Človek a svet práce - MUV

Vyhodnotenie pripomienok z verejnej konzultácie.

Časť dokumentuPripomienkaBola pripomienka zapracovaná?Dôvod
nezapracovania/Komentár
5 Človek a svet práce - MUV pre 1. cyklus Podľa "Sprievodcu školským rokom" má kariérne poradenstvo riešiť tím ľudí "triedny učiteľ/učiteľ-pedagogický asistent-výchovný poradca-vychovávateľ-kariérový poradca-školský podporný tím", resp. na ďalšej úrovni tím "sociálny pedagóg-liečebný pedagóg-školský psychológ-školský logopéd-školský špeciálny pedagóg-kariérový poradca". A vy navrhujete, aby namiesto tímu ľudí to bolo na pleciach učiteľa predmetu "Človek a svet práce" a navyše len ako 1 z 3 oblastí, ktorým sa má na predmete "Človek a svet práce" venovať. Ste si skutočne istí, že to 1 učiteľ na každej základnej škole na Slovensku zvládne tak kvalitne, aby nahradil celý tím ľudí??? - Týka sa to všetkých 3 troch cyklov !!!nKariérové poradenstvo nie je kariérovou výchovou.
5 Človek a svet práce - MUV pre 3. cyklus Je bežné, že 1 predmet počas celej ZŠ učí postupne viacero učiteľov. Aký bude výstup pre žiaka (a jeho zákonných zástupcov), ak učiteľ predmetu "Človek a svet práce" v niektorom ročníku žiakovi odporučí určitú profesijnú orientáciu a v ďalšom ročníku mu iný učiteľ toho istého predmetu odporučí inú profesijnú orientáciu???nKariérové poradenstvo nie je kariérovou výchovou.
5 Človek a svet práce - MUV pre 3. cyklus Cieľ "rozlišovať faktory, ktoré majú vplyv na zosúlaďovanie pracovného a rodinného života – work-life balance a vyhodnotiť ich dôležitosť pre duševné zdravie človeka." je, myslím, pre žiakov ZŠ príliš náročný. Nezdá sa mi byť reálne, aby sa to žiaci za tých pár hodín techniky popri iných veciach naučili.nPripomienka nesúvisí s MUV.
5 Človek a svet práce - MUV pre 3. cyklus Tvorba vlastných nápadov, ich overovanie, atď. - o to by bolo vhodné sa SNAŽIŤ, ale faktom je, že nie každý je až tak kreatívny, aby prichádzal so zmysluplnými vlastnými nápadmi - a dokonca aj tí, ktorí by mohli, tak možno na takú kreativitu ešte nedozrú počas ZŠ, ale potrebujú viac poznať svet a rozvinúť svoje zručnosti. Nie je preto dôvod týmto vopred pre všetkých podmieňovať absolvovanie ZŠ. Môžeme sa snažiť rozvíjať podnikavosť žiakov a podporvať ich, ale ak to aj niekomu ešte v ZŠ nepôjde, tak to treba rešpektovať a nemá zmysel sa tváriť, že každý musí byť natoľko podnikavo kreatívny, aby mohol skončiť ZŠ. - O tom že na niečo také pri súčasných časových dotáciách ani nebýva veľa času už ani nehovoriac.

Záver: kreativita nech je len snahou, ale nečakajme nutne vopred, že to každý aj reálne musí zvládnuť počas ZŠ v nejakej relevantnej miere.

U niektorých bude možno úspechom už to, keď dokážu aspoň správne plniť zadania, ktoré im dá niekto iný a nie je realistické od nich čakať veľa vlastných zmysluplných nápadov...
Pripomienka nesúvisí s MUV.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku