Vyhodnotenie podnetov z verejnej konzultácie vzdelávacích štandardov

Matematika a práca s informáciami - Matematika

Časť dokumentuPripomienkaBola pripomienka zapracovaná?Dôvod nezapracovania/Komentár
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklus Dobrý deň, bolo by dobré upresniť zavedenie pojmu objem, jednotiek objemu - v súčasnej dobe je pojem inokedy zavedený vo fyzike, inokedy v matematike. Je potrebná jednoznačná dohoda, kde a kedy bude pojem zavedený a na základe toho potom stanoviť štandardy v oboch predmetoch.
Je viac tém, ktoré sa prelínajú vo fyzike a matematike, ktorým sa treba povenovať a dohodnúť, v ktorom predmete budú prioritne zavedené.
aKomunikované vzájomne s autorským tímom VO Človek a príroda.
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklus Deliteľnosť prirodzených čísel, spoločný násobok a deliteľ určite treba zakomponovať do 2.cyklu, pretože vidím využiteľnosť už v učive zlomky a operácie s prirodzenými číslaminPri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.01 Charakteristika oblasti 1.Krásne napísané, ale vzhľadom na časovú dotáciu 4 vyučovacie hodiny/ týždenne, toho množstva obsahového štandardu ,nereálne dosiahnuť v praxi ...

2. Akým spôsobom sa bude v predmete matematika
hodnotiť- priebežne, formatívne, sumatívne. Následne klasifikovať..?
Aké formy hodnotenia, resp. slovného hodnotenia, klasifikáciou, kombináciou predošlých ,resp. inou nemenovanou formou?
V jednotlivých ročníkoch a na konci cyklov?

3. Akú
metodiku tvorby učebníc, pracovných zošitov, alternatívnych zdrojov navrhujete v predmete matematika....?
Bude učebnica, PZ ... viazaná na cyklus, ročník, prípadne iné riešenie tvorby učebníc... ?

4. Akým spôsobom chcete realizovať v praxi to množstvo argumentácií pri rôznych oblastiach, vzhľadom na vysoký počet žiakov v 1 triede ?
nZmena RUP, nastavenie hodnotenia, klasifikácie, či tvorba učebníc nie sú v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov. Ku všetkým týmto otázkam však prídu zo strany ministerstva a NIVaM odpovede v priebehu najbližších mesiacov po zverejnení nového Štátneho vzdelávacieho programu.
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklusPán kolega, organizácia vzdelávania 45-minútových vyučovacích hodinách nie je prikázaná. V školskom vzdelávacom programe si škola môže určiť inú dĺžku hodín. Vyhláška o základných školách, účinná od 1.7.2022 to umožňuje. Citujem z §2:

(6)

Vyučovacia hodina trvá 45 minút okrem vyučovacej hodiny počas popoludňajšieho vyučovania, ktorá trvá 40 minút. Vyučovacia hodina môže po prerokovaní pedagogickou radou trvať aj menej alebo viac ako 45 minút. Trvanie vyučovacej hodiny a prepočet vyučovacieho času na 45 minútové vyučovacie hodiny sa uvádza v školskom vzdelávacom programe.

(8)

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v základnej škole možno organizovať aj formou výletov, exkurzií, projektov, seminárov, vyučovacích blokov alebo kurzov. Počet dní, počas ktorých sa výchovno-vzdelávacia činnosť v základnej škole uskutočňuje touto formou, a ich obsahové zameranie, sa určuje po prerokovaní pedagogickou radou tak, aby bola zachovaná celková časová dotácia predmetu podľa učebného plánu.
nodpoveď na komentár
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklusAk porovnáme to, čo je v štandardoch pre 4.a 5. ročník v súčasnosti, je tento štandard pre 2. cyklus oveľa náročnejší, obsiahlejší. Za predpokladu, že sa časť zrealizuje v 4. ročníku a nenechá sa všetko náročnejšie na piaty, by sa to zvládnuť dalo. Ale realita je často úplne iná. Niektoré učivá je potrebné poriadne upevniť, precvičiť a často nie je na to čas.

Dovoľte mi tlmočiť pripomienky našej PK matematiky:

1. Logika sa učila až na strednej škole, odporúčame posunúť do tretieho cyklu, ak ju považujete za dôležitú pre ZŠ.

2. Množiny - súhlasíme, občas využívame vo vyšších ročníkoch aj keď sa oficiálne neučia

3. Zlomky a celé záporné čísla ako propedeutika sú v poriadku.

4. Desatinné čísla - v poriadku, lebo pre fyziku to budú potrebovať. Možno zvážiť potrebu zaokrúhľovať, sčitovať a odčitovať v tomto cykle

5. Uhly- Je to časovo dosť náročné , modelovanie, pojem uhla v poriadku, ale meranie, prenášanie a os uhla odporúčame posunúť vyššie.

6. Osová súmernosť- nechať len na úrovni modelovania a štvorcovej siete, rysovanie obrazov je pre piataka ťažké

7. Posunutie doteraz nebolo na ZŠ, pokiaľ bude len v sieti, dá sa realizovať

Ďakujeme za prečítanie.
zapracované
čiastočne
Pri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.01 Charakteristika oblastiNovému trendu by mali byť prispôsobené aj učebnice. Podľa môjho názoru sú učebnice na prvom stupni príliš "farebné" - orientácia v nich je náročná, znenie úloh je často nejednoznačné. Deti s rôznymi špeciálnymi potrebami (znevýhodnené deti), rovnako tak aj deti, ktoré ťažkosti nemajú, môžu mať výrazný problém s orientáciou ako aj so sústredením sa na úlohu pri toľkých podnetoch. Pri súčasnom trende inkluzívneho vzdelávania by učebnice mali byť vhodné pre všetky deti.

Aj pre deti bez znevýhodnenia je potrebný "čistejší" priestor na sústredenie sa.
nPripomienka presahuje kompetenciu autorského tímu štandardov VO MaI. Na koncepcii a tvorbe učebníc sa pracuje v priebehu postupného zavádzania nového ŠVP.
02.01.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 1. cyklusVeľmi pozitívne hodnotíme vymedzenie a klasifikáciu pojmov, vzťahov, postupov a činností, ktoré logicky a prehľadne umožňujú orientáciu v matematickom obsahu, nielen v 1.cykle. NIe sme veľmi otvorení tzv. matematickému jazyku, argumentácii a tzv. intuitívnom vnímaní postupov v matematike vzhľadom na vek žiakov v tomto období a priestoru, ktoré je nevyhnutné vytvoriť v triede, sťažené o množstvo žiakov, ktoré máme v triedach. Tiež by sme privítali navýšiť minimálne 1 vyučovaciu hodinu v štátnom RUP, kvôli už spomínanom širokom obsahovom štandarde, napriek škol. vzdel. programu, v praxi neostáva priestor pre navýšenie dotácie práve pre matematiku.nZmena RUP nie je v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov.
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklusUčivo tohto cyklu je nejasné, pôsobí ako propedeutika, ale zavádza mnohé pojmy a aparáty oveľa skôr, ako to bolo doteraz. Operácie s číslami, ako napr. delenie prirodzeného čísla dvojciferným deliteľom či súčet a rozdiel uhlov a množiny sú učivá, ktoré sa už nevyučovali. Zaviedli ste späť učivá z deväťdesiatych rokov a zo strednej školy späť na ZŠ. Ono to vyzerá na prvý pohľad, že to bude všetko propedeutika a hravé, ale ak toto bude musieť učiteľ splniť v jednom cykle, tak sa zblázni. Toto je podpora rozvoja všetkých detí? Takto vágne a zároveň náročne zadefinované kurikulum bude mimoriadna záťaž. Obsahový štandard sa musí výraznejšie znížiť, aby učiteľ mohol skutočne s deťmi experimentovať a tvoriť. Tento štandard je trochu lepší ako 3 cyklus, ale vo svojej podstate bude náročné ho dodržať a veľká časť detí nám tento štandard nezvládne. Matematika nie je najdôležitejší obsah, ktorý má dieťa vedieť. Cieľom kurikula má byť všestranný rozvoj človeka a nie odovzdávanie vedy. Na to je stredná škola. Štandard je v rozpore so vzletnými cieľmi celej reformy a dokumentov, ktoré boli vo všeobecnosti prezentované. TOto je stavané pre nadané deti.zapracované
čiastočne
Pri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.02 Ciele vzdelávacej oblastiHlavne po 1.cyklu len k tomu viesť žiakov, čo ich čaká v reálnom živote...

Netreba vzorce naspamäť vedieť, ake naučiť sa hladať /aj na webe napr./, a vytvoriť vzovce pomocou dosiahnutých vedomostí. Príklady len z praktického života, ZŠ slúži na to, aby základne vedomosti mal žiak. Ak ho interesuje oveľa viac, pomocou VP aktivít a nadčasových hodín môžeme ďalej inšpirovať...
nkonštatovanie
02.01.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 1. cyklusNa prvý pohľad sa zdá, že je toho veľa. Pri dôslednom prečítaní texty obsahujú súčasne realizovaný obsahový / výkonový štandard. Pravdou je, že posilnením matematiky, najmä od druhého ročníka o jednu hodinu v RUP, by sa vytvoril priestor na pohodlnejšie časové rozvrhnutie učiva s možnosťou jeho upevnenie. Dôležíté je, aby učitelia mali v priebehu, a najmä na konci cyklu, štátom garantované testovacie batérie vytvorené NUCEMom na priebežné testy, ktoré im pomôžu získať informácie o zvládaní jednotlivých celkov. Tie by nemali byť klasifikované, ale učitelia by si ich mali mať možnosť tvoriť z databázy úloh tak, aby zodpovedali výstupnému štandardu.nZmena RUP nie je v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov.
02.01.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 1. cyklus1. cyklus - numerácia do 10 000 mi príde zrozumiteľná, aj porovnávanie. Sčítanie a odčítanie čísel do 10 000 by som dala do 2. cyklu (vrátane tých bez prechodu).aPri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklusv každom prípade by som spojenie (pomocou pravítka, kružidla alebo dynamickej geometrie) upravil na (pomocou pravítka, kružidla a dynamickej geometrie). Je potrebné, aby deti vedeli oboje. Rysovať pomocou pravítka a kružidla a zároveň aj pomocou napr. Geogebry, ktorá je zadarmo.nnemôžeme škole diktovať ako tá má robiť, môžeme ponúknuť iba možnosti (rôzna úroveň vybavenia škôl)
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklusPrepáčte p. kolegyňa, nám deti neutekajú do zahraničia, ale končia mnohé na psychiatrii alebo v politike. Množstvo duševných problémov je už tak veľa, že takmer pätina ľudí je dnes na antidepresívach. A práve tých vzdelaných a nadaných. SItuácia na Zámockej sa stala nadanému študentovi a takých je po svete množstvo. Ja mám v terapii najmä nadané deti. Na čo vám je vaše vzdelanie, keď nie ste šťastná? Základná škola neprokuje ani matfyzákov ani lekárov. Na to sú stredné školy. Základná je v tom základná, že dáva základ. Ja som už 15 rokov v praxi a nikdy som goniometrické funkcie ani sústavy rovníc, ani sčitovanie zlomkov nevyužil. Ak 1 % ľudí pôjde na matfyz, prečo by sa to malo učiť 99 % populácie? Chcel by som vidieť jediný výskum, ktorý preukázal súvislosť medzi šk. konkrétnych tém matematiky (pytagorova veta) a rozvojom CNS a budúcich zručností. Venujem sa roky neuropsychológii a takéto prepojenie som nenašiel. Možno vy áno. Nemám úprimne rád takéto bedákanie za starými učivami bez akýchkoľvek dát. Snáď sa to deti nebudú učiť iba preto, že učiteľom sa to dobré učí alebo majú za tým nostalgiu. Ak nám žiaci nemajú utiecť do zahraničia, musia sa v tejto krajine dobre cítiť, zažíva wellbeing, spokojnosť, neradikalizovanú spoločnosť, nefunkčnú politiku a pod.nkonštatovanie, odpoveď na komentár
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklusNesúhlasím s pripomienkou komoraucitelov. Neredukovať! Veľa učiva sa v predchádzajúcej reforme z matematiky vyradilo - "že načo?", ale zabúdame na rozvoj logického myslenia, ktoré je základom pre ďalšie druhy myslenia: konštruktívne, kritické... Pravdepodobnosť a štatistika - keď nemáme logické myslenie? Goniometrické funkcie vypadli - asi sa už strechy, azimut budú len pomocou počítačov projektovať, úsudok a odhad netreba, alebo? Chýbajú záujemci o vysokoškolské štúdium - o technické smery, aj o učiteľstvo matematiky, fyziky. Veď nikdy nemôžu všetci žiaci ovládať všetko učivo, ale dajme šancu aspoň intelektovo šikovným, a príležitosti aj manuálne zručným, no slabším, čo sa učenia týka. Chýbajú remeslá a učňovské školstvo. Na úkor tohto vznikli stredné a vysoké školy s menšou kvalitou. No taký materiál im tam posielame, pretože rodičia nám rozkazujú, a my sa ich bojíme, pretože nám hrozia prestupom žiakov a bohužiaľ financie sú pre nás dôležité... A nepíšte, že každá škola má svoj program, ktorý si zohľadní! Sme zvyknutí na učebnice mat. od Šedivého, ktoré asi už tiež nevydajú, a učitelia musia improvizovať. Chýba celoplošnosť učebníc! Taliani to tak majú, že v jednom ročníku sa v piatich triedach učia z rôznych učebníc. To nechcime. Stíhame do začiatku tejto reformy nové učebnice? Alebo budeme robiť projekty a projektové vyučovanie? na základe akých vedomostí? Hrajkáme sa... dokedy? Už v súčasnosti žiaci na otázku, čím by chceli byť, tak odpovedia: pracovať v zahraničí...nkonštatovanie
02.01.01 Charakteristika oblasti1. cyklus by mal sústrediť len na čísla a základy geometrie. Logicke myslenie ja základ v matematike. Sú mnohé princípy aj na násobilku, ako sa rátať bez prstov, atď. Na 2.stupni to je často problémom, že deti nemajú len krátkodobé znalosti z matematiky. 1/2/3 cyklus by mal členiť na základ/logika a využitie základných znalosti/metematika používaná v každodennom životentýka sa koncepčného nastavenia, ak by sme akceptovali uvedené rozčlenenie učiva, tak by muselo dôjsť k úplne "prestavaniu" dokumentu, čo z časového hľadiska nie je možné
02.01.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 1. cyklusJe to veľa na 1 cyklus - sčítať a násobiť, logicky mislieť, základ geometrie - aby žiak mal rád matematiku, a aby si uvedomil, že je to súčasťou každodenného života.zapracované
čiastočne
Dokument môže pôsobiť hutne z hľadiska matematického obsahu, avšak pri čítaní s porozumením v prepojení na matematické praktiky je konkrétnejšie identifikovateľné do akej hĺbky je potrebné daný obsah prebrať. Zároveň sme túto hutnosť v dokumente ošetrili prerozdelením pojmov na aktívne a pasívne.
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklusZlomky/percentá/fin. gramotnosť základy/ racionálne čísla/- ako pojem, základné operácie s nimi/ telesá, porvch, objem/ základy štatistiky, grafokonov, pravdepodobnosti...

Aby vedel slovne a odborne vyjadriť základne pojmy, definície, tézy, aby mal žiak prehlad o skupinách prírodzených, celých a reálnych čísiel.

žiak by mal prechod medzi % a zlomkom jasne porozumieť /základ pravdepodobnosti/, číselné osy a znázornenie graficky jednotlivých zlomkov a %.om.
nz pripomienky nie je zrejmé, čo ňou autor požaduje
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklusdeliteľnosť a spol. násobokv 2.cyklu treba pri zlomkoch...3. cyklus by musel byť príprava na po ZŠ obdobie. Hlavna slohové úlohy, nepreberané témy z 2.cyklu, príklady zo života. 3. cyklus by mal byť hlavne projektová matematika. Nie 45min. hodiny, ale niekoľko hodín za sebou /niekedy aj celý deň/ spolu s fyzikou, biol´giou, chémiou, a s inými predmetmi, kde matematicke riešenie bolo, je nutné.

Bol by som rád, keď celý 3. cyklus vyzeral na tomto princípe - 45min. je málo na projekty, 4 hodiny denne by som spájal a navýšil....
ntýka sa procesného nastavenia vyučovacej hodiny
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklusV celom cykle je takmer všetko odkopírované z doterajšieho štandardu a pridané ešte ďalšie nové učivá. Ako Komora nevidíme žiaden prínos takto postavených nabitých učebných osnov. Načo sa žiaci majú učiť vynímanie pre zátvorkou, vynímanie zo vzorcov a2 - b2.. na čo je žiakom v ZŠ sústava rovníc, načo sa učia mechanické operácie so zlomkami, množstvo pojmového aparátu, ktorý žiaci vôbec nevyužijú? Načo je žiakom Talesova kružnica, ťažnice, spoločné násobky a delitele (sčitovanie zlomkov a spoločný menovateľ nikto v civilizovanom svete nevyužíva, iba matematické fakulty, nemá to žiadne uplatnenie v praxi). Základnú školu študujú aj kuchári, cukrári a umelci. Tento učebný plán je doslova likvidačný a vracia nás späť do deväťdesiatych rokov. V takomto pláne nebude možné vyučovať prakticky matematiku, ale bude to výrazné zhoršenie oproti doterajšiemu stavu. Tieto osnovy sa musia prerobiť a zredukovať.zapracované
čiastočne
vzdelávacie štandardy v ŠVP sú štandardizované pre všetkých žiakov, snahou autorov bolo hutnosť matematického obsahu rozčleniť aj pomocou identifikácie pojmov na aktívne a pasívne.
02.01.01 Charakteristika oblasti,,Nové " trendy smerujú k degradácii základného školstva. Výber učebníc je na škole, resp. na kvalitnom výbere. Inklúzia je v neprospech úrovne základného vzdelania. Predpokladané výstupy tejto reformy vám to ukážu v roku 2035. Poukazujeme na to už dnes v roku 2023.

Ak máte žiakov so špec.ped., dajte im pracovné listy, ktoré sú primerané ich úrovni a zvládania predmetu, alebo im upravte didaktické pomôcky.

Nerobme zo ZŠ špeciálne školy!
nkonštatovanie, odpoveď na komentár
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklusV učive s výrazmi navrhujem vynechať výrazy s nexnámou v menovateli, taktiež vynechať učivo funkcie. Učiva je veľmi veľa, nepostrehla som ŽIADNU REDUKCIU UČIVA, AKURÁT ZMENU, ŽE UČIVO DOTERAZ ROZLOŽENÉ V PIATICH ROČNÍKOCH SA BUDE MUSIEŤ VŠETKO PREBRAŤ V ŠTYROCH ROKOCH. Nie dobre nastavené.zapracované
čiastočne
Pri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.01 Charakteristika oblastiV dnešnej dobe je možné informácie veľmi rýchlo vyhľadať, nemá preto význam sústreďovať sa pri vzdelávaní na získavanie pasívnych vedomostí.Súčasťou univerzálneho vzdelávania by malo byť nadobudnutie schopností (nie pasívnych vedomostí): (i) ktoré všetci žiaci potrebujú a využijú vo svojom ďalšom živote a (ii) ktorých nadobudnutie v dospelom živote je náročné.Medzi tieto schopnosti v oblasti matematiky patrí finančná gramotnosť (narábanie s peniazmi, vyhodnocovanie finančných rizík, možnosti investovania).Vyššie uvedené by malo byť súčasťou kurikula každého žiaka, samozrejme, primerane jeho veku.
nkonštatovanie
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklusAbsolútne sa neberie do úvahy to, čo od absolventov základných škôl vyžadujú stredné školy. Mnohí deviataci musia chodiť na doučovania, ktoré stoja nemalé peniaze, kde ich učitelia doučujú veci, ktoré boli kedysi na matematike v 9. ročníku (napr. goniometrické funkcie). Mnohokrát je preto nábeh na strednej škole/gymnáziu náročný a v podstate sa akoby vytváral dojem, že na matematike sa v ZŠ nič nenaučili. Kontroluje snáď niekto prijímacie skúšky na SŠ/GYM? Mnohé školy ich robia podľa starého kurikula, kde goniometrické fukcie boli. Čiže jednak hovoríme o redukcii učiva, no zrazu to stredné školy vôbec nerešpektujú a idú si svojím životom. Tu vidím najväčší problém tohto kurikula.nkonštatovanie
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklusNa čo bude deťom biológia,keď nie všetci budú lekárim Na čo im bude slovenčina,keď nie všetci budú spisovatelia...atď.

V podstate netreba ZŠ,všetko sa naučia na SŠ👏
nkonštatovanie, odpoveď na komentár
02.01.01 Charakteristika oblasti2) Zavádzanie množín

Množinová matematika sa učila pred mnohými rokmi a nevidíme zmysel sa opätovne k nej vracať. Učenie matematiky na základnej škole sa bez tohto pojmu zaobíde. Už z minulosti vieme, že vniesol do matematiky viac chaosu a nepochopenia ako zo strany učiteľov tak i rodičov. V matematike sa musíme viac ako na prísne matematické pojmy a formulácie sústrediť na praktické uchopenie úloh a na pochopenie učiva žiakmi aj za cenu striktného použitia pojmov a poučiek, skrátka treba "polopate". V časti pre 1. cyklus - násobenie do 100 - postupy sa uvádza "...násobenie ako zjednotenie rovnako početných disjunktných množín a ako karteziánsky súčin množín...". Domnievame sa, že takéto vetné konštrukcie neprispejú k ľahkosti a kráse s akou by sa matematika mala učiť. Množiny sú na základnej škole nadbytočný pojem, dokážeme sa mu vyhnúť prijateľnejšími pojmami ako napríklad - skupina prvkov, patrí, nepatrí, leží na priamke, patrí kružnici. Pojem množina je abstraktný, v danej vekovej kategórii neuchopiteľný, nepomáha k získaniu základných praktických zručností či z aritmetiky alebo geometrie.
zapracované
čiastočne
Pri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.01 Charakteristika oblasti3) Objavovanie

Nechať deti objavovať je pekná vzdelávacia metóda, ale nie jediná správna. Záleží od konkrétneho učiva, študijných predpokladov žiakov a času pre danú tému. V matematike nemôžeme všetko do nekonečna objavovať. V matematike musíme s rozumom vyberať veci, ktoré deti v ZŠ majú šancu objaviť. Nerobme z objavovania jedinú správnu cestu. Napríklad ponechať objaviť deti delenie zlomkom nemusí viesť k úspechu. Ponúkneme v rámci úvodu do delenia zlomkov priestor pre úvahy žiakov, ale potom musíme povedať algoritmus a precvičiť sadu úloh. Deťom spôsobuje radosť aj to, keď porozumejú algoritmu, úlohy vedia vypočítať. Väčšina detí nemá na úvahy vyššieho typu a tak by sme mohli každý deň "objavovať" to isté, bez výsledku a nič by sme nedosiahli.
nkonštatovanie
02.01.01 Charakteristika oblasti4) Súčasný obsah učiva matematiky pre základnú školu je vyhovujúci a teda nie je potrebné ho meniť. Skôr však by sa očakávalo, že dôjde k redukcii učiva ako k jeho podstatnému prehĺbeniu v 9. ročníku (3. cykle) a následne presúvaniu učiva do nižších ročníkov (1. a 2. cyklus). Toto nie je správna cesta.zapracované
čiastočne
Pri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.01 Charakteristika oblastiZa posledných 20 rokov sa obsah učiva zredukoval o 30% a presúval do vyšších ročníkov. Nepodceňujme deti a nerobme z nich dementov neschopných sa naučiť to, čo sa dokázali naučiť ich rodičia. Zvýšme dotáciu na 5 hodín týždenne, tak ako to mala genrácia ich rodičov, a uvidíte, že sa to dá zvládnuť. Je logické, že pri dotácii 3 hodiny týždenne to nepôjde.nkonštatovanie presahuje VO MaI - RUP
odpoveď na komentár
02.01.01 Charakteristika oblasti1) Časový priestor

Po prečítaní učiteľmi matematiky na našej škole konštatujeme, že všetko je pekne napísané, je to dosiahnuteľné ale nie v rámci celej populácie žiakov a už vôbec nie v danom časovom priestore, aký je školám pre matematiku poskytnutý (a ani voliteľné hodiny ho podstatným spôsobom nezväčšia). Ako učitelia matematiky konštatujeme už teraz nedostatok času na to najhlavnejšie - a to utvrdzovanie učiva. Nechceme sa zamerať len na objavovanie a osvojovanie matematického obsahu a matematických praktík, ale chceme upevňovať a utvrdzovať už naučené učivo tak, aby sa u žiakov vytvárali trvalé poznatky. V súčasnosti majú žiaci veľa podnetov, pre vedomosti si ťažko hľadajú miesto a nám nezostáva nič iné ako opakovať a opakovať. V tomto dokumente vidíme, že obsah programu matematiky sa navrhuje zvýšiť oproti aktuálnemu stavu a my ako učitelia už vidíme, že budeme mať veľký problém nájsť si čas na vyvodzovanie, hranie, skupinovú prácu, projekty a ďalšie inovácie, o ktoré by v reforme malo ísť v prvom rade. Z týchto dôvodov navrhujeme niektoré témy presunúť do vyšších ročníkov a niektoré vynechať.
zapracované
čiastočne
Pri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.01 Charakteristika oblastiKeď čítam vety typu “Väčšina detí nemá na úvahy vyššieho typu”, je mi otupno. Odporúčam Vám prácu profesorky Jo Boaler zo Stanfordu a jej portál youcubed.orgnkonštatovanie, odpoveď na komentár
02.01.01 Charakteristika oblastiNajkvalitnejšie a metodicky najlepšie boli učebnice od prof. Šedivého. Boli tam detailne vysvetlené postupy a zahrnuté aj objavné metódy, takže učivo vedel dokonale vysvetliť aj rodič doma, ak dieťa chýbalo v škole. Bolo tam obrovské množstvo príkladov a aj slovných úloh z bežného života na precvičovanie učiva, a veľa extra aj kreatívnych a experimentálnych úloh v rámci rozširujúeho učiva. A neboli prepchaté farbami. Každý typ úlohy bol označený špecifickou farebnou značkou, ale inak boli strany biele s čiernym textom.nkonštatovanie, odpoveď na komentár
02.01.02 Ciele vzdelávacej oblastiad 4 (kritické myslenie): žiaci by v rámci výchovy ku kritickému mysleniu mali byť vychovávaní k takému štandardu, že ku KAŽDEJ matematickej vete by mal byť uvedený aj logický DôKAZ (prinajmenšom vo forme odkazu - pri tlačených učebniciach QR kód - na zdroj - pokiaľ možno voľne dostupný - kde ten dôkaz bude uvedený). - Pričom ideálne je, aby žiaci samotní boli tí, ktorí by sa mali učiť skôr analyzovať a logicky zdôvodňovať a nie iba aplikovať postupy, ktoré im povie učiteľ (alebo si prečítajú v knihe). Takýto analyticko-dokazovací prístup ale v kurikule poväčšinou absentuje - a to je neprijateľné z pohľadu potreby kritického myslenia.Napr. žiaci by už na pohľad mali vidieť, že mnohé zdroje - napr. štátny portál Viki - sú nedôveryhodné, pretože obvykle nezdôvodňujú svoje tvrdenia (a je preukázateľné, že mnohé také tvrdenia sú tam skutočne chybné, čo len ukazuje oprávnenosť nedôvery voči takým zdrojom)
nkonštatovanie
02.01.02 Ciele vzdelávacej oblastiSúhlasím s pánom Török Tamás: navrhujem doplniť bod 7. Prispieť k porozumeniu matematiky u žiakov používaním názorných príkladov z praxe a motivujúcich spôsobov výučby, bez zľavovania zo stanovených cieľov vzdelávania.nreakcia na komentár
02.01.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 1. cyklusNavrhujeme presunúť do 2. cyklu:

- sčítanie a odčítanie bez prechodu cez základ v obore do 10 000;

- hľadanie všetkých spôsobov a určenie počtu možností v jednoduchej kombinatorickej situácii ak by zahrňovala výpis všetkých 4-ciferných čísel s opakovaním, čo je uvedené vo vete pred;

- rysovanie kružníc (s ľubovoľným/daným stredom, s ľubovoľným/daným polomerom a prechádzajúcich bodom);

- určovanie významných prvkov priestorových útvarov (vrcholy, strany, hrany, steny);

- používanie vlastností priestorových útvarov pri ich triedení podľa vybraných kritérií (počet stien, vrcholov, hrán, steny rovnakého tvaru a pod.), v 1. cykle ponechať pomenovania a prvky len pre rovinné útvary, telesá len na rozlišovacej úrovni (toto je guľa...);

- písomné a elektronické algoritmy násobenia a delenia do 100 mimo oboru násobilky;

- zaznamenávanie údajov grafom, diagramom, nakoľko deti nemajú dostatočne vyvinutú motoriku pre tvorbu presných grafov. Toto navrhujeme ponechať v 1. cykle len vo forme - aby sa vedeli orientovať v grafoch, čítať ich, doplniť chýbajúce údaje.
zapracované
čiastočne
Pri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 1. cyklus- Pre zvládnutie návrhu je potrebné zmeniť časovú dotáciu na matematiku.

- Je dôležité, aby v roku 2026 boli sprístupnené všetky učebnice, pracovné zošity aj v jazykoch národnostných menšín.

- Chcela by som podotknúť, že žiaci majú svoje kapacity.

Navrhujem nasledovné zmeny:

1. cyklus:

- Sčítať a odčítať bez prechodu aj s prechodom do 1 000 alebo do 10 000. Treba určiť jednu z možností: žiak má vedieť sčítať, odčítať do 1000, alebo do 10 000. ( Nie ako to je navrhnuté v programe.) Keď sa žiak naučí sčítať a odčítať v obore do 1000, nerobí mu problém pracovať ani v obore do 10 000.

- Zlomky aj na prípravnej úrovni presunúť do 2.cyklu,

- Priestorové geometrické útvary presunúť do 2.cyklu,

- Zaokrúhľovanie presunúť do 2.cyklu,

- Rysovanie jednoduchých rovinných útvarov ( štvorec, obdĺžnik, trojuholník, kruh) presunúť do 2.cyklu

Odôvodnenie:

Za 3 roky majú žiaci nadobudnúť matematickú gramotnosť, majú osvojiť základný matematický obsah, naučiť sa nové učivo, pojmy, výrazy....., ktoré musia osvojiť, precvičiť, zapamätať, aplikovať. Potrebujú na to dostatočný časový priestor, možnosť, aby sa tieto informácie, údaje mohli zafixovať, precvičiť, aplikovať, interpretovať v úlohách. Ich mentálne schopnosti majú tiež svoje kapacity, netreba ich preťažiť. Môžeme tým viac škodiť, ako by sa to zdalo. Podľa môjho úsudku je to veľmi náročné pre 1.cyklus.

Judita Porubská, učiteľka ZŠ Buzica
zapracované
čiastočne
Pri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 1. cyklusPozitívne hodnotím kladený dôraz na prepojenie matematických vzťahov s reálnym životom. Celkový obsahový štandard v prvom cykle predmetu matematika je však pomerne široký a vzhľadom na časovú dotáciu a počet žiakov v triedach len ťažko zvládnuteľný. Preto navrhujem upraviť časovú dotáciu a tiež niektoré témy presunúť do 2. cyklu. Konkrétne sčítanie a odčítanie bez prechodu cez základ v bodore do 10 000, či delenie so zvyškom.

Tiež je dôležitý didaktický materiál, učebnice, podľa ktorých bude učiteľ vyučovať. Bude vytvorený nový materiál, alebo sa počíta s učebnicami, ktoré sú v súčasnosti v praxi, napríklad „Matematika podľa Hejného metódy“?
zapracované
čiastočne
Pri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 1. cyklusDobrý deň, nenašla som učivo násobenie prirodzeného čísla jednociferným číslom ani v 1. cykle a ani v 2. cykle. V 2. cykle je násobenie prirodzeného čísla dvoj a trojciferným číslom. Privítala by som zaradenie spomínaného učiva / násob. prir. jednociferným/ do 1. cyklu, pomohlo by to automatizovať spoje násobenia.nv dokumente je uvedené násobenie s využitím základných spojov v obore násobilky aj mimo nej (táto textácia v sebe zahŕňa aj násobenie jednociferným číslom)
Geometria

2. Základy skúmania geometrických útvarov v rovine

Vzťahy

Navrhujeme konkretizovať vzťah „trojuholníková nerovnosť na úrovni manipulácie“

Postupy

Navrhujeme bližšie špecifikovať postup skladanie a rozkladanie jednoduchých rovinných útvarov (štvorcov, obdĺžnikov, trojuholníkov a iných mnohouholníkov).
zapracované
čiastočnee
Pri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 1. cyklusZávislosti, vzťahy a práca s údajmi

5. Základy práce s údajmi

Navrhujem bližšie konkretizovať postup zberu, triedenia, usporiadania a zaznamenávania údajov pomocou piktogramov.
nuvedený dokument je reprezentantom obsahu a nie metodiky, ktorá má podrobnejšie rozpracovávať vami uvedené
02.01.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 1. cyklusČísla a operácie s číslami

4. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000

Navrhujem, aby do 1. cyklu bolo presunuté učivo „pamäťové, písomné a elektronické algoritmy sčítania a odčítania bez prechodu cez základ v obore do 10 000“, ďalej špecifikovať a konkretizovať elektronické algoritmy.

6. Číselné výrazy v riešení úloh

Navrhujem bližšie konkretizovať postup „riešenie zložených slovných úloh“.
nuvedený dokument je reprezentantom obsahu a nie metodiky, ktorá má podrobnejšie rozpracovávať vami uvedené
02.01.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 1. cyklusGeometria

3. Základy skúmania geometrických útvarov v priestore

Postupy

Navrhujeme bližšie špecifikovať postup tvorby modelov priestorových útvarov z danej siete.
nuvedený dokument je reprezentantom obsahu a nie metodiky, ktorá má podrobnejšie rozpracovávať vami uvedené
02.01.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 1. cyklusNávrh nenapĺňa očakávania, s ktorými počíta kurikulum fyziky 1. cyklu (človek a príroda), kde sa meria teplota rôznych ľudí, čo predpokladá znalosť desatinných čísel - ako sa aj v diskusii explicitne vyjadril autor kurikula fyziky: "S teplotou 36,8 stupňa Celzia sa kadý žiak stretol" (Peter Demkanin).Pri meraní teplôt sa tiež vyskytujú aj záporné čísla, s ktorými pracuje aj Hejný, ktorý

- pre 1. ročník ako očakávaný výstup uvádza: “Propedeutika záporných čísel”,

https://www.h-mat.cz/sites/default/files/kestazeni/HM-1r-ocekavanevystupy.pdf

- pre 2. ročník očakáva, že žiak: “Znázorní na ose jednociferná záporná čísla, rozumí jejich sémantickému kontextu.”

https://www.h-mat.cz/sites/default/files/kestazeni/HM-2r-ocekavanevystupy.pdfV Estónsku sa dokonca už od 1. ročníku zvyknú vyučovať jednoduché rovnice s premennými v podobe písmen:

(Vidíme to v školských vzdelávacích programoch pre 1. ročník v bežných školách v Estónsku, napr.:

https://masing.tartu.ee/images/Doc/Dokumendid/ainekavad_pohikool/AINEKAVA_matemaatika_0212.pdf

https://www.reiniku.edu.ee/wp-content/uploads/2018/09/Matemaatika-1.-4.-klass.pdf

Pozri aj elektronické materiály pre 1. ročník: https://www.taskutark.ee/tahte-sisaldav-vordus

Nachádza sa to aj v národnom kurikule pre 1. cyklus v Estónsku: https://www.hm.ee/en/media/1954/download )Samozrejme do toho netreba žiakov príliš tlačiť, ale aspoň ich s tým POMALY zoznamovať, aby mali celkovo VIAC ČASU si na to zvyknúť.
nnavzájom komunikované s VO ČaP
02.01.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 1. cyklusNávrh nenapĺňa očakávania, s ktorými počíta kurikulum fyziky 1. cyklu (človek a príroda), kde sa meria teplota rôznych ľudí, čo predpokladá znalosť desatinných čísel - ako sa aj v diskusii explicitne vyjadril autor kurikula fyziky: "S teplotou 36,8 stupňa Celzia sa kadý žiak stretol" (Peter Demkanin).Pri meraní teplôt sa tiež vyskytujú aj záporné čísla, s ktorými pracuje aj Hejný, ktorý

- pre 1. ročník ako očakávaný výstup uvádza: “Propedeutika záporných čísel”,

- pre 2. ročník očakáva, že žiak: “Znázorní na ose jednociferná záporná čísla, rozumí jejich sémantickému kontextu.”V Estónsku sa dokonca už od 1. ročníku zvyknú vyučovať jednoduché rovnice s premennými v podobe písmen.Samozrejme do toho netreba žiakov príliš tlačiť, ale aspoň ich s tým POMALY zoznamovať, aby mali celkovo VIAC ČASU si na to zvyknúť (a nie to nechávať všetko na krátky 2. cyklus).
nnavzájom komunikované s VO ČaP
02.01.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 1. cyklusTakže na základe toho navrhujem sa držať spomínanej najlepšej praxe špirálového prístupu (a to obzvlášť keď je to potrebné pre fyziku 1. cyklu), t.j.

- Po znalosti sčitovania a odčitovania si to znázorňovať aj na číselnej osi (v rátane záporných celých čísel)

- Neskôr (ešte stále v 1. cykle) po znalosti pozičnej sústavy, ale aj delenia a jednoduchých zlomkov si vysvetliť na číselnej osi aj desatinné čísla

- a tiež (v rámci špirálového prístupu) občas použiť aj premenné v podobe slov alebo skratiek/písmena - či už pri zápise všeobecných vzťahov alebo aj jednoduchých rovníc.Zdôrazňujem ale, že do toho netreba na žiakov tlačiť a siliť to príliš. Žiaci potrebujú čas (a každý potrebuje iný čas). A práve nenásilné a v prirodzených kontextoch sa vyskytujúce použitie takýchto konceptov im v tom nemôže uškodiť, ale z dlhodobého hľadiska im to môže iba pomôcť si na to POSTUPNE zvykať.
nnavzájom komunikované s VO ČaP
02.01.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 1. cyklusSúhlasím s uvedeným názorom. Máme skúsenosti, že v tomto období je veľmi dôležité, aby si žiaci zautomatizovali zápis, správne čítanie, usporiadanie čísel do 10 000. Veľmi často majú problémy s chápaním pozície čísla 0 vo väčších číslach. Takisto je dôležité využiť prvý cyklus na upevnenie násobenia a delenia. Počítanie so zvyškom by som jednoznačne dala až do druhého cyklu. Reformu kurikula sme chápali skôr ako rozloženie súčasného obsahu učiva do viacerých rokov so zameraním na riešenie problémov, rozvíjanie kritického myslenia, prepájaním matematiky so životom. Bohužiaľ, vo viacerých častiach máme pocit, že ide skôr o návrat k obsahu učiva, ktorý bol súčasťou matematiky pred pár rokmi.nkonštatovanie, odpoveď na komentár
02.01.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 1. cyklusVzhľadom k tomu, že 1.cyklus končí 3.ročníkom je náročné zvládnuť všetky matematické operácie v obore do 10 000, preto navrhujeme pracovať len v obore do 1000, kde si žiaci môžu zautomatizovať všetky spoje a jednoduchšie nadviazať na už osvojené poznatky v 2.cykle. Nepresahovať násobenie a delenie do 100 teda mimo oboru násobilky, dôležité je zautomatizovať dané spoje násobenia a delenia v rámci násobilky a v 2.cykle rozširovať poznatky a pridávať nové matematické pojmy ako je delenie so zvyškom, zátvorky, poradie počtových operácií.zapracované
čiastočne
Pri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 1. cyklusDobrý deň,

pripájam sa k názoru, že súčasný obsah učiva matematiky pre základnú školu je vyhovujúci, nie je potrebné ho rozširovať, ani meniť.

1. cyklus by mal dať žiakom matematické základy, preto nesúhlasím:

- aby sme sa vracali k toľko kritizovaným množinám,

- aby sme zaťažovali žiakov výrokovou logikou,

- aby sme sa venovali deleniu so zvyškom ( veď delenie a násobenie v obore do 100 bez zvyšku je náročné),

- aby sa učivo geometrie – kruh, kružnica, polomer preberalo v 1. cykle, vhodné je ho ponechať v 2. cykle,

- aby čítanie, porovnávanie, usporiadanie, zápis... prirodzených čísel v obore do 10 000 bolo súčasťou 1. cyklu.

Zároveň si myslím, že aj náročnosť obsahu 2. cyklu je veľmi veľká.
zapracované
čiastočne
Pri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 1. cyklusZ oblasti Geometria navrhujeme presunúť pojmy, postupy súvisiace s kružidlom, kružnicou do 2. cyklu. (málo rozvinutá motorika žiakov). Tiež pojmy - "stena, hrana, ihlan, kužeľ, modelovanie osi súmernosti".zapracované
čiastočne
Pri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.03.01 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 1. cyklusNavrhujem učivo o polpriamke presunúť na 2.cyklus.nPri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklus2) Navrhujeme presunúť do 3. cyklu:

- rozšírené nástroje logiky a ich použitie a v 3. cykle sa zamerať nie na teoretické poznatky výrokovej logiky, ale na úlohy, kde je treba logicky analyzovať text, s kvalitným a pozorným čítaním logických typov úloh.
zapracované
čiastočne
Pri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklusObsahový štandard 2.cyklu je pomerne jasne formulovaný, ale pre naplnenie stanovených cieľov je časová dotácia uvedená v RUP absolútne nedostatočná. Matematika sa dá učiť hravo, zaujímavo (praktizujem to 21 rokov), ale nie s časovou dotáciou 4 hodiny (počet voliteľných hodín je nízky). Oceňujem zavedenie desatinných čísel do 2.cyklu, ako aj základov zlomkov (sčítanie a odčítanie zlomkov s rovnakým menovateľom je v tomto cykle postačujúce). Rovnako je fajn rozvíjať kombinatoriku, pravdepodobnosť, základy rysovania. Ale uhol je podľa môjho názoru náročná téma, aj čo sa týka obsahu, aj potrebného času, naviac si neviem predstaviť, že by toto mali učiť učiteľky 1.stupňa. Už teraz bojujem s mnohými miskoncepciami, ktoré si deti z 1.stupňa osvoja (napr. že kocka má strany, nesprávne geometrické zápisy...) a to sa ťažko odstraňuje. Uhol patrí podľa mňa do 3.cyklu. Naviac by som zaviedla po každom cykle celoštátne testovania a rozsiahle zbierky úloh, z ktorých by učitelia mohli čerpať. Učebnice osobne nepotrebujem, za posledných 20 rokov aj tak žiadna dobrá učebnica matematiky nevyšla.nZmena RUP nie je v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov.
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklusDokedy budeme zjednodušovať a zľahčovať učivo v matematike pre deti na základnej škole? Samozrejme, menej sa vám učiteľom ľahšie učí a deti dostávajú lepšie známky, všetko na škole vyzerá v poriadku - ALE POTOM - sa príďte pozrieť na univerzitu, kde tieto plody základnej a strednej školy musia trpezlivo doučovať základy matematiky. A aj výsledný magister či inžinier je "na baterky", ktorého musí prijať a strpieť v zamestnaní firma, s ktorou sa však v rámci konkurencie už nikto nebabre. Takže máme si to vykladať, že podobne ako učitelia, ktorí vstupujú do škôl už pod-kvalifikovaní, to isté potom produkujú zo svojich žiakov? Nebolo by primerané, aby sa učitelia dali dokopy a zlepšili systém vzdelávania v prospech vyššej motivácie žiakov, lepšími medzipredmetovými vzťahmi atp., pričom sa žiak naučí to, čo bude v živote potrebovať? A takisto, ak sa učitelia sťažujú, že navrhované kurikulum je "určené pre nadané deti", pritom vaše návrhy ponúkajú nadaným i úplne zdravým deťom latku zvládnuteľnú pre najslabších? To je úroveň, ktorú chceme u všetkých našich žiakov dosiahnuť? Len mimochodom, poukazujeme na nízke platy učiteľov - s takýmito nízkymi nárokmi na žiakov si ale netreba robiť nádeje, že sa to niekedy zmení.nkonštatovanie, odpoveď na komentár
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklusSúhlasím, veľmi trefne napísané..... nad celou touto situáciou sa zamýšľam a myslím si, že naše školstvo pre naplnenia cieľa reformy potrebuje predovšetkým zmeniť spôsob vzdelávania a my sa venujeme hlavne obsahu. Obsah pre jednotlivé ročníky nemáme zle nastavený. Prečo sa opäť pridáva učivo? Ak chceme s deťmi overovať, experimentovať, aplikovať, skúšať, hľadať, vidieť, počuť, zažiť..... potrebujeme dostatok času. Nahromadením neprimerane náročného učiva im neposkytneme zážitok ani radosť zo vzdelávania. Podľa výskumov slovenskí študenti nedosahujú dobré vzdelávacie výsledky, ale čo je horšie.... nie sú v školách ani šťastné.nkonštatovanie, odpoveď na komentár
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklus- Čísla a operácie s číslami - 1. Rozšírené nástroje logiky a ich použitie - Nie je nám jasné, do akej hĺbky sa bude preberať učivo o množinách.

- Čísla a operácie s číslami - 6. Číselné výrazy a jednoduché rovnice a nerovnice v riešení úloh - Presunúť delenie dvojciferným deliteľom do 3. cyklu na začiatok - žiaci majú problém s malou násobilkou ani aby ešte riešili dvojciferného deliteľa.

- Závislosti, vzťahy a práca s údajmi - 2. Rozšírené nástroje na prácu so závislosťami a vzťahmi - presunúť objemové jednotky ml, dl, l do 3. cyklu na začiatok - je to ťažké na predstavu, preberajú veľa jednotiek naraz, pletú si ich, mýlia sa.

- Závislosti, vzťahy a práca s údajmi - 4. Riešenie jednoduchých pravdepodobnostných situácií - veľmi náročné na predstavivosť, pojem, celkové pochopenie - presunúť do 3. cyklu.

- Geometria - 5. Skúmanie vlastností súmernosti a základy posunutia - nevidíme zmysel preberať posunutie v štvorcovej sieti pre žiakov ZŠ - úplne vypustiť.
zapracované
čiastočne
Pri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklusPredpokladám ale, že kubické jednotky sú v pláne až v 3. cykle (keďže až tam sa explicitne spomínajú, zatiaľ čo tu sa hovorí iba o litroch, mililitroch atď.). Bolo by dosť neprirodzené hovoriť o litroch a mililitroch a nespomenúť pri tom kľúčové vzťahy súvisiace s tou 3. mocninou, napr. že kocka so stranou 1dm sa skladá nie z 10, ale z 1000 kociek so stranami 1cm. Tretia mocnina pomáha vidieť práve tieto kľúčové súvislosti a pravidlá, ktoré sa ukazujú pri objemoch. Lebo 10 na tretiu je 1000, atď... Najmä keď v 2. cykle už žiaci hovoria o premenných, tak práve vzorce sú najprirodzenejším príkladom na použitie premenných. Vzorec na objem kvádra je a.b.c, zatiaľ čo pri kocke je to a.a.a = a^3. A keď je a = 1 m, tak to bude 1 m^3. Čím skôr si na to žiaci začnú zvykať, tým lepšie, pretože to chce čas, zatiaľ čo vo fyzike sa počíta s tým, že to žiaci na začiatku 3. cyklu už vedia (bez takýchto znalostí by sa vo fyzike veľa nedalo učiť).nkonštatovanie, odpoveď na komentár
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklusrímske číslice - žiaci sa v tom čase ešte neučili Rímsku ríšu v dejepise (tam je to až v 3. cykle), bolo by vhodné to zosúladiť s dejepisom, aby rozumeli historickému kontextu, kto boli Rimania, a prečo sa ich číslice u nás používajú.aPri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklusOtázka objemu zároveň súvisí aj s otázkou MOCNÍN, pretože ak sa ako jednotka objemu má uvádzať meter kubický, tak je žiadúce aj VYSVETLIŤ, čo znamená ten exponent 3, t.j. že je to opakované násobenie. - napr. v 90. tych rokoch (Ondrej Šedivý: Matematika pre 5 ročník) sa učil v 5. ročníku aj objem, aj mocniny (aby sa s tým dalo pracovať v 6. ročníku vo fyzike). To bolo pomerne logické poradie. Žiaci sa raz budú musieť naučiť mocniny a radšej nech sa tou s myšlienkou začnú zoznamovať už skôr, ale v jednoduchšej podobe, aby tak mali celkovo viac času na to, aby si na to postupne zvykli (špirálovitý prístup), pretože to chce čas - z mojich skúseností prakticky bez ohľadu na to, kedy sa s tým začne, to žiakom robieva podobné problémy, napr. si pletú druhú mocninu s dvojnásobkom (a podobne pri odmocninách). Potrebujú na to čas, čo znamená, že netreba od nich hneď veľa čakať, ani ich trestať za také chyby, ale upozorňovať ich na to, aby si to postupne nenásilným spôsobom osvojovali a poúčali sa zo svojich chýb.nkonštatovanie, odpoveď na komentár
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklusMyslím si, že niektoré body sú veľmi všeobecne popísané a nie je dostatočne definované, do akej hĺbky je potrebné danú problematiku preberať. Celkovo sa mi javí tento cyklus pomerne obsiahly a podľa môjho názoru bude časovo náročné ho zvládnuť. Preto navrhujem niektoré témy vynechať, konkrétne ide o: množiny; posunutie v štvorcovej sieti; prenášanie, porovnávanie a usporiadanie úsečiek rysovaním; modelovanie grafického súčtu, rozdielu a násobku úsečiek.

Do 3. cyklu by som navrhla presunúť tieto témy: uhly, riešenie pravdepodobnostných situácií, rozšírené nástroje logiky, delenie dvojciferným deliteľom, objemové jednotky (ml, dl, l).
zapracované
čiastočne
Pri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklusTrojčlenku zaviesť už v 2. cykke. Je to najjednoduchší spôsob riešenia priamej a nepriamej úmernosti a pomerov bez potreby zbytočne prepočítavať všetko cez jednotkové množstvo a robiť tak 3 ktoky navyše.ntrojčlenka je len nástroj, takže je to na učiteľovi čo vo vyučovacej hodinye použije, prepočítavanie cez "jednotkové množstvo" ako uvádzate by malo byť realizované z dôvodu pochopenia významu a podstaty toho čo žiak počíta.
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklusAj u nás sme sa zhodli, že logika najskôr v treťom cykle. Množiny sa kedysi učili už v 1. ročníku, tiež by mohli zostať. Pri súmernostiach by mohlo byť doplnené využitie dynamickych systémov (v Geogebre je vytvorená skvelá kniha Súmerností, s ktorou sa dá pekne pracovať). Tiež nevidím nevyhnutnosť v rysovaní náročnejších obrazcov v osovej súmernosti. Navyše pri poslednej reforme sa učebnice a pracovné zošity upravovali systémom, že toto učivo sa presunulo z 9. ročníka do 5. ročníka nezmenené (potom sme museli vysvetľovať žiakom, čo je uhol v zadaní úloh a podobne). Načo sa pridáva do štandardov posunutie?zapracované
čiastočne
Pri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklusPresne toto som povedala aj ja, hoci som zástanca technológií.nkonštatovanie, odpoveď na komentár
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklusTiež súhlasím, že uhly presunúť do 3 cyklu, siete kocky a kvádra by sa mohli vyučovať pri štvorcovej sieti, oboznámiť sa s desatinnými číslami by mohli už v 5. ročníku - väčšinou na konci roka aj tak s nimi začíname pri úlohách o peniazoch.zapracované
čiastočne
Pri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklusMožno nie všetky telesá a ich siete presunúť do 3. cyklu. Kocka, kváder a ich siete môžu ostať aj v 2. cykle.npresne tak ako uvádzate je to uvedené aj v štandarde. Siete kocky a kvádra na princípe objavovania a manipulácie sú súčasťou 2. cyklu všetko ostatné je v 3. cykle
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklus1) Navrhujeme vynechať:

- rozšírené množinové nástroje a ich použitie, množina, prvok množiny, podmnožina, prienik a zjednotenie množín;

- prenášanie, porovnávanie a usporiadanie úsečiek rysovaním alebo inými nástrojmi; modelovanie grafického súčtu, rozdielu úsečiek a grafického násobku úsečiek.
zapracované
čiastočne
Pri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklus- V 1. cykle sa zamerať aj na zautomatizovanie násobenia spamäti - násobilka spamäti,

- V 2. cykle by mal teda žiak zvládnuť počtové operácie a prácu s číslam nad 10 000 ako aj desatinné čísla – tu by bolo vhodné, nielen sa oboznámiť s desatinnými

číslami, ale už aj počtové operácie s nimi – aby to bol jeden ucelený celok,

- propedeutika záporných čísel v 2. cykle môže byť, ale je tam pravdepodobnosť, že to bude pre žiakov náročnejšie na pochopenie, možno by bolo vhodné to

presunúť na začiatok 3. cyklu

- rozšírené množinové nástroje a ich použitie, množina, prvok množiny, podmnožina, prienik a zjednotenie množín – buď presunúť do 3.cyklu alebo úplne vypustiť

- téma uhol by bola vhodnejšia na začiatok 3.cyklu

- čo sa týka osovej súmernosti a posunutia- tak posunutie si myslím vôbec nie je vhodné do 2. a ani 3. cyklu-úplne vypustiť, a čo sa týka 2. cyklu- tak osová

súmernosť len ako propedeutika- vedieť znázorniť v štvorcovej sieti – dokresliť, a v 3.cykle už tak ako je uvedené – konštrukcie obrazov v osovej súmernosti

- V prvom rade dostatočná časová dotácia, vhodné učebnice

- Vhodné prepojenie s ostatnými predmetmi – či už geografiou – mierka mapy ako aj premena jednotiek vo fyzike – zosúladiť témy tak, aby sa vyučovali v jednom a

tom istom cykle.
zapracované
čiastočne
Pri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklusGeometria

5. Skúmanie vlastností súmernosti a základy posunutia

Pojmy, Vzťahy, Postupy, Činnosti zamerané na osovú súmernosť si vyžadujú od žiaka ovládanie základných geometrických techník na pokročilej úrovni, preto je vhodnejšie zaradenie do vyššieho cyklu.
nzavádzanie osovej súmernosti je realizované v postupnosti na základe vekuprimeranosti:
"1. cyklus: rozlišovanie a modelovanie osovo súmerných a nesúmerných útvarov; skúmanie osovo súmerných útvarov a ich vlastností, modelovanie osi súmernosti; dokreslenie osovo súmerných útvarov v štvorcovej sieti.
V 2. cykle je vyššie uvedené rozšírené o nakreslenie/zostrojenie obrazu jednoduchého útvaru (bodu, úsečky alebo mnohouholníka) v osovej súmernosti podľa osi súmernosti (vodorovnej, zvislej aj šikmej); identifikácia posunutých útvarov v štvorcovej sieti, určenie smeru a veľkosti posunutia; zakresľovanie výsledku posunutia jednoduchého útvaru/symbolu v štvorcovej sieti pri zadanom smere (šípka) a veľkosti posunutia (počet štvorčekov siete); doplnenie a tvorba mozaiky ako aplikácie zhodných zobrazení na úrovni manipulácie.
Až v 3. cykle sa pracuje na aktívnej terminologickej úrovni s osovou súmernosťou, kde je pozornosť zameraná na vzťah medzi súmernosťou a zhodnosťou geometrických útvarov; vety o zhodnosti trojuholníkov (sss, sus, usu); vety o podobnosti trojuholníkov (sss, sus, uu)"
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklusGeometria

3. Práca s uhlom, veľkosťou uhla a operáciami s uhlami

Pojmy

uhol, vrchol, ramená, os uhla; ostrý, pravý, tupý a priamy uhol; stupeň, veľkosť uhla, uhlomer

Vzťahy

vzťah pravého a priameho uhla a ich veľkostí; porovnávanie uhlov (väčší, menší, zhodný) a ich veľkostí

Postupy

... určovanie významných prvkov uhla; určovanie a vyznačovanie bodov patriacich/nepatriacich uhlu; odhadovanie veľkosti uhla podľa klasifikácie (ostrý, pravý, tupý, priamy) a aj približne v stupňoch; meranie uhlov a rysovanie uhlov danej veľkosti; ... súčet a rozdiel veľkostí uhlov (v stupňoch); modelovanie osi uhla

Činnosti

... modelovanie uhlov podľa veľkosti v stupňoch; ... riešenie jednoduchých aplikačných úloh s využitím ... metrických vlastností uhlov.

... zdôvodňovanie svojho odhadu veľkosti uhla, klasifikácie uhlov a postupov jednoduchých geometrických konštrukcií s uhlami.Tieto témy sú obsahovo zaradené do 3. cyklu, základné pojmy môžu byť zavedené iba na základnej úrovni pomocou manipulácie.
nz uvedeného nie je zrejmé, aká je výhrada k uvedenému obsahu
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklusGeometria2. Jednoduché priestorové geometrické útvary, vlastnosti a vzťahy

Postupy

... orientácia v priestore – určenie súradníc bodu a zakreslenie bodu so zadanými súradnicami v prvom kvadrante karteziánskej sústavy súradníc;

Daný postup sa môže realizovať len formou analógie, pretože téma pozičného systému je zaradená v 3. cykle

Činnosti:

... diskutovanie o existencii a počte sietí kocky a kvádra; používanie karteziánskej súradnicovej sústavy pri komunikácii o polohách bodov a útvarov v prvom kvadrante a pri opise pohybu (cesty) v rovine.

Daný postup sa môže realizovať len formou analógie, pretože téma pozičného systému je zaradená v 3. cykle.
nkonštatovanie
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklus- Základy práce s desatinnými číslami presunúť do 3.cyklu,

- Telesá a ich siete presunúť do 3.cyklu,

- Práca s uhlom, veľkosťou uhla a operácie s uhlami presunúť do 3.cyklu

Sú náročné pre 2.cyklus. Navrhujem, aby základy práce s desatinnými číslami, telesá a ich siete, práca s uhlom, veľkosťou uhla a operácie s uhlami boli presunuté do 3.cyklu, keďže v tomto veku sú zdatnejší, a lepšie pochopia podstatu matematických pojmov, vzťahov a postupov.Judita Porubská, učiteľka ZŠ Buzica
zapracované
čiastočne
Pri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.03.02 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 2. cyklusMatematika

5. cieľ vzdelávania pre 2. cyklus: Analyzovať zložitejšie geometrické útvary v rovine a priestore, využívať polohové a metrické vlastnosti útvarov pri riešení jednoduchých geometrických úloh.

Žiak vie/dokáže:

• určovať súmerné útvary a určovať zhodné útvary, používať osovú súmernosť a posunutie v jednoduchých aplikačných úlohách a hrách.

Téma vyžaduje od žiaka ovládanie základných geometrických techník na pokročilej úrovni, preto je vhodnejšie zaradenie do vyššieho cyklu.5. Rozšírené nástroje na prácu s údajmi

Činnosti:

Matematické modelovanie – riešenie aplikačných úloh vyžadujúcich zber údajov a ich jednoduché spracovanie, interpretáciu tabuliek a jednoduchých diagramov (stĺpcový, čiarový, kruhový, piktogram); používanie digitálnych technológií (tabuľkový procesor) na vytvorenie jednoduchej tabuľky a grafu.

Problémom môže byť na viacerých školách technické vybavenie (možné realizovať len ako skupinovú prácu).
nKonštatovanie o materiálno-technickom zabezpečení presahuje kompetenciu autorského tímu VO MaII.
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklusObsahový štandard 3.cyklu sa v mnohom vracia k tomu, čo sa učilo kedysi. Oceňujem opätovné zavedenie deliteľnosti a spoločných násobkov, ktoré som aj tak učila, ak som deti chcela naučiť operácie so zlomkami, ktoré sú zas nevyhnutné napr. pri riešení rovníc. Rovnako aj opätovné zavedenie ťazníc. Aj propedetika sústavy rovníc je v poriadku. Z môjho pohľadu by som funkcie ponechala až na SŠ, ponechala by som len znazornenie bodu v súradnicovej sústave. Rovnako nevidím význam v tom, aby sa na ZŠ učilo posunutie. Aj v tomto cykle by som od štátu žiadala, aby vypracoval zdroj úloh k daným témam, z ktorých by bolo možné vyberať si. A samozrejme navýšiť počet hodín matematiky.zapracované
čiastočne
Pri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklusPrepáčte, ja som učiteľ matematiky (Viktor Križo), učil som ju takmer 15 rokov, mne nemusíte vysvetľovať dôležitosť matematiky, ani na moment som ju nespochybnil. Ak chcete pridávať do matematiky a učiť argumentáciu, skúsme si ju zachovať aj v tomto vlákne. Pán Bederka, tieto názory, čo tu opisujete sú na úrovni všetko alebo nič. Neviem, aká je Vaša skúsenosť z vyučovania matematiky na základnej škole, pokojne napíšte. Mrzí ma tento spôsob Vašej reakcie, ako keby sme sa poznali a cítili ste nejakú krivdu z minulosti. Nedostal som relevantnú odpoveď, ktorú nám žiaci kontinuálne kladú desiatky rokov - na čo nám je to či ono? Ja viem pokojne odargumentovať svojím žiakom, na čo im je matematika a som ochotný počúvať aj ich postoj, nielen svoj spiatočnícky, tiež už nemám 17. Počúvať mladú generáciu je našou úlohou, rovnako ako vysvetľovať a argumentovať. Dokonca som presvedčený, že je dôležitá aj hudobná výchova či biológia. Možno už ale neptrebujeme tak veľmi presadzovať iba svoje hranice predmetu, ako keby život fungoval na úrovni predmetov.nkonštatovanie, odpoveď na komentár
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklusViktor Križo - budem reagovať p. Bederka, nikde netvrdím, že kvôli náročnej matematike utekajú do zahraničia. Takéto metafory nepomáhajú konštruktívnej diskusii. Pokojne mi radšej priložte štúdie, kde existuje analýza toho, prečo nám utekajú do zahraničia. Pridanie abstraktných učív matematiky na základnej školy podľa mňa nezabráni odchodu do zahraničia. Základná škola sa volá základná v tom, že podáva základ života. Aj pre murára, cukrára, či literáta. Je to vždy náročná diskusia dohodnúť sa, čo ešte áno a čo už nie. Ale zároveň je to aj múdrosť toho ktorého učiteľa, ktorý vie diferencovať a poskytovať žiakov rozptyl učenia. Ak mi odpoviete na otázku, kedy ste naposledy sčitovali zlomky pod sebou? Nehovorím, že to má byť jediný dôvod vyhodenia mechanického sčitovania z matematiky, ale má to byť priestor pre diskusiu, nieže ako reakcie tu dostávam youtube a podobné nevhodné reakcie.

Taktiež tie dehonestujúce vyjadrenia o žiačikovi a pod. Skúste tu diskusiu posunúť na vyššiu úroveň.

Ak ide o neznalosť pripravovaného kurikula, to snáď nie je môj problém, keďže ste sa neráčili ich prediskutovať s inými odborníkmi a názorovými platformami matematikov - napr. Hejného matematiky, ktorí majú už aj slušné dáta a výskumy k školskej matematike. Učebné osnovy sa mali pripravovať participatívne a nie v zákulisí. Aktuálne zverejnený text je zmätočný, ťažko sa v ňom orientuje a už sa niekoľko krát prerábal. Matematiku v tejto podobe považujem za spiatočnícky krok a nie reformu.
nkonštatovanie, odpoveď na komentár
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklusPodporujem názor pani Kontúrovej a pána Kríža. Obsah učiva sa neredukoval. Pripomínam, že rastie počet detí zo SZP, detí s poruchami učenia, správania, detí, pre ktoré je učivo 3. cyklu (pretože aj teraz ho učíme) nad ich možnosti. Chceme o.i. priniesť deťom radosť z poznania, rozvíjať ich matematické a kritické myslenie, ale aj naučiť ich spolupracovať, tvoriť.... Takto nabitým obsahom na to nebude priestor. Môj názor je, že v 3. cykle by mohli byť stanovené témy povinné a voliteľné- možno to zadefinuje minimálny učebný výstup (škoda, že až v máji ho uvidíme). Voliteľné napr. tie, ktoré navrhuje p. Kontúrová vyradiť. Takto zadefinovaný obsah nás zas bude orientovať hlavne na výkon.nkonštatovanie
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklusMyslím, že dávate do súvislostí veci, ktoré navzájom nemusia vôbec súvisieť. Ak dieťa končí na psychiatrii, možno by sme sa mali zamyslieť, či sa mu rodičia dostatočne venujú, alebo jeho výchovu nezvládajú kvôli tempu dnešného života, či dnešnému svetu už ani príliš nerozumejú. Ale žeby kvôli náročnej matematike? A že nám deti neutekajú do zahraničia? Zo Slovenska je to nenahraditeľný exodus vyše 20% všetkých stredoškolákov, a na druhej strane k nám z iných krajín deti tento únik prirodzene nenahrádzajú. A keď už hovoríme o matematike a nadaných deťoch, prieskum ukázal, že do zahraničia, často i len na Moravu, odchádza vyše polovica detí, a ide o nadané deti, ktoré najúspešnejšie zmaturovali z matematiky. Tvrdíte, že na výchovu "matfyzákov" a lekárov sú stredné školy. Nie celkom. Dobrí pedagógovia zdôrazňujú, že deťom má byť poskytnutá výchova a vzdelávanie primerané ich rozvojovému potenciálu. Matematika je základ pre logické myslenie, ktorého rozvoj by nemal ustrnúť už na základnej škole len preto, že sa bojíme, či žiačika z toho nebude bolieť hlava. Vaše argumenty o zbytočnosti niektorých častí matematiky na základnej škole vychádza sčasti z vašej neznalosti pripravovaných kurikúl - trigonometria ani sústavy rovníc sa na základnej škole nedrilujú, nanajvýš spomenú. Rozsah matematiky na ZŠ je základ, ktorý by civilizovaný človek mal ovládať, alebo o tom mať aspoň povedomie. A na záver - toto kurikulum zďaleka nevrátilo matematiku pred rok 1989.nkonštatovanie, odpoveď na komentár
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklusJednoduché sústavy rovníc sa graficky riešia úž od prvého stupňa v úlohách typu, že na obrázku sú vyrovnané váhy s rôznym počtom jabĺk a hrušiek na oboch stranách. Na 3. Cykle sa iba prejde z obrázkového zápisu a intuitívneho výpočtu k matematickému zápisu, kde sa obrázok jablka a hrušky nahradí písmenom J a H. Nie je to nič komolikované, čo by nezvládli už aj piataci.nkonštatovanie, odpoveď na komentár
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklus2. cyklus

- vynechať logické spojky (a, i, aj, tiež, a zároveň, buď – alebo)

- v akej súvislosti používať- súvis pravdivosti výroku a jeho negácie?

3. cyklus

- vynechať - úpravy výrazov obsahujúce umocnenie dvojčlena (a±b)2 alebo a2−b2

- vynechať - riešenie jednoduchých sústav lineárnych rovníc a nerovníc na prípravnej úrovni, grafické riešenie (aj využitím vhodného digitálneho nástroja)Odporúčame nenavyšovať obsahový obsahový a výkonový štandard v predmete matematika tak ako ja zadefinovaný v súčasnosti. Dôležité sú metódy vyučovania a nie množstvo učiva.
zapracované
čiastočne
Pri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklusAd "na neformálnej úrovni odôvodnenie kritéria deliteľnosti 3 a 9" - existuje jednoduché a VŠEOBECNÉ kritérium deliteľnosti: vydeliť to tým číslom a pozrieť sa, či výsledok je celé číslo (alebo či zvyšok pri takom delení vyšiel 0).Tie ad hoc zjednodušenia, ktoré fungujú iba pre nejaký konkrétny príklad, bežný človek skutočne nepotrebuje - pretože by to aj tak v praxi rýchlejšie určil na kalkulačke/mobile/počítači pomocou tej všeobecnej metódy, takže nech sa radšej sústredí len na ňu, zatiaľ čo tie "ad hoc" zjednodušenia by ho skôr len zmýlili, takže to je kontraproduktívne od neho vyžadovať.Paradoxne pri iných - podstatne dôležitejších - tvrdeniach, sa už potreba zdôvodňovania obvykle neuvádza vôbec. A to je veľká škoda: v matematike by všetko malo byť zdôvodnené - ak aj nie na hodine, tak aspoň uviesť odkaz na iný (pokiaľ možno voľne dostupný) zdroj, kde by sa to zdôvodňovalo - aby sme žiakov učili kriticky myslieť a nie iba nekriticky prijímať tvrdenia.
nkonštatovanie
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklusSúhlasímnkonštatovanie, odpoveď na komentár
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklusRedukcia učiva v matematike nastala akosi automaticky v predchádzajúcich rokoch. Je načase tento úpadok zastaviť.nkonštatovanie, odpoveď na komentár
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklusA to sa tu ešte ľudia sťažujú, že učivo na zš je moc komplikované 🤦 Nesúlad vzniká v rôznych požiadavkach kurikula stredných škôl. Ale je logické, že gymnáziá si chcú udržať kvalitu výberom tých najšikovnejších, ktorí sa naučia aj niečo nad rámec povinného základu. Atakisto vzniká ale aj nesúlad medzi kurikulom sš a požiadavkami vysokých škôl. Na ministerskej úrovni sa akosi náväznosť učiva na vzdelávacích stupňoch asi neberie v úvahu.nkonštatovanie, odpoveď na komentár
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklus- Čísla a operácie s číslami - 1. Pokročilé nástroje logiky v riešení úloh - v každej téme sa nástroje logiky používajú, považujeme za nepotrebné, aby bol ešte samostatnú tému, je to zbytočné pri tom množstve učiva, navrhujeme úplne vylúčiť.

- Čísla a operácie s číslami - 2. Pokročilé množinové nástroje v riešení úloh - nerozumieme, prečo sa téma množín vracia zo SŠ na ZŠ, náš názor, že stačí preberať na SŠ.

- Závislosti, vzťahy a práca s údajmi - 1. Práca s algebrickými výrazmi, rovnicami a nerovnicami - ako má žiak vyriešiť rovnicu s neznámou v menovateli, ak tu nie je spomenuté učivo násobenie a delenie mocnín?
zapracované
čiastočne
Pri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklusOproti terajším štandardom pribudlo veľa náročného učiva:

- pokročilé nástroje logiky v riešení úloh;

– pokročilé množinové nástroje v riešení úloh;

– lomené výrazy - súčet, rozdiel a súčin mnohočlenov a lomených výrazov, úprava na spoločného menovateľa (ak je v menovateli premenná);

– násobenie mnohočlenov, vzorce (a b)2, a2-b2;

– riešenie jednoduchých sústav lineárnych rovníc;

– udalosť a k nej doplnková udalosť; pravdepodobnosť a k nej doplnková pravdepodobnosť;

– konštrukčné porovnávanie uhlov, grafický súčet, rozdiel a násobok uhlov (pomocou pravítka a kružidla alebo geometrického softvéru);

– objavenie postupu konštrukcie dotyčnice ku kružnici;

– riešenie polohových a metrických konštrukčných úloh s využitím množín bodov danej vlastnosti

Na toto všetko by bolo potrebné
navýšiť časovú dotáciu učiva. Tiež som názoru, že viacero z týchto tém využijú maximálne žiaci, ktorí budú pokračovať na gymnáziách a slabších žiakov tým zbytočne preťažíme. Možno doplniť tieto témy ako rozširujúce učivo.

Naopak vítam učivo o spoločných deliteľoch, ktoré sme mali už niekoľko rokov zaradené ako rozširujúce učivo (kvôli hľadaniu spoločného menovateľa pri sčítaní a odčítaní zlomkov).
nZmena RUP nie je v kompetencii autorských tímov vzdelávacích štandardov.
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklusSúhlasim s pánom Križom. Je potrebné počúvať žiakov, to čím žijú a ako vyzerá dnešná spoločnosť. Z môjho pohľadu obsah učiva v tomto dokumente je neprimeraný k tomu akých žiakov máme pred sebou, v akých situáciách žijú. Obsah ako bol doteraz, bol dostatočný. Skôr je potrebné sa pozrieť na to ako to vyučovať. Aké metódy zvoliť, ako motivovať žiakov. Nie to ako ich zahltiť poznatkami, ktoré nevyužijú. Viem si predstaviť, že témy, ktoré sú pridané budú ako voliteľné. Ak učiteľ uzná za vhodné ísť do väčšej hĺbky, do ďalších tém, lebo to trieda zvláda, či priam potrebuje tak to zaradí. Prípadne bude individuálne pristupovať takto k jednému, alebo viacerým žiakom. A nebude to o tom, akú známku dostanú ale o tom, že to žiakov baví a chcú to. Mala som žiakov nadaných, ktorí už v siedmom ročníku zvládali rovnice s dvomi neznámymi. A tak ich rátali a šli stále ďalej. Nie je to problém. Skôr vidím problém vyžadovať od všetkých žiakov takýto obsah učiva. Deti sú teraz na druhom stupni približne 6hodín denne v škole. Potom prídu domov a majú sa učiť niekedy ďalšie 2 až 3 hodiny. To znamená, že majú niekedy dlhší pracovný čas ako my dospelí. Nehovorím, že všetci to takto majú ale počet sa zvyšuje. Deti sú teraz zahltené informáciami zo všetkých strán a ja sa nečudujem, že majú problém si zapamätať potom učivo z hodiny. Potrebujú sa učiť orientovať sa v tom množstve, učiť sa spájať medzi predmetovo, lebo život je celok. Takto dostaneme učiteľov a deti do väčšieho stresu.nkonštatovanie, odpoveď na komentár
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklusAk chceme hovoriť o skutočných zmenách v oblasti matematiky, tak najprv zaveďme povinnú maturitu z matematiky. Je to obrovská chyba, ktorá má vplyv aj na ZŠ. Matematika si právom zaslúži rovnaké postavenie ako SJL a AJ.nkonštatovanie
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklusSkúmanie množín bodov v geometrii - skúmanie a opis množín bodov s danou vlastnosťou (os úsečky, os uhla, Talesova kružnica); konštrukcia množín bodov s danou vlastnosťou (os úsečky, os uhla, Talesova kružnica) pomocou rysovacích nástrojov alebo geometrického softvéru; konštrukcia vpísanej a opísanej kružnice trojuholníku; využitie Talesovej kružnice pri konštrukcii trojuholníka a dotyčnice ku kružnici.

Moje srdce zaplesalo.

Celý tento blok je nádherné zrealizovateľný v Geogebre . So žiakmi sme si dokonca "vyrobili" vlastné nástroje, aby sme mohli zostrojiť vpísanú kružnici (taký nástroj v Geogebre zatiaľ nie je).
nkonštatovanie
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklus1) Navrhujeme vynechať:

- pokročilé nástroje logiky v riešení úloh;

- pokročilé množinové nástroje v riešení úloh;

- lomené výrazy, ponechať ich len pre ukázanie, že treba k ním podmienku riešiteľnosti. Rozhodne vynechať súčet, rozdiel a súčin mnohočlenov a lomených výrazov, úpravu na spoločného menovateľa (ak je v menovateli premenná) - toto je aktuálne na základnej škole nerealizovateľné;

- násobenie mnohočlenov, vzorce (a b)2, a2-b2;

- analogicky vynechať rovnice s neznámou v menovateli aj na prípravnej úrovni;

- riešenie jednoduchých sústav lineárnych rovníc a nerovníc aj na prípravnej úrovni, grafické riešenie (aj využitím vhodného digitálneho nástroja);

- udalosť a k nej doplnková udalosť; pravdepodobnosť a k nej doplnková pravdepodobnosť;

- konštrukčné porovnávanie uhlov, grafický súčet, rozdiel a násobok uhlov (pomocou pravítka a kružidla alebo geometrického softvéru);

- objavenie postupu konštrukcie dotyčnice ku kružnici;

- riešenie polohových a metrických konštrukčných úloh s využitím množín bodov danej vlastnosti.
zapracované
čiastočne
Pri komplexnom posúdení uvedených pripomienok (k redukcii/navýšeniu resp. presunu matematického obsahu) bolo realizované ich prehodnotenie s akcentom na koncepčné nastavenie celého štandardu tak, aby nedošlo k narušeniu špirálovitého osnovania učiva naprieč jednotlivými cyklami. Z hľadiska uvedených pripomienok (tie ktoré boli uvedené nezávisle v niekoľkých komentároch súčasne) bola zrealizovaná úprava v rámci niektorých matematických jednotiek a zároveň pre možno jasnejšiu identifikáciu „primárnych a sekundárnych“ obsahov bolo rozčlenenie pojmov spracované na aktívne a pasívne pojmy, aby text nevytváral dojem hutnosti matematického obsahu. Zapracovanie úprav sa dotklo primárne číselných oborov, číselných sústav, množinovej matematiky, výrokovej logiky, geometrie v druhom a treťom cykle.
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklusNačo je na základnej škole sčítavanie zlomkov a spoločný menovateľ? Veď sa to dá doučiť na vysokej škole. Načo je deťom hudobná výchova? Veď si môžu pustiť YouTube. Načo je deťom dejepis, koho zaujíma čo sa dialo v minulosti? Veď sa poučia na vlastných chybách. Načo sa venovať kadejakej literatúre, veď môžu ísť do kina na Spidermana. Načo výchova a zásahy dospelých do slobody a práv detí? Úplne stačí well-being. Prečo tie úbohé deti vystavujeme trápeniu s učením? Veď ich z toho budú bolieť hlavičky a ešte skončia na liekoch. V mladosti by sa nemali zaťažovať, mali by oddychovať, tešiť sa, veseliť sa. Treba ich ochrániť pred zlým svetom čo najdlhšie. A učitelia im to majú zabezpečiť! Asi tí z komory učiteľov.nkonštatovanie, odpoveď na komentár
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklusŽiaci z MRK, prípadne aj iní žiaci s iným materinským jazykom než úradným ešte aj v období 3. cyklu majú problémy vyjadrovať sa v jazyku úradnom, a preto navrhujeme vynechať/preformulovať niektoré ciele, napr.:

6. Pokročilé nástroje na prácu s údajmi

Činnosti:

Matematické modelovanie – zostavenie, vyhodnotenie a prezentovanie jednoduchých štatistických prieskumov a odôvodnenie voľby metódy a krokov; využívanie vhodných/dostupných digitálnych nástrojov na spracovanie údajov.

Matematický jazyk, komunikácia a argumentácia – používanie jednoduchých pojmov matematickej štatistiky v komunikácii a argumentácii; diskutovanie, kritické posudzovanie a interpretovanie dostupných jednoduchých reprezentácií a vyhodnotenie údajov z bežného života.
nvzdelávacie štandardy v ŠVP sú štandardizované pre všetkých žiakov
02.01.03.03 Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu matematika pre 3. cyklusŽiaci z MRK, prípadne aj iní žiaci s iným materinským jazykom než úradným ešte aj v období 3. cyklu majú problémy vyjadrovať sa v jazyku úradnom, a preto navrhujeme vynechať/preformulovať niektoré ciele, napr.:

• spoľahlivo a flexibilne riešiť a interpretovať zložitejšie problémy vyžadujúce prácu s prirodzenými číslami, využiť ich vlastnosti a aplikovať operácie s prirodzenými číslami,

• spoľahlivo riešiť, vysvetľovať a interpretovať zložitejšie problémy pomocou celých čísel, s využitím ich vlastností a aplikovaním operácií s celými číslami,

• vykonávať operácie vyžadujúce prepojenie viacerých vyjadrení racionálnych čísel a aplikovať ich pri riešení matematických a kontextových úloh, zdôvodňovať vzťahy medzi rôznymi formami zápisu racionálnych čísel, uvažovať o existencii racionálneho čísla a vysvetľovať prácu s racionálnymi číslami,

• integrovať poznatky a skúsenosti z rôznych číselných oborov, modelovať problémové situácie pomocou vybraných reprezentácií reálnych čísel a využívať matematický aparát a digitálne nástroje na riešenie problémov v rôznych oblastiach života
nvzdelávacie štandardy v ŠVP sú štandardizované pre všetkých žiakov

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku