Úvodné dokumenty kurikulárnych zmien

Na pozadí dokumentov Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania a Východiská zmien vo vzdelávacích oblastiach stoja poznatky a idey formulované napríklad v dokumente Učiace sa Slovensko, empirické zistenia získané cez