Riešenie postavené na dátach - plánované zmeny vychádzajú z dostupných analýz a prieskumov

Návrh plánovaných zmien pripravovali odborníci, odborníčky a ľudia z praxe, ktorí vychádzali z dlhodobých výskumov a analýz vzdelávacieho systému, ktoré realizoval Inštitút vzdelávacej politiky, priamo-riadené organizácie MŠVVaŠ SR (NÚCEM, ŠPÚ), Štátna školská inšpekcia, iniciatíva To dá rozum (MESA10), vysoké školy a ďalšie organizácie a inštitúcie. Opiera sa tiež o odporúčania Európskej komisie, OECD, Svetovej banky, návrhov z dokumentu Učiace sa Slovensko a ďalších.

Prispôsobenie obsahu a foriem vzdelávania potrebám 21. storočia

Presun ťažiska z odovzdávania vedomostí na rozvoj komplexných spôsobilostí žiakov a podpora rozvoja potenciálu každého žiaka.

Na základe dát a prieskumov môžeme vidieť, že situácia je v mnohých ohľadoch alarmujúca a z tohto dôvodu s prípravou zmien musíme začať už teraz. Zmeny v obsahu a formách vzdelávania na základných školách, ktoré pripravujeme, budú vzdelávať žiakov a žiačky v duchu potrieb života v 21. storočí.

Zapojenie odbornej a širšej verejnosti

Proces plánovania a implementácie zmien bude participatívny.

Do analýz a prieskumov boli v uplynulých rokoch zapojení všetci aktéri vzdelávania a rovnako sa bude princíp participatívnosti prenášať aj do ďalších krokov prípravy a realizácie zmien. Štátny pedagogický ústav preto vytvoril nové ústredné predmetové komisie (ÚKP) pre základné i stredoškolské vzdelávanie. Riadiť a koordinovať ich bude Hlavná koordinačná skupina (HKS) a zriadený bol aj Žiacky poradný výbor (ŽPV), ktorý žiakom a žiačkam umožní reagovať na pripravované zmeny.

Overovanie vybraných parametrov

Súčasťou je pilotné overovanie novej štruktúry štátnych vzdelávacích programov na vybraných základných školách.

Ako reakcia na pandemickú situáciu a nevyhnutnosť riešiť čo možno najefektívnejšie rozmanité potreby škôl boli vytvorené kumulované ciele vzdelávania pre jednotlivé vzdelávacie oblasti usporiadané do vzdelávacích cyklov.
Cykly predstavujú časové obdobie, ktoré je dlhšie ako 1 školský rok, ale kratšie ako stupeň vzdelávania, zároveň funkčne prepájajú 1. a 2. stupeň ZŠ, čo môže podporiť komunikáciu medzi učiteľmi v škole a prepojiť obsahy vzdelávania medzi oboma stupňami. Takéto štátne vzdelávacie programy boli ponúknuté školám, ktoré sa zapojili do pilotného overovania cyklov vzdelávania (a v rámci nich vymedzených cieľov a obsahu vzdelávania pre základnú školu). Aktuálne zapojené školy z celého Slovenska si upravujú svoje učebné plány pre každý ročník a predmet, k nim prispôsobujú obsah vzdelávania. Vďaka usporiadaniu cieľov a obsahu vzdelávania do 3 cyklov, teda dlhších časových období, poskytli učiteľom viac priestoru na dosahovanie stanovených cieľov, možnosť upraviť si učebné osnovy a tematické plány podľa potrieb a potenciálu žiakov. Vznikajú tak unikátne školské vzdelávacie programy, ktoré nie sú len formálnymi dokumentmi, ale živými materiálmi odzrkadľujúcimi kam a akým spôsobom sa chcú školy spolu so žiakmi dostať. V rámci výsledkov očakávame aj postupné znižovanie podielu žiakov opakujúcich ročník vzhľadom na možnosť upraviť si ciele a obsah podľa potrieb. Pilotné overovanie má tiež pomôcť navrhnúť systém podpory pre vedenia škôl a učiteľom pri zavádzaní kurikulárnych zmien.

Postupnosť a predvídateľnosť

Jednotlivé kroky sú naplánované postupne, podľa časového harmonogramu.

Časový harmonogram zavádzania zmien je naplánovaný v postupných krokoch. Jednotlivé etapy na seba logicky nadväzujú alebo sa podľa potreby prelínajú.

Podpora pre školy, učiteľov

Ťažisko aktivít ministerstva, jeho priamo riadených organizácií a ďalších partnerov z mimovládneho, verejného a samosprávneho sektora bude v poskytovaní širokej podpory pre školy a pre učiteľov pri zavádzaní zmien.

Podpora pre učiteľov je nevyhnutnou súčasťou pri zavádzaní zmien do pedagogickej praxe. Vyplynulo to z analýz predchádzajúcich zmien na úrovni škôl, ako aj realizovaných úspešných školských reforiem vo svete. V pripravovaných zmenách v obsahu a cieľoch vo vzdelávaní bude preto dôraz na systematickú a viacúrovňovú podporu smerovanú na pedagogickú obec.