B. Gröhling: Na zapojenie do výzvy učitelia pre 21. storočie ostáva pár dní

Záujemcovia, ktorí sa chcú zapojiť do systémovej zmeny vzdelávania, majú posledné štyri dni na prihlásenie. Rezort školstva totiž vyhlásil 1. kolo výzvy na vytvorenie Regionálnych centier podpory učiteľov. Ich cieľom bude prostredníctvom mentorov poskytovanie individuálneho poradenstva s prechodom na nový systém výučby. V prvej fáze má vzniknúť 16 mentorských centier.

Ďalší významný posun v reforme základného vzdelávania. Rezort školstva vyhlásil 1. kolo výzvy na vytvorenie Regionálnych centier podpory učiteľov s termínom 31. marca 2022. V nich nájdu učitelia, ale aj riaditelia škôl pomoc a podporu pri zavádzaní zmien v rámci reformy Vzdelávanie pre 21. storočie. Ani jedna škola neostane na zmeny sama. Rezort plánuje otvoriť prvých 16 regionálnych centier už v septembri. Postupne počas troch rokov vznikne 40 centier. Ich úlohou je poskytnúť školám podporu prostredníctvom mentoringu, poradenstva a konzultačných činností na regionálnej úrovni.

„Chceme, aby vzdelávanie učiteľov skutočne reagovalo na potreby praxe. Preto ho budú mať na starosti skúsení učitelia a riaditelia. Tí budú pracovať ako mentori v regionálnych centrách. Navyše budú aj naďalej vyučovať na školách a tak ostanú v kontakte s praxou. Mentori budú učiteľom poskytovať poradenstvo, vzdelávať ich v oblasti inovatívnych metód výučby a pripravovať ich na zmeny v učive,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

V regionálnych centrách budú mať učitelia možnosť nájsť svojich mentorov. Ich úlohou bude poskytnúť kolegom – učiteľom individuálne poradenstvo a pomoc s prechodom na nové učivo a nový systém výučby. V rámci Slovenska bude pôsobiť 400 odborne vyškolených mentorov. Vzdelávať učiteľov tak už nebudú úradníci, ale učitelia priamo z praxe. Na čiastočný úväzok budú naďalej učiť na škole, a zároveň budú poskytovať mentoring ako zamestnanci Regionálneho centra podpory učiteľov. Centrá budú lokalizované po celom Slovensku tak, aby mal každý učiteľ vo svojom regióne dostupné aspoň jedno takéto podporné centrum.

„Ak chceme dosiahnuť zvýšenie kvality vzdelávania a prispôsobiť naše školy podmienkam a potrebám 21. storočia, nestačí upraviť legislatívu a vytvoriť nové štátne vzdelávacie programy. Pozitívne zmeny v triedach sa prejavia, keď na nich budeme pracovať v úzkej spolupráci s tými učiteľmi, ktorí cítia potrebu zmeny, sú ochotní pracovať na sebe. Takýchto lídrov potrebujeme nájsť v každom regióne. Aktuálne zverejnenou výzvou hľadáme v regiónoch partnerské organizácie, ktoré sú pripravené a ochotné stať sa základňou pre moderné školstvo,“ hovorí Mgr. Martin Kríž, riaditeľ Odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní na ministerstve školstva.

Do mentoringu sa môžu zapojiť nielen učitelia, ale aj riaditelia škôl. Ich mentormi budú iní riaditelia, ktorí osobne poznajú prostredie regiónu a vedia tak kolegom najlepšie pomôcť a poradiť. Mentorovaným môže byť učiteľ rôznych predmetov. Začínajúci, ale aj učiteľ s dlhoročnou praxou.

V aktuálnom školskom roku začali fungovať prvé regionálne centrá v rámci pilotného projektu. Jedno pre okres Rožňava a druhé pre okresy Martin a Turčianske Teplice. Prvé výsledky z fungovania centra v Martine vnímajú zapojené školy, no najmä samotní žiaci, veľmi pozitívne. Celé reportážne video si môžete pozrieť: Regionálne centrá podpory učiteľov – YouTube

Výzva na predkladanie žiadosti o zriadenie Regionálneho centra podpory učiteľov je dostupná na: https://www.minedu.sk/vyhlasenie-vyzvy-ucitelia-pre-21-storocie/.

Viac informácií o projekte Učitelia pre 21. storočie dostupné na: https://vzdelavanie21.sk/ucitelia21/.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku