Otvorená registrácia na obsadenie miest členov ústrednej kurikulárnej komisie

Názov a sídlo organizácie

Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, 851 01 Bratislava

Informácie o ústrednej kurikulárnej komisii a špecifikácia funkcie člena

Ústredná kurikulárna komisia (ďalej „ÚKK“) je zriadená ako poradný orgán generálneho riaditeľa Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (ďalej „NIVaM“) pri riešení koncepčných, výskumných, odborno-metodických a ďalších úloh súvisiacich s problematikou jednotlivých vzdelávacích oblastí, vyučovacích predmetov a odborných oblastí, stupňov škôl, druhov a typov škôl a školských zariadení.

Úlohou ÚKK je:

• aktívne sa podieľať na koncepčnej, vývojovej, recenznej, metodickej činnosti NIVaM v oblasti tvorby, aplikácie, overovania a vyhodnocovania vzdelávacích programov pre školy a školské zariadenia;

• aktívne sa podieľať na koncepčnej, vývojovej, recenznej, metodickej činnosti NIVaM v oblasti tvorby, aplikácie, overovania a vyhodnocovania ďalších kurikulárnych dokumentov;

• predkladať návrhy a iniciovať zmeny koncepcie vzdelávacích programov pre školy a školské zariadenia a ďalších kurikulárnych dokumentov;

• prezentovať pripravené zmeny v kontexte vzdelávacích programov pre školy a školské zariadenia;

• podieľať sa na riešení špecifických koncepčných otázok súvisiacich so školským systémom a jeho jednotlivými funkciami.

ÚKK bude zložená z 15 externých členov, ktorých vymenúva generálny riaditeľ NIVaM z radov externých odborníkov:

• pre didaktiku vzdelávacích oblastí (predprimárne, základné, stredné vzdelávanie):

• Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra/slovenský jazyk a slovenská literatúra/slovenský jazyk ako druhý jazyk (1), cudzí jazyk (1), jazyk národnostnej menšiny a literatúra (1);

• Matematika a informatika – matematika (1), informatika (1);

• Človek a príroda (1),

• Človek a spoločnosť/Človek a hodnoty (1 + 1 – náboženská výchova/ náboženstvo),

• Človek a svet práce (1),

• Umenie a kultúra (1),

• Zdravie a pohyb (1),

• Prierezové gramotnosti (1),

• pre oblasť hodnotenia a monitorovania vzdelávania (1),

• pre oblasť inkluzívneho vzdelávania (1),

• pre oblasť špeciálneho vzdelávania (1).

Požiadavky na člena ÚKK

1. bezúhonnosť; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin (ak odsúdenie nebolo zahladené) alebo nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody (ak odsúdenie nebolo zahladené),

2. vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa,

3. relevantné publikačné výstupy za posledných 10 rokov viažuce sa k didaktike vzdelávacej oblasti/vyučovacieho predmetu (min. 2),

4. autorstvo/spoluautorstvo relevantných edukačných publikácií alebo metodických materiálov s celoslovenským dosahom (min. 2),

5. výskumné a rozvojové projekty za posledných 10 rokov relevantné k didaktike vzdelávacej oblasti/vyučovacieho predmetu (vedenie projektu alebo členstvo),

6. lektorské činnosti v oblasti didaktiky vzdelávacej oblasti/vyučovacieho predmetu za posledných 5 rokov,

7. predloženie písomnej predstavy o pôsobení/prínose záujemcu v ÚKK,

8. zúčastnenie sa pohovoru, ktorý predchádza návrhu za člena ÚKK.

Registrácia

V prípade záujmu o členstvo v ÚKK, prosíme, vyplňte on-line registračný formulár do 20. augusta 2024 TU.  

Do formulára vložte sken požadovaných dokumentov:

• Europass – profesijný štruktúrovaný životopis,

• písomnú predstavu o pôsobení/prínose v ÚKK,

• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Informácie o pohovore

Pohovor so záujemcom o členstvo v ÚKK sa realizuje pred minimálne trojčlennou komisiou zloženou z minimálne dvoch zamestnancov v trvalom pracovnoprávnom vzťahu s NIVaM pôsobiacich v príslušnej vzdelávacej oblasti a jedného zástupcu z externého prostredia.

NIVaM si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných záujemcov.

Predpokladaný termín a miesto pohovoru

Záujemcovia o členstvo v ÚKK budú kontaktovaní po ukončení registrácie a administratívnom spracovaní.

Stručná charakteristika spoločnosti

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je príspevková organizácia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. júla 2022 zlúčením organizácií Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Slovenská pedagogická knižnica (SPK), Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pôsobí v oblasti predprimárneho vzdelávania, základného vzdelávania a stredného vzdelávania, špeciálneho vzdelávania a inkluzívneho vzdelávania, základného umeleckého vzdelávania, jazykového vzdelávania a záujmového vzdelávania, v oblasti podpory profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov odborných zamestnancov, v oblasti celoživotného vzdelávania, v oblasti práce s mládežou a v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a výskumu v uvedených oblastiach.

Poskytuje vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia, aplikuje pedagogický výskum, organizuje predmetové olympiády a súťaže, poskytuje externé testovanie na školách, neformálne vzdelávanie mládeže či spravovanie knižničného fondu. Zároveň reflektuje potreby vzdelávania pre moderné školstvo, plní aktivity z Plánu obnovy a odolnosti SR a realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

Štatút ústrednej kurikulárnej komisie, schválený dňa 15.5.2024 TU.

Kontakt: kurikularnakomisia@nivam.sk

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku