Jún 2021
 • Vytvorenie Hlavnej koordinačnej skupiny
 • Vznik ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie
 • Odborné komisie (napr. komisia pre tvorbu didaktických prostriedkov)
December 2021
 • Zverejnenie dokumentu Úvod do kurikula základného vzdelávania
Január - február 2022
 • Verejné konzultácie a zapracovanie pripomienok. Finálne spracovanie dokumentu
 • Úvod do kurikula základného vzdelávania
Február 2022
 • Zverejnenie finálneho dokumentu

 • Úvod do kurikula základného vzdelávania

Január – jún 2022
 • Práca na podporných online platformách, katalógu inovácií a ďalších katalógoch.

 • Rozpracovanie vzdelávacích oblastí do jednotlivých vzdelávacích cyklov na úrovni cieľov vzdelávacej oblasti pre daný cyklus a v prepojenosti s ďalšími cyklami, očakávaných učebných výstupov, vlastného vzdelávacieho obsahu so statusom základného učiva, požiadaviek na učebné prostredie a príležitostí pre interdisciplinárne prepájanie vzdelávacích oblastí a ich vzájomnú koordináciu

 • Konzultačné procesy v rámci podporného projektu z EK a Svetovej banky.

2021 – 2022
 • Koordinácia a príprava didaktických prostriedkov pre prvý cyklus základného vzdelávania

2022
 • Budovanie kapacít podpory škôl na krajskej úrovni (PRO) a okresnej úrovni (šesť centier podpory škôl)

 • Priebežné konzultácie s odbornou verejnosťou

December 2022
 • Nový štátny vzdelávací program
 • Tvorba podporných materiálov pre školy
 • Príprava zmeny systému testovania žiakov
2023
 • Nové učebnice

 • Zmeny v učiteľských študijných programoch

 • Programy ďalšieho vzdelávania pre učiteľov

September 2023
 • Prvé školy na dobrovoľnej báze zavádzajú nový štátny vzdelávací program

2024 - 2025
 • Podpora škôl z krajských MPC a z regionálnych centier podpory škôl
 • Príprava učiteľov a škôl na zmenu
September 2026
 • Predpokladaná plošná implementácia nového štátneho vzdelávacieho programu
2032 - 2035
 • Najkratší možný horizont preukázania populačného zlepšenia výsledkov vzdelávania na základe plne funkčného systému je približne 10 rokov