Pilotné regionálne centrá v Rožňave a Martine majú za sebou prvý rok fungovania

Regionálne centrá podpory učiteľov sú dôležitou súčasťou implementácie pripravovanej kurikulárnej reformy. V septembri 2021 začali svoje pôsobenie pilotné centrá v Rožňave a Martine. Cieľom pilotného projektu bolo otestovať model fungovania podpory učiteľov v praxi. Skúsenosti z ročného fungovania poslúžia ako základ pre fungovanie 16 nových centier, ktoré ponúknu svoje aktivity školám a učiteľom od septembra 2022.

Obe pilotné centrá začali svoju činnosť 1. septembra 2021, v Rožňave s 8 mentormi a v Martine so mentormi. Počet mentorov bol nastavený na základe počtu základných škôl a počtu tried na základných školách v daných regiónoch tak, aby na jedno mentorské miesto pripadlo v priemere 4,5 až 6 škôl.

Situáciu pri poskytovaní podpory priamo v školách v školskom roku 2021/2022 čiastočne ovplyvnila pandémia a obdobie zavretých škôl. Mentori jednotlivých centier preto hľadali možnosti, ako v tomto čase zapájať učiteľov a vedúcich zamestnancov do spoločných aktivít aj online. Témy prednášok a diskusií sa uskutočňovali na základe ponuky Regionálnych centier podpory učiteľov, ktoré vychádzali z prieskumu, ale aj na základe požiadaviek jednotlivých škôl.

Finálny počet mentorovaných učiteľov bol 54 (Martin: 28, Rožňava: 26).

V rámci svojich hlavných úloh: mentoring, poradenstvo, konzultačné činnosti a vzdelávanie učiteľov sa podarilo mentorom počas školského roka uskutočniť:

  • 360 návštev vyučovacích hodín,
  • 599 individuálnych konzultácií,
  • 21 skupinových aktivít,
  • facilitácií výmeny príkladov dobrej praxe,
  • 34 prednášok,
  • 16 diskusií
  • 25 aktivít iného druhu.
Realizované aktivity pre školy a učiteľov

Ako hodnotia prínos svojej činnosti mentori z pilotných centier podpory učiteľov?

 

„Veľký potenciál regionálneho centra vidím v tom, že sa stáva akýmsi hubom pre všetky školy v regióne a snaží sa vytvárať prepojenia medzi učiteľmi a školami. Stáva sa tak centrom podpory pedagogických zamestnancov a sprevádza ich zmenami, ktoré učitelia chcú zavádzať v jednotlivých triedach.“

Jozef Sopoliga
riaditeľ Spojenej evanjelickej školy v Martine, zriaďovateľ Regionálneho centra podpory učiteľov v Martine
 
„Celý život sa vzdelávam a mojím cieľom je odhaľovať potenciál u svojich kolegov a spolu s nimi rásť. A to sa mi vďaka práci mentora podarilo.“
Jana Učníková
učiteľka a mentorka v Regionálnom centre podpory učiteľov v Martine
 
„Aktivitami a činnosťami priamo v regióne sa nám darí postupne budovať komunitu učiteľov, ktorí zdieľajú svoje skúsenosti, zručnosti a vzájomne ich prepájajú na našich podujatiach. V spolupráci s partnermi expertov prinášame do regiónu rôzne aktuálne témy (napríklad bádateľstvo, personalizáciu vo vyučovaní, finančnú gramotnosť, Hejného metódu a iné). Ukazovateľom úspechu sú narastajúce počty zapojených škôl v regióne, záujem učiteľov o školenia ako aj ďalšie vzdelávanie učiteľov, ktorí majú záujem prehĺbiť svoje vedomosti, profesijné zručnosti, potrebu ďalšieho profesijného rozvoja a aplikácie inovácií do vzdelávania.“
Tím učiteľov a mentorov z Regionálneho centra podpory učiteľov v Rožňave
 
 

 

Viac informácií o jednotlivých centrách podpory, ich činnosti i mentoroch nájdete na  webových stránkach: Regionálne centrum podpory učiteľov v MartineRegionálne centrum podpory učiteľov v Rožňave.

Do roku 2026 vznikne na celom Slovensku spolu 40 Regionálnych centier podpory učiteľov, v ktorých bude pôsobiť spolu 400 mentorov. V súčasnosti pracuje tím Martina Kríža z Odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na príprave školení pre takmer 160 budúcich mentorov v 16 Regionálnych centrách podpory učiteľov, ktoré boli vybrané na základe výsledkov 1. kola Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na projekt Učitelia pre 21. storočie. Ich úlohou bude od septembra sprevádzať kolegov – učiteľov v regióne a pomáhať svojimi aktivitami zvyšovať kvalitu poskytovaného vzdelávania. 

Mapa nových Regionálnych centier podpory učiteľov od 1.9.2022

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku