Pozývame ďalšie vydavateľstvá do spolupráce

Národný inštitút vzdelávania a mládeže otvára registráciu pre vydavateľstvá, ktoré majú záujem byť informované a spolupodieľať sa na zlepšovaní procesov týkajúcich sa tvorby edukačných publikácií. Aktualizácia členskej základne komisie vychádza z nového štatútu komisie, ktorý rozširuje možnosti participácie pre vydavateľstvá. Prihlasovanie je otvorené do 18. októbra 2023.

Záujemcovia budú po registrácii zaradení ako prizvaní členovia odbornej komisie pre edukačné publikácie. Komisia je poradným orgánom generálneho riaditeľa Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a je zriadená ako súčasť procesov kurikulárnej reformy v rámci Komponentu 7 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. 

Úlohou komisie je:

a) priebežne informovať vydavateľstvá o pripravovaných zmenách súvisiacich s novým kurikulom pre základné školy,
b) oboznamovať vydavateľstvá s procesom posudzovania edukačných publikácií (ďalej len „EP“),
c) pripomienkovať návrhy na zlepšenie procesov tvorby a posudzovania EP,
d) konzultovať sprievodné, metodické materiály a vzdelávacie programy smerujúce k podpore tvorby EP.

Prizvaní členovia sa budú môcť zúčastňovať na zasadnutí komisie a budú informovaní o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom agendy na zasadnutí komisie. Členstvo v komisii je čestné a nezakladá nárok na odmenu.

Ďalšie informácie o fungovaní odbornej komisie nájdete v štatúte:

Registrácia bola uzavretá

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku