Človek a príroda

Členovia komisie Človek a príroda

Meno a priezviskoAktuálne pracovisko
1Peter Demkanin, doc. RNDr. PhD.Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra chémie
3RNDr. Danica BožováZŠ s MŠ Štefana Náhalku Liptovská Teplička
4doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
5PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.Gymnázium Viliama Paulínyho-Tótha v Martine
6Boglárka Kurka Ivanegová, MBA, B.A.SUSTO/klimatické a ENV vzdelávanie
7PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
8doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
9Elena Čipková, Doc. PaedDr. PhD.Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, PriF UK
10Zuzana Dzuršinová, RNDr., PhD.Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, 080 01 Prešov
11Dana Kucharová, PaedDr., PhD.Spojená škola sv. Uršule, Nedbalova 4, 811 01 Bratislava
12PaedDr. Pavol BernáthZákladná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava
13Renáta Kunová, RNDr., PhD.Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
14Erika Fryková, RNDr.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
15Mária Ganajová, doc. RNDr., CSc.Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
16Pavol Kubinec, RNDr. CSc.1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, Bratislava
17doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD.Katedra biológie, TU v Trnave, Pedagogická fakulta
18Mariana Páleníková, PaedDr.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
19Adriana Jančichová, PaedDr.Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29, Trnava
20PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D.Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
21Peter Kelecsényi, Mgr. PhD.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
22doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.Katedra geológie a paleontológie PRIF UK v Bratislave
23Melinda Nagy, Dr. habil. PaedDr., PhD.Univerzita J. Selyho
24Andrea Lešková, PaedDr. PhD.Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25Ľubomír Held, prof., PhDr., CSc.Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta
26Anna Mišianiková, RNDr., PhD.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27PhDr. Michael FuchsKatedra didaktiky, psychológie a pedagogiky PriF UK
28Ivana Sotáková, RNDr., Ph.D.Oddelenie didaktiky chémie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
29Mária Filová, Ing.KVRPS
30Eva Jahelková, Mgr.1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava
31Mgr. Ingrid Moravčíková Károlyová, PhD.ŠOP SR
32Jarmila Kmeťová, doc. RNDr. PhD.Katedra chémie, Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
33Viera Lapitková, doc. PhD. RNDr.projekt INDICIE - ExpEdícia , garant tvorby programu fyziky na ZŠ
34Andrej Švec, Ing.Štátna ochrana prírody SR
35doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
36Martin Bednarik, doc. RNDr. PhD.Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky
37PaedDr. Vlasta KottesováNárodný inštitút vzdelávania a mládeže
38Veronika Tarábková Mgr.samostatný pedagogický pracovník / učiteľ na 2. stupni ZŠ predmet fyzika
39Mgr. et. Mgr. Juraj KolesárKonateľ vlastnej s. r. o., Indícia n.o., SZŠ Felix BA, SZŠ Bakomi
40RNDr. František BočkayŠtátna školská inšpekcia
41Róbert Bodor, doc., RNDr., PhD.PrírF UK v Bratislave, Katedra analytickej chémie
42RNDr. Slávka RopekováNárodný inštitút vzdelávania a mládeže
43Mgr. Iveta Juricová, PhD.
44doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.
45PaedDr. Monika Vanyová, PhD.
46Monika Tomovčíková
47Lívia Hasajová
48Jana Verešová
49Drahomíra Tereňová
50Beáta Ľubová
51Eduard Gemza
52Zuzana BánovčanováNárodný inštitút vzdelávania a mládeže
53Mgr. Dominika KoperováNárodný inštitút vzdelávania a mládeže
54Mgr. Viola KúdelováSZŠ BESST Trnava

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku