomerne veľkú dotáciu v RUP, táto dotácia je porovnateľná s dotáciou všetkých predmetov vo vzdelávacích oblastiach napr. človek a príroda, človek a spoločnosť. Požiadavka ostať pri osvojovaní si iba prítomného času až do 3. cyklu je neadekvátna.
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusPríliš veľa gramatických časov na 2 roky, žiaci majú problém osvojiť si prítomné časy a ich správne používanie, pridávať im tam vyjadrenie budúcnosti pomocou "going to" a aj minulý čas nepravidelných slovies spôsobí zbytočný chaos.komentár prispievateľaCudzí jazyk má pomerne veľkú dotáciu v RUP, táto dotácia je väčšia ako dotácia všetkých predmetov vo vzdelávacích oblastiach napr. človek a príroda, človek a spoločnosť. Požiadavka ostať pri osvojovaní si iba prítomného času až do 3. cyklu je neadekvátna. Žiaci si počas druhého cyklu upevnia používanie prítomného času a oboznámia sa s minulým. Nemusia ho "zvládnuť" úplne, ale mali by sa s ním už stretnúť, keďže úroveň A1 už minulý čas obsahuje. V nasledujúcom cykle si ho budú upevňovať. Blízka budúcnosť bola presunutá do tretieho cyklu.
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusNerozumiem celkom vašej otázke. Učiteľ/ka si môže vybrať učebnicu, ktorá mu/jej bude najviac vyhovovať. Pre vyučovanie cudzích jazykov a najmä anglického sú desiatky nových, veľmi moderných a inovatívnych učebníc - zoznam odporúčaných učebníc nájdete už niekoľko rokov na edičnom portáli MŠ VVaŠ SR.komentár - vysvetlenie z autorského tímuvysvetľujúci komentár
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusZamerala by som sa najmä na rozvíjanie slovnej zásoby. Teoretické znalosti sú potrebné, ale nenútiť deti sa učiť naspamäť poučky, skôr im na praktických príkladoch vysvetľovať, prečo to tak je. Lebo, čo z toho, že sa dieťa niečo nabifľuje, ale v praxi to vôbec nebude vedieť použiť. Možno zaviesť jednoduché modelové situácie, aby sa naučilo a nebálo komunikovať.komentár prispievateľaSúhlasíme s komentárom.
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusprekladová metóda sa používa všade na svete, prečo by sme túto barličku pri výuke nepoužili, keď ju máme?áno, treba hovoriť cudzím jazykom čo možno najviac.ale prečo nepoužiť preklad....komentár prispievateľaUž desiatky rokov sa vo vyučovaní CJ využíva činnostne zameraný prístup a dôraz sa kladie na komunikáciu v kontexte reálnych situácii žiakov;
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusnerozumiem......myslite tieto vseobecné ciele? "Čítať s porozumením jednoduché texty.
Napísať jednoduché, krátke texty.
Dohovoriť sa jednoduchým spôsobom za predpokladu....." ak tomu dobre rozumiem....ak ho naučím používať minulý čas, bude vedieť čítať s porozumením krátky text.....ano?.....čiže ho musím naučiť minulý čas.....ktorý mojou skúsenosťou je celkom náročný v tomto cykle....
komentár prispievateľakomentár opisuje skúsenosti pani učiteľky s náročnosťou vyučovania
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklus... ? ? ?komentár prispievateľareakcia na komentár
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusPresne tak. Koncepcia vyučovania cudzích jazykov sa nemení, je zachovaný činnostný prístup k vyučovaniu CJ. Je však potrebné, aby učiteľky a učitelia pochopili, že obsahový štandard hoci má päť častí je jeden celok, jeho jednotlivé časti spolu súvisia a sú navzájom úzko prepojené. Táto synergia vytvára predpoklad na to, že komunikačná kompetencia žiakov sa bude rozvíjať komplexne s dôrazom na jej pragmatickú zložku. Žiaci sa budú učiť jazyk v zmysluplných aktivitách, aby dokázali jednoducho komunikovať a nebude sa pozornosť sústreďovať výhradne na jazykové prostriedky (výborne to opísala p. Jana FP vo svojom príspevku). Gramaticko-prekladová metóda (alebo jej časť) stále prítomná na hodinách cudzích jazykov je zastaralá a nefunkčná, nielen pre žiakov ZŠ.komentár - vysvetlenie z autorského tímuvysvetľujúci komentár
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusNEMECKÝ JAZYK - okrem vyššie uvedených neodlučiteľných predpôn navrhujem výučbu aj slovies s týmito neodlučiteľnými predponami emp-, ent-, ge-.niežiakom stačia v 2. cykle odlučiteľné predpony. Slovesá s neodlučiteľnými predponami nespadajú do tejto jazykovej úrovne.
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusSkúste si prečítať ciele pre daný cyklus - obsahový štandard nie je cieľom, ale prostriedkom na dosiahnutie výkonového štandardu a cieľov.komentár - vysvetlenie z autorského tímuvysvetľujúci komentár
01.04.04 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk pre 2. cyklusPozitíva:
- základom výučby AJ je SERR-Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (2007)
- výučba smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne A2 podľa SERR pre jazyky na konci ISCED 2 (9.ročník)
- úroveň A2 je používateľ základného jazyka
- jadrom výučby AJ je praktická znalosť jazyka
Negatíva:
- integrovať užitočné linky na web-stránky: slovníky, noviny, gramatické cvičenia, literatúra, hudba
- dbať väčší význam písomnému prejavu - s nárastom elektronickej komunikácie u žiakov písomný prejav zaostáva

Gizella Kovács, učiteľka ZŠ Buzica
pozitívna spätná väzba k štandardompozitívna spätná väzba ku koncepcii štandardov, negatíva: môže byť zapracované v metodickej príručke
01.04.05 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk – prvý cudzí jazyk pre 3. cyklus"Hlavným cieľom 3. cyklu je dosiahnuť komunikačnú úroveň A2 v prvom cudzom jazyku. " by som zmenil na - Hlavným cieľom 3. cyklu je dosiahnuť komunikačnú úroveň B1 v prvom cudzom jazyku. Mladší žiaci sa učia cudzí jazyk rýchlejšie, preto považujem úroveň A2 ako cieľ 3. cyklu za nedostatočnú. Takto by sa žiaci na SŠ mohli zamerať na prvý cudzí jazyk na úrovni C1/C2.komentár prispievateľareakcia na komentár. Ak bude vyučovanie prebiehať v priaznivých podmienkach, je možné prekročiť úroveň A2. Avšak stanoviť úroveň B1 ako normu pre všetky školy nie je aktuálne zvládnuteľné.
01.04.05 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk – prvý cudzí jazyk pre 3. cyklusKeďže učenie (sa) cudzích jazykov je o rozvíjaní komunikačnej kompetencie a východisková pozícia ovládania materinského jazyka je úplne iná, nie je nutný súlad s učivom materinského jazyka. Žiaci v materinskom jazyku pri príchode na ZŠ dokážu predsa plynule komunikovať, zatiaľ čo cudzí jazyk sa musia učiť od základov (ako dieťa v prvých rokoch života). Ak učebnica, ktorú používate, neobsahuje dostatočné množstvo úloh, ktoré považujete za kľúčové, skúste ju zmeniť (zoznam odporúčaných edukačných publikácií nájdete na edičnom portáli MŠ VVaŠ SR).komentár - vysvetlenie z autorského tímureakcia - pokračovanie k príspevku 801 na pôvodný komentár č.707
01.04.05 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk – prvý cudzí jazyk pre 3. cyklusSúhlasím, že cieľom učenia (sa) cudzích jazykov má byť to, aby žiaci naozaj vedeli komunikovať – to zohľadňuje nielen tento ale aj v súčasnosti platný vzdelávací štandard. Nerozumiem však, prečo vám na hodinách CJ chýba “viac počúvania a porozumenia hovoreného slova”, keď práve aj to sú zložky výkonového štandardu. Výkonový štandard je zostavený podľa komunikačných jazykových činností (počúvanie/čítanie s porozumením, ústny a písomný prejav, ústna a písomná interakcia) a zahŕňa očakávaný výkon žiakov. Obsahový štandard je zostavený tak, že zahŕňa pragmatickú (funkcie jazyka), jazykovú (jazykové prostriedky) a sociolingválnu (sociolingválna zložka) zložku komunikácie, ktoré sú prakticky neoddeliteľné a vzájomne prepojené pri používaní akéhokoľvek jazyka. Preto je dôležité, aby jednotlivé zložky obsahového štandardu boli realizované prostredníctvom činností (ktoré tvoria jadro výkonového štandardu – počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie). Činnosti je potrebné realizovať v zmysluplných kontextoch (voliť vhodné témy texty), ktoré sú blízke reálnemu životu žiakov.komentár - vysvetlenie z autorského tímuvysvetľujúci komentár ako reakcia na pripomienku č. 707
01.04.05 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk – prvý cudzí jazyk pre 3. cyklusUrčite je potrebné navýšiť časovú dotáciu, aby bolo možné vyčleniť si hodiny na rozvíjanie konverzácie.komentár prispievateľakomentár k RUP. Je v kompetencii školy, ak to považuje za nutné, môže navýšiť časovú dotáciu na vyučovanie CJ
01.04.05 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk – prvý cudzí jazyk pre 3. cyklusPri vzdelávaní cudzieho jazyka treba prosím brať ohľad na to, že pokiaľ chceme vychovávať a vzdelávať študentov konkurencie schopných okolitým krajinám , treba, aby žiaci boli vystavení čo najväčšiemu vplyvu cudzieho jazyka. Súčasná dotácia hodín prvého cudzieho jazyka je nepostačujúca a to od 3. ročníka. Aby žiaci naozaj vedeli komunikovať, musia byť denne vystavení takémuto vplyvu. Zároveň prvý kondicionál žiaci ťažko chápu, nakoľko ho na základnej škole nepreberajú. Učivo nie je v súlade s učivom materinského jazyka. Na hodinách cudzieho jazyka nám chýba viac počúvania a porozumenia hovoreného slova. Učebnice ponúkajú nedostatočné množstvo takýchto úloh. Bolo by vhodné vytvoriť platformu, kde ako učitelia nájdeme potrebný materiál k výučbe. Na konci každého cyklu (možno v rámci každého predmetu) by boli vhodné celoplošné testy ( nie monitor a pod. ) na monitorovanie úrovne žiakov ale aj ako spätná väzba pre učiteľov, či idú správnym smerom. Testy by mali vyhodnotiť učitelia a slúžili by iba k porovnaniu úrovne žiakov v rámci Slovenska.komentár prispievateľakomentár, požaduje navýšenie hodín pre prvý cudzí jazyk v RUP +požiadavka na metodickú podporu pre učiteľov
01.04.05 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk – prvý cudzí jazyk pre 3. cyklusNemyslím, že úroveň A2 je nedostatočná. Je potrebné zvážiť úroveň jednotlivcov a jazykových skupín, do ktorých sú žiaci zaradení. Vzhľadom k rôznorodosti úrovní je aj tak úlohou učiteľa diferencovať úlohy pre žiakov - ako pre talentovaných, tak aj pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.pozitívna spätná väzba k štandardomkomentár, pozitívna spätná väzba k nastavenej komunikačnej úrovni v 3. cykle
01.04.05 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk – prvý cudzí jazyk pre 3. cyklusGramatické javy v anglickom jazyku uvedené v pláne tretieho cyklu sú podľa môjho názoru vhodné. Žiaci v tomto veku by už nemali mať problém popasovať sa napríklad s predprítomným časom, či prvým kondicionálom. Za vhodné považujem aj zameranie na výrazy spojené s vyjadrením názorov a preferencií či na korešpondenciu, keďže sa žiaci v budúcnosti ľahko môžu dostať do situácie, že budú musieť napísať v angličtine e-mail, čo môže predstavovať problém.pozitívna spätná väzba k štandardompozitívna spätná väzba k jazykovým prostriedkom
01.04.05 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk – prvý cudzí jazyk pre 3. cyklusMáte tam veľa dobrých postrehov. Nesúhlasím však, že "učebnice ponúkajú nedostatočné množstvo takýchto úloh". Pri angickom jazyku to určite nie je pravda. Treba siahnuť po učebnici zahraničných vydavateľov (Macmillan, OUP, CUP, Express Publishing,...). Ich metodológia je sofistikovaná, založená na výskumoch neurovied, len je potrebné nabehnúť na tento systém a rozkódovať pokyny v Teacher´s Book, aby ich učiteľ vedel efektívne využívať.komentár prispievateľavysvetľujúci komentár ako reakcia na pripomienku č. 707 k nedostatočnému množstvu úloh v učebniciach na rozvíjanie počúvania a porozumenie hovoreného slova - súhlasime s týmto príspevkom
01.04.05 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk – prvý cudzí jazyk pre 3. cyklusNepozdava sa mi pozadovanie aktivneho pouzivania pokrocilejsej gramatiky, napr. "Predprítomný čas jednoduchý". Uplne by to stacilo na pasivnej urovni. Ak budu tymto gramatickym javom vystavovani pravidelne cele roky (napr. cely 2. a 3. cyklus), jednak im budu rozumiet, jednak na zaklade mnozstva prikladov vyrazna vacsina ziakov bude schopna aj aktivne nieco vyprodukovat napodobnovanim (tak, ako sa ludia ucia materinsky jazyk). Ale ze by sme ich z toho mali testovat, vratane kadejakych vynimiek a okrajovych pripadov, je neefektivne vyuzitie limitovaneho casu. Gramatika je len vyrazovy prostriedok. Ked vsak clovek nema dostatocnu slovnu zasobu, gramatika ju nenahradi. Preto by som uvital daleko vacsi doraz na vytvorenie rozsiahlej pasivnej slovnej zasoby; slova sa lahsie zapamataju v nizsom veku (https://www.unitedlanguagegroup.com/blog/translation/at-what-age-is-it-easiest-to-learn-a-new-language#:~:text=Here's what we do know,naturally, as if by instinct.). Uroven A2 zodpoveda cca 1000 slovam (nemam lepsie data ako https://languagelearning.stackexchange.com/questions/3061/what-are-estimates-of-vocabulary-size-for-each-cefr-level), co sa mi zda zufalo nedostatocne. Lepsie by to bolo cielit niekam 2 az 5000 slovam, alebo aspon k casti urovni B1, konkretne "Is able to understand the main points of clear texts in standard language if they are about topics with which they are familiar, whether in work, study or leisure contexts."komentár prispievateľaPripomienka obsahuje viacero nápadov, ktoré si vzájomne odporujú. Na jednej strane autor pripomienky tvrdí, že predprítomný čas, ktorý je zadefinovaný pre komunikančú úroveň A2, je náročný. Na druhej strane autor pripomienky deklaruje, že úroveň A2 je zbytočne málo ambiciózna a požaduje vyššiu úroveň B1. Oba komentáre autora sú viac-menej vyjadrením jeho názoru a vnímania.
01.04.05 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk – prvý cudzí jazyk pre 3. cyklusNaucit sa jazyk nie je otazkou inteligencie (okrem deti s nejakym zavaznym postihnutim). Mnohe romske deti, ktore tu neraz klasifikujeme ako nesuce na beznu skolu, nemaju ziadne problemy so zakladnou skolou v Britanii, vratane anglictiny.Uroven A2 sa mi zda zbytocne malo ambiciozna. Pretoze je sotva pouzitelna na ucely vzdelavania. Slovensko je mala krajina, preto tazko mozno ocakavat, ze vieme vytvorit dostatok kvalitnych vzdelavacich materialov, a nedava ani zmysel snazit sa o to vzhladom na to biedu nasho vzdelavacieho systemu (vid "planeta vedomosti"). Ovela lepsie je naucit deti anglicky, aby neboli odrezane od informacii. Zjednodusena wikipedia ma uroven cca B1. To naozaj nechceme pre tie deti ani len tolko? Ak do SVP dame len A1 pre prvy stupen a A2 pre druhy, nijako to nemotivuje riaditelov skol zaplatit dostatok poriadnych ucitelov, povedia si, ze to moze ucit dakto s inou aprobaciou, co robil chvilu au pair v Anglicku.komentár prispievateľa
01.04.05 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk – prvý cudzí jazyk pre 3. cyklusNikto vám nebráni žiakom prezentovať hovorené slovo aj mimo oficiálnych zdrojov (učebnice), na internete nájdete autentické texty v písanej a zvukovej podobe, a deti dnes veľa výrazov poznajú z hier. Špecifické tycoon hry sú skvelé na rozvíjanie slovnej zásoby (zvieratá a príroda napr zootycoon, choroby a ľudské telo napr hospital, bežná komunikácia a domácnosť napr v Sims). Ak chcete autentickú komunikáciu, cez sociálne siete ich môžete navigovať k nájdeniu zahraničných kamarátov. Existujú dokonca aj špecifické projekty Pen Pals, treba len trošku zaloviť vo vodách internetu. Napr si môžete dopisovať s partnerskou školou v zahraničí, alebo seniorskými skupinami, alebo s nimi viesť videohovory....komentár prispievateľavysvetľujúci komentár/odporúčania pre iného účastníka VK k možnostiam práce na hodine
01.04.05 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk – prvý cudzí jazyk pre 3. cyklusObsahový aj výkonový štandard 3. cyklu je primeraný. Je možno na zváženie zjednotiť časovú dotáciu na všetkých školách, pretože podľa SERR jednotlivé úrovne cudzích jazykov dosiahnu reálne len jazykovo nadaní žiaci a výberové skupiny, a takých je, žiaľ, málo. Väčšina detí bojuje stále so základnými vedomosťami, keď by už mali byť na úrovni A2.pozitívna spätná väzba k štandardompozitívna spätná väzba k obsahovým aj výkonovým štandardom; požiadavka zjednotiť časovú dotáciu na všetkých školách sa nedá naplniť, lebo je v rozpore s dvojúrovňovým modelom kurikula
01.04.05 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk – prvý cudzí jazyk pre 3. cyklusÚroveň C je úroveň rodeného angličana. To je pre priemer slovenských žiakov nereálne. Úroveň C dosahuje VŠ učiteľstvo anglického jazyka a aj to len vo všeobecnej znalosti. Odborné použitie jazyka si vyžaduje ešte ďalšie vzdelávanie. Musíte brať do úvahy, že u nás z angličtiny b1 úplne zbytočne maturujú aj odbory, ktoré ešte pred pár rokmi bolai tzv učňovkárske (kaderníčka, kuchár, čašník, automechanik....). Nevravím, že im to nie je pri výkone povolania potrebné, ale treba sa realisticky pozrieť na to, aké deti, z akého sociálneho prostredia a inteligenčnej úrovne u nás tieto odbory študujú. Podľa mňa je pre nich povinná maturita z cudzieho jazyka zbytočná, ak 90% z nich neplánuje vycestovať do zahraničia a tedait nechápu, načo sa to majú učiť. Pre učiteľa je nemožné ich tak k učeniu motivovať, ak im chýba táto vnútorná motivácia. Som skôr za to, že ak v praxi zistia, že ten jazyk potrebujú, aby si zaplatili jazykový kurz (tí, ktorí zistia, že ho v práci predsa len potrebujú, si ho beztak pkatia už teraz, lebo zo školy si nič nezapamätali), aspoň sa podporí ekonomika a odbúra sa nutnosť "strácať" čas s vyučovaním jazyka u stredoškolákov, ktorí o to absolútne nemajú záujem a je to tak pre nich aj učiteľa len utrpenie. Maturita C1 je však na gymnáziách dobrovoľne možná už aj teraz.komentár prispievateľakomentár ku komunikačnej úrovni C1 a maturitám, neobsahuje podnet k štandardom
01.04.05 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk – prvý cudzí jazyk pre 3. cyklusVeci ako "Good afternoon, Mrs. Smith. How are you? (I am) fine, thanks." ci popisovanie cesty po meste ma ako dieta vobec nezaujimali. Bol by som motivovany citat texty tykajuce sa oblasti mojho zaujmu, ale nikdy som taku moznost nedostal, pracovalo sa najma s generickym nudnym materialom. V tomto vobec nevidim posun.
Co keby sme tam pridali nejaky vykon typu "ziak vie precitat s porozumenim a zosumarizovat text na urovni B1 az B2 z nim zvolenej oblasti (s pripadnym pouzitim elektronickeho slovnika)"? Zdrojom tychto textov pre anglictinu moze pokojne byt zjednodusena Wikipedia, cize na ucitelov by to kladlo len minimalne naroky na pripravu.
komentár prispievateľaautor pripomienky požaduje pridať výkonové štnadardy na úrovni B1/B2, čo je maturitná úroveň na stredných školách
01.04.05 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk – prvý cudzí jazyk pre 3. cyklusV záverečnom bode 5 sa uvádza: "Pri rozvíjaní komunikačných jazykových činností sa využívajú rôzne druhy textov." Myslím, že v dnešnej dobe sa na rozvoj komunikačných zručností ako podnet bežne využívajú aj iné, najmä autentické audiovizuálne materiály ako videá, filmy, podcasty, ktoré by v tomto bode mali byť zahrnuté.ánozapracované v texte štandardov (druhy textov)
01.04.05 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk – prvý cudzí jazyk pre 3. cyklusPri časti Jazykové prostriedky mi chýba výraznejšie zdôraznenie toho, že osvojovanie jazykových prostriedkov má prebiehať takým spôsobom, aby podporilo komunikáciu žiaka - dnes sa ešte veľmi často gramatické javy učia, precvičujú a testujú odtrhnuto od skutočnej komunikácie. Taktiež mi chýba v tejto časti zdôraznenie toho, že mnohé javy (napríklad členy či predprítomný čas v angličtine) si na tejto úrovni stačí osvojiť kontextuálne, skôr ako ustálené slovné spojenia a frázy ( play football - play the piano; konštrukcie "Have you ever...?" " I have never...").ánosúhlasíme - nielen v treťom cykle, ale je dôležité aj v 1. a 2. cykle toto zdôraznenie, aby nedochádzalo k skráteniu si cesty - učiť a skúšať gramatiku, pretože to nie je cieľom vyučovania cudzích jazykov. Viac odporúčaní bude vhodné ako súčasť metodických materiálov
01.04.05 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk – prvý cudzí jazyk pre 3. cyklusAnglický jazyk
Žiaci z nepodnetného prostredia, SZP a hlavne z MRK nezvládnu pri takej časovej dotácii porozumieť množstvu gramatických javov.
• Čítať s porozumením primerané súvislé texty.
• Analyzovať a kriticky hodnotiť získané informácie.
• Porozprávať príbeh a reagovať naň: vyjadriť, či sa mi príbeh páči/nepáči a zdôvodniť svoj názor, samostatne porozprávať príbeh, tvorivo prerozprávať príbeh, zhrnúť príbeh, jednoducho zhodnotiť príbeh
• Predprítomný čas jednoduchý
• Prvý kondicionál
komentár prispievateľasplnenie výkonových a obsahových štandardov nezávisí výhradne od porozumenia gramatických javov, dôležité je, aby žiaci boli schopní sa jednoducho vyjadriť aj keď s chybami v štruktúre vety. Je prirodzené, že medzi žiakmi budú existovať rozdiely v napĺňaní štandardov v závislosti od ich schopností. Tieto rozdiely sa prejavujú v každej skupine žiakov nie len v skupine žiakov z nepodnetného prostredia a MRK.
01.04.06 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk – druhý cudzí jazyk pre 3. cyklus"Hlavným cieľom 3. cyklu je dosiahnuť komunikačnú úroveň A1 v druhom cudzom jazyku. " by som zmenil na - Hlavným cieľom 3. cyklu je dosiahnuť komunikačnú úroveň A2/B1 v druhom cudzom jazyku. Mladší žiaci sa učia cudzí jazyk rýchlejšie, preto považujem úroveň A1 ako cieľ 3. cyklu za nedostatočnú. Takto by sa žiaci na SŠ mohli zamerať na druhý jazyk na úrovni B2/C1.komentár prispievateľavzhľadom na počet hodín v RUP a jasnú nadväznosť cudzojazyčného vzdelávania je táto pripomienka irelevantná; RUP stanovuje pre 2. cudzí jazyk iba 6 vyučovacích hodín z rámca disponibilných hodín. S takouto dotáciou nie je možné dosiahnuť útoveň A2/B1.
01.04.06 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk – druhý cudzí jazyk pre 3. cyklusTreba si naštudovať požiadavky isced pre jednotlivé úrovne. Ak sa žiaci začnú učiť druhý jazyk v 7. Ročníku, je nereálne, aby sa za dva roky dostali na úroveň B1. To by sa dalo iba keby žili v danej krajine.komentár prispievateľavysvetľujúci komentár k pripomienke č. 804
01.04.06 Vzdelávacie štandardy pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk – druhý cudzí jazyk pre 3. cyklusZ dôvodu MOŽNOSTI a nie povinnosti zvoliť si v 7. ročníku ZŠ 2. cudzí jazyk, by bolo dobré zvážiť umožniť otvoriť skupinu aj pri nižšom počte žiakov, ako je momentálne aktuálne (min. 12 žiakov).
Dôvod: umožnenie vzdelávať sa vo zvolenom jazyku všetkým žiakom, ktorí majú záujem.
Finančné prostriedky na realizáciu výučby takejto skupiny by boli zahrnuté do prostriedkov poskytovaných MŠVVaŠ a nie z prostriedkov školy. To znamená, že škola by mala na základe štatistiky pridelené peniaze konkrétne na tento účel.
komentár prispievateľapripomienka presahuje VO JaK CJ

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku