Ústredná komisia pre predprimárne a základné vzdelávanie

Štátny vzdelávací program, teda kurikulum, tvoria odborníci a odborníčky na jednotlivé vzdelávacie oblasti, predmety a stupne vzdelávania. Sú medzi nimi zástupcovia a zástupkyne akademickej obce, odborníci a odborníčky, učitelia a učiteľky zo štátnych, súkromných aj cirkevných škôl, zo škôl pre nadané deti aj s deťmi zo znevýhodneného prostredia. Členovia Ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie (KPZV) pracujú v siedmich komisiách orientovaných na jednotlivé vzdelávacie oblasti.

Ústredná  komisia pre predprimárne a základné vzdelávanie (KPZV) vznikla v júni 2021 na základe otvorenej výzvy. Má viac ako 300 členov, z ktorých veľkú časť tvoria učitelia a riaditelia základných škôl (37%), učitelia profesijného rozvoja (15%), akademickí pracovníci a odborníci venujúci sa pedagogickému výskumu (42%) a ďalší nepedagogickí zamestnanci napríklad aj z mimovládnych organizácií. Pracujú v siedmich subkomisiách orientovaných na jednotlivé vzdelávacie oblasti.

Komisie pre vzdelávacie oblasti

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku