Vyhodnotenie podnetov z verejnej konzultácie vzdelávacích štandardov

Človek a svet práce

Časť dokumentuPripomienkaBola pripomienka zapracovaná?Dôvod
nezapracovania/Komentár
05.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 1. cyklus Prajem pekný deň,
k predloženému návrhu mám pripomienku:
 05.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 1. cyklus
Obsahový štandard (Technika, Kariérová výchova, Podnikavosť a iniciatívnosť) – vzhľadom na časovú dotáciu (len 33 hodín za 3 roky) považujem obsah za neprimerane rozsiahly.
nV prvom cykle sa počíta s časovou dotáciou 99 h/ročne.
05.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 3. cyklus Prajem pekný deň,
k predloženému návrhu mám viacero pripomienok:
 05.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 3. cyklus
„Technika 3 cyklus
Výkonový štandard
Žiak vie/dokáže:
• využiť digitálne nástroje na 2D a 3D zobrazenie jednoduchého výrobku a tieto prekresliť do grafických programov na to určených,
• naprogramovať pracovné postupy obrábania materiálov v jednoduchom programovacom jazyku,“
Rozumiem myšlienke autorov, ale slovenská realita v školách je taká, že väčšina nemá ani len zriadenú učebňu techniky so základným vybavením pre ručné opracovanie materiálov. Uvedomujete si, aké investície sú spojené s nákupom kvalitných grafických programov? Mimochodom výučba tejto časti by musela byť v učebni informatiky pri PC. Rovnako na tom je aj výučba programovania v jednoduchom programovacom jazyku. ZŠ nemajú technológiu a stroje, ktoré by sa takto dali naprogramovať. Alebo plánujete, že jedno zariadenie pre 18 žiakov (jeden programuje a 17 sa pozerá)? S takouto technológiou disponujú len niektoré odborné stredné a vysoké školy. Kde chcete vziať učiteľov pre ZŠ (3 cyklus) s takýmito poznatkami a skúsenosťami?
azapracované do textu
05.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 3. cyklus „Obsahový štandard
Poznávanie histórie techniky
• bytová inštalácia (vodoinštalácia, kanalizácia, plynoinštalácia, elektroinštalácia),“ - navrhuje doplniť aj ďalšie inštalácie napr.: vykurovanie/chladenie/rekuperácia...

„Činnosti:
Práca na malých sústruhoch, s ručnou vŕtačkou a strojové spracovanie technických materiálov (drevo, neželezné kovy a plasty).“ Pokiaľ viem, tak na našom trhu sú v ponuke len mini sústruhy UNIMAT (plastové, hračkárske, nepresné a nákladné).

Ja osobne som za, aby sme žiakov učili hlavne základom a to ručnému opracovaniu materiálov. Kto bude mať záujem o rozšírenie nájde ho na stredných odborných školách. Základná škola = základné vedomosti a zručnosti.
a/nDoplnená prvá časť z pripomienky (doplnená bytová inštalácia). Čo sa týka druhej časti pripomienky, uvádzame: ide o ukázanie možnosti rýchleho opracovania materiálov pomocou strojov na spracovanie technických materiálov. Na uvedenú činnosť dané zariadenia postačujú, výrobky nemusia byť s vysokou presnosťou. Čiže využitie sústruhov UNIMAT v ZŠ má svoje opodstatnenie.
05.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 3. cyklusV rámci kariérovej výchovy mi chýba oblasť pracovného práva. Ako personalistka sa žiaľ priveľmi často stretávam so situáciou kedy absolventi SŠ/VŠ nemajú ani základné vedomosti a informácie ohľadom pracovnoprávnej oblasti, zákonníka práce, nevedia čo je prípustné v pracovnej zmluve a čo nie, nevedia rozlišovať neprimerané a neprijateľné podmienky, svoje základné práva a povinnosti.

V rámci vedomostí, ktoré už na úrovni základnej školy by žiaci mali mať by už mali byť zahrnuté informácie o brigádnickej práci študentov, nakoľko s tým sa už vo veku 15 rokov majú možnosť dostať prvý krát do kontaktu a vstupujú do oblasti, v ktorej sa absolútne nevyznajú a mnohokrát akceptujú podmienky, ktoré sú v rozpore so zákonom či bezpečnosťou pri práci.
nZdôvodnenie Ľubová: RUP stanovuje pre VO ČasP časovú dotáciu / týždenný počet vyučovacích hodín pre jednotlivé cykly: 3-2-4. Uvedomujeme si, že rozsah vzdelávacích štandardov, ako súborov požiadaviek na osvojenie si vedomosti, zručností a schopností musí vychádzať z reálnej situácie – časovej dotácie uvedenej v RUP. Obsahové štandardy určujú okruhy činností, ktoré tvoria jadro vzdelávacej oblasti alebo vyučovacieho predmetu.
Oblasť pracovného práva bude zakomponovaná v rámci vzdelávacieho štandardu finančnej gramotnosti.
05.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 3. cyklusVo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce chýba štvrtý komponent, ktorý sa v súčasnosti nazýva Ekonomika domácnosti. Z tohto tematického okruhu je nevyhnutné do navrhovaných vzdelávacích štandardov zaradiť TC: Plánovanie a vedenie domácnosti, Príprava jedál a výživa, Ručné práce, Pestovateľské práce a chovateľstvo.

Je nepredstaviteľné, aby žiaci opúšťali základnú školu bez toho, aby:

- ovládali pripraviť jednoduché zdravé jedlo, nakúpiť potraviny, upraviť stôl a stolovanie,

- šiť rôznymi stehmi, háčkovať, ručne pliesť,

- vykonávať jednoduché pestovateľské činnosti (rýľovanie, hrabanie, úprava hriadok, hnojenie, siatie, sadenie, zber úrody a liečivých rastlín),

- mať základnú znalosť o chove hospodárskych zvierat.

V súčasnosti žiaci veľmi obľubujú prípravu jedál, práce na školskom pozemku, ručné práce - prečo ich chcete obrať o tieto aktivity? Týka sa to hlavne žiakov, ktorí žijú v meste a nemajú tak možnosť zaoberať sa pestovateľskými činnosťami a chovom zvierat v takom rozsahu ako žiaci žijúci na dedinách.

Naviac ručná práca, práca v záhradke je skvelá psychohygiena. Žiaci majú možnosť venovať sa zmysluplnej práci a nie bezvýznamne surfovať na internete. Alebo si myslíte, že školský psychológ zachráni od problémov všetky detí? Kreatívne činnosti sú vhodné aj pre duševné zdravie dospelých. Ak sa dieťa nenaučí základy ručných prác a prác na záhrade v detstve na základnej škole, v dospelosti ani nepríde na to, čím môže svoj voľný čas zmysluplne vyplniť.
nUvedomujeme si, že rozsah vzdelávacích štandardov, ako súborov požiadaviek na osvojenie si vedomosti, zručností a schopností musí vychádzať z reálnej situácie – časovej dotácie uvedenej v RUP. Obsahové štandardy určujú okruhy činností, ktoré tvoria jadro vzdelávacej oblasti alebo vyučovacieho predmetu. So štvrtým komponentom sa nepočíta. Pestovateľské a chovateľské vedomosti a zručnosti sú veľmi úzko prepojené s predmetom biológia, kde je možné dané aktivity realizovať. Ani študenti na PF nie sú a ani neboli pripravovaní v rámci pregraduálneho štúdia na vyučovanie danej problematiky.
05.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 3. cyklusVŠ aktualne este nemozu pripravovat buducich ucitelov na novy obsah uciva vo VO Clovek a svet prace. Ak budu navrhnute standardy schvalene a ich ucinnost bude aktualna od 01.09.2026, tak aj fakulty pripravujuce studentov v danej oblasti urobia zmeny v studijnych planoch a zaradia do nich aj predmety zamerane na karierovu vychovu a podnikavost a iniciativnost.Konštatovanie
05.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 3. cyklusOblasť podnikania a pracovného práva bola vždy zaradená prioritne na SŠ. Logicky žiak ZŠ ide najprv na strednú školu a až potom sa zamestná alebo začne podnikať. Aj aktuálne je v technike nezmyselne zaradená časť podnikanie, mzda, výpočet mzdy... To sú témy pre študentov SŠ nie ZŠ. Predmet Technika je aktuálne predmetom s extrémne širokým obsahom a pritom len cca. 1/3 je technická časť.Konštatovanie
05.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 3. cyklusRozsah predmetu technika je veľmi rozsiahly. Svedčí to na jednej strane o jeho dôležitosti, ale na druhej strane tomu nezodpovedá miera podpory a aj témy nesledujú hlavný cieľ, ale akoby sa tu mali dotiahnuť ciele, ktoré sa inde nedali vopchať. Napr. na plnenie cieľov súvisiacich s 3D a digitálnymi technológiami nie je vybavenie, ani učitelia, presunúť to treba do informatiky.

Viac sa treba zamerať na tréning zručností - deti nemajú kde získať a natrénovať elementárnu aj rozvinutú jemnú motoriku. Rodičia (gen X,Y,Z,mileniáli) už necítia potrebu s deťmi doma niečo robiť. Deti potom nemajú zdravé sebavedomie, nie sú schopné riadiť vlastné ruky. Súvisí to aj s rozvojom mozgu. Treba to posilniť v predškolskom veku a na školách dobudovať učebne, zásobovanie materiálom a námetmi. Novo zariaďované učebne sledujú zážitkový prístup - dodávajú sa nástroje po 6 kusov, aj keď trieda má 17 žiakov. Tréning zručností - to je základ, spustí to zozvoj zakliatych kognitívnych schopností a záujem. Inak sa nepodarí naplniť zámery duálneho vzdelávania. Digitálna gramotnosť je dôležitá, ale potrebujeme hlavne ľudí, ktorí budú ochotní a schopní vyrábať a starať sa o naše čím ďalej, tým viac náročné autá a domy. O to viac to platí pre deti z marginalizovaných komunít, ktorým chýbajú základné podnety a návyky, ktoré v súčasných "obydliach" nemajú kde získať. Jemná motorika a tréning zručnosti by mal byť hlavný cieľ na najbližšie roky, aby sa podchytili problémy rod. výchovy a následky Covidu
Konštatovanie
05.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 3. cyklusTechnikaVýkonový štandard

Žiak vie/dokáže:

• zrealizovať na výrobku vybrané pracovné postupy ručného a strojového obrábania materiálov podľa technického výkresu,

• naprogramovať pracovné postupy obrábania materiálov v jednoduchom programovacom jazyku,

• zdôvodniť výber strojového opracovania pri tvorbe jednoduchého výrobku,Nie každá škola má materiálno-technické vybavenie a priestorové podmienky na realizáciu týchto výkonov. Pri súčasnej časovej dotácii predmetu Technika by bolo vhodné zjednodušiť obsah týchto tém, pretože učivo uvedené v tomto štandarde je určené skôr pre žiakov stredných technických škôl.
aŽiaci sú vedení k realizácii jednoduchých pracovných postupov na samotnom materiáli minimálne pomocou ručných nástrojov a malých mobilných strojov určených na strojové obrábanie materiálov a výber danej technológie musia vedieť zdôvodniť. Programovanie pracovných postupov v programovacom jazyku bolo zo vzdelávacích štandardov vypustené.
05.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 3. cyklusKľúčová otázka ale zostala nezodpovedaná. Budú mať školy rovnako ako teraz možnosť prispôsobiť si obsah vzdelávania techniky (výkonový a obsahový štandard) podľa svojich možností (vybavenosti a učiteľov)?

Ak nie, tak potom je legitímna požiadavka ZŠ, aby sa štát zviazal zabezpečil finančné prostriedky na kompletné vybavenie učební techniky (vyhnúť sa známej formulácii spravidla, môže...). Zabezpečiť kvalitných učiteľov techniky pre všetky ZŠ je absolútne nereálne. Upozorňujem, že súčasní učitelia techniky (drvivá väčšina) nemajú skúsenosti s 3D grafikou(v PC), programovaním, modernými technológiami ...
Konštatovanie
05.01 Charakteristika oblastiVynechanie komponentov: „Plánovanie a vedenie domácnosti, Príprava jedál a výživa, Ručné práce, Pestovateľské práce a chovateľstvo“ – považujem za veľký probém.
Predpokladáme, že všetky rodiny fungujú bezchybne a rodičia naučia deti tieto základné životné zručosti?
Ak niekto pochádza zo znevýhodneného rodinného prostredia, je preňho určite prínosnejšie, ak si vie spraviť rodinný rozpočet alebo jednoduché jedlo, ako to, že vie programovať 3D vizualizácie.
nSo štvrtým komponentom sa nepočíta. Pestovateľské a chovateľské vedomosti a zručnosti sú veľmi úzko prepojené s predmetom biológia, kde je možné dané aktivity realizovať. Ani študenti na PF nie sú a ani neboli pripravovaní v rámci pregraduálneho štúdia na vyučovanie danej problematiky.
05.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 3. cyklusnejde iba o pestovateľské a chovateľské vedomosti a zručnosti, ale o širšie poňatie výchovy k sebestačnosti, s cieľom získavania zručností samozásobiteľstva, sebestačnosti v záhrade (základy organického pestovania bylín, zeleniny, ovocia), environmentálne únosnej prevádzky domácnosti (odpadový manažment, ekologické čistenie a pod.), uvedomelé spotrebiteľstvo, zručnosti pri nakupovaní...; v biológii síce okrajovo témy pestovania a chovateľstva sú, v zmysle biológie ako vedy, ale nie v zmysle a v potrebnom rozsahu praktických životných zručností, pre ktoré by mala byť táto VO Človek a svet práce základnou strechou.nSo štvrtým komponentom sa nepočíta. Pestovateľské a chovateľské vedomosti a zručnosti sú veľmi úzko prepojené s predmetom biológia, kde je možné dané aktivity realizovať. Ani študenti na PF nie sú a ani neboli pripravovaní v rámci pregraduálneho štúdia na vyučovanie danej problematiky.
05.02 Ciele vzdelávacej oblastizložka, ktorá v tejto oblasti chýba: výchova k sebestačnosti - v istom (modernom, aktuálnom) zmysle návratu k pestovateľským prácam, aj k prácam v domácnosti, s cieľom získavania zručností samozásobiteľstva, sebestačnosti v záhrade (základy organického pestovania bylín, zeleniny, ovocia), environmentálne únosnej prevádzky domácnosti (odpadový manažment, ekologické čistenie a pod.), starostlivosti o domáce zvieratá…nSo štvrtým komponentom sa nepočíta. Pestovateľské a chovateľské vedomosti a zručnosti sú veľmi úzko prepojené s predmetom biológia, kde je možné dané aktivity realizovať. Ani študenti na PF nie sú a ani neboli pripravovaní v rámci pregraduálneho štúdia na vyučovanie danej problematiky.
05.01 Charakteristika oblastikomponent technika a napokon celá VO neráta s témami poľnohospodárstva, pestovania, záhradníčenia, ... ani s témami varenia..., všeobecne s témami výroby potravín, jedla "z poľa na tanier" (v modernom poňatí) - ide o životné zručnosti, s ktorými sa žiaci/žiačky nemajú kde inde aspoň stretnúť a o ich význame isto netreba pochybovaťKonštatovanie
05.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 1. cyklusTechnika - obsahový štandard v časti "Papier a kartón" navrhujem pridať tvorivú činnosť "výroba recyklovaného papiera". Ide o nenáročnú a u žiakov obľúbenú činnosť a zároveň praktickú ukážku procesu výroby recyklovaného papiera, ktorá je princípom blízka realite.aZapracované
05.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 3. cyklusOdporúčam zladiť pojmy s inými VO a používať namiesto "zdravý životný štýl" nesmierne dôležité spojenie "zdravý a udržateľný životný štýl", ktorý v sebe nesie aj rešpekt k okoliu, nielen k sebe samému.nPojem je uvádzaný v tvare "zdravý životný štýl", tak ako je definovaný v pedagogickej literatúre.
05.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 3. cyklusV 3.cykle je potrebné prakticky uviesť aj pojem "obehové hospodárstvo", ktorý v posledných rokoch získava na spoločenskej dôležitosti.aZapracované
05.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 2. cyklusPozitívne hodnotím, že v cieľoch sa uvádza druhotné využitie technických materiálov, avšak je potrebné ho reflektovať aj v štandardoch, čo už v texte chýba a žiada sa doplniť. V tejto VO sa ponúka ideálny priestor na praktickú skúsenosť žiakov s využitím druhotných surovín, resp. s výrobou nových/iných produktov z druhotných surovín (napr. tzv. upcycling - materiálu sa dá nová/iná funkcia/využitie).aDoplnená recyklácia do výkonového štandardu Technika 2. cyklus
05.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 3. cyklusRozumiem pripomienke, že VŠ v rámci prípravy učiteľov techniky pripravovali budúcich učiteľov len pre oblasť techniky (nie pestovanie, chovateľstvo, varenie/pečenie...). Na druhej strane si kladiem otázku, či VŠ aktuálne už pripravujú budúcich učiteľov pre oblasť Človek a svet práce (teda nie len pre techniku ako doteraz).

PS: Zúčastnil som sa verejného prerokovania skoro všetkých predmetov (okrem SJL). Pri každej oblasti zaznelo, že časť učiva sa presunie niekam inam (do inej oblasti). Bohužiaľ pestovanie, chovateľstvo, varenie, pečenie sa nikde nepresunulo (bolo vyškrtnuté). Z hľadiska histórie a rôznych vplyvov sa stalo, že predmet Technika bol trojzložkový a názov predmetu nekorešpondoval so zameraním a taktiež s prípravou nových učiteľov (viac ako 20 ročný problém). Až teraz sa to opravuje. Teraz sa zadefinovala oblasť Človek a svet práce, kde sú tiež 3 časti. Škola dostáva možnosť zvoliť v ktorých predmetoch tieto časti bude učiť a s akou časovou dotáciou. Tiež to nie je celkom šťastné riešenie, ale pre samotnú techniku je to posun vpred. Z hľadiska aplikácie zmien do škôl predpokladám, že v predmete Technika väčšina škôl si obsah prispôsobí aktuálnemu stavu (doplní k základnému učivu aj tzv. alternatívne učivo -šitie, pestovanie, verenie, pečenie, chovateľstvo...) = nová reforma. Papier znesie všetko.
Konštatovanie
05.01 Charakteristika oblastiNavrhujem zaradit do tejto oblasti aj nauku o podnikani. T.j. nezameriavat sa v tejto oblasti len cisto na "zamestnanecky pomer" ale budovat v detoch povedomie o moznostiach zalozenia roznych druhov podnikov, ich financovania, skusania ako realizovat svoje napady v biznisovom prostredi a pod. Samozrejme tuto "nauku" nemusi obsiahnut ucitel ale kludne to moze byt realizovane formou prednasky/prezentacie externym clovekom priamo z podnikatelskeho prostredia....ačiastočne akceptujem, podnikanie ako jeden zo zdrojov príjmu bude doplnený (mal by byť už aktuálne aj uvedený v komponente Podnikavosť a iniciatívnosť). Rôzne typy a formy podnikania nebudú súčasťou výkonových a obsahových štandardov – budú ďalej rozvinuté v rámci metodickej časti pre učiteľa.
05.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 3. cyklusTie ciele sú nedosiahnuteľné pri dnešnej časovej dotácii a pri súčasnom vybavení drvivej väčšiny základných škôl. Stroje na "strojové spracovanie technických materiálov" sú na školách vzácnosťou a rovnako aj dostatočne výkonné PC na prácu s 3D grafickými programami.

Personálne to je tiež poslabšie, keďže sa predmet technika vníma ako "vedľajší".

Viem o jednej ZŠ, ktorá to zvláda, no oni si pridali z disponibilných hodín v každom ročníku 2 či 3 VH.
Konštatovanie
05.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 1. cyklusPre predmet praktického charakteru je dôležité, aby rozvíjal predovšetkým praktické zručnosti. V prvom cykle vzdelávania (najmä v prvom a druhom ročníku) a jemnú motoriku. Preto by som v prvom cykle Kariérovú výchovu vypustil a posilnil technickú zložkuKonštatovanie
05.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 3. cyklusPrečo by mali VŠ pripravovať pedagógov na niečo, čo sa ešte iba pripomienkuje? Či vy to už vidíte schválené a táto diskusia je už iba formalitou?

A zároveň napchať toto všetko a plus k tomu ešte chovateľstvo a pestovanie do jednohodinovky by nedal ani Chuck Norris.Sú dve cesty.

Buď vybrať naozaj základ a tomu sa venovať poriadne, alebo chcieť obsiahnuť všetko a zostať iba v rovine informačnej.
Konštatovanie
05.02 Ciele vzdelávacej oblastiJe nereálne obsiahnuÅ¥ toto obrovské množstvo cieľov za 1 hodinu týždenne. Minimálne toľko je potrebné na oblasÅ¥ Technika.Konštatovanie
05.01 Charakteristika oblastiUčenie sa robením (Learning by making, Maker education, Learning by designing). V princípe všetky oblasti by sa mohli/mali učiť tvorením.Konštatovanie
05.03.01 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 1. cyklusZmenil sa ramcovy program?

Ak plati toto, je tam 99 hod:

https://verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk/clanok/01-08-01-ramcovy-ucebny-plan-pre-zakladne-skoly-s-vyucovacim-jazykom-slovenskym/
Konštatovanie
05.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 3. cyklusVynechanie komponentov: "Plánovanie a vedenie domácnosti, Príprava jedál a výživa, Ručné práce, Pestovateľské práce a chovateľstvo" - považujem za veľký probém.

Predpokladáme, že všetky rodiny fungujú bezchybne a rodičia naučia deti tieto základné životné zručosti?Ak niekto pochádza zo znevýhodneného rodinného prostredia, je preňho určite prínosnejšie, ak si vie spraviť rodinný rozpočet alebo jednoduché jedlo, ako to, že vie programovať 3D vizualizácie.
Konštatovanie
05.01 Charakteristika oblastiPreklep v obrazku "edentifikacia"aopravené
05.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 3. cyklusA ak by aj vyučujúci chceli naučiť žiakov programovať 3D vizualizácie, alebo pracovať v rôznych iných programoch, nemôžu, pretože väčšinou býva predmet technika delený s informatikou. Takže majú smolu.Konštatovanie
05.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 3. cyklusSo štvrtým komponentom sa nepočíta. Pestovateľské a chovateľské vedomosti a zručnosti sú veľmi úzko prepojené s predmetom biológia, kde je možné dané aktivity realizovať. Ani študenti na PF nie sú a ani neboli pripravovaní v rámci pregraduálneho štúdia na vyučovanie danej problematiky.Konštatovanie
05.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 2. cyklusVýkonový štandard

Žiak vie/dokáže:

• navrhnúť a vypracovať projekt s využitím zapojenia jednoduchého elektrického obvodu,

• podľa návodu, aj vlastného námetu konštruovať mechanické, elektronické, robotické stroje, prístroje, objekty,

• predstaviť svoje konštrukčné návrhy a riešenia,

Obsahový štandard

Skúmanie technických materiálov a ich vlastností

• elektrická energia, zdroje: jednoduchý elektrický obvod, zdroje elektrickej energie, vplyv elektrickej energie na životné prostredie. Tvorivá činnosť žiakov (tvorba jednoduchého elektrického obvodu),

• mechanika, elektronika a robotika: rozdelenie, stroje, prístroje, mechanizmy, moderné technické výdobytky, význam, umelá inteligencia,

Tieto časti výkonového a obsahového štandardu by bolo vhodné presunúť do 3. cyklu, nakoľko sa žiaci v tomto veku ešte len zoznamujú s problematikou Elektrotechniky.
nŽiaci sa učia zapojenie jednoduchého elektrického obvodu na jednoduchých stavebniciach. Žiaci nemusia vedieť charakteristiku elektrickej práce, el. prúdu, ale učia sa spoznávať význam spotrebiča, zdroja el. napätia, spínača a vodičov v elektrickom obvode, napr. kedy žiarovka svieti, kedy nesvieti a pod. Dôraz je kladený na rozvoj zručnosti v psychomotorickej oblasti vzdelávania.
05.03.03 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 3. cyklusNa jednej strane s vami súhlasím, no na druhej strane čo všetko ešte chceme vtesnať do jednohodinovky?

Väčšinu týchto Vašich návrhov vidím skôr ako krúžok.
Konštatovanie
05.01 Charakteristika oblastiSúčasťou komponentu Kariérna výchova má byť vzbudiť záujem o technológie (nielen) u dievčat, ktoré sú podreprezentované vo vedecko-technických odboroch.Metodológia existuje v iniciatívach ako STEM is FEM (medzinárodný program pre väčšie zapojenie žien vo vede, technológiách a matematických odboroch) alebo Aj ty v IT (slovenský program pre zapojenie dievčat do IT odborov).Potrebujeme deti vymaniť z tradičného vnímania ženských a mužských povolaní.
nVzbudiť záujem žiaka sa nám podarí správnym naplánovaním vyučovacieho procesu - didaktika: základné kategórie, ktorým je potrebné venovať pozornosť - ciele procesu, obsah, súčinnosť U-Ž, metódy, organizačné formy, didaktické prostriedky, podmienky, za ktorých proces vyučovania prebieha. Vzdelávacie štandardy podľa §9 Zákon č. 245/2008, obsahujú súbor požiadaviek na osvojenie si vedomostí, zručností a schopností, ktoré ma dieťa alebo žiak získať, aby mohol pokračovať vo vzdelávaní. Nie sú učebnicou didaktiky.
05.03.02 Vzdelávacie štandardy vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 2. cyklusKeďže elektrická energia (elektrické javy, elektrická práca, ...) sú vo VO Človek a príroda až v 3 cykle, nechápem, ako by mohli žiaci v 2 cykle zvládnuť:

- navrhnúť a vypracovať projekt s využitím zapojenia jednoduchého elektrického obvodu,

- podľa návodu, aj vlastného námetu konštruovať mechanické, elektronické, robotické stroje, prístroje, objekty?

Áno, sú medzi žiakmi aj šikovné a nadané deti (Gaussova krivka), lenže ciele by mali byť reálne dosiahnuteľné pre drvivú väčšinu žiakov.

Tak isto je podľa mňa nereálne aby si štvrtáci či piataci tvorili a prezentovali kariérové portfólio.

Žiaci v tomto veku by mali stále objavovať princípy fungovania sveta okolo seba a budovať svoj vzťah k nim. Javí sa mi akoby sme chceli niečo uponáhľať a robíme z nich malých dospelých.Tiež je nereálne, aby 10-11-roční žiaci "zostavili časový plán realizácie, systém kontroly a vyhodnocovania tak aby bola práca dokončená v stanovenom termíne". Majú sa učiť vedieť prácu dokončiť a urobiť ju čo najpresnejšie.Tieto plány robili pravdepodobne nejakí akademici, ktorí nikdy neučili na základnej škole. Nevedia pochopiť, že veľká väčšina žiakov nie je schopná vstrebať také obrovské množstvo vedomostí (zručností) v takom krátkom čase.
nŽiaci sa učia zapojenie jednoduchého elektrického obvodu na jednoduchých stavebniciach. Žiaci nemusia vedieť charakteristiku elektrickej práce, el. prúdu, ale učia sa spoznávať význam spotrebiča, zdroja el. napätia, spínača a vodičov v elektrickom obvode, napr. kedy žiarovka svieti, kedy nesvieti a pod. Dôraz je kladený na rozvoj zručnosti v psychomotorickej oblasti vzdelávania.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku