Vyhodnotenie podnetov z verejnej konzultácie vzdelávacích štandardov

Jazyk a komunikácia - Slovenský jazyk ako druhý jazyk

Časť dokumentuPripomienkaBola pripomienka zapracovaná?Dôvod
nezapracovania/Komentár
Charakteristika SJ ako druhého jazyka
01.03.01 Charakteristika podoblasti vyučovanie slovenského jazyka ako druhého jazykaRozdelenie na
A. slovenský jazyk a slovenská literatúra,
B slovenský jazyk ako druhý jazyk
- je veľmi nezrozumiteľné.
Prosím zvážiť pomenovania, tak ako sa používa pri cudzích jazykoch:
A. Slovenčina ako DRUHÝ jazyk (sem spadajú deti žijúce v bilingválnej komunite, kde je predpokla, že sa so slovenčinou sporadicky stretávajú- napr. maďarské deti na Slovensku. Nároky sú vyššie, akvizícia rýchlejšia a preto sem patrí aj štúdium literatúry.)
B. Slovenčina ako CUDZÍ jazyk (sem spadajú deti, kťoré ešte kontakt so slovenčinou nemali - deti cudzincov)
Podobne rozlišujeme v angličtine English as a Second Language (ESL) a English as a Foreign Language (EFL), a tieto 2 odbory majú aj špecifickú metodiku.
nJazyková podpora v rámci predmetu/kurzu slovenského jazyka ako druhého jazyka reflektuje na prítomnosť žiakov, ktorých materinský (prvý) jazyk je odlišný od vyučovacieho jazyka školy a ich nárast v posledných rokoch. Sú to najmä:
- žiaci – deti cudzincov (§ 146 školského zákona) ;
- žiaci (väčšinou štátni občania SR, narodení v SR alebo v zahraničí), ktorí si plnili povinnú školskú dochádzku v školách mimo územia SR alebo sa individuálne vzdelávali v zahraničí (§ 25 školského zákona).

Druhý jazyk sa na rozdiel od cudzieho jazyka líši predovšetkým postavením v živote žiakov. Ide o jazyk, od ktorého sú existenčne závislí z hľadiska školskej dochádzky a integrácie do spoločnosti. Špecifikom slovenského jazyka ako druhého jazyka je predovšetkým to, že žiaci sú už na veľmi nízkej úrovni ovládania jazyka vystavení potrebe naučiť sa špecifickú slovnú zásobu typickú pre školské prostredie, ktorá nie je súčasťou bežných učebníc slovenčiny ako cudzieho jazyka. Aj z tohto dôvodu boli vzdelávacie štandardy vypracované pre dve komunikačné úrovne (základná – úroveň 1, rozširujúca – úroveň 2), ktoré nevyužívajú v celej miere škálu stanovenú SERR, lebo ten nie je zameraný na výučbu druhého jazyka, ale cudzieho jazyka. Pri opise úrovní vychádzame okrem SERR aj zo vzdelávacích štandardov pre vyučovací predmet SJSL, inšpiráciou sú aj opisy úrovní estónčiny, švédčiny a fínčiny ako druhého jazyka.
01.03.04.01 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk ako druhý jazykŠpecifikujte prosím presnejšie úroveň podľa CEFR štandardov, na ktorej majú byť žiaci po dosiahnutí každej z dvoch úrovní. Táto štandardizácia je nevyhnutná, zlepší merateľnosť cieľov, pomôže zosúladiť učebnice.

Z popisu vychádza, že cieľová požiadavka by zrejme mala byť A2 pre Úroveň 1 a B1 pre Úroveň 2?
n
01.03.02 Ciele vzdelávacej podoblasti vyučovanie slovenského jazyka ako druhého jazykaFormovať si pozitívne postoje a pozitívny vzťah k slovenskému jazyku a jeho učeniu sa.....odporucame doplnit...a cez jazyk ku kulture, narodu resp. posilnovanie narodneho povedomiaaZapracované po konzultácii s autorským tímom SJSL
01.03.01 Charakteristika podoblasti vyučovanie slovenského jazyka ako druhého jazykaSlovensky jazyk ako druhy jazyk je primarne urceny detom cudzincov, medzi ktore su radene aj deti Slovakov zijuce v zahranici. Je dolezite si uvedomit,ze medzi tymito detmi su aj deti,ktore si plnia povinnu dochadzku na Slovensku a vykonavaju rozdielove skusky. Su tieto standardy urcene aj pre dieto deti? Komisionalne skusky budu vykonavat z navrhovaneho kurikula? ako to bude osetrene zo Slovenskej strany? Kto bude deti preskusavat? Budu na to kvalifikovany pedagogovia?

A co v pripade navratu ziaka na Slovensko? zaradi sa do beznej sk.dochadzky, ktoru samozrejme podla takehoto kurikula nebude zvladat,alebo bude aj na Slovensku pokracovat v takomto vzdelavani?

V kurikule je kladeny doraz na komunikaciu a pisomny prejav. Kedy sa teda predpoklada,ze sa dieta nauci citat a pisat po slovensky? Zaklady abecedy, hlaskoslovie?
odpoveď na otázkuVzdelávací štandard je primárne určený pre deti cudzincov (§ 146 školského zákona) a pre žiakov, ktorí si plnili školskú dochádzku mimo územia SR a vrátili sa na Slovensko. Ak sa na komisionálnej skúške po ukončení osobitného plnenia školskej dochádzky mimo územia SR preukáže, že žiak nedostatočne ovláda slovenský jazyk, môže byť zaradený do jazykového kurzu (§25 ods. 10 školského zákona).
Žiaci plniaci si PŠD mimo územia SR vykonávajú komisionálnu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry podľa vzdelávacích štandardov pre slovenský jazyk a literatúru. Podmienky konania komisionálnych skúšok určuje § 25 školského zákona.
Ak má žiak vzdelávajúci sa mimo územia SR trvalý pobyt na Slovensku, nie je podľa zákona dieťaťom Slovákov žijúcich v zahraničí. Slovákom žijúcim v zahraničí je osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je buď štátnym občanom Slovenskej republiky, alebo nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, ale uchováva si národné povedomie, a on alebo jeho predok v priamom rade má slovenskú národnosť.
Vzdelávacie štandardy
01.03.04.02 Vzdelávacie štandardy slovenského jazyka ako druhého jazyka pre komunikačnú úroveň 1 (základná)Predpokladám, že paralelne so slovenčinou budú deti cudzincov študovať aj ostatné predmety v škole. Preto prosím pridať do Tematického okruhu ŠKOLA aj základnú slovnú zásobu k jednotlivým predmetom - niečo ako toto, ale v menšom rozsahu https://www.statpedu.sk/files/sk/o-organizacii/projekty/erasmus-slovencina-deti-cudzincov/slovnikova-cast/uk/uk_prekladovy-slovnik-zakladnych-pojmov-zs.pdfbude súčasťou metodiky
01.03.04.03 Vzdelávacie štandardy slovenského jazyka ako druhého jazyka pre komunikačnú úroveň 2 (rozširujúca)Podobne ako pri úrovni 1, prosím pridať do "Tematického okruhu" "ŠKOLA" aj základnú slovnú zásobu k jednotlivým predmetom – niečo ako toto, ale v menšom rozsahu https://www.statpedu.sk/files/sk/o-organizacii/projekty/erasmus-slovencina-deti-cudzincov/slovnikova-cast/uk/uk_prekladovy-slovnik-zakladnych-pojmov-zs.pdfbude súčasťou metodiky
01.03.04.02 Vzdelávacie štandardy slovenského jazyka ako druhého jazyka pre komunikačnú úroveň 1 (základná)pravidlá v škole a triede....pre deti Slovakov zijucich v zahranici irelevantne, odporucame doplnit poznamku,iba pre deti cudzincov zijucich na SlovenskunVzdelávací štandard je primárne určený pre deti cudzincov (§ 146 školského zákona) a pre žiakov, ktorí si plnili školskú dochádzku mimo územia SR a vrátili sa na Slovensko (§ 25 ods. 10), nie je požiadavkami na absolvovanie komisionálnej skúšky počas plnenia PŠD mimo územia SR.
01.03.04.02 Vzdelávacie štandardy slovenského jazyka ako druhého jazyka pre komunikačnú úroveň 1 (základná)Pri pisomnom prejave sa dufame nebude vyzadovat pisane pismo, alebo comenia script a dieta bude moct pisat pismom, ktore sa naucilo na zakladnej skole v krajine pobytu, pretoze napriklad vo Velkej Britanii sa ucia deti na zakladnej skole az 3 druhy pisma a je nepredstavitelne ich trapit este klasickym pisanym pismom, ktorym pisu deti na Slovensku.odpoveď na otázkuV rámci slovenského jazyka ako druhého jazyka sa nevyžaduje písané písmo. V rámci výučby slovenského jazyka ako druhého jazyka si žiak osvojuje komunikačné schopnosti, slovnú zásobu, pragmatické a sociokultúrne kompetencie. Nie je primárnou úlohou učiteľa (lektora) slovenčiny ako druhého jazyka naučiť žiaka čítať a písať.
01.03.04.02 Vzdelávacie štandardy slovenského jazyka ako druhého jazyka pre komunikačnú úroveň 1 (základná)texty piesní, básne, riekanky na nácvik správnej výslovnosti...dufame,ze sa tu nepredpoklada klasicke a zbytocne memorovanie textov basni, ktorym deti nebudu rozumietodpoveď na otázkutexty piesní, básne, riekanky tak ako je uvedené, sú na nácvik správnej výslovnosti, od žiakov sa nevyžaduje ovládať ich naspamäť a ich preklad
01.03.04.02 Vzdelávacie štandardy slovenského jazyka ako druhého jazyka pre komunikačnú úroveň 1 (základná)ovocie a zelenina, zdrave potraviny? ovocie nie je zdrava potravina? nelogicke deleniea
Počet hodín/zabezpečenie podpory
01.03.04.01 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk ako druhý jazykŠpecifikujte prosím, kedy a ako bude táto "intenzívna jazyková podpora" prebiehať. Ak má byť v rozsahu 200 hodín pre 1. úroveň (čo je nevyhnutný rozsah aj podľa CEFR a nie je žiadúce ho znižovať!), tak to vychádza cca. 6 hodín týždenne na dosiahnutie 1. úrovne na konci školského roka.
Bude škola poskytovať tento kurz po vyučovaní, alebo deti cudzincov budú oslobodené od niektorých predmetov, počas ktorých budú chodiť na slovenčinu? Alebo im škola poskytne intenzívny kurz, kým ich pustí do vyučovania? Alebo bude mať na výber?
Ak bude mať škola na výber, poskytne ministerstvo aspoň modelové príklady, ako tento kurz časovo a organizačne zaradiť do vyučovania?
aupravený text v Kapitole 12 Osobitosti výchovy a vzdelávania cudzincov; stanovený minimálny a odporúčaný počet vyučovacích hodín
intenzívna jazyková podpora - základný kurz štátneho jazyka: min. časová dotácia 48 vyučovacích hodín, odporúčaná časová dotácia 200 vyučovacích hodín
stredná jazyková podpora - rozširujúci kurz štátneho jazyka: min. časová dotácia 64 vyučovacích hodín, odporúčaná časová dotácia 150 vyučovacích hodín
01.03.04.01 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk ako druhý jazykJe absolútne nevyhnutné zaviesť NÁROKOVATEĹNOSŤ tejto jazykovej podpory. Ak sa nezabezpečí "intenzívna jazyková podpora" týchto detí, je im prakticky znemožnené akékoľvek ďalšie vzdelávanie v iných predmetoch na slovenských školách.
V predchádzajúcom dokumente (pripomienkovanie v decembri) sa píše, že "Jazykový kurz sa organizuje v rozsahu podľa výšky poskytovaných finančných prostriedkov a personálnych podmienok školy." Toto je naozaj nehorázne hazardovanie s osudmi detí cudzincov. Keď škola nechce alebo nemá prostriedky, kurz nemusí realizovať?
Ďalej sa uvádza "odporúčaný" počet hodín 200 hodín (úroveň 1) a 150 hodín (úroveň 2). Znamená to, že žiak v škole, ktorá dieťaťu zabezpečí napr. iba 10 hodín a prehlási, že kurz je ukončený, má dosiahnúť všetky ciele v úrovni 1 za týchto 10 hodín?
Nevyriešenie tohto bodu bude pri nevyhnutne zvyšujúcej sa imigrácii viesť k segregácii detí cudzincov!
a
01.02.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúraSúhlasíme. Je to dôležité aj ako systémové nastavenie pre podporu rovnakej/porovnateľnej kvality a možností jazykového vzdelávania v rámci celej SR. V súčasnosti sa stretávame s tým, že niektorá škola zabezpečuje jazykové vzdelávanie detí cudzincov, iná nie (bez ohľadu na to, či interne alebo externe).a
01.03.04.01 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk ako druhý jazykSúhlasíme. Je to dôležité aj ako systémové nastavenie pre podporu rovnakej/porovnateľnej kvality a možností jazykového vzdelávania v rámci celej SR. V súčasnosti sa stretávame s tým, že niektorá škola zabezpečuje jazykové vzdelávanie detí cudzincov, iná nie (bez ohľadu na to, či interne alebo externe).a
01.03.01 Charakteristika podoblasti vyučovanie slovenského jazyka ako druhého jazykaSúhlasíme. Je to dôležité aj ako systémové nastavenie pre podporu rovnakej/porovnateľnej kvality a možností jazykového vzdelávania v rámci celej SR. V súčasnosti sa stretávame s tým, že niektorá škola zabezpečuje jazykové vzdelávanie detí cudzincov, iná nie (bez ohľadu na to, či interne alebo externe).a
Učitelia SJ ako L2
01.03.04.01 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk ako druhý jazykKto bude vyučovať slovenčinu ako druhý (cudzí) jazyk?
Bez zámeru dehonestovať schopnosti kolegov slovenčinárov, je potrebné si uvedomiť, že na Slovensku máme minimum odborníkov na túto oblasť. Je totiž významný rozdiel učiť slovenčinu slovenské deti a učiť slovenčinu ako cudzí jazyk. V tomto ohľade sú lepšie pripravení učitelia cudzích jazykov, ktorí majú prax vo vyučovaní komunikatívnymi metódami a orientácia je na rozvoj jazykových funkcií.
Preto navrhujem:
1. Zaviesť odbor "vyučovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka" na pedagogických fakultách, aby sa noví absolventi - slovenčinári aspoň teoreticky oboznámili s metódami vyučovania cudzích jazykov.
2. Zaviesť možosť doplnenia špecializácie (aktualizačné/inovačné???) vzdelávanie pre SLOVENČINÁROV - aby získali didaktické a metodické zručnosti na vyučovanie cudzieho jazyka.
3. Zaviesť možosť doplnenia špecializácie (aktualizačné/inovačné???) vzdelávanie pre JAZYKÁROV - aby získali potrebné akademické znalosti zo slovenského jazyka, ktoré im chýbajú.
Základom pre tieto zmeny je, že sa vôbec zavedie NOVÁ APROBÁCIA - Vyučovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka. (Po vzore západných školských systémov, kde na pedagogických fakultách buď študujete "daný jazyk a literatúru" alebo "učiteľstvo daného jazyka ako cudzieho jazyka"; pričom tieto odbory sú 2 úplne nezávislé špecializácie).
odpoveď na otázkuSúhlasíme s pripomienkou.
Ďalšie aktivity na podporu vzdelávania detí cudzincov sú ukotvené tiež v Pláne obnovy a odolnosti v Komponente 6, Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, vrátane systému ich financovania. Úloha: Pilotovanie zmien v príprave učiteľov slovenského jazyka, podporených grantovým programom pre vysoké školy: Q1 2023 - Q4 2025. 
V tomto prípade pôjde o grantové výzvy pre vysoké školy, ktoré vzdelávajú budúcich učiteľov slovenčiny, aby do svojich študijných programov zakomponovali aj vyučovanie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka alebo druhého jazyka. Tu sa počíta aj so školeniami pre učiteľov a riaditeľov, ktorí už pôsobia v školách.
01.03.04.01 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk ako druhý jazykTo isté platí aj pre vyučujúcich Slovenského jazyka a slovenskej literatúry v ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.
Učebnice
01.03.04.01 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk ako druhý jazykUčebnice pre 1. a 2. úroveň budú diferencované aj vekovo?

T. j. bude existovať začiatočnícka úroveň (1) pre menšie deti, ktoré prídu na Slovensko úplne bez znalosti slovenčiny, no taktiež začiatočnícka úroveň (1), pre napr. 12. ročného teenagera, ktorý nemá žiadnu znalosť slovenčiny? (Myslím tým, aby sa teenager nemusel učiť "o kačičkách 🙂 a riekankách", ale aby mal svojmu veku primeranú učebnicu pre začiatočníka.)
npripomienka týkajúca sa učebníc, nie je teda v kompetencii autorských tímov na ňu odpovedať
Vstupný orientačný test
01.03.04.01 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk ako druhý jazyk"Vstupný orientačný test" na základe ktorého budeme rozraďovať študentov do úrovní bude samozrejme štandardizovaný, však?odpoveď na otázkuáno

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku