Ukončené: Spúšťame registráciu škôl, ktoré vstúpia do zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu od školského roka 2024/2025

Od 6.11. 2023 do 19.12. 2023 majú riaditelia na tejto stránke možnosť zaregistrovať svoju školu do procesu zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie od nasledujúceho školského roka. Registrácia je nezáväzná, je však pre MŠVVaŠ SR, NIVaM a RCPU dôležitá z hľadiska kvalifikovaného odhadu finančných a personálnych kapacít so zámerom pripraviť čo najefektívnejšie podporu školám v nasledovnom období. Školy budú môcť do implementácie nového ŠVP vstúpiť od 1.9. 2024 aj bez registrácie, stačí oznámiť túto skutočnosť prostredníctvom RIS. Avšak výhodou registrácie je adresná pomoc a podpora ešte pred začiatkom školského roka.

 

Registrácia školám zabezpečí včasné odborné sprevádzanie v procese oboznamovania sa so zmenami v základnom vzdelávaní, získanie prehľadu o tom, čo a ako sa mení nielen na úrovni dokumentov, ale aj priamo v praxi. Školy za pomoci vyškolených lektorov NIVaM a mentorov RCPU dostanú podporu pri tvorbe školských vzdelávacích programov, ako aj pri premietnutí zmien do svojej vlastnej pedagogickej praxe. Miera potrebnej podpory sa môže významne líšiť od školy ku škole, v závislosti od indikovaných očakávaní, ktoré preverujeme predbežne už aj v registračnom formulári.  

 

Pre zaregistrované školy je naplánovaná podpora v rôznych formách: 

• Vzdelávanie NIVaM k tvorbe školského vzdelávacieho programu (Q1/2024 – dĺžka vzdelávania bude reflektovať potreby konkrétnej školy) 

• Vzdelávanie NIVaM k zmenám vo vzdelávacích oblastiach v ŠVP (Q1/2024) 

• Odborné podujatia (prednášky, workshopy) zo strany NIVaM a RCPU 

• Mentoring a adresná podpora zo strany RCPU 

• Digitálny štátny vzdelávací program  

• Sprievodné a podporné materiály k tvorbe učebných osnov a učebných plánov, hodnoteniu, minimálnym učebným výkonom, kultúre školy

• Ukážky školských vzdelávacích programov 

• Ukážky dobrej praxe – v podobe dokumentov, video nahrávok 

• Poradenstvo a konzultácie NIVaM pre manažmenty škôl pri zavádzaní kurikulárnych zmien

 

Podporu školám budeme definitívne plánovať a spresňovať až po uzatvorení registrácie škôl v decembri 2023, o čom budeme registrované školy aj širšiu verejnosť informovať začiatkom roka 2024.

Registračný formulár

Číselný kód nájdete aj v zozname: www.eduzoznam.sk
Prosíme o dôslednú kontrolu údaju. Podľa tohto identifikátora budeme v našej databáze dopĺňať ďalšie údaje z rezortného zberu dát.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku