Učitelia 21

Regionálne centrá podpory učiteľov

Pri presadzovaní zmien školského systému zhora pomocou tvorby nových štátnych vzdelávacích politík, nových metodologických usmernení alebo nových vzdelávacích štandardov je kľúčové, aby učitelia uvedené zmeny pochopili, osvojili si ich a začali aplikovať v práci so žiakmi. Z tohto dôvodu plánujeme v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 7 Reforma 1 – Kurikulárna a učebnicová reforma, vytvoriť sieť regionálnych centier na podporu učiteľov (RCPU), ktorých cieľom bude:

1) Vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania.

2) Podporiť profesijnú prípravu pedagogických lídrov v regiónoch.

3) Zabezpečiť podporu pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva

Od 1.9.2023 bude fungovať 32 regionálnych centier podpory učiteľov

Prečítajte si viac

Otvorte svoje školy, otvorte školy, mentoringu, otvorte školy mentorom a možno otvorte sa pre spoluprácu aj s inými školami. Je to obohacujúce pre všetkých.
Jozef Sopoliga
riaditeľ Spojenej evanjelickej školy v Martine a zriaďovateľ Regionáneho centra podpory učiteľov v Martine
Metódy vyučovania, ktoré som doteraz používala, som sama cítila na sebe, že už mi nestačia a že potrebujem sa posunúť aj ja, aby som mohla posúvať žiakov.
Adriana Bočková
mentorovaná učiteľka
Osobne som veľmi rada, že sme sa zapojili do tohto projektu, pretože doba je iná a menia sa nielen deti. Musíme sa tomu prispôsobiť aj my. Systém vzdelávania v školách by mali ísť možno trošku atraktívnejšou novšou formou. A myslím, že tento projekt je práve v tom jedinečný.
Dana Brezňanová
riaditeľka ZŠ A. Dubčeka v Martine
Učitelia na našej škole si mentoring chvália, cítia podporu individuálneho prístupu pri zavádzaní moderných foriem.
Renáta Mračková
riaditeľka ZŠ a MŠ Hurbanova v Martine

Zoznam kontaktov RCPU

  Organizácia Región Webové sídlo
1. Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, Bratislava Banská Bystrica, Brezno www.nds.sk/regionalne-centrum-podpory-ucitelov/
2. Indícia, n.o., Rovniankova 15, Bratislava Bratislava I. až V. https://www.indicia.sk/aktualne-skolenia/rcpu
3. Indícia, n.o., Rovniankova 15, Bratislava Malacky, Pezinok, Senec https://www.indicia.sk/aktualne-skolenia/rcpu
4. V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Ústie nad Priehradou 41,Trstená Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín https://rcpuorava.ozviac.sk
5. Základná škola Jana Amosa Komenského, Komenského 652/50, Púchov Ilava, Považská Bystrica, Púchov https://rcpupovazie.sk/
6. Inštitút pre inováciu vzdelávania n.o., Palatínova ul. 4816/36A, Komárno Komárno https://rcpukn.iiv.sk/sk/
7. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Šrobárová 2, Košice Košice I. – IV. https://www.upjs.sk/rcpu/
8. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Šrobárová 2, Košice Košice-okolie https://www.upjs.sk/rcpu/
9. OZ FELIX Liptovský Mikuláš, Aloisa Lutonského 716/11, Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš, Ružomberok http://rcpuliptov.sk/
10. Základná škola s materskou školou, Ulica bratrícka 355/19, Lučenec Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár https://www.rcpulucenec.sk/
11. Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin Martin, Turčianske Teplice https://www.rcpumt.sk/
12. Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní, Š. Kukuru 1102/12, Michalovce, Michalovce, Sobrance https://centrumtilia.sk/rcpu.php
13. Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra Nitra, Zlaté Moravce https://www.niceedu.sk/ 
14. Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava Rožňava https://www.roznava.sk/rcpu-a-jeho-ulohy
15. EduPoint – regionálne projekty, Prejtská 63/66, Dubnica nad Váhom Trenčín, Bánovce nad Bebravou https://trencin.rcpu.sk/
16. Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava Trnava https://www.rcputt.sk/

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku