D. Bútora: Kurikulárna reforma sa stáva realitou. Schválili sme nový štátny vzdelávací program pre základné vzdelávanie

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR schválil nový Štátny vzdelávací program (ŠVP). Ten je súčasťou kurikulárnej reformy Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorá sa zameriava na naplnenie potrieb vzdelávania pre 21. storočie. Od septembra 2023 bude prvých 40 základných škôl vzdelávať svojich prvákov a prváčky podľa nového kurikula. Všetky základné školy začnú povinne učiť podľa nového ŠVP od školského roku 2026/2027, počnúc prvým ročníkom prvého cyklu.

Minister školstva schválil nový Štátny vzdelávací program, ktorý otvára príležitosti pre školy učiť moderne a s ohľadom na potreby každého žiaka a každej žiačky. Deti žijú v súčasnosti v odlišnom svete, v inom, ako žili ich rodičia a iné generácie pred nimi. Majú iné skúsenosti, iné podnety a stoja pred nimi iné príležitosti a výzvy. To je hlavným signálom preto, aby vzdelávací systém začal pripravovať naše deti na budúcnosť inak.  Rezort školstva začal s prípravou kurikulárnej reformy s cieľom naplnenia týchto potrieb.

Schválený Štátny vzdelávací program predstavuje konkrétne ciele výchovy a vzdelávania, profil absolventa či rámcové učebné plány. Samotné výkonové a obsahové štandardy presnejšie definujú, čo majú žiaci vedieť na konci jednotlivých vzdelávacích cyklov, teda tretieho, piateho a deviateho ročníka základnej školy. Rozdelenie vzdelávania v základnej škole na prvom a druhom stupni ostáva nezmenené, rovnako aj deväť ročníkov. Od požiadaviek, ktoré sú definované v štandardoch, sa bude odvíjať obsah nových učebníc, celonárodné testovanie a predovšetkým školské vzdelávacie programy, podľa ktorých sa budú žiaci v školách učiť. Dokument je zverejnený na stránke https://www.minedu.sk/statny-vzdelavaci-program-pre-zakladne-vzdelavanie-2023/

„Štátny vzdelávací program dá možnosť, aby sme učili predovšetkým deti, nie predovšetkým predmety a obsahy. Poskytne veľký rámec k tomu, aby sme v našich školách učili tak, aby nakoniec žiaci a žiačky, vedeli primerane veku a vo svojom životnom kontexte tak, aby to bolo informované myslenie a konanie na základe znalosti faktov a pojmov a porozumenia súvislostí, poznania potrebného detailu i celkového kontextu. Je to rámcový dokument, dôležitá bude realita v školách, kultúra školy. Aj preto sú pre nás dôležité aplikačné kroky, ako napríklad projekt regionálnych centier podpory učiteľov,“ hovorí Daniel Bútora, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Oproti doteraz platným vzdelávacím štandardom sa ešte väčší dôraz kladie na opis toho, čo žiak dokáže. Na dosiahnutie dobrých výsledkov už nebude stačiť, aby dieťa vedelo z učiva odpovedať. Dôležité bude, aby sa dokázalo k vedomostiam prepracovať a aby ich vedelo použiť v praxi.

Slovensko schválením nového ŠVP pre základné školy splnila dôležitý míľnik Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorého súčasťou je nový štátny vzdelávací program pre základné školy zameraný na naplnenie potrieb vzdelávania pre 21. storočie. „Slovenskí žiaci majú dlhodobo podpriemerné výsledky v testovaní OECD PISA v čitateľskej gramotnosti a prírodných vedách, miernejšie zaostávame aj v matematike. Kurikulárna reforma patrí medzi kľúčové nástroje plánu obnovy, ktoré majú potenciál tento trend zvrátiť a lepšie tak pripraviť deti na budúcnosť. Plán obnovy predpokladá, že nový štátny vzdelávací program zavedú všetky školy najneskôr od septembra 2026,“ hovorí Peter Goliaš, riaditeľ odboru vzdelávania, inovácií a verejných financií NIKA.

Prípravu kurikulárnej reformy sprevádzal náročný a dlhodobý proces, ktorého prioritou bola participácia s verejnosťou a otvorený prístup. Učitelia, učiteľky, riaditelia, riaditeľky aj akademici a akademičky sú členmi a členkami kurikulárnych komisií a tiež Hlavnej koordinačnej skupiny. Na vypracovaní kľúčových  dokumentov pracovalo viac ako 300 expertov. Medzi nimi aj učitelia zo škôl s deťmi zo  znevýhodneného prostredia, aj učitelia zo škôl pre nadané deti. Kľúčové dokumenty prechádzali 3 kolami verejných konzultácií, do ktorých sa zapájala učiteľská aj rodičovská verejnosť. Aby neostal nevypočutý hlas tých, ktorých sa zmeny týkajú, vznikol Žiacky poradný výbor. Ide o stále zastúpenie žiakov z každého kraja, ktorí prispievali do procesu prípravy reformy svojimi návrhmi a nápadmi.

Nové učivo a nový spôsob učenia prídu do škôl postupne. Na to, aby bola reforma úspešná, je potrebné postupné zavádzanie zmien a ich priebežné vyhodnocovanie. Na základe spätnej väzby od učiteľov a učiteliek zo zvádzajúcich škôl budú vznikať metodické materiály, ktoré budú podporou pre ďalšie základné školy. „Potrebujeme sledovať, do akej miery nový dokument smeruje pedagógov k tomu, aby namiesto odovzdávania hotových vedomostí učili svojich žiakov tieto vedomosti získavať a na základe nich samostatne myslieť a zodpovedne konať,“ hovorí Martin Kríž, riaditeľ odboru kurikula a inovácií MŠVVaŠ SR.

Aktuálne poznáme 40 základných škôl, ktoré budú medzi prvými zavádzať nový štátny vzdelávací program od septembra 2023. Do pilotného overovania sa prihlásilo 109 základných škôl, z nich expertný tím vybral pilotnú skupinu 40 škôl. Ich zoznam nájdete tu: https://vzdelavanie21.sk/skoly-postupne-zavadzanie-svp/. Ďalšia registrácia základných škôl, ktorá bude mapovať záujem o vstup do postupného zavádzania štátneho vzdelávacieho programu v školskom roku 2024/2025, bude otvorená na jeseň 2023. Do postupného zavádzania sa ma pridať ďalších 100 škôl. V roku 2025 by mala byť zapojená už tretina základných škôl na Slovensku. Celoplošne bude nový štátny vzdelávací program zavedený na všetkých školách od školského roka 2026/2027.

V priebehu augusta 2023 bude dodatkom k novému ŠVP schválený takzvaný minimálny učebný výstup. Ten predstavuje základnú úroveň toho, čo má vedieť žiak či žiačka na konci vzdelávacieho cyklu.  Učiteľom a učiteľkám v rámci jednotlivých cyklov a vzdelávacích oblastí pomôže stanoviť základnú úroveň vedomostí a zručností, ktoré sú nevyhnutné pre postup žiaka či žiačky do ďalšieho vzdelávacieho cyklu alebo stupňa vzdelávania. Dokument bude otvorený na verejnú konzultáciu od 31. mája do 14. júna prostredníctvom stránky verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku