Slovenský jazyk a literatúra - MUV

Vyhodnotenie pripomienok z verejnej konzultácie.

Časť dokumentuPripomienkaBola pripomienka zapracovaná?Dôvod
nezapracovania/Komentár
1.1 Slovenský jazyk a literatúra - MUV pre 1. cyklus Vzdelávací štandard neudáva ani množstvo, ani povinnosť písania kontrolných diktátov v ročníku...
Efekty takto nastaveného vzdelávacieho štandardu predpokladajú zlepšenie výsledkov v jazyku?
nVzdelávací štandard a ani MUV si nekladie za ciel predpisovať množstvo diktátov ako ani iných spôsob skúšania a testovania.
1.1 Slovenský jazyk a literatúra - MUV pre 1. cyklus V diktovanom texte úplne v prvom cykle vypustiť hodnotenie známkou, prípadne upraviť stupnicu na "mäkšiu". Žiaci sa ešte sústreďujú na tvary písmen, nemajú ich zautomatizované. Prípadne nepredpisovať stupnicu plošne, ale nechať školy, nech si ju postavia sami.nVzdelávací štandard ani MUV neurčuje stupnicu hodnotenia.
1.1 Slovenský jazyk a literatúra - MUV pre 2. cyklus Presunúť súvetie do 3. cyklu. Rovnako aj román, biografiu a baladu.nSúvetia sú prirodzenou súčasťou hovoreného prejavu detí, nie je potrebné presúvať až do tretieho cyklu. Román, biografia a balada sú čitané bez zanosti terminológie.
1.1 Slovenský jazyk a literatúra - MUV pre 2. cyklus Výkonový štandard
Žiak vie/dokáže:
• sformulovať ústnu informáciu.
• vyrozprávať príbeh.
• sformulovať jednoduchý opis pracovného postupu.
• opísať hlavné znaky pozorovaného objektu.
• vyjadrovať názor na témy, s ktorými má skúsenosti.
• aktívne a s rešpektom počúvať iných, klásť otázky k obsahu prejavu.
Pripomienka: je tu potrebná a nevyhnutná pomoc učiteľa pri formulácii opisu, pri opisovaní hlavných znakov pozorovaného objektu a vyjadrovaní názoru na danú tému.
Vecná recepcia
Výkonový štandard
Žiak vie/dokáže:
• porozumieť doslovným informáciám v súvislom a v nesúvislom vecnom texte.
• stručne zhrnúť získané informácie.
• odpovedať na otázky nad rámec doslovného významu textu.
• spájať informácie z textu so svojimi znalosťami a skúsenosťami.
Pripomienka: žiaci zo SZP/MRK dokážu zvládnuť porozumenie jednoduchého textu a odpovedať len na jednoduché otázky s ním spojené, ich sprostredkovaná ani nažitá skúsenosť nedosiahne úroveň tohto štandardu.
a
1.1 Slovenský jazyk a literatúra - MUV pre 3. cyklus Zážitková recepcia
Výkonový štandard
Žiak vie/dokáže:
• verbálne a neverbálne zdieľať zážitky z prečítaného a z počutého literárneho textu, z návštevy divadelného a filmového predstavenia.
• pretvárať a dotvárať dej podľa vlastných emócií a prežívania.
• samostatne si vyberať knihy na čítanie podľa vlastného čitateľského vkusu.
Pripomienka: hlavným problémom u žiakov z MRK je čítanie s porozumením aj v 3.cykle, preto nedokážu dostatočne pracovať s jazykovými pojmami a termínmi, nemôžu tak vyjadriť svoj názor a uvedomiť si funkcie jazyka
aPripomienka bola zapracovaná.
1.1 Slovenský jazyk a literatúra - MUV pre 3. cyklus Písaná produkcia
Výkonový štandard
Žiak vie/dokáže:
• tvoriť písané texty dôležité pre zvládanie životných situácií a problémov s pomocou dostupných informácií.
• využívať písanie ako prostriedok sebavyjadrenia a ako pomoc pri učení sa.
• uplatňovať pri písaní základné pravopisné pravidlá a pri úprave formy textu používať počítačové textové editory.
Pripomienka: vzhľadom na jazykovú bariéru žiakov z MRK je samostatné tvorenie textov pre žiakov veľmi náročné aj v 3. cykle
aPripomienka bola zapracovaná.
1.1 Slovenský jazyk a literatúra - MUV pre 3. cyklus Vecná recepcia
Výkonový štandard
Žiak vie/dokáže:
• počúvať a samostatne čítať texty podľa svojho záujmu a s cieľom vzdelávania sa.
• orientovať sa v primeraných odborných, mediálnych a administratívnych textoch.
• objasniť informácie a vyvodené súvislosti z textu a porovnať ich s vlastnými znalosťami a skúsenosťami.
• získať základné informácie z rôznych informačných zdrojov (tlačených, audiovizuálnych, digitálnych).
• posudzovať pravdivosť informácií a informácie z textov využívať.
• uplatňovať základné stratégie porozumenia textu a sledovať vlastné porozumenie.
• vyjadriť svoj názor na počúvaný/čítaný text a podporiť ho argumentmi.
• využiť základné znalosti jazykovedných pojmov a termínov a rôzne druhy jazykových slovníkov pri porozumení textu.
• uvedomovať si funkcie jazyka v osobnom a v spoločenskom živote, upevňovať si pozitívny postoj k iným jazykom a kultúram.
Pripomienka: hlavným problémom u žiakov z MRK je čítanie s porozumením, preto ani v 3.cykle nedokážu dostatočne pracovať s jazykovými pojmami a termínmi, nemôžu tak vyjadriť svoj názor a uvedomiť si funkcie jazyka.
aPripomienka bola zapracovaná.
1.1 Slovenský jazyk a literatúra - MUV pre 3. cyklus Hovorená produkcia
Výkonový štandard
Žiak vie/dokáže:
• tvoriť obsahovo súdržné hovorené texty s rôznym komunikačným zámerom v súvislostiach praktického života.
• využívať pri príprave hovoreného textu vhodnú slovnú zásobu.
• prezentovať získané informácie a aktívne reagovať na prezentácie spolužiakov.
• využívať jazykové slovníky a primerané znalosti jazykovedných pojmov a termínov pri tvorení a úprave prejavu.
Pripomienka: vzhľadom na jazykovú bariéru žiakov z MRK aj v tomto 3.cykle je pri tvorení textov potrebná pomoc učiteľa, bez jeho pomoci to žiak nezvládne.
a

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku