Vyhodnotenie podnetov z verejnej konzultácie vzdelávacích štandardov

Jazyk a komunikácia - Slovenský jazyk, slovenská literatúra VJM

Časť dokumentuPripomienkaBola pripomienka zapracovaná?Dôvod
nezapracovania/Komentár
01.03.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 3. cyklusProsím o zodpovedanie otázky, či budú musieť žiaci vymenované výrazy týchto tém vedieť aj pomenovať alebo len používať:
- výrazy z morfológie - podstatné mená, zámená a pod...
- výrazy zo syntaxe - podmet, prísudok a pod.
- z lexikológie
Ďakujem!
otázkazodpovedané – odpoveď: áno (pozri riadok č. 41)
01.03.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 2. cyklusNezrovnalosti:

Časť Jazykové prostriedky

1. Spomína sa iba časovanie slovies mať a byť - ostatné nie, hoci v 1. cykle sú spomenuté všetky

2. Žiak dokáze odpovedať na otázky - nie je tu schopnosť otázky klásť, pričom sú spomenuté už v 1. cykle

3. Produkcia/Ústny prejav

Aplikovať gramatické pravidlá potrebné na ústnu komunikáciu - bolo by vhodné konkretizovať, o aké pravidlá ide, keďže v 1. cykle sa žiadne gramatické pravidlá nepreberajú a ani nemôžu preberať. Žiaci do 10 rokov nie sú schopní pochopiť gramatické pravidlá, nieto ich ešte aplikovať.

4. Morfológia

Používanie predložiek - spájajú sa rôznymi pádmi a v tomto veku je vhodné začať so skloňovaním, ale zďaleka nemôže byť reč o aktívnom používaní predložiek s podstatnými menami
n bod 2 zapracovaný1. pozri obsahový štandard: 2. Jazykové prostriedky/morfológia/slovesá 2. Keďže v 1. cykle je výkon "žiak dokáže klásť otázky", v 2. cykle táto kompetencia je už predpokladom, preto sa uvádza formulácia "tvoriť otázky" – zapracované: klásť otázky
3. Pozri posledný cieľ 1. cyklu a tiež výkonové štandardy ústny prejav/písomný prejav.
4. Pozri obsahový štandard 1. cyklu Jazykové prostriedky/pojmové okruhy/vyjadrenie priestorových vzťahov. Ide o aktívne používanie predložiek v komunikácii (napr. Chodím do školy. Sedím v lavici ... a pod.).
Vyučovanie SJSL a cudzích jazykov je činnostne zamerané (pozri úvod podoblasti SJ ako 2. jazyk a úvod podoblasti CJ. Žiaci sa učia jazyk, nie o jazyku a jeho štruktúrach. V 1. cykle rozhodne nehovoríme o "vyučovaní" gramatických javov – žiaci sa s nimi oboznamujú v kontexte zmysluplných aktivít, najmä prostredníctvom recepcie – počúvaním (učiteľ vytvára v triede "prirodzené jazykové prostredie", žiaci počúvajú krátke dialógy, audio nahrávky, sledujú krátke videá a pod.) Aktivity na počúvanie slúžia ako jazykový vzor (výslovnosť) a zdroj jazykových prostriedkov). Prostredníctvom hovorenia (produkcia) – žiaci v prvom rade reprodukujú modelové vety, prostredníctvom nich si osvojujú jazykové prostriedky a teda aj gramatické javy, automatizujú si ich a následne používajú v personalizovaných kontextoch v rámci tematických okruhov. Princípom je aj cyklické opakovanie, neočakáva sa zvládnutie všetkých gramatických javov bez chyby, ale ich používanie v komunikácii tak, aby sa žiak dohovoril a porozumel. Gramatické javy nie sú cieľom, ale prostriedkom pri učení sa akéhokoľvek jazyka.
01.03.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 2. cyklusDruhy textov, ktoré vôbec nepodporujú využitie jazyka v skutočných situáciách:

charakteristické prvky ľudových rozprávok a ľudových piesní

Obsahujú archaizmy a iné zastaralé výrazy či skloňovanie a časovanie; pre deti, ktoré sa s jazykom iba zoznamujú, sú nevhodné a popritom sú maximálne nevyužiteľné v reálnom živote.

Druhy týchto textov pre túto vekovú kategóriu už nie sú vhodné - jedným z cieľov výučby slovenského jazyka by malo byť, aby si deti jazyk obľúbili.

ľudové piesne, porekadlá, pranostiky - zbytočná slovná zásoba, ktorú žiadny Slovák v bežnej reči nepoužíva
a – klásť otázky (2. cyklus) Obsahový štandard pre 2. cyklus (4. a 5. roč.) určuje druhy literárnych textov. Avšak to, ktoré rozprávky, básnické/prozaické diela, komiksy, obrázkové príbehy a pod. vyberie učiteľ na prácu s textom, je v jeho kompetencii, pričom prihliada na podmienky triedy (jazykové a sociálne prostredie, zloženie triedy, schopnosti žiakov a pod.). Ľudová slovesnosť je súčasťou kultúry každého národa, žiaci sa v rámci predmetu oboznamujú aj s niektorými krátkymi formami ľudovej slovesnosti. Možno ich didakticky uplatňovať v rámci motivácie na navodenie správnej atmosféry, na nácvik správnej výslovnosti a intonácie. Slúžia aj na obohatenie a rozširovanie slovnej zásoby. Ustálené slovné spojenia pri správnom jazykovo-didaktickom spracovaní majú aj vysoký formatívny účinok pri rozvíjaní osobnosti žiakov. Pri práci s literárnym textom ide o globálne porozumenie, prácu s textom, zážitkové čítanie, nácvik čítania a výslovnosti a pod. v zmysle výkonových štandardov.
01.03.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 2. cyklusTakto určené a ohraničené tematické okruhy nepodporujú osvojenie základov komunikácie, ktoré by sa mohli využiť v reálnom živote. Ani v reálnom živote nekomunikujeme v rámci jednej témy. Komunikácia sa uskutočňuje prelínaním mnohých tém. Takto určené témy sú umelé a majú veľmi málo spoločné s praktickým využitím jazyka v živote. Ak si dieťa osvojí užitočnú slovnú zásobu, bude to napriek týmto témam a nie vďaka nim.

Citujem zo štandardov: Tematické okruhy slúžia na vytváranie rôznych komunikačných situácií a tvoria kontext pre praktické používanie jazyka v každodenných situáciách…

Tieto tematické okruhy sú v rozpore s hore uvedeným, keďže sa v každodenných situáciách nevyužijú a osvojenie takejto slovnej zásoby je iba zbytočné plytvanie časom, ktorý by sa dal využiť na reálne využiteľné slovíčka.

Nevyužiteľné témy:

Z témy: Človek a príroda: domáce zvieratá a ich mláďatá, lesné a poľné zvieratá, sťahovavé vtáky, rastliny z okolia žiaka, ročné obdobia, premena prírody a činnosti ľudí a zvierat podľa ročných období, starostlivosť o zvieratá, činnosti v záhrade

Z témy: Doprava: informačné a smerové tabule - sú pochopiteľné aj bez slov
nKomunikácia nie je len "rozhovor, resp. konverzácia". Druhy komunikácie: verbálna (slovná): ústna (dialóg, monológ...); bežná, oficiálna...; písomná; elektronická; neverbálna (neslovná)...; aktívne počúvanie...
Všetky výkonové štandardy sa viažu na komunikáciu: Komunikačné jazykové činnosti (recepcia, produkcia, interakcia). Tematické okruhy korešpondujú okrem iného aj s témami ostatných vyučovacích predmetov/vzdelávacích oblastí, ktoré si už žiaci osvojili v maďarskom jazyku – aj so vzdelávacou oblasťou Človek a príroda. K téme doprava: Podobne ako pri práci s obrázkovým materiálom – ide o čítanie s porozumením, napr. žiak upozorní spolužiaka na priechod pre chodcov, parkovisko a pod. napríklad v rámci situačného rozhovoru v slovenskom jazyku.
01.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 1. cyklusIrelevantné témy: informačné a smerové tabule - sú ilustrované práve kvôli tomu, aby im porozumeli aj ľudia bez ohľadu na to, akým jazykom hovoria; nevidím dôvod "prekladať" do slovenčiny význam týchto tabúľ;nDoprava a cestovanie: v rámci témy sa žiaci stretávajú s rôznymi informačnými tabuľami i dopravnými značkami. Podobne ako pri práci s obrázkovým materiálom – ide o čítanie s porozumením, napr. priechod pre chodcov, parkovisko atď. Žiaci niektoré dopravné značky už poznajú (vedia pomenovať po maďarsky), a práve tie môžu pomenovať aj po slovensky v rôznych situačných rozhovoroch, napr. STOP znamená stoj atď.; dopravná značka Pozor, deti!, svetelné signály, križovatka a pod., pričom učiteľ prihliada na schopnosti žiakov. Vôbec sa nevyžaduje "definícia" dopravných značiek, ale ich význam. Tematické okruhy v štandarde korešpondujú s tematickými okruhmi ostatných vyučovacích predmetov, resp. vzdelávacích oblastí, ktoré si už žiaci osvojili v maďarskom jazyku.
01.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 1. cyklusDruhy textov, ktoré vôbec nepodporujú využitie jazyka v skutočných situáciách:literárne texty - ľudové rozprávky, riekanky, texty ľudových piesní; obsahujú archaizmy a iné zastaralé výrazy či skloňovanie a časovanie; pre deti, ktoré sa s jazykom iba zoznamujú, sú nevhodné a popritom sú maximálne nevyužiteľné v reálnom živote;autentické vecné a literárne texty na primeranej úrovni - také neexistujú: neexistuje taký autentický text, ktorý by bol na úrovni začiatočníka; vecné texty pre túto vekovú skupinu nie sú vhodné a ani tieto nie sú v súlade s jazykovou úrovňou.
nŽiaci na hodinách maďarského jazyka a literatúry v 1. cykle pracujú s rozprávkami, teda už nadobudli určité skúsenosti s prácou s textom. Výkonový štandard uvádza globálne porozumenie textu, tzn., že žiak nemusí poznať všetky slová, ale "globálne porozumieť počutým veku primeraným súvislým textom a kratším literárnym ukážkam s menším počtom neznámych slov, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho jazykovej úrovni a skúsenostiam", resp. "globálne pochopiť podstatu veku primeraných vecných a literárnych textov s menším počtom neznámych slov". Ľudové piesne sa žiaci učia aj na hodinách hudobnej výchovy. Piesne, riekanky, vyčítanky, básničky sa dajú využiť na navodenie správnej atmosféry, na nácvik správnej výslovnosti nie len na začiatku hodiny, ale podľa potreby aj v ďalších fázach vyučovacej hodiny.
Na základe výkonových a obsahových štandardov sa tvoria edukačné publikácie (učebnice a pracovné zošity atď.).
Učiteľ riadi vyučovací proces, plánuje, určuje ciele vyučovacích hodín, motivuje, volí vhodné metódy, techniky a formy práce (v zmysle vzdelávacích štandardov), vyberá vhodné texty z učebnice (alebo aj iné) s prihliadnutím na jazykové prostredie školy a schopnosti daných žiakov.
01.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 1. cyklusTakto určené a ohraničené tematické okruhy nepodporujú osvojenie základov komunikácie, ktoré by sa mohli využiť v reálnom živote. Ani v reálnom živote nekomunikujeme v rámci jednej témy. Komunikácia sa uskutočňuje prelínaním mnohých tém. Takto určené témy sú umelé a majú veľmi málo spoločné s praktickým využitím jazyka v živote.názor
01.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 1. cyklusNiektoré tematické okruhy sú zastaralé a zbytočné a patria skôr na špecializované stredné školy.Citujem zo štandardov: Tematické okruhy slúžia na vytváranie rôznych komunikačných situácií a tvoria kontext pre praktické používanie jazyka v každodenných situáciách...Tieto tematické okruhy sú v rozpore s hore uvedeným, keďže sa v každodenných situáciách nevyužijú a osvojenie takejto slovnej zásoby je iba zbytočné plytvanie časom, ktorý by sa dal využiť na reálne využiteľné slovíčka.Z témy: Človek a príroda: domáce zvieratá a ich mláďatá, lesné a poľné zvieratá, sťahovavé vtáky, rastliny z okolia žiaka, ročné obdobia, premena prírody a činnosti ľudí a zvierat podľa ročných období, starostlivosť o zvieratá, činnosti v záhradeZ témy: Naša vlasť: bydlisko starých rodičov
nKomunikácia nie je len "rozhovor, resp. konverzácia". Druhy komunikácie: verbálna (slovná): ústna (dialóg, monológ...); bežná, oficiálna...; písomná; elektronická; neverbálna (neslovná)...; aktívne počúvanie... Vyučovací proces riadi učiteľ, jeho úlohou je motivovať a usmerňovať žiakov, plánovať vyučovanie a voliť vhodné metódy, techniky a formy práce na dosahovanie vytýčených cieľov s prihliadnutím na jazykové prostredie školy, jazykové schopnosti žiakov. Zároveň rozhoduje aj o tom, koľko času potrebuje venovať rozvíjaniu komunikačných schopností žiakov. Všetky výkonové štandardy sa viažu na komunikáciu: Komunikačné jazykové činnosti (recepcia, produkcia, interakcia). Učiteľ vytvára podmienky na to, aby žiaci mohli byť byť aktérmi vo vyučovacom procese, aby mali priestor komunikovať, vyjadriť svoj názor, spolupracovať pri riešení rôznych úloh, činnostiach a pod. Tematické okruhy korešpondujú aj s ostatnými vyučovacími predmetmi a vzdelávacími oblasťami – aj s VO Človek a príroda. Vyučujúci okrem výberu vhodných textov, metód, techník a foriem práce vytvára dostatočný časový priestor na precvičovanie a utvrdzovanie učiva vo všetkých komunikačných jazykových činnostiach podľa schopností daných žiakov.
01.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 1. cyklusOkruhy, ktoré sú pre túto jazykovú úroveň ťažké, sú v rozpore so základmi komunikácie, pretože jediný spôsob, ako sa ich naučiť, je biflenie:

1. vedieť klásť otázky

2. rozlíšiť tykanie a vykanie - v štandardoch je uvedené, že sa deti v tomto cykle učia časovať slovesá v jednotnom čísle vo všetkých osobách a v množnom čísle v 1. osobe. Vykanie je však práve 2. osoba množného čísla. Slovesá nemusia vedieť časovať v 2. osobe, ale majú vedieť rozlíšiť vykanie od tykania? Plus, vykanie znamená aj schopnosť skloňovať zámená: namiesto "ti" hovoríme "vám". Skloňovanie zámen je ale téma 3. cyklu.

3. dať pokyn/príkaz - deti na tejto úrovni nie sú schopné tvoriť rozkazovací spôsob slovies;

4. používanie predložiek s genitívom, datívom, lokálom - tvorba viet pomocou týchto predložiek vyžaduje osvojiť si také znalosti z morfológie, ktoré dieťa do veku 10 rokov nie je schopné sa naučiť;

5. používanie čísloviek s podstatnými menami - podstatné mená sa s neurčitými číslovkami ako veľa/málo a číslovkami nad 5 spájajú v genitíve množného čísla. Veľa detí, cukríkov, dievčat, žien... Neexistuje, ani pri najväčšej vôli, že to deti na tejto úrovni dajú.
01.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 1. cyklusŠtandardy obsahujú také pojmové, morfologické okruhy, na ktoré dieťa na tejto jazykovej úrovni nebude vedieť tvoriť vety. Dokonca štandardy odporúčajú naučiť sa aplikovať modelové frázy v "komunikačných situáciách". Tvorbu viet písomnou formou taktiež nahrádza písaním podľa štruktúry. Podľa štandardov sa teda odporúča, aby sa deti biflili frázy namiesto toho, aby sa sústredili na osvojenie tvorby viet. Keďže základom komunikácie je tvorba viet, v žiadnom prípade nemôžeme hovoriť o komunikácii.nVýkonový štandard je zostavený podľa komunikačných jazykových činností (počúvanie/čítanie s porozumením, ústny a písomný prejav, ústna a písomná interakcia) a zahŕňa očakávaný výkon žiakov. Obsahový štandard zahŕňa pragmatickú (funkcie jazyka), jazykovú (jazykové prostriedky) a sociolingválnu (sociolingválna zložka) zložku komunikácie, ktoré sú prakticky neoddeliteľné a vzájomne prepojené pri používaní akéhokoľvek jazyka. Preto je dôležité, aby jednotlivé zložky obsahového štandardu boli realizované prostredníctvom činností (ktoré tvoria jadro výkonového štandardu – počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie). Činnosti je potrebné realizovať v zmysluplných kontextoch (voliť vhodné témy, texty, zohľadniť funkcie jazyka, jazykové prostriedky a ďalšie zložky obsahového štandardu). Vyučovací proces riadi učiteľ – plánuje, motivuje, usmerňuje žiakov, volí vhodné metódy, techniky a formy práce s prihliadnutím na jazykové prostredie školy a na schopnosti žiakov, aby dosiahol vytýčené ciele.
01.02.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 3. cyklusNa dokumente oceňujem, že konečne sú čitateľské kompetencie presne vymedzené, k jednotlivým zručnostiam sa žiak dostane cez text. Páči sa mi, že je explicitne uvedená práca s prečítaným textom, pojmové mapy, reflexia vlastného čitateľského zážitku, pretože sa tým sceľuje tvorivostná rovina.Vo všeobecnosti je však dokument veľmi neučesaný, neprehľadný a užívateľsky nekomfortný. V každom jednom cykle je zbytočné opakovanie pre nesystémové rozdelenie tzv. komponentov, intenzívne vnímam absenciu gradácie výsledných zručností a s ním spojené vedomosti, ktoré žiak pri výstupe z jednotlivých cyklov má mať.V dokumentoch vo vysokej miere absentujú základné fakty a pojmy, bez ktorých sa akýkoľvek vyučovací proces, hodnotiaci systém ani prípravné materiály nezaobídu (každá jedna vedecká disciplína aj vedecké bádania sú založené na faktoch a pojmoch). My učitelia potrebujeme mať presne definované čo máme učiť, spôsob my už poznáme, moderné lingvistické prístupy sú nám známe.Degradáciu literatúry na zážitkovú recepciu považujem za krok späť, pretože zážitok je iba malou súčiastkou toho, čo literárne texty ponúkajú. Napríklad štandardy zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre národnostné menšiny sú veľmi dobre uchopené, definované a praktické, a zároveň rešpektujú všetky moderné trendy vo vyučovaní.
pozitívna reakciaČervenou farbou zvýraznený text sa vzťahuje na SJSL.
01.03.03 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúrav bode 3. opravujem nie Počúvanie, ale Produkcia/Ústny prejav (škoda, že pripomienky sa nedajú upravovať, maximálne iba pár minút po uverejnení)je to komentár autorky k vlastnej pripomienke
01.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 1. cyklusv bode 4. opravujem nie Počúvanie, ale Produkcia/Ústny prejav (škoda, že pripomienky sa nedajú upravovať, maximálne iba pár minút po uverejnení)je to komentár autorky k vlastnej pripomienke
01.03.03 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra8. Uvedomujem si, že pár ľudí (2-3?) sa naozaj snažilo zapracovať na štandardoch, že v tom majú veľkú prácu, ale vytvoriť dobré a najmä konečne nové, moderné výkonové a obsahové štandardy pre tento predmet je naozaj neľahká úloha, a mali sa na nej zúčastniť aj odborníci pre výučbu cudzích jazykov (a druhého jazyka), nielen autori maďarskej národnosti. Otázka je, ktorá strana nemala záujem o spoluprácu. O tom, aké by bolo dôležité, aby sa žiaci v školách s VJM naučili dokonale (alebo aspoň obstojne) slovenský jazyk, sa hovorí už veľa- veľa rokov aj na najvyšších úrovniach, aj medzi verejnosťou, rodičia sa tiež sťažujú už dlhé roky (mnohí sa práve kvôli tomuto rozhodnú zapísať svojej deti do slovenských základných škôl), a predsa sa tento predmet zase dostal na vedľajšiu koľaj a bola mu venovaná iba okrajová pozornosť (už samotné vytvorenie „zmiešanej“ pracovnej skupiny Slovenský jazyk ako druhý jazyk – i keď chápem princíp a zámer – bol asi zlým rozhodnutím).konzultované online (13.3.2023)Pri tvorbe vzdelávacích štandardov sa spolupracovalo okrem autorov pre jazykový kurz (slovenský jazyk ako druhý jazyk) aj s tímom podoblasti CJ – pozri rovnakú štruktúru štandardov pre cudzie jazyky. Postavenie jazykov je však rozdielne. Slovenský jazyk v školách s VJM je druhý jazyk (L2) a cudzie jazyky sú L3, čo sa odráža aj v časovej dotácii pre jednotlivé vyučovacie predmety (RUP). V oboch podoblastiach sú vzdelávacie štandardy vypracované veľmi podobne. Výkonový štandard je zostavený podľa komunikačných jazykových činností (počúvanie/čítanie s porozumením, ústny a písomný prejav, ústna a písomná interakcia) a zahŕňa očakávaný výkon žiakov. Obsahový štandard je zostavený tak, že zahŕňa pragmatickú (funkcie jazyka), jazykovú (jazykové prostriedky) a sociolingválnu (sociolingválna zložka) zložku komunikácie, ktoré sú prakticky neoddeliteľné a vzájomne prepojené pri používaní akéhokoľvek jazyka. Preto je dôležité, aby jednotlivé zložky obsahového štandardu boli realizované prostredníctvom činností (ktoré tvoria jadro výkonového štandardu – počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie). Činnosti je potrebné realizovať v zmysluplných kontextoch (voliť vhodné texty). Vyučovací proces riadi učiteľ – plánuje, stanovuje si ciele, motivuje, usmerňuje žiakov, vyberá vhodné metódy a formy práce, didakticky spracuje učivo s prihliadnutím na jazykové prostredie školy a na jazykové schopnosti žiakov. Vzdelávací štandard je "len" dokument, ktorý je potrebné pretaviť do praxe. Poskytuje rámec aj pre tvorcov edukačných publikácií, ktoré sú dôležitými pomôckami aj pre učiteľa, ktorý selektuje, vyberá z vecných a literárnych textov, úloh a cvičení tie, pomocou ktorých predpokladá plnenie vytýčených cieľov všetkými komunikačnými činnosťami na požadovanej úrovni. Samozrejme, má možnosť výberu aj z iných zdrojov, ktoré sú vhodné pre danú cieľovú skupinu. Konzultované online 13. 3. 2023
01.03.03 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra7. Čo všetko sa vyžaduje od žiakov maďarskej národnosti sme videli vo vyššie citovaných príkladoch. Otázka je, či sú tieto deti také isté, alebo nie, ako deti v ostatných školách. Podľa mňa áno, a mali by pre ne platiť tie isté metódy a požiadavky a majú nárok na to, aby sa im poskytla možnosť na osvojenie si slovenského jazyka, žiaľ, týmto spôsobom (ktorý je takmer totožný sú súčasným, zlým stavom) na to zase nebudú mať možnosť (o tom ani nehovoriac, že zase budeme nútení tvoriť učebnice na základe zlých štandardov).

Keďže celý projekt má byť schválený do konca marca, nevidím už žiadnu možnosť na to, aby sa kurikulum a štandardy pre tento predmet prepracovali, pretože v tomto prípade nestačí len čo-to zmeniť, doplniť, celá koncepcia je zlá a chybná (preto sa ani nevenujem podrobnej analýze).
konzultované online(13.3.2023)Školský zákon v § 9 ods. 3 a 4 vymedzuje, čo majú obsahovať vzdelávacie štandardy (VŠ). Odsek "(4) Vzdelávacie štandardy sú vypracované v súlade s rámcovými učebnými plánmi a členia sa na: a) výkonové štandardy, ktoré sú podrobnejším rozpracovaním cieľov vzdelávania a určujú úroveň spôsobilostí, ktoré má dieťa alebo žiak nadobudnúť,
b)
obsahové štandardy, ktoré sú spracované podľa tematických celkov a určujú okruhy činností, témy, pojmy a fakty, ktoré tvoria obsahové jadro vzdelávacej oblasti alebo vyučovacieho predmetu." To znamená, že VŠ neobsahuje metódy, formy a ani techniky. Tie si vyberá vyučujúci s prihliadnutím na podmienky školy/triedy, jazykové prostredie žiakov, na ich jazykové schopnosti a pod. Konzultované online (13.3.2023)
01.03.03 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra6. „Definícia v zmysle metodiky pre Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti A1 (Úplný začiatočník ): Ak ľudia hovoria pomaly a jasne, rozumiem základné slová a frázy, týkajúce sa mňa, mojej rodiny, práce a podobne. Komunikujem jednoduchými vetami o základných veciach napr. kúpa cestovného lístku, spýtanie sa na správny smer/cestu. Položím otázku a odpovedi rozumiem, ak je jednoduchá. Čítam a rozumiem jednoduchým oznamom, plagátom, upozorneniam. Dokážem napísať jednoduchú pohľadnicu, odkaz, vyplniť formulár.“„Komunikačnú úroveň A1 žiaci dosiahnu v prvom cudzom jazyku, t. j. v anglickom jazyku na konci 5. ročníka ZŠ. Ak sa anglický jazyk vyučuje ako druhý cudzí jazyk, žiaci dosiahnu komunikačnú úroveň A1 na konci 9. ročníka ZŠ.“
citátykonzultované online (13.3.2023)
01.03.03 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra5. Tieto ciele a štandardy by sa dali splniť iba vtedy, keby žiaci nastupovali do ZŠ so znalosťami slovenského jazyka na úrovni A1, či dokonca A2, pritom vieme, že tomu tak nie je, najmä v oblastiach, kde sa žiaci nestretávajú v bežnom živote so slovenským jazykom, prichádzajú do škôl s takmer nulovými vedomosťami, tomu by sa malo prispôsobiť aj učivo, tak ako tomu je v prípade anglického jazyka, resp. ostatných cudzích jazykov.

Na záver, pre porovnanie toho, aké abnormálne vysoké, nereálne sú nároky kladené na žiakov 1. a 2. (ale aj 3.) cyklu (a ktoré vôbec nie sú v súlade s metódami a princípmi vyučovania cudzích jazykov, hoci sa to v charakteristike predmetu deklaruje) by som uviedla dva citáty, jeden o tom, aké sú požiadavky na žiakov slovenských škôl pre úroveň A1 (citát pochádza z materiálu MŠVVŠ SR) a druhý o tom, kedy majú dosiahnuť danú úroveň (citát pochádza z metodického materiálu ŠPÚ):
konzultované online (13.3.2023)Aj napriek tomu, že je už MŠ povinná pre 5-ročné deti, vzdelávací štandard zo SJSL sa neopiera o predchádzajúce jazykové vedomosti. konzultované online (13.3.2023)
01.03.03 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra4. Okrem prílišnej náročnosti (o gramatike v 1. a 2. cykle ani nehovoriac, tam sú priam prekopírované celé nadpisy akademických gramatík, malo sa špecifikovať – tak ako pri cudzích jazykoch - ktorým gramatickým javom začať, ktorým pokračovať a pod.) za ďalšiu chybu považujem, že autori ešte stále trvajú na dávno prekonanej metóde, t. j. vychádzať pri osvojení slovenského jazyka z „princípov opory o maďarský jazyk“ , citujem:

„Pri osvojovaní si slovenského jazyka sa vychádza z princípu opory o maďarský jazyk.“

„Vyučovanie a osvojovanie si funkčnej gramatiky slovenského jazyka v systematickej konfrontácii s gramatikou maďarského (vyučovacieho) jazyka má prispieť k vytvoreniu a získaniu schopnosti používať slovenský jazyk na príslušnom a požadovanom stupni gramatickosti.“
konzultované online (13.3.2023)Jazykové prostriedky zahŕňajú slovnú zásobu, výslovnosť a gramatické javy. Sú uvedené pre autorov učebníc a pre učiteľa. Osvojovanie gramatických javov prebieha prostredníctvom aktívneho nacvičovania v modelových komunikačných situáciách. Vo vyučovaní SJSL platia všeobecne platné psychologické zásady a zásady vyučovania cudzích jazykov. Zásadný rozdiel (v postavení SJSL ako L2 a CJ ako L3) však spočíva v tom, že vo vyučovaní cudzích jazykov pri plánovaní ich obsahu a edukačného procesu sa neprihliada na už osvojené vedomosti a zručnosti žiakov v maďarskom jazyku. Na hodinách SJSL žiaci vnímajú slovenskú reč a získavajú zručnosti v osvojovaní slovenského jazyka od 1. ročníka na základe získaných poznatkov a zručností v maďarskom jazyku. Preto pri osvojovaní si slovenského jazyka ako L2 sa vychádza z princípu opory o materinský jazyk, a hlavne v začiatkoch učenia sa jazyka sa využíva rovnaká alebo málo odlišná slovná zásoba maďarského a slovenského jazyka.
(pozri Koncepcia vyučovania SJSL v školách s VJM, dostupné na:
https://www.minedu.sk/data/att/16005.pdf) konzultované online (13.3.2023)
01.03.03 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra3. Ďalším príkladom na to, že ciele aj výkonový a obsahový štandard je príliš náročný, sú nároky v oblasti Počúvanie pre 1. cyklus, citujem:

„vyjadriť svoje myšlienky v slovenskom jazyku ústne v každodenných praktických situáciách na úrovni primeranej svojmu veku a schopnostiam na základe pomocných otázok a vetných modelov,

požiadať o informáciu a na požiadanie poskytnúť primeranú odpoveď,

na základe osvojených vetných modelov samostatne rozprávať o živote v škole a v rodine,

vyjadriť potreby a emócie jazykovo a sociálne primeraným spôsobom,

tvoriť jednoduché otázky a odpovede v rámci tematických okruhov“.
citáty z dokumentukonzultované online(13.3.2023)
01.03.03 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra2. Takisto nereálne, príliš náročné pre žiakov 1. cyklu (ktorí sú iba na úrovni A1) sú aj nasledujúce ciele, citujem:

„Na primeranej úrovni veku a schopnostiam dorozumievať sa v rámci vybraných tematických okruhov a v každodenných praktických situáciách.

Aplikovať jednoduché informácie z jednotlivých vzdelávacích oblastí.

Primerane veku a schopnostiam komunikovať vlastné emócie a potreby (aj emócie druhých), porozumieť významu toho, čo je komunikované, vedieť klásť otázky.

Viesť jednoduchý dialóg, klásť otázky a odpovedať na ne primerane situácii.

Na primeranej úrovni veku a schopnostiam použiť osvojené ortoepické, ortografické a gramatické pravidlá potrebné na krátku a jednoduchú ústnu a písomnú komunikáciu v rámci tematických okruhov.“

Poznámka: už samotný pojem „primerane veku“ je chybný – veku primeraný môže byť vzrast, správanie, rôzne schopnosti, aj ovládanie materinského jazyka, ale určite nie ovládanie cudzieho jazyka, to závisí od mnohých faktorov a určite sa bude veľmi líšiť aj v závislosti od toho, z akého prostredia, z akej rodiny daný žiak prichádza a môže byť veľmi odlišný u tej istej vekovej kategórie.
citátykonzultované online(13.3.2023)
01.03.03 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra1. Ciele aj samotné učivo sú príliš náročné, najmä v 1. cykle, okrem toho základnou chybou je aj to, že sa ešte stále trvá na tom, aby sa žiaci učili aj literatúru (citujem jeden z cieľov: „Porozumieť rôznym druhom literárnych textov“).

V 2 . cykle (čiže žiaci 4.a 5. ročníka) by mali zvládnuť nasledovné, opäť citujem: „ Literatúra zahŕňa čítanie a interpretáciu pôvodných slovenských literárnych textov, literárnu komunikáciu na základe analýzy literárnych textov, oboznamovanie sa s vybranými literárnymi druhmi a žánrami. Ťažiskom učebného obsahu je pozorovanie a estetické vnímanie umeleckého textu, analýza textov z aspektu komunikácie (reprodukcia obsahu literárneho textu, hodnotenie, neskoršie charakteristika postáv), osvojovanie hodnotiaceho postoja k literárnym ukážkam, rozvíjanie čitateľských a interpretačných zručností, utváranie návykov potrebných na čítanie pôvodnej slovenskej poézie a prózy. Paralelne s rozvíjaním čitateľských zručností sa realizuje rozvíjanie ústneho vyjadrovania žiakov (estetické, etické a morálne cítenie).“ ... „hlavné a vedľajšie postavy, štruktúra básne (verš, strofa, rytmus, rým), charakteristika literárnych hrdinov a prostredia“.
citátyCitát je z úvodu dokumentu, ktorý sa vzťahuje na všetky cykly. Je tu uvedené, že dôraz sa kladie na čítanie a počúvanie s porozumením a na prácu s textom. Žiaci na hodinách maďarského jazyka a literatúry sa oboznamujú s uvedenými pojmami, preto nie je potrebné ich vysvetľovať, len si ich žiaci postupne osvojujú a prakticky používajú. V žiadnom prípade sa od nich nevyžadujú definície. Na hodinách slovenského jazyka a slovenskej literatúry pri práci s literárnym textom však komunikujú po slovensky a využívajú vedomosti získané na ostatných vyučovacích predmetoch, ktoré si už osvojili v maďarskom jazyku. konzultované online (13.3.2023)
01.03.03 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúraPozn.: Keďže sa, žiaľ, dlhšia pripomienka "nezmestí" do jednej kolónky (max. počet 1500 znakov), budem musieť svoje pripomienkovanie pracne rozdeliť a očíslovať pre prípad, že poradie sa poprahadzuje (žiaľ, ani kurzíva sa nedá pužívať, bolo by to prehľadnejšie, citované časti som mala pôvodne vyzdvihnuté kurzívou)poznámka komentujúcejje to poznámka/vysvetlenie autorky komentárov k spôsobu komentovania
01.02.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 3. cyklusMJL je vyučovací jazyk rovnako ako SJL. MJL má návrh štandardov prepracovaný, má pojmový aparát cez jednotlivé témy podrobne zmapovaný. SJaSL pre národnostné menšiny rovnako podrobne opisuje obsah a všetky výkony cez pojmy a fakty. Áno, štandardy MJL a SJaSL pre národnostné menšiny sú pekne definované a opísané. Tieto vzorové štandardy by mohli byť inšpiráciou aj pre SJL, ktorý je potrebné prepracovať, lebo na základe aktuálneho návrhu sa nedá adekvátne nastaviť vyučovací proces.pozitívne vyjadrenie k SJSLČervenou farbou zvýraznený text sa vzťahuje na SJSL.
01.03.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 3. cyklusZásadná vec, ktorú je podľa mňa potrebné prehodnotiť vo vyučovaní literatúry, je celková paradigma, ktorú tu máme zaužívanú celé desaťročia a neviem či z aktuálneho systému vypadne - a to je memorovanie obsahov diel (a ich rozbor), ktoré deti nikdy nečítali (a ani sa to od nich neočakávalo). Keď toto poviete komukoľvek zo západného sveta, je v šoku. Je to ako sa naspamäť učiť popis hudobného diela bez toho, aby ste ho počuli! Literatúra sa má zažívať, nie sprostredkovane, ale priamo. S tým inak súvisí aj na našich školách pomerne častá práca s ukážkami, ktoré sú vždy absurdne krátke a nedokážu zabezpečiť skutočný zážitok z diela. Deti to vedie k tomu, že sa nabiflia, čo sa od nich očakáva, a po odskúšaní všetko okamžite zabudnú - samozrejme, sú to len ničnehovoriace postrehy niekoho iného o knihe, ktorú ani nedržali v ruke. (To je ďalší dôležitý rozmer = že sme ako žiaci dostávali aj niekým iným vysvetlený význam diela = "čo tým chcel autor povedať". Samozrejme, veď keď sme knihu nečítali, musel nám ju niekto iný takto predžuť:-))) Je to celé absurdné. Myslím že zaradenie - pokojne aj spoločného - SKUTOČNÉHO čítania by malo byť hlavnou súčasťou vyučovania literatúry. Prípadne sa inšpirovať niekde vo svete, ako vytvárajú u detí skutočný vzťah k čítaniu.názor na vyučovanie SJLkonštatovanie, názor na vyučovanie literatúry, na ukážky v učebniciach; poznámka sa nevzťahuje na VŠ Po mailovej komunikácii s autorkou komentára vysvitlo, že komentár chcela napísať k vyučovaciemu predmetu SJL.
01.03.01 Charakteristika podoblasti vyučovanie slovenského jazyka ako druhého jazykaRozdelenie na

A. slovenský jazyk a slovenská literatúra,

B slovenský jazyk ako druhý jazyk

- je veľmi nezrozumiteľné.Prosím zvážiť pomenovania, tak ako sa používa pri cudzích jazykoch:

A. Slovenčina ako DRUHÝ jazyk (sem spadajú deti žijúce v bilingválnej komunite, kde je predpokla, že sa so slovenčinou sporadicky stretávajú- napr. maďarské deti na Slovensku. Nároky sú vyššie, akvizícia rýchlejšia a preto sem patrí aj štúdium literatúry.)

B. Slovenčina ako CUDZÍ jazyk (sem spadajú deti, kťoré ešte kontakt so slovenčinou nemali - deti cudzincov)Podobne rozlišujeme v angličtine English as a Second Language (ESL) a English as a Foreign Language (EFL), a tieto 2 odbory majú aj špecifickú metodiku.
01.03.03 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúraMal by sa viac klásť dôraz na estetický a umelecký zážitok z literárnych diel, nie iba na prázdne bifľovanie sa básní a ich vedeckú analýzu ako kľúč k lepšej známke.nkonštatovanie
01.02.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 3. cyklusCelkove k 3 cyklom:

Návrh predstavuje kvalitatívny "skok" k očakávanej transformácii VŠ v súlade s európskym vzdelávaním 21. storočia. V podstate napĺňa požiadavky, o ktorých som písal pred i po r. 1989, najmä však od šk. reformy v r. 2008 v analyticko-kritickom hodnotiacom duchu. Osobitne vyzdvihujem prehľadnosť, stručnosť (v rámcovaní problematiky z centra) a inštruktívnosť. Patričné miesto tu má jednak koncepcia, implikácia princípov a jednak adekvátny vzťah triády kľúčových didaktických kategórií: cieľ - obsah a prostriedky, tu najmä ako východiskový cieľ v postupnej konkretizácii a následne obsah, čo sa prejavuje v premyslenom výbere jednotlivých tematických okruhov a celkov. Osobitne vyzdvihujem aj formulácie hlavných a čiastkových cieľov v ich špecifikácii pri jednotlivých výkonových a obsahových štandardoch. Podľa mňa autori vystihli ich status, pričom veľký pokrok vidím vo formuláciách obsahového štandardu (tu sa blížime, ba zrejme až predstihujeme také VŠ, ako majú v Rakúsku, NSR alebo v ČR). Podstatné tu je, že pri obs. štandarde už ide o istú tematizáciu výkonového štandardu na istej úrovni (v podobe: pozorovania, hodnotenia, uvedomovania, výberu, vnímania, tvorenia etc.), a to pre uč. so zreteľom na ž. V rámci vyučovania MJ - ako 1. jazyka je dôraz na osvojovanie.../nie učenie!
Vyzdvihujem tiež: nové členenie predmetu, takisto zaradenie výučby slovenčiny ako 1., 2. a SJaSL pre nár. menšiny aj s koncepciou VŠ podľa najnovších... Gratulujem! Výrazný pokrok!
pozitívne vyjadrenie k SJSLČervenou farbou zvýraznený text sa vzťahuje na SJSL.
01.03.03 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra1. 1. Slovenský jazyk a literatúra ako predmet v školách s vyučovacím jazykom maďarským je sám o sebe dobrý nápad pre prostredie bilingválne – teda pre také, kde dieťa ovláda jazyk pasívne skoro na 100% a aktívne sa ho začne učiť používať pekne postupne na škole. Situácia je však iná. Veľké percento žiakov v praxi ukazuje, že nemá ani len pasívne vedomosti. Uvádzame dôvody:

- Materinský (prvý) jazyk nie je slovenský jazyk, ale maďarský jazyk. V rodinách, prípadne v komunitách kde sa dieťa pohybuje sa komunikuje len v maďarskom jazyku.

- Časová dotácia s ktorou sa venujú v materských školách s vyučovacím jazykom maďarským komunikácii v slovenskom jazyku je veľmi nízka, čo sa prejavuje na neefektivite a dieťa si neosvojí ani minimálne základy.

- Ďalším špecifikom sú deti z rómskeho prostredia, ktoré nemajú osvojený v dostatočnej miere ani maďarský jazyk.

Preto si myslíme, že by bolo efektívne aspoň v rámci 1. a 2. cyklu učiť v školách s VJM Slovenský jazyk a slovenskú literatúru v koncepcii druhého jazyka tak, ako deti cudzincov. V anglickom jazyku existuje mnoho osvedčených metód, ktoré sú prenesiteľné aj do vyučovania slovenského jazyka v školách s VJM. Aj napriek tomu, že sa o tom často diskutovalo na odborných fórach, je pre nás sklamaním takto zostavené kurikulum, ktoré neodráža niekoľko rokov diskutovanú potrebu pozerať sa na slovenský jazyk v školách s VJM optikou cudzieho jazyka.
nV školách s VJM sa vyučuje povinný vyučovací predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra – SJSL (nie slovenský jazyk a literatúra). Slovenský jazyk (v školách s VJM) má postavenie druhého jazyka (L2) práve preto, lebo pre týchto žiakov je maďarský jazyk prvým jazykom (L1). Vzdelávací štandard pre deti cudzincov nie je povinný predmet, je jazykovou podporou pre žiakov (deti cudzincov) (§ 146 ods. 3 školského zákona) a žiakov po ukončení osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky, ktorí nedostatočne ovládajú slovenský jazyk (§ 25 ods. 10 školského zákona). Schválený ŠVP už tento predmet neobsahuje. Školský zákon (pozri § 9 ods. 3 a 4) vymedzuje, čo majú obsahovať vzdelávacie štandardy. Preto metódy, formy a techniky vyučovania neobsahuje. Vyučovací proces riadi učiteľ, jeho úlohou je plánovať vyučovanie, motivovať a usmerňovať žiakov, voliť vhodné metódy, techniky a formy práce na dosahovanie vytýčených cieľov s prihliadnutím na jazykové prostredie školy a schopnosti žiakov. Všetky výkonové štandardy v SJSL aj v cudzích jazykoch sa viažu na komunikáciu: Komunikačné jazykové činnosti (recepcia, produkcia, interakcia). Komplexný obsahový štandard nie je cieľom, ale prostriedkom na dosiahnutie výkonových štandardov.
01.03.03 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúraV nových štandardoch je ešte stále príliš veľa zbytočných gramatických hĺbok/ morfológie a literatúry, ktoré uberajú priestor tomu, aby učiteľ mohol aplikovať rôzne metódy, ktoré dokážu vytvárať u žiakov pozitívny vzťah k slovenskému jazyku. Medzi také metódy pratrí napríklad: metóda celkovej fyzickej odpovede, rôzne didaktické hry, metódy rozprávania príbehu, dramatické hry, storytelling, metóda prirodzeného prístupu ...

4. Nedostatok kvalitných materiálov pociťujeme už niekoľko rokov. Ako to bude pri zmene kurikula? Dočkáme sa konečne barličky aj z tejto strany?

5. Znížila sa časová dotácia predmetu o 8 hodín za všetky cykly, čo nás na jednej strane teší, na strane druhej vyvoláva obavu vzhľadom ku kvalitnému naplneniu vytvorených štandardov.
nŠkolský zákon v § 9 ods. 3 a 4 vymedzuje, čo majú obsahovať vzdelávacie štandardy (VŠ). Odsek "(4) Vzdelávacie štandardy sú vypracované v súlade s rámcovými učebnými plánmi a členia sa na: a) výkonové štandardy, ktoré sú podrobnejším rozpracovaním cieľov vzdelávania a určujú úroveň spôsobilostí, ktoré má dieťa alebo žiak nadobudnúť,
b)
obsahové štandardy, ktoré sú spracované podľa tematických celkov a určujú okruhy činností, témy, pojmy a fakty, ktoré tvoria obsahové jadro vzdelávacej oblasti alebo vyučovacieho predmetu." To znamená, že VŠ neobsahuje metódy, formy a ani techniky. Tie si vyberá vyučujúci s prihliadnutím na podmienky školy/triedy, jazykové prostredie žiakov, na ich jazykové schopnosti a pod. – teda každý učiteľ má toľko "priestoru na aplikáciu rôznych metód", koľko len potrebuje. Vzdelávací štandard tvorí výkonový a obsahový rámec vyučovacieho predmetu. Všetky výkony sa viažu na komunikačné jazykové činnosti. Komplexný obsahový štandard nie je cieľom, ale prostriedkom na dosiahnutie výkonových štandardov.
01.03.01 Charakteristika podoblasti vyučovanie slovenského jazyka ako druhého jazyka1. Potrebujeme dosiahnuť, aby jazykové vzdelávanie bolo nárokovateľné.

V pôvodnom návrhu z decembra 2022 - časť 12 je uvedené: "Jazykový kurz sa organizuje v rozsahu podľa výšky poskytovaných finančných prostriedkov a personálnych podmienok školy."

2. Potrebujeme pevne stanoviť úroveň jazykových schopností a počet vyučovacích hodín pre úroveň 1 a 2.

Pôvodný návrh uvádzal 200 a 150 pre dve úrovne - nový návrh nepíše žiadne hodiny.

Bude potrebné stanoviť, že "komunikačná úroveň 1" (bod 01.03.04.02) - žiak dosiahne úroveň... (napríklad A2) so stanoveným počtom hodín 200. Pre "komunikačnú úroveň 2 (bod 01.03.04.03) - žiak dosiahne úroveň... (B1) s počtom hodín 150.

- Stanovenie úrovne podľa CEFR je potrebné preto, aby sme vedeli štandardizovať testy aj celú výučbu.

- Stanovenie hodín je potrebné preto, aby si škola, ktorá chce šetriť peniaze, "neodbavila" jazykový kurz tým, že spraví napr. 20 hodinový kurz.3. Návrh nerieši kto bude jazyk na školách vyučovať

- Pôvodný decembrový návrh špecifikuje: " Jazykovú podporu môže poskytovať podľa rozhodnutia vedenia školy pedagogický zamestnanec školy, alebo škola sprostredkuje jazykový kurz zabezpečovaný externým poskytovateľom, ktorý je realizovaný priamo v škole, mimo školy alebo dištančnou formou prostredníctvom prostriedkov založených
V súčasnosti sa realizujú kurzy štátneho jazyka. Časová dotácia základného kurzu je 48 vyučovacích hodín, rozširujúceho kurzu 64 hodín. Tento počet hodín nie je postačujúci na dosiahnutie požadovanej komunikačnej úrovne. Návrh úpravy po konzultácii s MŠVVaŠ SR: uviesť minimálny počet hodín, ktoré škola musí žiakovi poskytnúť a odporúčaný počet hodín. komunikačná úroveň 1 (základná): min. 66 vyučovacích hodín, odporúčaný počet vyučovacích hodín: 200
komunikačná úroveň 2 (rozširujúca): min. 66 vyučovacích hodín, odporúčaný počet vyučovacích hodín: 150

Stanovenie časovej dotácie nie je predmetom vzdelávacích štandardov, ani v iných štandardoch sa neuvádza počet hodín.
Časová dotácia je súčasťou kapitoly 12 ŠVP Osobitosti výchovy a vzdelávania cudzincov.

Jazyková podpora v rámci predmetu/kurzu slovenského jazyka ako druhého jazyka je určená pre:
- žiakov – deti cudzincov (§ 146 školského zákona) ;
- žiakov (väčšinou štátni občania SR, narodení v SR alebo v zahraničí), ktorí si plnili povinnú školskú dochádzku v školách mimo územia SR alebo sa individuálne vzdelávali v zahraničí (§ 25 školského zákona).

Druhý jazyk sa na rozdiel od cudzieho jazyka líši predovšetkým postavením v živote žiakov. Ide o jazyk, od ktorého sú existenčne závislí z hľadiska školskej dochádzky a integrácie do spoločnosti. Špecifikom slovenského jazyka ako druhého jazyka je predovšetkým to, že žiaci sú už na veľmi nízkej úrovni ovládania jazyka vystavení potrebe naučiť sa špecifickú slovnú zásobu typickú pre školské prostredie, ktorá nie je súčasťou bežných učebníc slovenčiny ako cudzieho jazyka. Aj z tohto dôvodu boli vzdelávacie štandardy vypracované pre dve komunikačné úrovne (základná – úroveň 1, rozširujúca – úroveň 2), ktoré nevyužívajú v celej miere škálu stanovenú SERR, lebo ten nie je zameraný na výučbu druhého jazyka, ale cudzieho jazyka. Pri opise úrovní vychádzame okrem SERR aj zo vzdelávacích štandardov pre vyučovací predmet SJSL, inšpiráciou sú aj opisy úrovní estónčiny, švédčiny a fínčiny ako druhého jazyka.
01.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 1. cyklusProsíme brať do úvahy aj to, že existuje veľký počet škôl na území SR, ktorú navštevujú takí žiaci, ktorých musíme najprv civilizovať ( práca v kolektíve, použitie toalety, mydla, hry, dodržiavania pravidiel). Nevedia sa vyjadrovať ani v materinskom jazyku, ani v rómskom jazyku, nie to ešte po slovensky. Nepoznajú slová, frázy,povely v maďarčine niet to ešte učiť ich po slovensky. Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorým chýba jedlo, desiata a obed, sú vysoko postavené štandardy a požiadavky. Na takých žiakov nikdy a nikto nemyslí. Z roka na rok sa do školy prichádzajú stále slabší žiaci, ktorí sú na úrovni 3-4 ročného dieťaťa. - ani toto sa nerieši už roky na Slovensku. Vytvárame tu nové štandardy, ale máme dojem, že obsah sa nemení. Pripomienkovanie sa malo konať ešte pred vytváraním nových štandardov.názor, konštatovanie
01.03.04.02 Vzdelávacie štandardy slovenského jazyka ako druhého jazyka pre komunikačnú úroveň 1 (základná)Prihliada sa aj na deti Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré navštevujú víkendové vzdelávacie centrá, majú stále trvalý pobyt na Slovensku a zo zákona musia absolvovať komisionálne skúšky? Ocenili by sme, aby po konzultácii s ISEIA boli štandardy prispôsobené kompetenciám našich detí. Už dlhší čas je z našej strany dopyt po ucelenom manuály, ktorý by bol platný pre všetky centrá po svete. Taktiež potrebujeme implementovať do legislatívy, aby všetky školy na Slovensku mali jediný a spoločný manuál, ktorý obsahuje testy tak, aby boli nemeniteľné a riaditeľ školy nemal právomoc rozhodovať o tom, či si svojvoľne pridá aj iné predmety na skúšky, než tie, ktoré sa po spoločnej dohode s NIVAM-om a ISEIA-ou implementujú. Vytvorenie cyklov by v tomto prípade explicitne našim centrám pomohli.Vzdelávací štandard je primárne určený pre deti cudzincov (§ 146 školského zákona) a pre žiakov, ktorí si plnili školskú dochádzku mimo územia SR a vrátili sa na Slovensko. Ak sa na komisionálnej skúške po ukončení osobitného plnenia školskej dochádzky mimo územia SR preukáže, že žiak nedostatočne ovláda slovenský jazyk, môže byť zaradený do jazykového kurzu (§25 ods. 10 školského zákona).

Žiaci plniaci si PŠD mimo územia SR vykonávajú komisionálnu skúšku zo slovenského jazyka podľa vzdelávacích štandardov pre slovenský jazyk a literatúru. Podmienky konania komisionálnych skúšok určuje § 25 školského zákona. Keďže podľa zákona rozsah a obsah komisonálnej skúšky určuje riaditeľ školy, aj nároky na KŠ sú na území SR rozdielne. Dlhodobo NIVaM (predtým ŠPÚ) podporuje návrh ISEIA o vytvorenie odporúčaní pre riaditeľov škôl k organizácii a obsahu komisionálnych skúšok. Potrebné prerokovať s MŠVVaŠ SR.
01.03.03 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra2. Oceňujeme, že zámerom v dokumente je aj vytvárať priestor pre komunikáciu. Problém však nastáva pri jej realizácii v praxi, nakoľko mnohí učitelia sa tvrdo a kŕčovito držia obsiahlej gramatiky, ktorá im dáva pocit bezpečia, narozdieľ od spontánnej komunikácie s deťmi, ktorá vychádza z ich každodenného života. Reforma pre nás nespočíva len v úprave kurikula, ale aj v prístupe učiteľov.

V súčasnosti je veľkou podporou učiteľov RCPU, ale ešte stále vidíme priestor na ďalší rozvoj učiteľov tak, aby dokázali spĺňať požiadavky súčasnej doby a súčasného kurikula, a to prostredníctvom poskytnutia dostatočného času na osvojenie všetkého nového v podobe kurzov, aktualizačného vzdelávania s inšpiráciou aplikácie metód výučby cudzích jazykov do slovenského jazyka.
konštatovanie
01.03.04.01 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk ako druhý jazykSúhlasíme, a zároveň by bolo potrebné sprístupniť kurzy SJ pre deti cudzincov, ktoré sa učia zatiaľ výhradne online z Ukrajiny. (Minimálne ako potenciálna príprava pre začlenenie do vzdelávacieho systému na Slovensku. Nikto nevie, ako dlho bude konflikt na Ukrajine trvať.)V súčasnosti sa realizujú kurzy štátneho jazyka. Časová dotácia základného kurzu je 48 vyučovacích hodín, rozširujúceho kurzu 64 hodín. Tento počet hodín nie je postačujúci na dosiahnutie požadovanej komunikačnej úrovne. Návrh úpravy po konzultácii s MŠVVaŠ SR: uviesť minimálny počet hodín, ktoré škola musí žiakovi poskytnúť a odporúčaný počet hodín. komunikačná úroveň 1 (základná): min. 66 vyučovacích hodín, odporúčaný počet vyučovacích hodín: 200 komunikačná úroveň 2 (rozširujúca): min. 66 vyučovacích hodín, odporúčaný počet vyučovacích hodín: 150 Stanovenie časovej dotácie nie je predmetom vzdelávacích štandardov, ani v iných štandardoch sa neuvádza počet hodín. Časová dotácia je súčasťou kapitoly 12 ŠVP Osobitosti výchovy a vzdelávania cudzincov. Jazyková podpora v rámci predmetu/kurzu slovenského jazyka ako druhého jazyka je určená pre: - žiakov – deti cudzincov (§ 146 školského zákona) ; - žiakov (väčšinou štátni občania SR, narodení v SR alebo v zahraničí), ktorí si plnili povinnú školskú dochádzku v školách mimo územia SR alebo sa individuálne vzdelávali v zahraničí (§ 25 školského zákona).
01.02.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúraSúhlasíme. Je to dôležité aj ako systémové nastavenie pre podporu rovnakej/porovnateľnej kvality a možností jazykového vzdelávania v rámci celej SR. V súčasnosti sa stretávame s tým, že niektorá škola zabezpečuje jazykové vzdelávanie detí cudzincov, iná nie (bez ohľadu na to, či interne alebo externe).V súčasnosti sa realizujú kurzy štátneho jazyka. Časová dotácia základného kurzu je 48 vyučovacích hodín, rozširujúceho kurzu 64 hodín. Tento počet hodín nie je postačujúci na dosiahnutie požadovanej komunikačnej úrovne. Návrh úpravy po konzultácii s MŠVVaŠ SR: uviesť minimálny počet hodín, ktoré škola musí žiakovi poskytnúť a odporúčaný počet hodín. komunikačná úroveň 1 (základná): min. 66 vyučovacích hodín, odporúčaný počet vyučovacích hodín: 200 komunikačná úroveň 2 (rozširujúca): min. 66 vyučovacích hodín, odporúčaný počet vyučovacích hodín: 150 Stanovenie časovej dotácie nie je predmetom vzdelávacích štandardov, ani v iných štandardoch sa neuvádza počet hodín. Časová dotácia je súčasťou kapitoly 12 ŠVP Osobitosti výchovy a vzdelávania cudzincov. Jazyková podpora v rámci predmetu/kurzu slovenského jazyka ako druhého jazyka je určená pre: - žiakov – deti cudzincov (§ 146 školského zákona) ; - žiakov (väčšinou štátni občania SR, narodení v SR alebo v zahraničí), ktorí si plnili povinnú školskú dochádzku v školách mimo územia SR alebo sa individuálne vzdelávali v zahraničí (§ 25 školského zákona).
01.03.04.01 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk ako druhý jazykTo isté platí aj pre vyučujúcich Slovenského jazyka a slovenskej literatúry v ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.súhlas s komentárom o príprave učiteľov
01.03.04.01 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk ako druhý jazykSúhlasíme. Je to dôležité aj ako systémové nastavenie pre podporu rovnakej/porovnateľnej kvality a možností jazykového vzdelávania v rámci celej SR. V súčasnosti sa stretávame s tým, že niektorá škola zabezpečuje jazykové vzdelávanie detí cudzincov, iná nie (bez ohľadu na to, či interne alebo externe).V súčasnosti sa realizujú kurzy štátneho jazyka. Časová dotácia základného kurzu je 48 vyučovacích hodín, rozširujúceho kurzu 64 hodín. Tento počet hodín nie je postačujúci na dosiahnutie požadovanej komunikačnej úrovne. Návrh úpravy po konzultácii s MŠVVaŠ SR: uviesť minimálny počet hodín, ktoré škola musí žiakovi poskytnúť a odporúčaný počet hodín. komunikačná úroveň 1 (základná): min. 66 vyučovacích hodín, odporúčaný počet vyučovacích hodín: 200 komunikačná úroveň 2 (rozširujúca): min. 66 vyučovacích hodín, odporúčaný počet vyučovacích hodín: 150 Stanovenie časovej dotácie nie je predmetom vzdelávacích štandardov, ani v iných štandardoch sa neuvádza počet hodín. Časová dotácia je súčasťou kapitoly 12 ŠVP Osobitosti výchovy a vzdelávania cudzincov. Jazyková podpora v rámci predmetu/kurzu slovenského jazyka ako druhého jazyka je určená pre: - žiakov – deti cudzincov (§ 146 školského zákona) ; - žiakov (väčšinou štátni občania SR, narodení v SR alebo v zahraničí), ktorí si plnili povinnú školskú dochádzku v školách mimo územia SR alebo sa individuálne vzdelávali v zahraničí (§ 25 školského zákona).
01.03.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 3. cyklusSamozrejme, to, čo je potrebné pre ovládanie jazyka, pre osvojenie si konkrétnych gramatických javov sa nemôže vynechať, ale v časti syntax je vymenované prakticky celé učivo slovenských škôl, a to považujem za úplne zbytočné pre žiakov v školách s VJM (to sa robilo, žiaľ, aj doteraz - aspoň do nie tak dávnej doby - žiaci sa napr. v celom 9. ročníku venovali rozborom viet - aby vraj boli pripravení na prijímačky, kde sa to, žiaľ, vyžadovalo - , čo je absolútne zbytočné a v ničom im to nepomohlo v komunikácii, práve napak, o tom ani nehovoriac, ako to negatívne ovplyvnilo ich vzťah k slovenskému jazyku). Som hlboko sklamaná z toho, že syntax a literatúra - a veľa inej teórie a porovnávania s maďarčinou - sú ešte stále súčasťou kurikula a štandardov.názorkonzultované online (13.3.2023)
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusDôraz sa nekladie na komunikáciu. Obsahový aj výkonový štandard obsahuje také pojmové okruhy a témy, na ktoré dieťa pochádzajúce z maďarského kolektívu na tejto požadovanej jazykovej úrovni nebude vedieť tvoriť vety. Keďže základom komunikácie je tvorba viet, jednoznačne nemôžeme hovoriť o komunikácii. Štandardy odporúčajú naučiť sa a aplikovať modelové frázy a výrazy a osvojené vetné modely v „komunikačných situáciach“. Tvorba viet písomnou formou tiež nahrádza písaním podľa štruktúry (viď. produkcia a písomný prejav). Podľa týchto štandardov teda sa odporúča, aby deti naďalej sa biflili frázy, vetné modely a dokázali aplikovať nabiflené vety v rámci komunikačných tém namiesto toho, aby sa sústredili na osvojenie tvorby viet. V žiadnom prípade nie je možné hovoriť o osvojení základov komunikácie, keďže skladanie viet pomocou nabiflených fráz nie je komunikácia.

1.cyklus – okruhy, ktoré nepodporujú tvorbu viet, čiže nepodporujú osvojenie základov komunikácie

• vedieť klásť otázky – viď. Ciele vzdelávacieho cyklu

• rozlíšiť tykanie a vykanie- v štandardoch je uvedené, že sa deti učia časovať slovesá v 2. Osobe množného čísla iba v 2. c. a skloňovanie zámen v 3. c. (však vykanie ani nemusí vedieť)

• Zaujať postoj: dať pokyn/príkaz- deti na tejto úrovni nie sú schopné tvoriť rozkazovací spôsob slovies

• Slovná zásoba: naučiť sa 400 – 500 nových slov, výrazov aj ich aktívne využívať - to je nereálne

Tímea Šimková, učit.
nVšetky výkonové štandardy sa viažu na komunikáciu: Komunikačné jazykové činnosti (recepcia, produkcia, interakcia). Komunikácia nie je len "konverzácia alebo rozhovor". Druhy komunikácie: verbálna (slovná): ústna (dialóg, monológ...); bežná, oficiálna...; písomná; elektronická; neverbálna (neslovná)...; aktívne počúvanie... Vyučovací proces riadi učiteľ, jeho úlohou je motivovať a usmerňovať žiakov, plánovať vyučovanie a voliť vhodné metódy, techniky a formy práce na dosahovanie vytýčených cieľov s prihliadnutím na jazykové prostredie školy, jazykové schopnosti žiakov. Zároveň rozhoduje aj o tom, koľko času potrebuje venovať rozvíjaniu komunikačných schopností žiakov. Vytvára priestor pre žiakov, aby sa mohli prejaviť (činnostne zameraný prístup), aby u nich rozvíjal aj mäkké zručnosti.
01.03.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 3. cyklusJedným z cieľov vyučovacieho predmetu je: Získať základné znalosti o jazykovom systéme a o fungovaní jazyka v komunikácii, uplatniť ich pri zdokonaľovaní svojej komunikačnej praxe a pri vzdelávaní. Odpoveď na Vašu otázku je áno, kurzívou písané pojmy by mali žiaci ovládať a tiež používať. Za autorský kolektív Andrea Döményováodpoveď na otázku (pozri riadok č. 2)odpoveď na otázku
01.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 1. cyklusPo schválení legislatívnych zmien, týkajúcich sa metód výučby slovenského jazyka ako cudzieho jazyka na školách s VJM, je priam záväzné vypracovať také štandardy, ktoré sú založené výlučne na princípoch výučby slovenského jazyk ako cudzieho jazyka. A prečo je tomu tak? Pri hľadaní odpovede treba vychádzať z princípu: jazyk iný ako materinský, je pre človeka cudzím jazykom. Z toho vyplýva, že iný jazyk ako materinský by sme mali učiť iba metódami a formami výučby cudzieho jazyka. Žiaci na školách s vyučovacím jazykom slovenským sa učia angličtinu tak ako slovenčinu? Ani my na školách s VJM sa to neučíme ako maďarčinu. Angličtina je pre nás všetkých cudzím jazykom!

Citujem zo stránky SAV (zajtra už to bude aj aktuálne): "Dnes, 21. februára si pripomíname Medzinárodný deň materinského jazyka ...Materinský jazyk pripomína prvú, najsilnejšiu komunikáciu v živote človeka...Podstata učenia sa v materinskom jazyku – a je jedno, či ide o slovenčinu, maďarčinu, rómčinu alebo iné jazyky – spočíva v efektívnom rozvoji rozumových a argumentačných zručností a má obrovský vplyv na učenie sa s porozumením a neskôr aj na učenie sa druhého či cudzieho jazyka."

Prosíme o vytvorenie takých štandardov, ktoré v plnej miere rešpektujú tieto princípy a v plnej miere ich zavádzajú do praxe. Návrh: rozposlať výzvu na každú školu s VJM s možnosťou zapojiť sa do tvorby týchto štandardov. Vytvoriť z toho užší tím učiteľov z praxe. Finančne ich ohodnotiť.
nPostavenie slovenského jazyka je L2 v školách s VJM. Postavenie cudzích jazykov je L3. Vzdelávací štandard pre deti cudzincov nie je povinný predmet, je jazykovou podporou pre žiakov (deti cudzincov) (§ 146 ods. 3 školského zákona) a žiakov po ukončení osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky, ktorí nedostatočne ovládajú slovenský jazyk (§ 25 ods. 10 školského zákona). Schválený ŠVP už tento štandard neobsahuje. Školský zákon (pozri § 9 ods. 3 a 4) vymedzuje, čo majú obsahovať vzdelávacie štandardy. Preto vzdelávací štandard zo SJSL metódy, formy a techniky vyučovania neobsahuje. Vzdelávací štandard je iba rámec, každá škola si vytvorí svoj školský vzdelávací program a učivo rozpracuje podľa ročníkov. Vyučovací proces riadi učiteľ, jeho úlohou je plánovať vyučovanie a voliť vhodné metódy, techniky a formy práce na dosahovanie vytýčených cieľov s prihliadnutím na jazykové prostredie školy a schopnosti žiakov. Motivuje, usmerňuje a vytvára priestor pre žiakov na aktívne a zmysluplné používanie jazyka (činnostne zameraný prístup).
01.03.02 Ciele vzdelávacej podoblasti vyučovanie slovenského jazyka ako druhého jazykaFormovať si pozitívne postoje a pozitívny vzťah k slovenskému jazyku a jeho učeniu sa.....odporucame doplnit...a cez jazyk ku kulture, narodu resp. posilnovanie narodneho povedomiaadoplnené
01.02.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúraZrejme by naozaj prospelo premenovanie kapitoly 01.03 na Slovenský jazyk ako CUDZÍ jazyk, lebo je evidentné, že to ľudí mýli.
01.02.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúraKapitola 01.03
01.02.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúraTiez kapitola 01.03
01.02.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúraPripomienka patri do kapitoly slovensky jazyk ako 2.jazyk.
01.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 1. cyklusPredkladané štandardy považujem za príliš náročné. Na základe ustanovenia/požiadavky zákona, že SJSL máme vyučovať „metódami a formamy výchovy a vzdelávania ako cudzí jazyk” sme očakávali podobné štandardy, ako sú napr. štandardy anglického jazyka v iŠVP z roku 2015. Predstavené štandardy kladú vyššie nároky na žiakov prvého cyklu, ako z anglického jazyka v treťom cykle. Pri takomto množstve požiadaviek opakovane neostáva priestor na upevnenie a opakovanie učiva, ktoré je základom k automatizácii používania už osvojených poznatkov. Bolo by vhodné taktiež prehodnotiť adekvátnosť niektorých tém z pohľadu ich potreby v reálnom živote.n konzultované online (13. 3. 2023)Školský zákon v § 9 ods. 3 a 4 vymedzuje, čo majú obsahovať vzdelávacie štandardy (VŠ). Odsek "(4) Vzdelávacie štandardy sú vypracované v súlade s rámcovými učebnými plánmi a členia sa na: a) výkonové štandardy, ktoré sú podrobnejším rozpracovaním cieľov vzdelávania a určujú úroveň spôsobilostí, ktoré má dieťa alebo žiak nadobudnúť,
b)
obsahové štandardy, ktoré sú spracované podľa tematických celkov a určujú okruhy činností, témy, pojmy a fakty, ktoré tvoria obsahové jadro vzdelávacej oblasti alebo vyučovacieho predmetu." To znamená, že vzdelávací štandard neobsahuje metódy, formy a ani techniky vyučovania.
Tie si vyberá vyučujúci s prihliadnutím na podmienky školy/triedy, jazykové prostredie školy, na jazykové schopnosti žiakov a pod.
Tematické okruhy korešpondujú aj s témami ostatných vyučovacích predmetov/vzdelávacích oblastí, ktoré si žiaci osvojujú v materinskom jazyku. Tematické okruhy sú vymedzené v súlade s medzipredmetovými vzťahmi a prierezovými gramotnosťami. Postavenie slovenského jazyka (v školách s VJM) je L2 (druhý jazyk), teda je odlišné od postavenia cudzích jazykov, ktoré sú L3. Hodinová dotácia týchto predmetov je tiež rozdielna (pozri RUP). konzultované online (13. 3. 2023)
01.03.03 Charakteristika vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúraDobrý deň,

dovoľujeme si priložiť pripomienky, ktoré sme ako RCPU Komárno vyzbierali od učiteľov z nášho okresu:
pozdravinformácia
01.03.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 3. cyklusDobrý deň. Morfológiu, lexikológiu (teoretické vedomosti) a najmä syntax by sa mali učiť žiaci iba na hodinách maďarčiny, nikde, v žiadnej učebnici angličtiny, nemčiny či iných jazykov som sa nestretla s tým, aby sa učili o týchto pojmoch, predsa potrebujú komunikovať, nie vedieť, čo je podmet, prísudok apod.n konzultované online (13. 3. 2023)Zdôrazňuje sa uplatňovanie metód a techník vyučovania cudzích jazykov. Postavenie slovenského jazyka (v školách s VJM) je L2 (druhý jazyk), teda je odlišné od postavenia cudzích jazykov, ktoré sú L3. Hodinová dotácia týchto predmetov je tiež rozdielna (pozri RUP). V charakteristike podoblasti sa uvádza: "Novozískavané vedomosti sa prepájajú s predchádzajúcimi a zároveň s poznatkami z iných predmetov." Žiaci sa na hodinách maďarského jazyka a literatúry oboznamujú s gramatikou, vedia identifikovať slovné druhy, vetné členy a pod. A práve to sa využíva v predmete SJSL, žiaci nemajú memorovať poučky a definície, ale postupne si osvojujú pojmy, ktorých význam poznajú z maďarčiny. Gramatika sa má vyučovať integrovane. Pozri 3. cyklus, obsahový štandard, bod 2. Jazykové prostriedky: "Osvojovanie gramatických javov prebieha prostredníctvom aktívneho objavovania jazykových zákonitostí v rôznych komunikačných situáciách, opakovaného používania i aktívneho precvičovania slovných spojení a jednoduchých viet v konkrétnych, zmysluplných situáciách v rámci stanovených tematických okruhov." Vyučovací proces riadi metodicky a didakticky pripravený učiteľ, ktorý plánuje a s prihliadnutím na jazykové prostredie školy a jazykové schopnosti žiakov aplikuje vo vyučovaní také metódy, formy a techniky, pomocou ktorých môže dosiahnuť vytýčené ciele. Komunikácia nie je len "rozhovor alebo konverzácia". Druhy komunikácie: verbálna (slovná): ústna (dialóg, monológ...); bežná, oficiálna...; písomná; elektronická; neverbálna (neslovná)...; aktívne počúvanie...
Všetky výkonové štandardy v SJSL aj v CJ sa viažu na komunikáciu: Komunikačné jazykové činnosti (recepcia, produkcia, interakcia). V týchto vyučovacích predmetoch
sa kladie dôraz na komunikatívny prístup, na praktické využitie osvojených spôsobilostí, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Činnostne zameraný prístup považuje žiakov za aktívnych účastníkov procesu učenia sa a používateľov jazyka. Konzultované online 13. 3. 2023
01.03.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 3. cyklusMinimálne v angličtine sa subject (podmet) a object (predmet) koncom druhého stupňa už používa, lebo na vysvetlenie niektorých gramatických javov je tá znalosť potrebná.AJpoznámka sa netýka SJSL
01.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 1. cyklusS 1. bodom nesúhasím, ku komunikácií sú potrebné otázky. Naučia sa ich napodobňovaním. Zo skúseností, deti majú radosť, keď sa môžu pýtať a keď dostanú aj adekvátnú odpoveď od spolužiaka.odpoveď na komentárreakcia na pripomienku
01.01 Charakteristika oblastiObsahový štandard obsahuje aj druhy textov, v rámci ktorých sú uvedené vybrané literárne druhy a žánre. VŠ neuvádza autorov, ani konkrétne literárne diela.
konštatovanie
01.02.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúraZároveň by návrh mal ísť súbežne s podporou zavedenia špecializácie (ako aj školení, doplnení vzdelania) učiteľ slovenského jazyka ako cudzieho jazyka.
01.03.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 2. cyklusText je sformulovaný veľmi všeobecne pre dané cykly.Zdôrazňujú počúvanie s porozumením na základe zvukových nahrávok, ktoré (žiaľ) na školách absentujú.Taktiež odporúčania na vhodné podcasty, audiovizuálne ukážky vhodné pre deti a mládež, ako aj veku vhodné slovenské filmy a rozprávky.Nový dokument netrvá ani na čítaní aspoň niekoľkých diel zo slovenskej literatúry.Zo syntaxe chýba vetný základ ako hlavný vetný člen a ako jadro jednočlennej vety.Beáta Lukeš a Zuzana Horňáková, učiteľky ZŠ Buzica
a – vetný základ Pripomienka bola napísaná k predmetu SJL, i keď ide o ZŠ s VJM. Vzdelávací štandard je definovaný v školskom zákone (pozri Školský zákon § 9 ods. 3 a 4). Na základe obsahových a výkonových štandardov sa budú tvoriť edukačné publikácie (učebnice, pracovné zošity a pod.). Obsahový štandard obsahuje aj druhy textov, v rámci ktorých sú uvedené vybrané literárne druhy a žánre. Vzdelávací štandard neuvádza autorov, ani konkrétne literárne diela. Je tu možnosť výberu textov s prihliadnutím na jazykové prostredie školy a jazykové schopnosti žiakov. Vetný základ – doplnený do obsahového štandardu 3. cyklu. Zvukové nahrávky sú dostupné na webovom sídle vydavateľstva. Pozri aj sériu publikácií (výstupy z projektu): https://www.statpedu.sk/sk/publikacna-cinnost/metodiky/
01.02.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 2. cyklus2.Cyklus - zbytočnosti, ktoré nepodporujú osvojenie jazyka

Literárne texty

· Charakteristické prvky slovenských ľudových rozprávok, ľudové piesne: zbytočná slovná

zásoba, ktorú v bežnom živote žiaci maďarskej národnosti nevyužívajú a obsahujú zastaralé,

mätúce výrazy, skloňovanie a časovanie. Celkovo cieľom vyučovania slovenského jazyka na

národnostných školách by malo byť medzi inými aj to, aby si žiaci jazyk obľúbili a táto téma

pre túto vekovú kategóriu už je zastaralá.

Tematické okruhy

· Doprava a cestovanie: dopravné značky a predpisy sú ilustrované a preto nie je dôvod ich

učiť aj v slovenčine najmä v druhom cykle.

· Človek a príroda: domáce a lesné zvieratá, poľné zvieratá a ich mláďatá, život v lese a na

lúkach, na poliach, činnosti ľudí a zvierat podľa ročných období, poľnohospodárske práce,

práce v ovocnom sade a v záhrade: tie to tematické okruhy by bolo potrebné nejakou

formou zmodernizovať. Celkovo tematické okruhy sú veľmi oddelené od seba, nie je medzi

nimi prechod, ani prepájanie, žiak sa stretne na každej vyučovacej hodine novým textom,

novými slovami – to je veľmi náročné, veď aj školská inšpekcia vyžiada prepojenie medzi

predmetmi na jednej vyučovacej hodine.

Tímea Šimková, učiteľka ZŠ Buzica
n2. cyklus zahŕňa 4. a 5. ročník ZŠ. Pre žiakov tejto vekovej kategórie sú vhodné práve rozprávky. Na hodinách maďarského jazyka a literatúry v 1. cykle pracujú žiaci s rozprávkami, teda už nadobudli určité skúsenosti s prácou s textom. Výkonový štandard uvádza globálne porozumenie textu, tzn. žiak nemusí poznať všetky slová, ale "globálne porozumieť počutým a prečítaným veku primeraným súvislým textom a kratším literárnym ukážkam s menším počtom neznámych slov, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho jazykovej úrovni a skúsenostiam", resp. "globálne pochopiť podstatu veku primeraných vecných a literárnych textov s menším počtom neznámych slov". Ľudové piesne sa žiaci učia aj na hodinách hudobnej výchovy. Piesne, riekanky, vyčítanky, básničky sa dajú využiť na navodenie správnej atmosféry, na nácvik správnej výslovnosti nie len na začiatku hodiny, ale podľa potreby aj v ďalších fázach vyučovacej hodiny. K téme Doprava a cestovanie: v rámci témy sa žiaci stretávajú s rôznymi informačnými tabuľami i dopravnými značkami. Podobne ako pri práci s obrázkovým materiálom – ide o čítanie s porozumením, napr. priechod pre chodcov, parkovisko atď. Žiaci niektoré dopravné značky už poznajú/vedia pomenovať po maďarsky, (resp. poznajú ich význam), a práve tie môžu pomenovať aj po slovensky, napr. STOP znamená stoj, dopravná značka Pozor, deti!, svetelné signály, križovatka a pod., pričom učiteľ prihliada na schopnosti žiakov. Tematické okruhy v obsahovom štandarde korešpondujú s tematickými okruhmi ostatných vyučovacích predmetov, resp. vzdelávacích oblastí, ktoré si žiaci osvojili v maďarskom jazyku.
Na základe výkonových a obsahových štandardov sa tvoria edukačné publikácie (učebnice a pracovné zošity atď.). Učiteľ riadi vyučovací proces, plánuje, určuje ciele vyučovacích hodín (v zmysle vzdelávacích štandardov), vyberá vhodné texty z učebnice (alebo aj iné) s prihliadnutím na jazykové prostredie školy a schopnosti žiakov a hľadá aj prepojenie medzi témami. Jeden tematický okruh sa preberá na viacerých vyučovacích hodinách ( v 2. cykle je 9 tematických okruhov, ktoré je potrebné rozložiť na 2 ročníky). Vzdelávací štandard je len rámec (zahŕňa výkonový a obsahový štandard), na základe ktorého v zmysle zákona každá škola vypracuje svoj školský vzdelávací program (ŠkVP). Vyučovací proces riadi učiteľ, ktorý plánuje, motivuje a usmerňuje žiakov, volí vhodné metódy, techniky a formy práce s prihliadnutím na jazykové prostredie školy a na schopnosti žiakov, aby dosiahol vytýčené ciele. Vytvára priestor pre žiakov, aby sa aktívne zapojili do komunikačných jazykovch činností, aby mali možnosť komunikovať a aby sa naučili aj spolupracovať, vyjadriť svoje pocity, názory, postoje a pod.
01.02.04.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu maďarský jazyk a literatúra pre 3. cyklusVŠVP maďarský jazyk a literatúra 3.Navrhnuté literárne diela nie sú v súlade s úryvkami z učebných kníh. Napr.: N.Tóth Anikó: Tanárnő kérem, Vámos Miklós: Pofon atď. - chýbajúce literárne diela.Chýbajúce literárne diela, úryvky, básne podľa tematického okruhu:Z tematiky lásky chýba: Balassi Bálint - Hogy Júliára talála, így köszöne néki, Juhász Gyula – Anna örök, Arany János – Tengeri hántás, Csokonai Vitéz Mihály – Tartózkodó kérelemZ tematiky zmysel života a viera chýba: Babits Mihály – Jónás könyve, Kazinczy Ferenc – Írói érdem, Márai Sándor – Füves könyvZ tematiky vlasť, vojna, hrdina chýba: Gárdonyi Géza – Az egri csillagok, povesti (Attila, Lehel, Botond), legendy (Szent Erzsébet, Szent László)Chýbajúci autor a dielo: Janus Pannonius – Pannónia dicséreteNávrhy:- zoradiť medzi básňami a úryvkami: Illyés Gyula- Egy mondat a zsarnokságról, Gál Sándor – Távolodók, Könyörgés, Fábry Zoltán – A vádlott megszólal- zoradiť medzi žánrami aj slampoetryErika Fedor, učiteľka MJaL na ZŠ Buzica
MJL
01.02.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklusSamostatné usporiadanie napr. 5 slov podľa abecedy by som dala až do 2.cyklu. V 1. cykle stačí pasívne, aby sa vedeli orientovať v slovníkoch. Iný praktický význam to pre dieťa nemá a nikdy nemalo. Pripomienka k SJLSJL
01.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 1. cyklusPozn.: Keďže sa, žiaľ, dlhšia pripomienka „nezmestí“ do jednej kolónky (max. počet 1500 znakov), budem musieť svoje pripomienkovanie pracne rozdeliť a očíslovať pre prípad, že poradie sa poprehadzuje (žiaľ, ani kurzíva sa nedá používať, bolo by to prehľadnejšie, citované časti som mala pôvodne vyzdvihnuté kurzívou)poznámka autorky komentára k spôsobu pripomienkovania
01.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 1. cyklus1. Ciele aj samotné učivo sú príliš náročné, najmä v 1. cykle, okrem toho základnou chybou je aj to, že sa ešte stále trvá na tom, aby sa žiaci učili aj literatúru (citujem jeden z cieľov: „Porozumieť rôznym druhom literárnych textov a interpretovať ich, využiť estetickú skúsenosť pri hodnotovom, emocionálnom a kultúrnom rozvoji.“názorkonzultované online (13.3.2023)
01.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 1. cyklus8. Čo všetko sa vyžaduje od žiakov maďarskej národnosti sme videli vo vyššie citovaných príkladoch. Otázka je, či sú tieto deti také isté, alebo nie, ako deti v ostatných školách. Podľa mňa áno, a mali by pre ne platiť tie isté metódy a požiadavky a majú nárok na to, aby sa im poskytla možnosť na osvojenie si slovenského jazyka, žiaľ, týmto spôsobom (ktorý je takmer totožný so súčasným, zlým stavom) na to zase nebudú mať možnosť (o tom ani nehovoriac, že zase budeme nútení tvoriť učebnice na základe zlých štandardov).Keďže celý projekt má byť schválený do konca marca, nevidím už žiadnu možnosť na to, aby sa kurikulum a štandardy pre tento predmet prepracovali, pretože v tomto prípade nestačí len čo-to zmeniť, doplniť, celá koncepcia je zlá a chybná (preto sa ani nevenujem podrobnej analýze).
názorkonzultované online (13.3.2023)
01.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 1. cyklus7. „Definícia v zmysle metodiky pre Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti A1 (Úplný začiatočník ): Ak ľudia hovoria pomaly a jasne, rozumiem základné slová a frázy, týkajúce sa mňa, mojej rodiny, práce a podobne. Komunikujem jednoduchými vetami o základných veciach napr. kúpa cestovného lístku, spýtanie sa na správny smer/cestu. Položím otázku a odpovedi rozumiem, ak je jednoduchá. Čítam a rozumiem jednoduchým oznamom, plagátom, upozorneniam. Dokážem napísať jednoduchú pohľadnicu, odkaz, vyplniť formulár.“„Komunikačnú úroveň A1 žiaci dosiahnu v prvom cudzom jazyku, t. j. v anglickom jazyku na konci 5. ročníka ZŠ. Ak sa anglický jazyk vyučuje ako druhý cudzí jazyk, žiaci dosiahnu komunikačnú úroveň A1 na konci 9. ročníka ZŠ.“
citáty z dokumentov o vyučovaní cudzích jazykovkonzultované online (13.3.2023)
01.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 1. cyklus6. Tieto ciele a štandardy by sa dali splniť iba vtedy, keby žiaci nastupovali do ZŠ so znalosťami slovenského jazyka na úrovni A1, či dokonca A2, pritom vieme, že tomu tak nie je, najmä v oblastiach, kde sa žiaci nestretávajú v bežnom živote so slovenským jazykom, prichádzajú do škôl s takmer nulovými vedomosťami, tomu by sa malo prispôsobiť aj učivo, tak ako tomu je v prípade anglického jazyka, resp. ostatných cudzích jazykov.

Na záver, pre porovnanie toho, aké abnormálne vysoké, nereálne sú nároky kladené na žiakov 1. a 2. (ale aj 3.) cyklu (a ktoré vôbec nie sú v súlade s metódami a princípmi vyučovania cudzích jazykov, hoci sa to v charakteristike predmetu deklaruje) by som uviedla dva citáty, jeden o tom, aké sú požiadavky na žiakov slovenských škôl pre úroveň A1 (citát pochádza z materiálu MŠVVŠ SR) a druhý o tom, kedy majú dosiahnuť danú úroveň (citát pochádza z metodického materiálu ŠPÚ):
názorPostavenie slovenského jazyka (v školách s VJM) je L2, teda je odlišné od postavenia cudzích jazykov, ktoré sú L3. Hodinová dotácia týchto predmetov je tiež rozdielna (pozri RUP). Všetky výkonové štandardy (aj v SJSL, ale i v CJ) sa viažu na komunikáciu: Komunikačné jazykové činnosti (recepcia, produkcia, interakcia). Vyučujúci plánuje vyučovací proces s prihliadnutím na jazykové prostredie školy a na jazykové schopnosti žiakov. Je v jeho kompetencii rozhodovať o tom, koľko času potrebuje na to, aby jeho žiaci nadobudli dané spôsobilosti v súlade so vzdelávacím štandardom. Konzultované online 13. 3. 2023
01.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 1. cyklus5. Okrem prílišnej náročnosti (o gramatike v 1. a 2. cykle ani nehovoriac, tam sú priam prekopírované celé nadpisy akademických gramatík, malo sa špecifikovať – tak ako pri cudzích jazykoch - ktorým gramatickým javom začať, ktorým pokračovať a pod.) za ďalšiu chybu považujem, že autori ešte stále trvajú na dávno prekonanej metóde, t. j. vychádzať pri osvojení slovenského jazyka z „princípov opory o maďarský jazyk“ , citujem:

„Pri osvojovaní si slovenského jazyka sa vychádza z princípu opory o maďarský jazyk.“

„Vyučovanie a osvojovanie si funkčnej gramatiky slovenského jazyka v systematickej konfrontácii s gramatikou maďarského (vyučovacieho) jazyka má prispieť k vytvoreniu a získaniu schopnosti používať slovenský jazyk na príslušnom a požadovanom stupni gramatickosti.“
citáty z dokumentov o vyučovaní cudzích jazykovkonzultované online (13.3.2023)
01.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 1. cyklus4. Ďalším príkladom na to, že ciele aj výkonový a obsahový štandard je príliš náročný, sú nároky v oblasti Počúvanie pre 1. cyklus, citujem:

„vyjadriť svoje myšlienky v slovenskom jazyku ústne v každodenných praktických situáciách na úrovni primeranej svojmu veku a schopnostiam na základe pomocných otázok a vetných modelov,

požiadať o informáciu a na požiadanie poskytnúť primeranú odpoveď,

na základe osvojených vetných modelov samostatne rozprávať o živote v škole a v rodine,

vyjadriť potreby a emócie jazykovo a sociálne primeraným spôsobom,

tvoriť jednoduché otázky a odpovede v rámci tematických okruhov“.
citáty zo štandardovkonzultované online (13.3.2023)
01.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 1. cyklus3. Takisto nereálne, príliš náročné pre žiakov 1. cyklu (ktorí sú iba na úrovni A1) sú aj nasledujúce ciele, citujem:

„Na primeranej úrovni veku a schopnostiam dorozumievať sa v rámci vybraných tematických okruhov a v každodenných praktických situáciách.

Aplikovať jednoduché informácie z jednotlivých vzdelávacích oblastí.

Primerane veku a schopnostiam komunikovať vlastné emócie a potreby (aj emócie druhých), porozumieť významu toho, čo je komunikované, vedieť klásť otázky.

Viesť jednoduchý dialóg, klásť otázky a odpovedať na ne primerane situácii.

Na primeranej úrovni veku a schopnostiam použiť osvojené ortoepické, ortografické a gramatické pravidlá potrebné na krátku a jednoduchú ústnu a písomnú komunikáciu v rámci tematických okruhov.“

Poznámka: už samotný pojem „primerane veku“ je chybný – veku primeraný môže byť vzrast, správanie, rôzne schopnosti, aj ovládanie materinského jazyka, ale určite nie ovládanie cudzieho jazyka, to závisí od mnohých faktorov a určite sa bude veľmi líšiť aj v závislosti od toho, z akého prostredia, z akej rodiny daný žiak prichádza a môže byť veľmi odlišný u tej istej vekovej kategórie.
citáty zo štandardovkonzultované online (13.3.2023)
01.03.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre 1. cyklus2. V 2 . cykle (čiže žiaci 4. a 5. ročníka) by mali zvládnuť nasledovné, opäť citujem: „Literatúra zahŕňa čítanie a interpretáciu pôvodných slovenských literárnych textov, literárnu komunikáciu na základe analýzy literárnych textov, oboznamovanie sa s vybranými literárnymi druhmi a žánrami. Ťažiskom učebného obsahu je pozorovanie a estetické vnímanie umeleckého textu, analýza textov z aspektu komunikácie (reprodukcia obsahu literárneho textu, hodnotenie, neskoršie charakteristika postáv), osvojovanie hodnotiaceho postoja k literárnym ukážkam, rozvíjanie čitateľských a interpretačných zručností, utváranie návykov potrebných na čítanie pôvodnej slovenskej poézie a prózy. Paralelne s rozvíjaním čitateľských zručností sa realizuje rozvíjanie ústneho vyjadrovania žiakov (estetické, etické a morálne cítenie).“ ... „hlavné a vedľajšie postavy, štruktúra básne (verš, strofa, rytmus, rým), charakteristika literárnych hrdinov a prostredia“.citát z úvodnej časti dokumentu a citáty z obsahových štandardovkonzultované online (13.3.2023)

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku