Hudobná výchova - MUV

Vyhodnotenie pripomienok z verejnej konzultácie. 

Časť dokumentuPripomienkaBola pripomienka zapracovaná?Dôvod
nezapracovania/Komentár
6.1 Hudobná výchova - MUV pre 1. cyklus Výkonový štandard je rovnaký ako obsahový.
výkonový štandard: imitovať pohyb v hudobno-pohybových hrách a pohybových hrách so spevom.
obsahový štandard: Imitovanie pohybu v hudobno-pohybových hrách a ľudových pohybových hrách so spevom.
nie
a/n
Výkon je dosahovaným činnostne. Vyjadrenie je správne.
6.1 Hudobná výchova - MUV pre 1. cyklus POVINNÝ SPEV A TANEC ("spievať primerane po melodickej, rytmickej aj výrazovej stránke v jemu prirodzenej hlasovej polohe", atď.):

Nie každému ide spev a tanec alebo má záujem spievať/tancovať pred inými ľuďmi (učiteľom prípadne aj pred spolužiakmi).

Kľudne nech sa to propaguje a nech sa podporujú tí, ktorých to zaujme. Ale nemá zmysel si to vynucovať ako nutnú podmienku absoltovania ZŠ. Niektorí ľudia nie sú hudobne orientovaní a je lepšie, nech si to priznajú ako keby mali povinne spievať a nebolo by často ani pre druhých príjemné to počúvať. Ale ešte raz opakujem: nie som proti tomu, aby sme sa SNAŽILI propagovať hudbu a podporovať tých, ktorým to ide a majú o to záujem. Ale nie je dôvod, aby nadobunutie takýchto zručností bolo POVINNOU podmienkou absolvovania ZŠ.

Mnohí takí, ktorým nejde spev a tanec a nemajú o to ani záujem, sú aj hanbliví introverti. Takých je často náročné naučiť aspoň klasickú komunikáciu alebo rozprávanie pred inými. Nútiť ich ešte aj do spevu a tanca pred inými by bolo veľmi neadekvátne…
nie
a/n
Problémom nie je hudobná výchova ani jej obsah, ale nepochopenie zmyslu hudby v živote každého človeka a zabezpečovanie výučby kvalifikovaným pedagógom a vôbec reálne učenie tohto predmetu.
6.1 Hudobná výchova - MUV pre 1. cyklus "hrať na hudobnom nástroji" - v súčasnej dobe už nie je nutné vedieť hrať na fyzickom nástroji, keďže existujú počítačové softvéry, kde si človek zadá noty a ono mu ich zahrá v ľubovoľnom nástroji. - Striktne vzaté by sme aj toto mohli pokladať za "digitálny" hudobný nástroj, keďže tak ako napr. na klavíri človek stláča klávesy, tak aj tu zadáva noty do počítača. Výhodou je, že môže ľahko opraviť tú notu, ktorú by zadal zle. A môže sa lepšie sústrediť na tvorbu.

Ďalšou výhodou je, že si môže dať sluchádka a nebude tak rušiť spolubývajúcich alebo susedov - narozdiel od toho, keby cvičil na bežných hudobných nástrojoch. Lebo skoro každý nástroj od klavíra cez husle, flautu, trubku, harmoniku, bicie atď. v súčasných panelových bytoch - v akých býva väčšina ľudí žijúcich v mestách - by cvičenie hry na hudobný nástroj mohlo rušiť susedov či spolubývajúcich. Bolo by to preto neohľaduplné.

Samozrejme ak niekto má dobré možnosti a záujem cvičiť na nejakom historicky tradičnom fyzickom nástroji, tak nech má tú možnosť, ale prečo to povinne vyžadovať od všetkých?
nie
a/n
Ide o neporozumenie zmyslu hry na hudobnom nástroji, nepredpokladáme cvičenie doma ani zadávanie domácich úloh, ktoré by rušili susedov. Ide o hru na elementárne hudobné nástroje: ozvučné drievka, bubienok, ale aj rytmizovanie na dvoch plastových fľašiach či pohároch. Nikde sa neuvádzajú historické nástroje, ak existujú zaujímavé regionálne v podobe rapkáča či klopačky prečo nie? Žiaci s problémami učenia môžu nájsť uplatnenie v uvedených hrových činnostiach.
6.1 Hudobná výchova - MUV pre 2. cyklus "hrať na hudobnom nástroji" - v súčasnej dobe už nie je nutné vedieť hrať na fyzickom nástroji, keďže existujú počítačové softvéry, kde si človek zadá noty a ono mu ich zahrá v ľubovoľnom nástroji. - Striktne vzaté by sme toto aj mohli pokladať za "digitálny" hudobný nástroj, keďže tak ako napr. na klavíri človek stláča klávesy, tak aj tu zadáva noty do počítača. Výhodou je, že môže ľahko opraviť tú notu, ktorú by zadal zle. A môže sa lepšie sústrediť na tvorbu.

Ďalšou výhodou je, že si môže dať sluchádka a nebude tak rušiť spolubývajúcich alebo susedov - narozdiel od toho, keby cvičil na bežných hudobných nástrojoch. Lebo skoro každý nástroj od klavíra cez husle, flautu, trubku, harmoniku, bicie atď. v súčasných panelových bytoch - v akých býva väčšina ľudí žijúcich v mestách - by cvičenie hry na hudobný nástroj mohlo rušiť susedov či spolubývajúcich. Bolo by to preto neohľaduplné.

Samozrejme ak niekto má dobré možnosti a záujem cvičiť na nejakom historicky tradičnom fyzickom nástroji, tak nech má tú možnosť, ale prečo to povinne vyžadovať od všetkých?
nie
a/n
Hudobná výchova nie je len o speve, je to len jeden z komponentov hudobnej výchovy. Je zaujímavé, že deti predškolského veku spievajú aj bez vyzvania a spôsobuje im to radosť. Mnohí súčasní speváci v minulosti nenavštevovali ZUŠ a ich nadanie sa rozvinulo na hodinách hudobnej výchovy a v malých školských ansámbloch.
6.1 Hudobná výchova - MUV pre 2. cyklus Mnohí takí, ktorým nejde spev a tanec a nemajú o to ani záujem, sú aj hanbliví introverti. Takých je často náročné naučiť aspoň klasickú komunikáciu alebo rozprávanie pred inými. Nútiť ich ešte aj do spevu a tanca pred inými by bolo veľmi neadekvátne…nie
a/n
Hudobná výchova nie je len o speve, je to len jeden z komponentov hudobnej výchovy. Je zaujímavé, že deti predškolského veku spievajú aj bez vyzvania a spôsobuje im to radosť. Mnohí súčasní speváci v minulosti nenavštevovali ZUŠ a ich nadanie sa rozvinulo na hodinách hudobnej výchovy a v malých školských ansámbloch.
6.1 Hudobná výchova - MUV pre 2. cyklus POVINNÝ SPEV A TANEC ("spievať primerane po melodickej, rytmickej aj výrazovej stránke v jemu prirodzenej hlasovej polohe", "Spontánne napodobňovanie vybraných vzorových pohybových stereotypov" atď.):

Nie každému ide spev a tanec alebo má záujem spievať/tancovať pred inými ľuďmi (učiteľom prípadne aj pred spolužiakmi).

Kľudne nech sa to propaguje a nech sa podporujú tí, ktorých to zaujme. Ale nemá zmysel si to vynucovať ako nutnú podmienku absoltovania ZŠ. Niektorí ľudia nie sú hudobne orientovaní a je lepšie, nech si to priznajú ako keby mali povinne spievať a nebolo by často ani pre druhých príjemné to počúvať. Ale ešte raz opakujem: nie som proti tomu, aby sme sa SNAŽILI propagovať hudbu a podporovať tých, ktorým to ide a majú o to záujem. Ale nie je dôvod, aby nadobunutie takýchto zručností bolo POVINNOU podmienkou absolvovania ZŠ.
nie
a/n
Nie všetci ľudia sú hudobne orientovaní. Asi sú tu myslené predpoklady pre hudobné činnosti, t.j. hudobné schopnosti. Zo skúsenosti môžem potvrdiť, že na štúdium učiteľstva prichádzajú poslucháči, ktorí tvrdia, že nikto s nimi hudobné činnosti na základnej škole nerealizoval a počas štúdia objavia aj celkom slušné hudobné predpoklady. Chceme dať možnosť všetkým deťom objavovať a identifikovať svoje hudobné schopnosti, poskytnúť im základnú orientáciu v svete hudby, aby v živote a v spoločnosti, kde hudba znie, neboli hendikepovaní.
6.1 Hudobná výchova - MUV pre 3. cyklus Mnohí takí, ktorým nejde spev a tanec a nemajú o to ani záujem, sú aj hanbliví introverti. Takých je často náročné naučiť aspoň klasickú komunikáciu alebo rozprávanie pred inými. Nútiť ich ešte aj do spevu a tanca pred inými by bolo veľmi neadekvátne...nie
a/n
V prípade detí z marginalizovaných skupín, ide o jedinú možnosť ako ich zaujať, objaviť ich predpoklady a získať si ich aj pre predmety kognitívnej povahy.
6.1 Hudobná výchova - MUV pre 3. cyklus POVINNÝ SPEV A TANEC ("spievať primerane po melodickej, rytmickej aj výrazovej stránke v jemu prirodzenej hlasovej polohe", "Napodobňovanie a adaptovanie jednoduchých rytmických tancov" atď.):

Nie každému ide spev a tanec alebo má záujem spievať/tancovať pred inými ľuďmi (učiteľom prípadne aj pred spolužiakmi).

Kľudne nech sa to propaguje a nech sa podporujú tí, ktorých to zaujme. Ale nemá zmysel si to vynucovať ako nutnú podmienku absoltovania ZŠ. Niektorí ľudia nie sú hudobne orientovaní a je lepšie, nech si to priznajú ako keby mali povinne spievať a nebolo by často ani pre druhých príjemné to počúvať. Ale ešte raz opakujem: môžeme sa SNAŽIŤ propagovať hudbu a podporovať tých, ktorým to ide a majú o to záujem. Ale nie je dôvod, aby toto bolo povinnou podmienkou absolvovania ZŠ.
nie
a/n
Nie všetci majú vzťah, resp. predpoklady pre matematiku či cudzie jazyky. To neznamená, že im daný vzdelávací obsah vyjmeme
z kurikula. Ak v triede má polovička triedy predpoklady napr. pre spievanie a polovička nejaví záujem, ako navrhujete riešiť problém?
Nerobiť s nikým? Nikde sa neuvádza spievanie pred triedou, dokonca ani sólo spev.  Nie je vhodné spájať kurikulum a osobné spomienky.
6.1 Hudobná výchova - MUV pre 3. cyklus "hrať na hudobnom nástroji" - v súčasnej dobe už nie je nutné vedieť hrať na fyzickom nástroji, keďže existujú počítačové softvéry, kde si človek zadá noty a ono mu ich zahrá v ľubovoľnom nástroji. - Striktne vzaté by sme toto aj mohli pokladať za "digitálny" hudobný nástroj, keďže tak ako napr. na klavíri človek stláča klávesy, tak aj tu zadáva noty do počítača. Výhodou je, že môže ľahko opraviť tú notu, ktorú by zadal zle. A môže sa lepšie sústrediť na tvorbu.

Ďalšou výhodou je, že si môže dať sluchádka a nebude tak rušiť spolubývajúcich alebo susedov - narozdiel od toho, keby cvičil na bežných hudobných nástrojoch. Lebo skoro každý nástroj od klavíra cez husle, flautu, trubku, harmoniku, bicie atď. v súčasných panelových bytoch - v akých býva väčšina ľudí žijúcich v mestách - by cvičenie hry na hudobný nástroj mohlo rušiť susedov či spolubývajúcich. Bolo by to preto neohľaduplné.

Samozrejme ak niekto má dobré možnosti a záujem cvičiť na nejakom historicky tradičnom fyzickom nástroji, tak nech má tú možnosť, ale prečo to povinne vyžadovať od všetkých?
nie
a/n
Počítačové softvéry produkujú hudbu, ale je potrebné im vedieť zadať úlohu, ak uvádzate zadá do programu notu, tak žiaci ju musia
poznať. Najprv musia poznať vznik hudby v reálnom svete, priamo sa dotknúť hudby cez skutočné nástroje, objavovať možnosti znenia nástroja, až potom ich poznanie uplatniť v digitálnom prostredí. Pri virtuálnych hudobných nástrojoch
využiteľných na smartfónoch alebo tabletoch je to možné, v súčasnej HV problematické dostať sa k týmto prostriedkom a najmä v prípadoch marginalizovaných skupín a pod. Virtuálne nástroje sa dajú využiť aj v skupinách, aleučiteľ to musí vedieť aj softvérovo prepojiť-sparovať, to sú digitálne zručnosti učiteľa, ktorý možno nimi ani nedisponuje.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku