Matematika a práca s informáciami

Členovia komisie Matematika

Meno a priezviskoAktuálne pracovisko
1Monika Reiterová, PaedDr., PhD.ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava
2Mária Kredátusová, RNDr., PhD.Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
3Monika Gregušová, PaedDr.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
4Peter Bero, doc., RNDr., PhD.LiberaTerra, s.r.o.
5Veronika Palková, PaedDr., PhD.Súkromná základná škola, Volgogradská 3, Prešov
6Lujza Čipková Hamplová, PaedDr., PhD.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
7Tatiana Košinárová, Mgr.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
8Lucia Ficová, PaedDr., PhD.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
9Marta Balgová, RNDr.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10Veronika Hubeňáková, RNDr., PhD.Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach
11Ingrid Semanišinová, doc. RNDr., PhD.UPJŠ Košice, Prírodovedecká fakulta, Ústav matematických vied
12Beáta Ľubová, Ing., PhD.ZŠ s MŠ Rabčice
13Jarmila Janisková, PaedDr.Základná škola, Tematínska 2092, Nové Mesto nad Váhom na plný úväzok a som už aj dôchodca
14Jozef Škorupa, RNDr.Gymnázium Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši
15Katarína Žilková, prof., PaedDr., PhD.Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
16Michaela Ďurčeková, Ing., PhD.Štátny inštitút odborného vzdelávania
17Andrej BederkaNárodná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej Republiky
18Ľuboslava Ferčíková, RNDr.
19Ingrid Jančiarová, Mgr.Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, Bratislava
20František Bobenič, Ing.Sociálna posťovňa Žilina
21Tibor Marcinek, Ph.D.Central Michigan University, ET Building 200, Mount Pleasant, MI 48859
22Renáta Alaksová, Mgr.Štátna školská inšpekcia
23Ján Mazák, RNDr., Mgr., PhD.FMFI UK
24Mária Slavíčková, doc., PaedDr., PhD.FMFI UK
25Milan Pokorný, doc., PaedDr., PhD.PdF TU
26doc. RNDr. Editu Partovú, CSc.
27Lívia Hasajová
28Karina Gažiová
29Anna Dzurusová
30Drahomíra Tereňová
31Beáta Ľubová
32Mária Rosinská
33Mgr. Emília Miťková, PhD.
34PhDr. Ivanu JanotíkovúMŠVVaŠ SR

Členovia komisie Informatika

Meno a priezviskoAktuálne pracovisko
1Mária Spišáková, RNDr., PhD.Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 01 Michalovce
2Andrej Blaho, RNDr., PhD.katedra aplikovanej informatiky, FMFI UK
3Ľubomír Salanci, doc., RNDr., PhD.Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4Zuzana Kubincová, doc., RNDr., PhD.Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
5Zuzana Tkáčová, Ing., Paed., IGIPJenisejská 8, 040 12 Košice
6Jana Jacková, Ing., PhD.Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
7Zuzana Molčanová, Mgr.Microsoft
8Jana Mrázová, Ing.Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
9Drahoslav Knapík, Ing.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10Marek Mansell, Bc.SPy (platforma Učíme s Hardvérom)
11Ján Horváth, Mgr.Informatika 2.0 o. z.
12Angelika Fogášová, MA
13Mário LelovskýRepubliková únia zamestnávateľov
14Martin Šechný, Mgr.Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Ul. 17 novembra č. 1, 080 01 Prešov
15Mária Geschwandtnerová, PaedDr.Štátna školská inšpekcia
16Zlatica Lišková, PaedDr.ZŠ Ľ. Štúra, Modra
17Dagmar Môťovská, RNDr., PhD.1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20
18Veronika Dropčová, PaedDr., PhD.Cirkevná ZŠ sv. Martina, Hviezdoslavov
19Mária Karasová, PaedDr., PhD.Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, KU Ružomberok
20Tomáš Krško, Mgr.Súkromná ZŠ BellAmos, Martin
21Gabriela Lovászová, doc., RNDr., PhD.Katedra informatiky, FPV UKF, Nitra
22Slávka Kalakayová, PaedDr.ZŠ Hroncova 23, Košice
23Drahomíra Tereňová
24Eduard Gemza

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku