Ústredná kurikulárna komisia

Ústredná kurikulárna komisia (ďalej „ÚKK“) je zriadená ako poradný orgán generálneho riaditeľa Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (ďalej „NIVaM“) pri riešení koncepčných, výskumných, odborno-metodických a ďalších úloh súvisiacich s problematikou jednotlivých vzdelávacích oblastí, vyučovacích predmetov a odborných oblastí, stupňov škôl, druhov a typov škôl a školských zariadení.

Úlohou ÚKK je:

• aktívne sa podieľať na koncepčnej, vývojovej, recenznej, metodickej činnosti NIVaM v oblasti tvorby, aplikácie, overovania a vyhodnocovania vzdelávacích programov pre školy a školské zariadenia; 

• aktívne sa podieľať na koncepčnej, vývojovej, recenznej, metodickej činnosti NIVaM v oblasti tvorby, aplikácie, overovania a vyhodnocovania ďalších kurikulárnych dokumentov;

• predkladať návrhy a iniciovať zmeny koncepcie vzdelávacích programov pre školy a školské zariadenia a ďalších kurikulárnych dokumentov;

• prezentovať pripravené zmeny v kontexte vzdelávacích programov pre školy a školské zariadenia;

• podieľať sa na riešení špecifických koncepčných otázok súvisiacich so školským systémom a jeho jednotlivými funkciami.

ÚKK bude zložená z členov, ktorých vymenúva generálny riaditeľ NIVaM z radov externých odborníkov pre didaktiku vzdelávacích oblastí a výskumných a vývojových zamestnancov/učiteľov profesijného rozvoja NIVaM. Výber členov ÚKK z externých odborníkov bude vyhlásený prostredníctvom otvorenej registrácie na obsadenie miest členov ÚKK. Pre potreby ÚKK budú zriadená databáza expertov pre jednotlivé vzdelávacie oblasti, vyučovacie predmety, prierezové gramotnosti a stupne vzdelávania.

Štatút ústrednej kurikulárnej komisie, schválený dňa 15.5.2024 TU.

Kontakt: kurikularnakomisia@nivam.sk

Komisie pre vzdelávacie oblasti

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku