Recenzné posudky

Posudky Hlavnej koordinačnej skupiny, Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a Žiackeho poradného výboru boli súčasťou vnútorného pripomienkovania.

Na tejto stránke zverejňujeme tie recenzné posudky, ktoré splnili kritériá definované na stránke verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk a držali sa formátu, ktorý bol podmienkou pre akceptáciu posudkov. 

PosudokOblasťOdpoveď autorského tímu/autorských tímov
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíVšeobecný posudokRecenzný posudok nereagoval na konkrétne vzdelávacie štandardy, teda naň nereagoval žiaden z autorských tímov. Zdôvodnenie zmien v ŠVP bolo komunikované v dokumente Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania, ako aj na 76 infornačných seminároch na celom Slovensku. Ďalej budú tieto informácie aj súčasťou komunikačnej kampane k postupnému zavádzaniu nového ŠVP.
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíVšeobecný posudok
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíVšeobecný posudok + Človek a príroda, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Človek a spoločnosť
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíPosudok adresne na všetky vzdelávacie oblasti Odpoveď autorského tímu za predmet Matematika: Po diskusii autorského tímu bol recenzný posudok vyhodnotený ako podstatný a dôležitý, pripomienky z neho zapracované do vzdelávacích štandardov. Odpoveď autorského tímu za predmet Informatika: Posudok je kladný - súhlasíme. Odpoveď autorského tímu VO Zdravie a pohyb na recenzný posudok: Zapracované, podnadpisy boli vyňaté.
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíJazyk a komunikácia (SJ ako druhý jazyk, Cudzí jazyk, Maďarský jazyk a literatúra), Matematika a InformatikaOdpoveď autorského tímu podoblasit SJSL na recenzný posudok: "Školský zákon (§ 9 ods. 3 a 4) vymedzuje, čo majú obsahovať vzdelávacie štandardy:
„a) výkonové štandardy, ktoré sú podrobnejším rozpracovaním cieľov vzdelávania a určujú úroveň spôsobilostí, ktoré má dieťa alebo žiak nadobudnúť,
b) obsahové štandardy, ktoré sú spracované podľa tematických celkov a určujú okruhy činností, témy, pojmy a fakty, ktoré tvoria obsahové jadro vzdelávacej oblasti alebo vyučovacieho predmetu.“
Na základe obsahových a výkonových štandardov sa budú tvoriť a posudzovať edukačné publikácie (učebnice, pracovné zošity a pod.). Tematické okruhy v obsahovom štandarde sú vymedzené v súlade so SERR, medzipredmetovými vzťahmi i prierezovými gramotnosťami a korešpondujú aj s témami ostatných vyučovacích predmetov/vzdelávacích oblastí, ktoré si žiaci osvojujú v materinskom jazyku. Obsahový štandard určuje aj druhy literárnych textov. Avšak to, ktoré rozprávky, básnické/prozaické diela, komiksy, obrázkové príbehy a pod. vyberie učiteľ na prácu s textom, je v jeho kompetencii, pričom prihliada na podmienky triedy (jazykové a sociálne prostredie, zloženie triedy, schopnosti žiakov a pod.). Ľudová slovesnosť je súčasťou kultúry každého národa, žiaci sa v rámci predmetu oboznamujú aj s niektorými krátkymi formami ľudovej slovesnosti. Možno ich didakticky uplatňovať v rámci motivácie na navodenie správnej atmosféry, na nácvik správnej výslovnosti a intonácie nie len na začiatku, ale podľa potreby aj v ďalších fázach vyučovacej hodiny. Slúžia aj na obohatenie a rozširovanie slovnej zásoby. Ustálené slovné spojenia pri správnom jazykovo-didaktickom spracovaní majú aj vysoký formatívny účinok pri rozvíjaní osobnosti žiakov. Žiaci na hodinách maďarského jazyka a literatúry už v 1. cykle pracujú s rozprávkami, teda už nadobudli určité skúsenosti s prácou s textom. Výkonový štandard uvádza globálne porozumenie textu, tzn. žiak nemusí poznať všetky slová, ale „globálne porozumieť počutým veku primeraným súvislým textom a kratším literárnym ukážkam s menším počtom neznámych slov, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho jazykovej úrovni a skúsenostiam“, resp. „globálne pochopiť podstatu veku primeraných vecných a literárnych textov s menším počtom neznámych slov“. Vo vyučovacom predmete (ako je to uvedené v úvode dokumentu) sa kladie dôraz na komunikatívny prístup, na praktické využitie osvojených spôsobilostí, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Činnostne zameraný prístup považuje žiakov za aktívnych účastníkov procesu učenia sa a používateľov jazyka.
Žiaci sa na hodinách maďarského jazyka a literatúry oboznamujú s gramatikou, vedia identifikovať slovné druhy, vetné členy a pod. A práve to sa využíva v predmete SJSL, žiaci nemajú memorovať poučky a definície, ale postupne si osvojujú pojmy, ktorých význam už poznajú z maďarčiny. Gramatika sa má vyučovať integrovane. Pozri obsahový štandard, bod 2. Jazykové prostriedky: „Osvojovanie gramatických javov prebieha prostredníctvom aktívneho objavovania jazykových zákonitostí v rôznych komunikačných situáciách, opakovaného používania i aktívneho precvičovania slovných spojení a jednoduchých viet v konkrétnych, zmysluplných situáciách v rámci stanovených tematických okruhov“. Všetky výkonové štandardy sa viažu na komunikáciu: „Komunikačné jazykové činnosti (recepcia, produkcia, interakcia)“. Štandardy tvoria určitý rámec. Vyučovací proces však riadi metodicky a didakticky pripravený učiteľ, jeho úlohou je motivovať a usmerňovať žiakov, plánovať vyučovanie, určovať ciele a voliť vhodné metódy, techniky a formy práce na dosahovanie vytýčených cieľov s prihliadnutím na jazykové prostredie školy a jazykové schopnosti žiakov a tiež vytvárať priestor pre žiakov na aktívne a zmysluplné používanie jazyka v zmysle štandardov." Odpoveď autorského tímu VO JaK - cudzie jazyky na recenzný posudok: V posudku, ktorý obsahuje pripomienky k viacerým VO/predmetom pre predmet cudzí jazyk bola pripomienka: "V druhom cykle koncentrovať iba na prítomný čas, vynechať minulý a budúci čas. Naša otázka: je nevyhnutné na národnostných školách druhý cudzí jazyk od siedmeho ročníka?" z uvedeného nie je jasné, pre ktorý jazyk platí táto pripomienka, keďže štandardy majú niektoré časti spoločné pre všetkých 6 cudzích jazykov vyučovaných na školách, no v prípade jazykových prostriedkov pre každý cudzí jazyk. V prípade, že ide o AJ - budúci čas, konkrétne "to be going to" presunutý do 3.cyklu. Odpoveď autorského tímu predmetue Matematika na recenzný posudok: Po diskusii autorského tímu bol recenzný posudok vyhodnotený ako podstatný a dôležitý, relevantné pripomienky z neho zapracované do vzdelávacích štandardov. Odpoveď autorského tímu predmetu Informatika na recenzný posudok: Programovací jazyk patrí do metodických materiálov, posudok presahoval kompetencie autorského tímu štandardov.
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíVšeobecný posudok + Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúraOdpoveď autorského tímu na recenzný posudok
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíVšeobecný posudok
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíČlovek a príroda, Zdravie a pohyb, Človek a spoločnosťOdpoveď autorského tímu VO Človek a príroda na recenzný posudok: Pripomienky a návrhy boli prediskutované na osobnom stretnutí autorov ČaP a VaSV,
autorky VaSV sa vyjadrili súhlasne so zapracovaním tak, ako je. Odpoveď autorského tímu Zdravie a pohyb na recenzný posudok: Zapracované podľa návrhu.
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíVšeobecný posudokS autorom recenzného posudku sa uskutočnilo stretnutie na úrovni vedenia NIVaM a MŠVVaŠ, kde sa rokovalo o možnostiach zapracovania pripomienok zo ZKŠ.
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíVšeobecný posudokS autorkou recenzného posudku sa uskutočnilo stretnutie na úrovni vedenia NIVaM a MŠVVaŠ, kde sa rokovalo o možnostiach zapracovania pripomienok z ÚV.
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíVšeobecný posudokOdpoveď autorského tímu na recenzný posudok
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíJazyk a komunikácia (SJ ako prvý jazyk), Umenie a kultúraOdpoveď autorského tímu SJL na recenzný posudok.
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíJazyk a komunikácia (SJL), Človek a príroda, Človek a spoločnosťOdpoveď autorského tímu VO Človek a príroda na recenzný posudok: Prepojenie medzi vzdelávacími oblasťami je nevyhnutné a prepájané (v témach Zem, Zdravie, environmentálna problematika), avšak sú vydiskutované a každá VO na ne nahliada inak. Výhrada bola zapracovaná (VO spolu obsahy a výkony konzultujú). Rozsah v 3. cykle sme redukovali (požiadavky zo strany učiteľov bola ho špecifikovať), ale súhlasíme v výhradou a viaceré špecifikácie sme odstránili. Prepojenie výkonového a obsahového štandardu je ponechané na tvorcoch vzdelávacích materiálov. Je na nich zvoliť obsahy, prostredníctvom ktorých si budú žiaci osvojovať pojmy, vzťahy, zovšeobecnenia, príp. fakty. Súhlasíme s návrhom, že riešením by mohlo byť vyjadrenie obsahového štandardu cez činnosti (tak bola predchádzajúca verzia štandardov nastavená). Riadili sme sa však spoločnou šablónou.
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíJazyk a komunikácia (SJL), Matematika, Človek a spoločnosťOdpoveď autorského tímu SJL na recenzný posudok.
Zdravie a pohyb
PosudokOdpoveď autorského tímu/autorských tímov
Recenzný posudok na štandardy VO Zdravie a pohybOdpoveď autorského tímu na recenzný posudokOdpoveď autorského tímu VO Zdravie a pohyb na recenzný posudok: Členom komisie bol odborník na prvú pomoc za ministerstvo zdravotníctva, s ktorým boli štandardy konzultované.
Matematika a informatika - Matematika
PosudokOdpoveď autorského tímu/autorských tímov
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíOdpoveď autorského tímu za predmet Matematika: Po diskusii autorského tímu bol recenzný posudok vyhodnotený ako podstatný a dôležitý, pripomienky z neho zapracované do vzdelávacích štandardov.
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíOdpoveď autorského tímu za predmet Matematika: Po diskusii autorského tímu bol recenzný posudok vyhodnotený ako podstatný a dôležitý, pripomienky z neho zapracované do vzdelávacích štandardov.
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíOdpoveď autorského tímu za predmet Matematika: Po diskusii autorského tímu bol recenzný posudok vyhodnotený ako podstatný a dôležitý, pripomienky z neho zapracované do vzdelávacích štandardov.
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíOdpoveď autorského tímu za predmet Matematika: Po diskusii autorského tímu bol recenzný posudok vyhodnotený ako podstatný a dôležitý, pripomienky z neho zapracované do vzdelávacích štandardov.
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíOdpoveď autorského tímu za predmet Matematika: Po diskusii autorského tímu bol recenzný posudok vyhodnotený ako podstatný a dôležitý, pripomienky z neho zapracované do vzdelávacích štandardov. Odpoveď autorského tímu za predmet Informatika: Pripomienky sú zapracované, so zmenou vo formulácii.
Človek a príroda
PosudokOdpoveď autorského tímu/autorských tímov
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíOdpoveď autorského tímu na recenzný posudok + odpoveď vedenia Oddelenia manažmentu kurikulárnych zmien
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíOdpoveď autorského tímu na recenzný posudok
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíPripomienky z recenzného posudku autorky boli prebrané v rámci internej diskusie autorského tímu, ako aj na zasadnutí Ústrednej predmetovej komisie. Diskusie neviedli k zapracovaniu odporúčaní, časť pripomienok však bola zodpovedaná na online diskusii k zmenám v obsahu vzdelávania v oblasti Človek a príroda.
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíLogika výstavby VO ČaP: VŠ - procesuálny a postojový rámec je dosahovaný cez obsahy vyjadrené v OŠ. Je na tvorcoch učebných materiálov, aby volili obsahy, na ktorých chcú výkonový štandard diosiahnuť. Žiak si tak osvojuje konkrétne obsahy aj spôsobilosti vyjadrené vo VŠ. Takáto je logika ja v 2. a 3. cykle. Formulácia predispozičných predstáv bola upravovaná po starostlivom zvažovaní a konzultáciách. Logika výstavby VO ČaP: VŠ - procesuálny a postojový rámec je dosahovaný cez obsahy vyjadrené v OŠ. Je na tvorcoch učebných materiálov, aby volili obsahy, na ktorých chcú výkonový štandard diosiahnuť. Žiak si tak osvojuje konkrétne obsahy aj spôsobilosti vyjadrené vo VŠ. Takáto je logika ja v 2. a 3. cykle. Formulácia predispozičných predstáv bola upravovaná po starostlivom zvažovaní a konzultáciách.
Umenie a kultúra
PosudokOdpoveď autorského tímu/autorských tímov
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíChýba odpoveď autorského tímu
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíChýba odpoveď autorského tímu
Jazyk a komunikácia a podoblasti
PosudokPodoblasť/PredmetOdpoveď autorského tímu/autorských tímov
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíJazyk a komunikáciaOdpoveď autorského tímu JaK - cudzie jazyky na recenzný posudok: Úvahy / návrhy pripomienkujúceho k deleniu JaK boli nad rámec kompetencii autorského tímu vzdelávacej oblasti JaK CJ; avšak medzinárodné označenie L1 (prvý jazyk) - vždy materinský, L2 (druhý jazyk) jazyk, ktorý si osvojujeme ako 2. v poradí, v našom kontexte to je slovenský jazyk pre príslušníkov národnostných menšín; cudzí jazyk pre deti/žiakov, ktorých materinským jazykom je slovenčina; L3 ďalší jazyk (napr. prvý cudzí jazyk pre príslušníkov národnostných menšín a druhý cudzí jazyk pre žiakov, ktorých materinský jazyk je slovenčina).
Deti cudzincov tak, ako ich definuje § 146 školského zákona sa vzdelávajú v školách s vyučovacím jazykom slovenským alebo v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny. Ich materinský (prvý) jazyk sa môže líšiť od vyučovacieho jazyka školy, t. j. môže byť pre ne druhým (cudzím) jazykom. Na odstránenie jazykových bariér sa pre tieto deti organizujú kurzy štátneho jazyka a sú im poskytované aj ďalšie podporné opatrenia (Štátny vzdelávací program pre základné vzdelávanie, kapitola 12 Osobitosti výchovy a vzdelávania cudzincov, § 145a) a § 146 školského zákona).
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíPodoblasť vyučovania prvého jazykaOdpoveď autorského tímu na recenzný posudok
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíPodoblasť vyučovania slovenského jazyka ako druhého jazykaPosudok má pochvalný charakter, pozitívnu spätnú väzbu si veľmi ceníme, ďakujeme.
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastí
Podoblasť vyučovania cudzích jazykov, predmet ruský jazyk
Recenzný posudok mal voči štandardom schvaľujúci charakter.
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíPodoblasť vyučovania udzích jazykov, predmet francúzsky jazykOdpoveď autorského tímu na recenzný posudok: Pripomienky boli zapracované čiastočne. Všeobecné pripomienky - návrhy na vloženie textu - navrhované informácie sú obsiahnuté v RUP a v poznámkach k RUP, pre potreby vzdelávacích štandardov irelevantné. Časť pripomienok - relevantné úpravy textu v časti Funkcie jazyka/ jazykové prostriedky - francúzsky jazyk - zapracovaná.
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíPodoblasť vyučovania prvého jazyka, predmet slovenský jazyk a literatúraOdpoveď autorského tímu na recenzný posudok
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastí
Podoblasť vyučovania prvého jazyka, predmet slovenský jazyk a literatúra
Odpoveď autorského tímu na recenzný posudok
Človek a spoločnosť
PosudokOdpoveď autorského tímu/autorských tímov
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíOdpoveď autorského tímu na recenzný posudok
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíOdpoveď autorského tímu na recenzný posudok
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíOdpoveď autorského tímu na recenzný posudok
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíOdpoveď autorského tímu na recenzný posudok
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíOdpoveď autorského tímu na recenzný posudok
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíOdpoveď autorského tímu na recenzný posudok
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíOdpoveď autorského tímu na recenzný posudok
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíOdpoveď autorského tímu na recenzný posudok
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíOdpoveď autorského tímu na recenzný posudok
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíOdpoveď autorského tímu na recenzný posudok
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíOdpoveď autorského tímu na recenzný posudok
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíOdpoveď autorského tímu na recenzný posudok
Recenzný posudok na charakteristiky a vzdelávacie štandardy oblastíOdpoveď autorského tímu na recenzný posudok

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku